An Una Na Surat Ni Pablo
SA MGA TAGA-TESALONICA
PAARAM
Ini na surat para sa mga nagatuod kan Jesu-Cristo sa Tesalonica na usad na syudad sa Grecia. An importante didi sani na surat amo an pagpahayag manungod sa pagbalik gihapon ni Jesu-Cristo sa kinab-an. An mga parte sani na surat amo ini:
Pag-umaw san pagtuod ninda 1:1-10
An katuyuan ni Pablo sa Tesalonica 2:1-16
An pagbisita ni Timoteo sa inda 2:17 - 3:13
Nagapakusog si Pablo san inda buot 4:1-12
Manungod sa pagbalik gihapon ni Jesu-Cristo 4:12 - 5:11
Mga tugon kag pangurhi na pangumusta 5:12-28
1
Mga pangumusta
Mga kamaranghod sa pagtuod dida sa Tesalonica na nagatuod sa Dios Ama kag sa Ginooʼn Jesu-Cristo, kami ninda Pablo, Silvano kag Timoteo an nagasurat sani sa iyo. Nagapangadyi kami na an Dios magaataman sa iyo sin maayo kag magapalinaw san iyo isip.
Nagin Halimbawa Sa Pagtuod An Mga Taga-Tesalonica
Kamo gayod an ginasambit sa tanan namon na pagpangadyi kag pirme kami nagapasalamat sa Dios kay nagatuod kamo kan Jesu-Cristo. Nagaparapasalamat ngani kami sa Dios Ama san mga maayo na ginhimo niyo tungod san iyo pagtuod. Ginadumdom man namon kun sing-ano an iyo kapagalan tungod san iyo kamuot, kag kun sing-ano man kamo katibay tungod san iyo paglaom na mabalik an Ginooʼn Jesu-Cristo.
Mga kamaranghod sa pagtuod, syirto namon na kamo namumut-an san Dios kag kamo gayod mga pinili niya na salbaron. Kay san ginpaaram namon sa iyo an Maayo Na Barita manungod kan Cristo dili lang an amon surmaton an nagpatuod sa iyo kundi an mga ginhimo man san gahom san Dios, kag an nagtanom sani sa iyo isip amo an gahom naman san Espirito Santo. Nakita man niyo na nakasiguro gayod kami na ini na mensahe matuod gayod.
San ada pa kami dida sa iyo namasdan niyo an amon pamuhay-buhay na nakabulig man ngani sa iyo na magtuod san amon mensahe. Kaya gin-irog niyo kami kag an Ginoo. Bisan pa ngani nabatyagan niyo an grabe na pagtios pero gin-ako niyo an amon mensahe na may kalipay na ginhatag san Espirito Santo. Kaya ngani nagin halimbawa man kamo sa tanan na mga nagatuod sa mga probinsya san Macedonia kag Acaya, kay hali dida sa iyo naglukop an surmaton manungod sa Ginoo dili lang sa Macedonia kag Acaya kundi sa iba man na mga lugar nakaabot na an barita san iyo pagtuod, kaya dili na kinahanglan na magdagdag pa kami. Sinda ngani tanan nagsabi sa amon kun pan-o kuno niyo kami gin-istimar. Ginpaaram man kami ninda na nag-udong kamo sa pagsamba sa mga diosdiosan para magsunod sa tunay kag buhay na Dios. 10 Sabi pa ninda na nagahulat kamo san pagbalik san Anak niya na si Jesus hali sa langit. Siya an ginbuhay gihapon san Dios hali sa kamatayon. Kaya si Jesus an magasalbar sa aton sa maabot na grabe na kauritan san Dios paghusgar niya.