AN IKADUHA NA SURAT NI PEDRO
PAARAM
Ini na ikaduha na surat ni Apostol Pedro ginpadara sa mga Kristyano agod pakusugon an inda buot na magdagdag sa kaaram san aton Ginoo kag Parasalbar na si Jesu-Cristo agod makairog sa iya. An mga parte sani na surat amo ini:
An pag-uugali sa pagkabuhay ni Kristyano 1:1-21
An pag-uugali san buwaon na paratukdo 2:1-22
An tuga manungod san pagbalik san Ginoo 3:1-18
1
Mga Pangumusta
Mga kaigmanghudan sa pagtuod, ini na surat hali sa akon, si Simon Pedro na suruguon kag apostol ni Jesu-Cristo. Ginasurat ko sa iyo na mga nahatagan sin pagtuod na pareho kahalaga san sa amon paagi sa pagkamatanos ni Jesu-Cristo na aton Dios kag Parasalbar.
Nagapangadyi ako na makabatyag kamo sin damo pa na pagkamuot san Dios kag kalinaw sa isip hali sa iya paagi san iyo pagkaaram sa Dios kag kan Jesus na aton Ginoo.
An Pagtawag Kag Pagpili San Dios
An diosnon niya na gahom naghatag sa aton san tanan na kinahanglan agod mabuhay sa kabanalan paagi sa pagkaaram sa iya na nagtawag sa aton para makibahin san iya glorya kag pinakalabaw na kaayuhan. Paagi sani ginhatagan kita niyaʼn pinakadako kag pinakamahalaga na regalo na iya gintuga agod tungod sani makalikay kamo hali sa mga maraot na kaila kag makabahin san iya pagkadiosnon.
Dahilan sani, talinguhaa niyo na masabayan sin kaayuhan an iyo pagtuod; kag sa iyo kaayuhan naman sabayan sin pagkaaram. Sa pagkaaram man sabayan niyo sin disiplina sa sadiri. Sa pagdisiplina sa sadiri masabayan gayod niyo sin pagigin matagalon. Tapos, sa pagigin matagalon sabayan sin pagkadiosnon pa. Niyan, sa pagkadiosnon naman, sabayan sin pagkamaluluy-on kag san tunay na pagkamuot sa mga katawuhan. Amo ini an mga kinahanglan niyo kay kun bugana kamo sani, magigin mga tawo kamo na maabtik kag mahalaga sa Dios paagi san iyo pagkaaram sa aton Ginoo na si Jesu-Cristo. Pero an wara sani matugas gayod an ulo, kag waraʼn panginano na nalinisan na siya sa iya nakaagi na mga sala.
10 Kaya, mga kaigmanghudan ko sa pagtuod, talinguhaa gayod niyo na mapamatuudan an pagtawag kag pagpili sa iyo san Dios kay kun himuon niyo ini dili kamo mawawara sa pagtuod. 11 Paagi sani hahatagan kamo sin pribilihiyo na magsulod sa waraʼn katapusan na kahadian ni Jesu-Cristo na amo an aton Ginoo kag Parasalbar.
12 Kaya ginapadumdom ko kamo pirme sani bisan aram na niyo, kag masarig na kamo sa kamatuudan na iyo naako. 13 Myintras buhay pa ako, tama na gayod na padumdumon ko kamo sani na mga bagay, 14 kay aram ko na dili madugay pagabayaan ko iniʼn kinab-anon na pagkabuhay. Amo ini an ginsabi sa akon san aton Ginoo na si Jesu-Cristo. 15 Kaya tatalinguhaon ko gayod na bisan patay na ako, madudumduman gihapon niyo pirme ini.
An Pagbalik Gihapon Ni Jesu-Cristo
16 Dili kami naggamit san mga himu-himo na istorya sa pagpaaram sa iyo san gahom san aton Ginoo na si Jesu-Cristo kag san iya pagbalik gihapon, kundi nakasurmaton kami kun nano an nakita namon mismo san iya pagkahalandon. 17 Nasabi ko ini kay adto kami san ginagalangan kag ginaumaw siya san Dios Ama kasadto kun san-o nagasabi ini manungod sa iya hali sa gloryoso na langit na: “Amo ini an pinalangga ko na anak na ginapalipay ako.”* Kitaa sa Mateo I7:5. 18 Nabati mismo namon ini na boses hali sa langit san adto kami kaupod niya sa taas san banal na bukid.
19 Kaya mas sigurado na gayod kami sa mensahe na ginpahayag san mga propeta. Sa bahin niyo, kinahanglan niyo pamatian iniʼn maayo kay pareho ini san ilaw na nagabanaag sa madulom hasta na magbitlak an adlaw san pag-abot san Ginoo kun san-o siya, pareho sa pagsirak san bituon sa kaagahon, magapasabot sa iyo mga kaisipan. 20 Tandai gayod ini: waraʼn propeta na makapahayag sa sadiri niya na kadunungan san ginsabi san Dios sa Banal Na Kasuratan manungod sa mangyayari sa maabot na panahon. 21 Dapat kamo magdumdom sani: wara sin surmaton san Dios na hali sa sadiri na kabubut-on san tawo, kundi sakop an mga tawo san gahom san Espirito Santo san ginsabi ninda an mensahe hali sa Dios.

*1:17 Kitaa sa Mateo I7:5.