An Maayo Na Barita Manungod Kan
JESU-CRISTO
Na Ginsurat Ni
MARCOS
PAARAM
Susog sa paghuna san mga namumuno san mga nagatuod kasadto an nagsurat sani amo si Juan Marcos na kaupod ni Apostol Pablo. Nagatuod sinda na si Apostol Pedro an nagsumat kan Marcos manungod sa pangyayari sa buhay ni Jesu-Cristo kag si Marcos naman an nagsurat sani. An mga parte sani na libro amo ini:
An pagkakilala kan Jesu-Cristo 1:1-13
An mga ginhimo ni Jesus sa Galilea 1:14 - 9:50
An pagbiyahe ni Jesus pa-Jerusalem 10:1-52
An urhi na semana ni Jesus sa Jerusalem 11:1 - 15:47
An pagkabuhay gihapon ni Jesus 16:1-8
1
An Pagkilala Kan Jesu-Cristo
Amo ini an pagtuna san Maayo Na Barita manunungod kan Jesu-Cristo na Anak Na Lalaki san Dios. An propeta na si Isaias nakasurat manungod sa ginsabi san Dios sa Anak,
“Kitaa, may susuguon ako pakada sa kinab-an na mauuna sa imo.
Magapreparar siya san imo aagihan.”* Kitaa sa Mal. 3:1.
“Siya an magasiyak sa disyerto,
‘Preparara an agihan sa pag-abot san Ginoo.
Tadunga an iya mga pagaagihan.’,” Kitaa sa Isaias 40:3.
Niyan natuman ini san nakita si Juan sa disyerto. Didto siya nagapangtukdo sa mga katawuhan na nagkadto sa iya na kinahanglan ninda magbasol kag magbaya sa inda pagkasala, tapos, magpabunyag para sa kapatawadan sani. An nagkaradto sa iya amo an haros tanan na mga taga-Judea kag mga tagasyudad san Jerusalem, kag didto sa suba san Jordan. Ginbunyagan niya sinda san nag-ako sinda san inda kasal-an.
Ini si Juan nakasul-ot sin bado na himo sa barahibo san hayop na ginatawag na kamelyo. Ginpahaan niya sin anit kag an iya lang pagkaon mga duron kag dugos. Amo ini an ginasabi niya, “May maabot na mas makagagahom pa ki sa akon, kaya dili ngani ako angay bisan maghubad san sintas san iya mga sandalyas. Ako an nagapambunyag sa iyo paagi sa tubig pero siya amo an magabunyag sa iyo paagi sa Espirito Santo.”
An Pagbunyag Kan Jesus
(Mateo 3:13-17; Lucas 3:21-22)
Sani naman na panahon si Jesus hali sa Nazaret, usad na lugar san Galilea, kag didto man sa suba san Jordan siya ginbunyagan ni Juan. 10 Pakahaw-as lang ni Jesus sa tubig nakita dayon an pagbuka san langit kag an Espirito Santo na nagapaitsura bagaʼn salampati nagalusad pakadto sa iya. 11 Pakatapos may boses na nabati hali sa langit, “Ikaw an akon palangga na Anak na ginakalipay ko gayod.”
An Pagtintar Kan Jesus
(Mateo 4:1-11; Lucas 4:1-13)
12 Tapos, ginpakadto dayon siya san Espirito sa disyerto. 13 Kwarenta na adlaw siya didto na ginatintaran ni Satanas. Mga kaupod lang niya an mga hayop didto kag an mga anghel nagaataman sa iya.
Nagatawag Si Jesus San Una Na Mga Disipulos
(Mateo 4:12-17; Lucas 4:14-15)
14 Niyan, pakadakop kan Juan nagkadto si Jesus sa Galilea kag nagpahayag san Maayo Na Barita san Dios. 15 Amo ini an ginasabi niya, “Adi na an panahon! Haros magtuna na an paghadi san Dios kaya ngani magbasol na kamo kag magbaya sa iyo pagkasala, tapos magtuod sa Maayo Na Barita!”
16 San nagaagi si Jesus sa higad san danaw san Galilea, nakita niya an duha na magmanghod na amo sinda Simon kag san manghod sani na si Andres. Mga parapangisda sinda kaya adto didto sinda sa lawod nagapanglambat. 17 Nagtawag siya sa inda kag nagsabi, “Mag-upod kamo sa akon kay tutukduan ta kamo na magin mga parapanglambat sin mga tawo.” 18 Ginbayaan man dayon ninda an mga lambat kag nag-upod sa iya.
19 Pag-uruunhan ninda nakita man ni Jesus an magmanghod na mga anak ni Zebedeo na amo sinda Santiago kag Juan. Adto man sinda sa inda sakayan na nagatungkap san inda mga lambat. 20 Tapos gintawag dayon niya sinda. Kaya ginbayaan ninda an inda ama na si Zebedeo sa sarakyan kaupod san mga kabulig kag nag-upod sa iya.
May Maraot Na Espirito Na Ginpaluwas Ni Jesus
(Lucas 4:31-37)
21 Sa inda paglakat nakaabot sinda sa Capernaum. Pagka-Adlaw San Pagpahuway nagsulod dayon si Jesus sa sinagoga kag nagtuna pagtukdo sa mga tawo. 22 Nagkangarawa sinda sa iya katukduan kay nagatukdo siya bilang tawo na may poder. Dili ini pareho san mga paratukdo san inda Kasuguan.
23 Sani man mismo sa inda sinagoga may nagsiyak na lalaki na ginsudlan sin maraot na espirito, 24 “Jesus na taga-Nazaret, nano an pakilabot mo sa amon? Nano, nagkadi ka agod siraon kami? Aram ko kun sin-o ka. Ikaw an Banal na hali sa Dios.”
25 Pero gin-uritan siya ni Jesus, “Puyo dida! Lumuwas ka sa iya!” 26 Tapos an tawo ginpakudog gayod san maraot na espirito kag pagsiyak sin makusog an espirito lumuwas sa iya.
27 Kaya nangarat gayod sinda tanan kag nagapahurunga-hunga, “Nano ini? Bag-o na katukduan? May poder na ginasugo niya an mga maraot na espirito kag nagatuman naman sinda!” 28 Kaya nadali lang an pakalukop san barita manungod kan Jesus sa tanan na lugar san Galilea.
Damu-damo Na Mga Tawo An Ginapaayo Ni Jesus
(Mateo 8:14-17; Lucas 4:38-41)
29 Paghali ninda Jesus sa sinagoga nagsulod dayon sa balay ninda Simon kag Andres kaupod sinda Santiago kag Juan. 30 Didto nakahigda na may kalintura an ugangan na babayi ni Simon, kaya ginsabihan dayon ninda si Jesus san kamutangan sani. 31 Kinadto naman ni Jesus an masakit, ginkaptan sa kamot, pinatindog kag hinaw-asan dayon ini san kalintura. Tapos nagtuna siya pag-asikaso sa inda.
32 Pagtunod san adlaw gindara sa iya an tanan na mga may sakit kag amo man idtoʼn ginsudlan san mga demonyo. 33 An tanan gayod na tawo sa lungsod nagtiripon sa may pwertahan san balay. 34 Damu-damo siyaʼn ginpaayo na mga masakiton na may manlain-lain na ginabatyag. Pinahali man niya an damo na demonyo sa mga nagkasurudlan sani kag wara pagtuguti na makasurmaton pa kay kilala na ninda kun sin-o siya.
Nagpangtukdo Si Jesus Sa Mga Sinagoga
(Lucas 4:42-44)
35 Madulum-dulom pa sa aga, nagbangon na siya, nagluwas sa balay kag nagkadto sa mamingaw na lugar agod nagpangadyi. 36 Tapos, nagparahanap sa iya si Simon kag san iya iba pa na kaurupod. 37 San makit-an ninda siya sinabihan, “An tanan nagaparahanap sa imo.”
38 Nagsabat siya, “Hamos kita sa masunod na mga lungsod agod magpahayag man didto kay amo ini an dahilan san pagpakadi ko.” 39 Ginpanglibot niya an bilog na Galilea na nagapangtukdo sa inda mga sinagoga kag nagapaluwas san mga demonyo sa tawo.
May Leprosohon Na Ginpaayo Ni Jesus
(Mateo 8:1-4; Lucas 5:12-16)
40 San adto pa si Jesus didto may leprosohon na nagluhod sa may tiilan niya kag nakimaluoy, “Sir, kun gustuhon mo mapaayo mo ako.”
41 Sa dako na kaluoy gin-unat ni Jesus an iya kamot kag gindapatan an leprosohon na nagasabi, “Oo, gusto ko. Mag-ayo ka!” 42 Nawara dayon an leproso sani kag malinis na siya.
43-44 Tapos, gintugon gayod siya ni Jesus, “Ayaw gayod pagpanumat bisan kanin-o kundi kumadto ka kag magpakita sa padi. Tapos, maghalad ka para sa pag-ayo mo susog sa Kasuguan ni Moises bilang pagpamatuod sa mga tawo na nag-ayo ka na.” Tapos, ginpauli siya dayon. 45 Pero paglakat niya ginpamarita lugod sa tanan na lugar an nangyari sa iya. Kun kaya ngani si Jesus dili na basta makakadto sa mga lungsod kundi didto na lang sa mga waraʼn tawo na lugar. Bisan sugad sani damu-damo lang gihapon na mga tawo an nagakaradto sa iya.

*1:2 Kitaa sa Mal. 3:1.

1:3 Kitaa sa Isaias 40:3.