An Surat Ni Pablo
SA MGA TAGA-FILIPOS
PAARAM
Ginsurat ini ni Apostol Pablo para sa mga nagaturuod sa syudad san Filipo sa Grecia para pasalamatan sinda sa bulig na ginpadara ninda sa iya. Ginsurat niya ini myintras ada siya sa prisuhan sa Roma. An mga parte san surat amo ini:
An kamutangan ni Pablo sa Roma 1:1-30
An pagpamainubuson ni Cristo 2:1-30
Padaan manungod sa buwa na katukduan 3:1-21
An kalipay kag kalinaw na ginahatag san Dios 4:1-23
1
Mga Pangumusta
Mga kamaranghod sa pagtuod, ini na surat hali sa akon, si Pablo, kag hali man kan Timoteo na mga suruguon ni Cristo Jesus.
Ginapadara namon ini sa iyo tanan na katawuhan san Dios na ginpaurusad kan Cristo Jesus dida sa Filipos kag para man sa mga namumuno kag parabulig san mga nagatuod dida.
Nagapangadyi ako na an Dios na aton Ama kag an Ginooʼn Jesu-Cristo magaataman sa iyo sin maayo kag magapalinaw san iyo isip.
An Pagpangadyi Ni Pablo
Nagapasalamat ako sa Dios basta nadudumduman ko kamo, kag nalilipay gayod ako kada pagpangadyi ko para sa iyo na tanan, kay nagbulig kamo sa akon trabaho sa pagpalukop san Maayo Na Barita tuna pa san katuna-tunai na pag-ako niyo sani hasta yana. Kaya nakasiguro ako na an Dios na nagtuna sani nakaayuhan sa iyo ipapadayon ini hasta matapos sa pag-abot san adlaw san pagbalik ni Jesu-Cristo.
Angay lang na ini an kaisipan ko manungod sa iyo kay palangga ta kamo. Kamo tanan nakigbahin sa akon sani na pribilihiyo na magin suruguon na ginhatag sa akon san Dios. Dili lang niyan na adi ako sa prisuhan nakigbahin kamo kundi bisan san libre pa ako magpamatuod kag magpahayag san Maayo Na Barita. Maaram an Dios na an dako ko na kaila sa iyo tanan pareho man sa kaila ni Cristo Jesus sa iyo.
Kaya, nagapangadyi ako na an iyo pagkamuot kan Cristo kag sa iyo mga kapwa lalo gayod magturubo kaupod an matuod na pagkaaram kag kadunungan, 10 agod makapili kamo kun nano an pinakamaayo. Paagi sani, magigin malinis kamo kag waraʼn ikasabi sa iyo sa adlaw san pagbalik ni Cristo. 11 Tapos, magakaigwa gayod an iyo buhay sin mga kaayuhan na ginahimo ni Jesu-Cristo sa iyo para maipagalang kag maipaumaw an Dios mismo.
An Pakapriso Ni Pablo Nakapalukop San Maayo Na Barita
12 Mga kamaranghod ko sa pagtuod, gusto ko maaraman niyo na an nangyari sa akon nakabulig man gayod sa paglukop san Maayo Na Barita. 13 Kaya nakaaram an tanan na bantay sa palasyo kag san tanan na adi na an pagkapriso ko alang-alang kan Cristo. 14 Tapos ini na pagkapriso ko nakapakusog pa sa buot san kadamuan na akon mga kamaranghod sa pagtuod. Kaya sa tanan na oras nagapahayag lugod sinda san Maayo Na Barita san Dios manungod kan Jesu-Cristo na makusog an buot kag waraʼn kahadlok.
15 Ugaling may mga iba sa inda na nagapahayag manungod kan Cristo kay naawa lang o kaya gusto makigsuay sa akon, pero may iba na sa maayo na kaburut-on ginapahayag man gayod si Cristo. 16 Ginahimo ninda ini tungod sa pagkamuot sa akon, kay maaram sinda na ginhatagan ako san Dios sani na trabahuon na ipamatuod an Maayo Na Barita. 17 Ugaling idtoʼn iba dili hugot sa buot na nagapahayag manungod kan Cristo kundi may kapasluan sinda na katuyuan. Ginaisip lang ninda na samukon ako myintras adi ako sa sulod san prisuhan.
18 Pero wara ina sin labot sa akon! Kalipay ko pa ngani sana basta lang napapahayag an manungod kan Cristo sa nano man na paagi bisan hali sa sala o tama na katuyuan. Kun sugad padayon ako na malilipay, 19 kay aram ko na malilibre ako tungod san iyo mga pangadyi kag san bulig ni Jesu-Cristo paagi sa iya Espirito Santo. 20 Niyan, an dako ko na paghandom kag paglaom an dili paghimo sin nano man na bagay na ikakaalo ko kundi pareho sa dati kag lalo na gayod niyan magkusog lugod an akon buot agod galangan si Cristo sa akon buhay bisan mabuhay man ako o mamatay.
21 Kun manungod naman sa pagkabuhay, para sa akon, an katuyuan sani amo an paggalang kan Cristo pero kun mapatay ako may damo pa na pakinabang kay makig-usad ako sa iya. 22 Ugaling kun sa pagkabuhay pa may kapuslanan ako na mahimo kaya dili ako makasiguro kun hain an pipilion ko. 23 Nagaalangan ako kun hain sa duha an mas maayo. Gusto ko gayod na mamatay kag makiupod kan Cristo na amo an mas maayo sa akon, 24 pero mas pinakaimportante alang-alang sa kaayuhan niyo na padayon ako na mabuhay. 25 Tungod sana nakasiguro ako na magpadayon pa na mabuhay. Mabubuhay ako kaupod niyo agod makabulig sa iyo pag-uswag kag magin malipay kamo sa pagtuod. 26 Kaya paagi san akon pakig-upod gihapon sa iyo mas dako an iyo kalipay sa pakig-upod kan Cristo Jesus dahilan sa akon.
27 Ugaling an pinakamahalaga na an iyo pagkabuhay magin susog sa ginapatuman dida sana na Maayo Na Barita ni Cristo. Tapos bisan makigkita ako sa iyo o mabaritaan ko lang, maaram ako na nag-urusad kamo sa masarig na katuyuan kag urupod man na nagatalinguha sa pagpamatuod san pagsarig san Maayo Na Barita, 28 kag waraʼn kahadlok sa iyo mga kaaway. Ini magigin tanda sa inda na sinda mapapatay hasta na lang pero kamo masasalbar kag an Dios an may pagbuot. 29 Nasabi ko ini kay gin-galangan kamo na makasirbe kan Cristo dili lang san pagtuod niyo sa iya kundi paagi san pagtios niyo para sa iya. 30 An pagtios ngani niyo pareho man san sa akon. Sugad san nakit-an niyo na gintios ko kasadto kag nababatian niyo yana amo man gihapon ini an nangyayari sa akon.