An Surat Ni Pablo
SA MGA TAGA-COLOSAS
PAARAM
Ginsurat man ini ni Apostol Pablo para sa mga nagaturuod sa Colosas na usad na syudad sa probinsya san Asia. Ginapadaanan niya an mga nagaturuod na dili magpadaya sa mga buwa na katukduan. An mga parte sani na surat amo ini:
An pangadyi ni Pablo 1:1-14
An ginhimo ni Cristo para sa aton 1:15-23
An trabaho ni Pablo Para Sa Mga Nagatuod 1:24-2:5
An Pagkabuhay Sa Pakig-usad Kan Cristo 2:6-23
Mga tugon para sa pagkabuhay na Kristyano 3:1-4:6
Mga paghangyo kag pangumusta 4:7-18
1
Mga Pangumusta
Mga kamaranghod sa pagtuod, ini na surat hali sa akon, si Pablo, kag hali man kan Timoteo na kamanghod sa pagtuod. Aram niyo, ginpili ako san Dios agod magin apostol ni Cristo Jesus. Ginasurat ko ini sa iyo na mga taga-Colosas na mga pinili man san Dios kag mga matinumanon na kamaranghod sa pagtuod kan Cristo.
Nagapangadyi ako na an Dios na aton Ama magaataman sa iyo sin maayo kag magapalinaw san iyo isip.
Pangadyi Sa Pagpasalamat
Basta ginapangadyi namon kamo, pirme kami nagapasalamat sa Dios na Ama san aton Ginooʼn Jesu-Cristo, kay nabaritaan namon an manungod sa iyo pagsarig kan Cristo Jesus kag sa dako niyo na pagkamuot sa mga katawuhan san Dios. Ini na pagsarig kag pagkamuot hali sa ginalauman niyo na nakatigana para sa iyo didto sa langit. Nabati niyo an manungod sa paglaom san pag-abot pa lang sa iyo san matuod na mensahe na amo an Maayo Na Barita. Nakaabot man ini sa iba-iba na lugar san kinab-an kag nagabunga man pareho san nangyari sa iyo tuna san mabatian niyo ini, tapos nasabutan an kamatuudan san kaluoy san Dios. An nagpaaram sani sa iyo amo si Epafras na namumut-an namon na katrabaho. Siya an napakada sa iyo bilang sa lugar namon. Siya man an nagdara sa iyo san Maayo Na Barita bilang matinumanon na suruguon ni Cristo. Siya pa ngani an nagbarita sa amon manungod naman san pagkamuot na ada sa iyo yana hali sa Espirito Santo.
Kaya padayon na ginapangadyi namon kamo tuna san mabaritaan namon an manungod sa iyo. An pangadyi namon na lugod hatagan kamo san Dios sin pakaaram san iya pagbuot paagi sa kadunungan kag pakasabot na ginahatag san iya Espirito, 10 agod makapamuhay kamo na angay sa pagkita san Ginoo kag mapalipay man niyo siya sa tanan na paagi. Kun sugad, magin mabunga kamo sa tanan na mga maayo na gawi. Tapos, magdagdag lugod pirme an iyo pagkaaram sa Dios.
11 Ginapangadyi pa namon na pakusugon lugod niya kamo sa tanan na gahom paagi sa iya gloryoso na gahom agod bisan nano an mangyari malipay kamo makapadayon pagkamatiniuson sa pakig-upod sa Ginoo. 12 Pirme lugod kamo magpasalamat sa Ama kay ginhimo kamo niya na angay makibahin sa iiredaron san mga pinili sa iya mapawa na kahadian. 13 Ginlibre kita niya hali sa gahom san madulom na kahadian ni Satanas kag ginbalhin kita sa kahadian san namumut-an na Anak san Dios. 14 Kaya, paagi sa iya ginlibre na kita na an gusto sabihon, napatawad na san aton mga sala.
An Ginhimo Ni Cristo Para Sa Aton
15 Si Cristo an matuod na kapareho san dili nakikita na Dios. Siya amo na antes ginlalang an bisan nano kag mas labaw siya sa tanan na mga ginlalang san Dios. 16 Paagi sa iya ginlalang san Dios an tanan na adto sa langit kag adi sa duta. Dili lang an mga bagay na nakikita kundi an mga dili nakikita man na may gahom bisan anghel o demonyo, halimbawa, an mga nagapamahala, mga namumuno kag mga may otoridad. Paagi sa iya kag para sa iya, ginlalang man gayod an tanan. 17 Dati na siya antes pa man ginlalang an nano man na bagay kag paagi san iya gahom nagapadayon an tanan sa bilog na kalibutan.
18 Si Cristo nakapareho sa ulo san lawas kag ini na lawas waraʼn iba kundi an mga nagatuod sa iya. Siya an ginhalinan san inda buhay. Siya man an pinakauna na Anak na ginbuhay gihapon hali sa mga namatay agod siya magin pinakalabaw sa tanan. 19 Matuod ini kay ginbuot san Dios na magpirme sa iya Anak an bilog niya na pagka-Dios. 20 Tapos, paagi san iya Anak, ginpasiro niya sa iya sadiri an tanan na bagay na adto didto sa langit kag adi didi sa duta. Ginhimo niya ini paagi san dugo san iya Anak san mapatay siya didto sa krus.
21 Dati kontra kamo sa Dios kag mga kaaway niya sadto kay mga maraot an iyo mga gawi kag pag-isip. 22 Pero napasiro na kamo yana sa Dios paagi san lawas ni Cristo na namatay agod kamo magin banal, malinis kag waraʼn ikasabi sa atubangan san Dios. 23 Syimpre dapat magpadayon kamo na masarig kag matagal sa pagsarig, tapos dili magaliwat-liwat sa paglaom sa Maayo Na Barita na nabati niyo. Ini ginapahayag yana sa bilog na kinab-an kag ako, si Pablo, nagin suruguon ngani para sani.
An Trabaho Ni Pablo Para Sa Mga Nagatuod
24 Niyan, nalilipay ako na magtios alang-alang sa iyo kay paagi sani nagabulig ako pagtapos sa mga kulang pa san mga pagtios ni Cristo alang-alang sa iya lawas na waraʼn iba kundi an mga nagatuod sa iya.
25 Ginbutang ako san Dios na magin trabahador alang-alang sa mga nagatuod agod mapahayag ko sa iyo sin biyo an mga surmaton san Dios, 26 na waraʼn iba kundi an sikreto na natago san nakaligad na panahon, pero yana ginahayag na sa iya mga katawuhan. 27 Sa inda, ginbuot niya na ipaaram an iya labaw kag gloryoso na sikreto na nakatigana para sa tanan na waraʼn iba kundi an pakig-usad sa iyo ni Cristo na amo an iyo paglaom na makabahin kamo san iya gloryoso na buhay.
28 Siya an amon ginapahayag sa tanan na tawo. Ginapadaanan kag ginatukduan namon sinda san tanan na amon naaraman manungod sa iya agod magin perpekto sinda sa pakig-usad kan Cristo kun kanin-o iaatubang namon sinda. 29 Ini an dahilan kun nano kay nagapagal kag nagatalinguha ako paagi san grabe na kusog na ginahatag niya kag kun diin nagapahiwag gayod didi sa akon.