An Maayo Na Barita Manungod Kan
JESU-CRISTO
Na Sinurat Ni
LUCAS
PAARAM
Si Lucas na nagsurat sani na libro usad na duktor kag kaupod man si Apostol Pablo. Ginsurat niya ini na libro para ipaaram sa iya amigo na si Teofilo an manungod sa pagkabuhay ni Jesu-Cristo. An parte sani na libro amo ini:
An pagkaanak kag an pagkabata ni Jesus 1:1 - 2:52
An pagbunyag kag pagtintar kan Jesus 3:1 - 4:13
An mga ginhimo ni Jesus sa Galilea 4:14 - 9:50
An pagbiyahe ni Jesus pa-Jerusalem 9:51 - 19:27
An mga maabot na pangyayari 21:1-38
An pagkamatay kag pagkabuhay gihapon ni Jesus 22:1 - 24:53
1
An Pangumusta Kan Teofilo
Ginagalangan na Teofilo, damo na an nagtalinguha pagtipon sin mga istorya manungod san mga nangyari na didi. An inda gintipon amo an ginpaaram na sa amon sadtoʼn sa katuna-tunai pa mga testigos kag mga paratukdo san Maayo Na Barita. Kaya pakatapos na masusi ko gayod tuna sa tuna hasta sa katapusan an tanan na pangyari nagtalinguha ako na isurat sa imo an pasurunod sani agod maaraman mo an kamatuudan manungod san tanan na gintukdo sa imo.
Ginpaaram Na Iaanak Si Juan Na Parabunyag
Amo ini an nangyari. San si Herodes pa an hadi san Judea igwaʼn padi sa grupo ni Abias na an ngaran Zacarias. An asawa niya si Elisabet hali sa lahi ni Aaron. Pareho sinda mga matanos sa mata san Dios kay ginasunod gayod ninda sin maayo an tanan na mga kasuguan kag mga katukduan san Ginoo. Kaya lang wara sinda sin anak kay baog si Elisabet kag sinda pareho na gurang.
Usad sin adlaw, nagasirbe an grupo ni Zacarias sa templo san Dios bilang padi. Susog san nakaugalian san mga kapadian, napili si Zacarias paagi sa pagripa na magsulod sa templo san Ginoo agod magsamba didto paagi san pagsunog sin pahumot na insenso. 10 Sa luwas naman an tanan na katawuhan nagapangadyi myintras ginasunog an insenso.
11 Didto sa sulod may nakita si Zacarias na anghel san Ginoo na nakatindog sa banda tuo san altar na ginasunugan san insenso. 12 Nangarat siya kag nakabatyag sin kahadlok. 13 Pero nagsabi an anghel sa iya, “Zacarias, ayaw kahadlok kay ginpamatian na san Dios an imo pangadyi. Kaya magkakaanak kamo ni Elisabet sin lalaki kag siya pagangaranan niyoʼn Juan.
14 “Igakalipay mo gayod siya kag amo man san kadamuan pagkaanak sa iya. 15 Magigin labaw siya sa mata san Ginoo kag dili gayod siya magainom sin bino o makahubog na irimnon. Bisan adto pa siya sa tiyan san iya iloy ada na sa iya an Espirito Santo. 16 Damo na mga taga-Israel an pagapabalikon niya sa Ginoo na inda Dios. 17 Magauna siya sa Ginooʼn Jesus pareho sa espirito kag poder ni Elias na propeta san Dios kasadto para papalanggaon gihapon an mga ama sa inda mga anak kag an mga sutil na mapabalik sa kadunungan pareho san mga matanos agod mapreparar an mga tawo na magin angay sa Ginoo.”
18 Ginhunga ni Zacarias an anghel, “Pan-o ako makasiguro sani? Gurang na ako kag amo man an akon asawa.”
19 Nagsabat an anghel, “Ako si Gabriel na suruguon sa atubangan san Dios kag sinugo niya ako agod ipaabot sa imo ini na mga maayo na barita. 20 Tandai ini! Magigin apa ka kag dili ka makasurmaton hasta na dili ini mangyari tungod na dili ka nagatuod san mga ginapangsabi ko sa imo na matuod man gayod na mangyayari sa tama na panahon.”
21 Myintras an mga tawo sa luwas na nagahulat kan Zacarias nagngaralas kun nano kay nadugay siya sa sulod. 22 San pagluwas niya wara na siya makasurmaton sa inda kag nagapasabot na lang sa inda paagi san kamot kay apa na siya. Kaya napanginanuhan ninda na si Zacarias nakakita sin pangitaon didto. 23 San matapos na an panahon san iya pagtrabaho bilang padi nag-uli na siya.
24 Wara madugay an iya asawa na si Elisabet nagbudos kag sa sulod san lima ka bulan nagkulong siya sa inda balay. 25 Ginsabi niya, “Himo ini san Ginoo sa akon kay sa iya kagustuhan hinali an kaaluhan na akon gintios sa mga tawo.”
Ginpaaram Man Na Iaanak Si Jesus
26 San ikaunom ka bulan san pagbudos ni Elisabet sinugo san Dios an anghel na si Gabriel pakadto sa Nazaret na usad na lungsod sa Galilea. 27 Nagpakadto siya kan Maria na usad na birhen na ginapangasawa ni Jose hali sa lahi san dati na hadi na si David. 28 Pag-abot san anghel sa balay sani nagsabi siya, “Maglipay ka. Ikaw an pinalabi san Dios kag ada sa imo an Ginoo.”
29 Kinulbaan gayod si Maria san ginapanurmaton sa iya kag gin-isip-isip kun nano an gusto sabihon sani. 30 Pero ginsabihan siya san anghel, “Ayaw kahadlok, Maria, kay pinalabi ka sa mata san Dios. 31 Tandai! Magabudos kag magaanak kaʼn lalaki kag pagangaranan mo siyaʼn Jesus. 32 Palabawon siya kag pagatawagon na Anak san Pinakalabaw na Dios. Pareho san iya kalulululuhan na si David pagapahadion siya san Ginooʼn Dios. 33 Didto magahadi siya san lahi ni Jacob hasta na lang kag an iya kahadian waraʼn katapusan.”
34 Niyan, ginhunga ni Maria an anghel, “Pero pan-o ini mangyari na adi wara akoʼn asawa?”
35 Ginsabat siya san anghel, “Mapakada sa imo an Espirito Santo kag pagapabuduson ka san gahom san Pinakalabaw na Dios. Kaya an imo iaanak magin banal kag pagatawagon na Anak san Dios. 36 Kitaa, bisan ngani an imo primahon na si Elisabet apisar san iya kagurangon nagbudos. Siya na ginatawag san mga tawo na baog yana ikaunom na ka bulan an iya pagbudos, 37 kay waraʼn imposible sa Dios.”
38 Kaya nagsabat si Maria, “Suruguon ako san Ginoo. Mangyari lugod ini sa akon na ginsabi mo.” Tapos ginbayaan na siya san anghel.
An Pagbisita Ni Maria Kan Elisabet
39 Pakalipas sin pira ka adlaw nag-apura si Maria pakadto sa usad na lungsod sa kabukidan san Judea, 40 kag pagsulod sa balay ni Zacarias ginkumusta si Elisabet. 41 Pakabati lang ni Elisabet san pangumusta ni Maria ada na sa iya an gahom san Espirito Santo kag insigida an bata sa iya tiyan naghiwag. 42 Tapos nagsurmaton si Elisabet sin makusog, “Pinalabi ka sa tanan na mga babayi kag pinalabi man an bata na ada sa imo tiyan. 43 Malipay gayod ako na ginabisita san iloy san akon Ginoo 44 kay pakabati ko lang san imo pangumusta an bata sa akon tiyan naghiwag sa dako na kalipay. 45 Oo, malipay ka na nagtuod na matutuman an gintuga sa imo san Ginoo.”
An Kanta San Pag-umaw Ni Maria
46 Didi nagsabi si Maria,
“O kalag ko, umawon mo an Ginoo.
47 Nalilipay gayod ako dahilan sa Dios na akon Parasalbar,
48 kay napanginanuhan niya ako na mapainubuson niya na suruguon!
Tuna niyan pagasabihon san tanan na katawuhan na palabi ako,
49 kay siya na makagagahom na Dios ginhimuan ako sin maayo na mga gawi.
Banal an iya ngaran.
50 Tuna pa kasadto hasta yana ginakaluuyan niya an bisan sin-o na may paggalang sa iya.
51 Ginpakita niya an kusog san iya butkon kag binurulag an mga nagaisip na labaw sinda.
52 May mga makagagahom na hadi na ginpalusad niya sa inda mga ingkudan
pero an mga mapainubuson ginpahitaas niya.
53 Ginpabuganaan niya an mga nagugutom pero an mga mayaman ginpahali sin waraʼn dara.
54-55 Ginbuligan niya si Israel na iya suruguon kay nadumduman niya na maluoy kan Abraham kag san iya mga kaapu-apuhan hasta na lang.
Kaya natuman niya an iya gintuga sa aton mga kalulululuhan.”
56 Nagdayon si Maria kanda Elisabet sin matulo ka bulan, pakatapos nag-uli na.
An Pagkapanganak Kan Juan Na Parabunyag
57 Nag-abot an panahon na magaanak si Elisabet kag nag-anak siya sin lalaki. 58 San mabatian san iya mga katarakin kag mga kaigmanghudan ini na dako na kaluoy na ginpakita sa iya san Ginoo, nakiusad sinda sa iya kalipay.
59 Pag-ikawalo ka adlaw nagtiripon sinda agod ipaturi an bata. Didi ginaisip ninda na siya pagangaranan sin Zacarias na pareho san sa iya ama. 60 Pero nagsurmaton an iya iloy, “Dili! Pagangaranan siyaʼn Juan.”
61 Ginsabihan ninda si Elisabet, “Aba! Wara man gali sin usad sa iyo pamilya an may ngaran na sugad sana.”
62 Tapos, ginpasabot ninda an ama kun nano an gusto niya na ngaran sa bata. 63 Nagpasabot sin masuratan an ama kag may ginsurat, “An ipangaran sa iya Juan.” Nangawa sinda tanan. 64 Sadto dayon nakasurmaton si Zacarias kag nag-umaw sa Dios. 65 Nagkangarawa an tanan ninda na katarakin kag ini na pangyari gin-iristoryahan sa bilog na kabukidan san Judea. 66 An tanan naman na nakabati ginsahuna-huna na lang idtoʼn tanan, “Nano daw an maaabtan sani na bata?” Ginsabi ninda ini kay naaraman ninda na an pagpalabi san Ginoo ada sa iya.
An Pag-umaw Sa Dios Ni Zacarias
67 Niyan, ada na kan Zacarias na iya ama an gahom san Espirito Santo kaya nagsabi,
68 “Umawon an Ginoo na Dios san Israel kay nagpakadi siya kag ginlibre an iya mga tawo.
69 Nagpadara siya sa aton sin makagagahom na Parasalbar hali sa lahi san iya suruguon na si David.
70 Ini ginpahayag san Dios paagi sa iya mga banal na propeta kasadto na mga panahon
71 na isalbar kita niya sa aton mga kaaway kag sa tanan na nababadli sa aton.
72 Ginkaluuyan niya an aton mga kalulululuhan sugad san gintuga kag nadumduman an iya banal na ginsumpaan.
73 Ini an gintuga kan Abraham na usad sani
74 na pagasalbaron kita sa aton mga kaaway agod wara kitaʼn kahadlok na makasirbe
75 sa kabanalan kag katanusan sa atubangan san Dios sa tanan na adlaw san aton pagkabuhay.”
76 Paglingi niya sa bata nagsabi siya,
“Anak ko, pagatawagon ka na propeta san Dios na Pinakalabaw sa tanan.
Mauuna ka sa Ginoo agod ipreparar an aagihan niya
77 kag ipaaram sa iya mga tawo na masasalbar sinda paagi sa pagpatawad san inda mga kasal-an.
78 Ini na pagpatawad paagi sa dako na kaluoy san aton Dios.
An pagsalbar niya pareho san pagsirak sa aton san adlaw
79 para mapawaan idtoʼn nabubuhay sa kadulman san kasal-an kag nasa anino san kamatayon.
Magpakita man ina sa aton san paagi na mabuhay sa kalinaw.”
80 Pakatapos sani nagdako an bata kag an iya espirito nagkusog sa pagsunod sa Dios. Didto siya nagaistar sa disyerto hasta sa adlaw na siya nagtuna pagtukdo sa mga taga-Israel.