AN UNA NA SURAT NI JUAN
PAARAM
Ini an surat ni Apostol Juan para kontrahon an buwa na katukduan na si Jesu-Cristo dili matuod na tawo. Sabi niya didi na si Jesus matuod gayod na tawo na nakita, nakaputan kag nakasurmaton ni Juan. An mga parte sani na surat amo ini:
Pakig-upod sa Dios 1:1-10
An sugo san Dios na magkaminuruutan kamo 2:1-17
Mga padaan manungod sa Kaaway ni Cristo 2:18-29
An mga anak san Dios 3:1-24
Manungod san mga buwaon na paratukdo 4:1-6
An pagpamatuod na namumuot an Dios sa katawuhan 4:7-21
Kun pan-o madaog an pagtintar na magkasala 5:1-21
1
An Surmaton San Buhay
Mga kamaranghod sa pagtuod, nagasurat kami sa iyo manungod kan Jesu-Cristo na ginatawag na Surmaton na nagahatag-buhay. Ini siya dati na tuna pa san katuna-tunai. Nabatian namon siya, nakita man san amon sadiri na mata, namasdan kag nakaputan gayod. Kaya, nagapamatuod kami na ginhayag siya kag nakita namon. Nagabarita kami sa iyo manungod sani na may waraʼn katapusan na buhay na kasadto pa kaupod na san iya Ama na naghayag naman sani sa amon. Ginasumat man namon sa iyo an nakita kag nabatian namon agod makig-usad kamo sa amon sa pakig-upod sa Ama kag sa iya Anak na lalaki na si Jesu-Cristo. Kaya ginasurat namon ini agod mabiyo an aton kalipay.
Kapaw-an An Dios
Niyan, amo ini an mensahe na nabatian namon hali sana na Anak kag ginabarita sa iyo na kapaw-an an Dios kag wara gayod sa iya sin kaduluman. Kaya kun nagaangkon kita na may pakig-upod sa iya myintras nabubuhay sa kaduluman san kasal-an, nagabuwa kita kag sala an aton mga surmaton kag mga gawi. Pero kun nabubuhay kita sa kapaw-an sugad man na siya ada sa kapaw-an, igwa kita sin pakig-upod sa kada usad, kag ginalinisan kita sa aton mga kasal-an san dugo ni Jesus na Anak niya. Niyan, kun nagasabi kita na wara kitaʼn sala, ginaluko ta lang an aton sadiri kag wara sa aton an kamatuudan. Pero kun mag-ako kita sa Dios san aton mga kasal-an, pagapatawadon niya kita kag pagalinisan kita san tanan na aton mga nahimo na dili matanos kay matanos an Dios kaya matinumanon siya sa iya mga tuga. 10 Matuod man gayod na kun ginasabi naton na wara kita nagkasala, ginahimuwaan ta an Dios kag waraʼn pulos sa aton an iya mensahe.