AN SURAT NI JUDAS
PAARAM
Ini na halip-ot na surat ginpadara san usad na tawo na an ngaran Judas para padaan kontra sa mga buwaon na paratukdo na nagapanggap na usad man na nagatuod. Ginatugunan niya an mga nagaturuod na dili magsunod sa inda kundi magpadayon sa pagdagdag sa pagtuod kan Jesu-Cristo.
1
Mga Pangumusta
Mga pinili na namumut-an san Dios na Ama kag ginabantayan para kan Jesu-Cristo, ini na surat na hali sa akon, si Judas na suruguon ni Jesu-Cristo kag kamanghod ni Santiago.
Nagapangadyi ako na an Dios mamumuot kag maluluoy sa iyo kag magapalinaw san iyo isip.
Mga Buwaon Na Paratukdo
Palangga ko na mga amigo, ginaplano ko gayod kasadto na isurat sa iyo an manungod sa aton pagkasalbar. Ugaling niyan nabatyagan ko na kinahanglan magsurat lugod sa iyo na ipakig-ato niyo an pagtuod na ginhatag san Dios hasta na lang sa iya mga katawuhan. Ginasabi ko ini kay may mga dili diosnon na lalaki na nakaintra sa aton na wara mamangnuhi. Ginbalyuhan ninda an tunay na katukduan san Dios paagi sa pagtukdo na pwede na kita magpakalaw-ay. Pero buwa ina! Dili sinda nagasunod sa aton lang gayod Amo kag Ginoo na si Jesu-Cristo. Ini sinda an ginasabi sa Banal Na Kasuratan na dugay na gintandaan na kondinaron.
Bisan ngani naaraman na niyo ini, gusto ko ipadumdom sa iyo na pakatapos ilibre san Ginoo an mga katawuhan san Israel hali sa lugar san Ehipto. Ginpatay niya idtoʼn dili nagtuod sa iya.
Dumduma man an mga anghel na wara magpadayon sa ginhatag sa inda na otoridad kundi ginbayaan an inda sadiri na istaran. Kaya gin-gapos sinda san Dios paagi san kadena na dili gayod mabubugto kag ginpriso sa pinakahadulom na lugar hasta sana na adlaw na sinda pagahusgaran.
Sa amo man na paagi an mga katawuhan san Sodoma kag Gomorra hasta an ada sa mga nakapalibot na syudad sani, naghimo sin kalaw-ayan, kag nakiuruasawa sa kapareho lalaki o kapareho na babayi. Ini sinda ginkastigo na paagi san waraʼn katapusan na kalayo kag ini nagin halimbawa sa tanan.
Sa pareho man na paagi, idtoʼn mga dili diosnon na tawo tungod san inda waraʼn pulos na pangitaon nagkasala kontra sa inda sadiri na lawas. Ginasikway ninda an gahom san Dios kag ginatuya-tuya an mga langitnon na ginlalang. Bisan ngani an pinakapuno san mga anghel na si Miguel, sa iya pakigsuay sa Dyablo kun sin-o an makuha san patay na lawas ni Moises, wara ngani magpasipara paghusgar sin mga pakaraot na surmaton sa Dyablo kundi nagsabi, “Sawayon ka lugod san Ginoo.” 10 Pero idtoʼn mga tawo nagapasipara san dili ninda nasasabutan. Idtoʼn naaaraman ninda sa sadiri na pagbatyag pareho san kumadlaganon na mga hayop, amo man ini an nakapakastigo sa inda hasta na lang.
11 Kamakangingirhat man gayod san mangyayari sa inda kay ginasunod an maraot na ugali ni Cain. Nagpaniguro sinda paghimo sin sala sugad san sala ni Balaam agod magpayaman. Nagasupak sinda pareho ni Core kag sugad man sa iya pagakastiguhon sinda.
12 Sa iyo mga pag-ururupod sa pagkaraon, mga dako sinda gayod na kaaluhan. Sobra-sobra an inda pagkaon kag pag-inom. An inda lang sadiri an ginabusog. Sinda bagaʼn dampog na ginapalid san hangin na dili nakapauran. Pareho man sinda sa mga kahoy na dili nagapamunga bisan na tig-anihan. Bagaʼn puno san kahoy na gin-gabot hasta an mga gamot patay na gayod. 13 Sinda bagaʼn daragko na balod sa dagat na nakikita an inda mga makaaralo na gawi pareho san bura sa dagat na ginapusak, kag pareho man sinda san talang na bituon na ginatiganahan san Dios sin pinakamadulom na lugar hasta na lang.
14 Si Enok, an ikapito sa lahi ni Adan, dugay na nagtuga manungod sani na mga tawo na nagasabi, “Makadi an Ginoo kaupod an libo-libo na mga banal na anghel 15 para maghusgar sa tanan kag magkondinar sa dili mga diosnon san inda mga maraot na gawi kag san grabe na mga surmaton sani na mga makasasala kontra sa Dios.”
16 Ini sinda mga nagareklamo, nagabasol sa iba, parasunod san mga maraot ninda na kaila, mga hambugero kag mga nagaasot agod makuha an gusto ninda.
Mga Padaan Kag Mga Tugon
17 Palangga ko na mga amigo, dapat niyo tandaan an mga maabot na ginsabi kasadto san mga apostoles san aton Ginoo na si Jesu-Cristo. 18 Nagsabi sinda sa iyo, “Sa urhi na mga adlaw san kinab-an may maluwas na mga magatuya-tuya sa iyo, nagasunod san sadiri ninda na maraot na mga kaila.” 19 Ini an nagapaburulag sa iyo. Ginagiyahan sinda san mga karautan sa kinab-an, kag wara sa inda an Espirito Santo.
20 Pero kamo na mga palangga, magpakurusug-kusugan sin buot sa pinakabanal na pagtuod. Magpangadyi sa gahom san Espirito Santo. 21 Magpadayon sa pagkamuot san Dios myintras nagahulat sa aton Ginooʼn Jesu-Cristo na amo an magahatag sa iyo sin buhay na waraʼn katapusan tungod san iya kaluoy sa iyo.
22 Patuudon an mga may duda, 23 pero may mga iba na isalbar niyo bagaʼn paagi sa pagkuha dayon sa inda sa kalayo. Kaluy-i man an mga iba pero maghimat na bagaʼn kabadlian bisan an inda mga sul-ot na namantsahan san mga malaw-ay na lawasnon ninda na kaila agod dili kamo madara man sa sala.
Pagpangadyi San Pag-umaw
24-25 Sambahon ta an Dios na usad-usadi lang na Dios. Siya ngani an nagsalbar sa aton paagi kan Jesu-Cristo na aton Ginoo kag may gahom man siya pagbantay sa aton agod dili kita makasala. Tapos, sa maabot na adlaw, malipay siya na makapaatubang sa aton na waraʼn mantsa sa iya sadiri mismo. Kaya, umawon ta an halandon na Dios na may gahom kag otoridad tuna pa kasadto, niyan kag hasta na lang! Amen.