An Surat Ni Pablo
KAN TITO
PAARAM
Ini si Tito usad na batan-on na katrabaho ni Pablo na nagtindog san pagtiripon san mga nagaturuod bilang simbahan sa isla san Crete. Didi sani na surat ipapahayag ni Pablo an manungod sa maayo na pag-uugali na kinahanglan sa mamumuno sa pagtiripon didto. An mga parte sani na surat amo ini:
Pangumusta ni Pablo 1:1-4
An Trabaho Ni Tito Sa Isla San Creta 1:5-16
An Tama Na Katukduan 2:1-15
An Kristohanon Na Pag-ugali 3:1-11
Mga Urhi Na Tugon 3:12-15
1
Mga Pangumusta
Tito, ini na surat hali sa akon, si Pablo, usad na suruguon san Dios kag apostol ni Jesu-Cristo. Pinili ako niya sa pagpauswag san pagtuod san mga pinili na katawuhan san Dios kag pagpauswag man san pagkaaram ninda san kamatuudan manungod sa pagkadiosnon, na an ginbasihan amo an paglaom sa waraʼn katapusan na buhay. Ini an gintuga dugay na san Dios, na waraʼn pagbuwa, kag sa tama na panahon ginhayag niya ini sa iya Maayo Na Barita paagi sa pagpahayag na ginpaniwala sa akon sa sugo san Dios na aton Parasalbar.
Ipapadara ko ini sa imo, Tito na tunay ko na anak sa pagtuod na pareho man naton ginaako.
Nagapangadyi ako na an Dios na aton Ama kag si Cristo Jesus na aton Parasalbar magaataman sa imo sin maayo kag magapalinaw san imo isip.
An Trabaho Ni Tito Sa Isla San Creta
Ginbilin ko ikaw didto sa Creta agod ipahimutang mo an mga kinahanglan pa ayuhon kag sa kada lungsod magbutang ka sin mga namumuno sa pagtiripon san mga nagaturuod bilang simbahan sugad san gintugon ko sa imo. An namumuno dapat waraʼn masabi an iya pag-uugali, usad lang gayod an iya asawa kag an iya mga kabataan nagatuod sa Dios kag dili sinda sarawayon o matugas an ulo. Kay bilang usad na ginapaniwalaan san trabaho san Dios, an namumuno sa pagtiripon san mga nagaturuod bilang simbahan dapat waraʼn masabi sa iya pagkatawo. Dili siya mapandaug-daog o mauriton. Dili man siya parahubog, dili parapakig-away kag dili naman paslo sa kwarta kundi mapinadayunon sin mga bisita, maminut-on san kaayuhan, maayo an isip, matanos, banal kag may disiplina sa sadiri. Kinahanglan magin masarig gayod siya sa mapapaniwalaan na surmaton san matuod na gintukdo sa iya agod makatukdo man siya san matuod na katukduan kag ikapatanos an sala san mga nagakontra sana.
10 Kay damoʼn mga nagarebelde lalo na gayod an mga nagbaralhin hali sa Judaismo na nagasurmaton sin waraʼn pulos kag mga nagapanluko san iba na tawo. 11 Kinahanglan na udungon an inda panurmatunon kay nakasamok sinda san bilog na mga pamilya paagi san pagtukdo sin mga dili dapat ninda itukdo agod magkakwarta lang sa daya na paagi. 12 Usad mismo na taga-Creta, na sadiri ninda na propeta, an nagsabi, “An mga taga-Creta pirme nagabuwa, sa hayop an mga ugali kag mga tamad na makagod.” 13 Tama ini na pamatuod niya. Kaya tungod sani kinahanglan sawayon mo gayod sinda agod magkaigwa sinda sin masarig na pagtuod, 14 kag dili na sinda mamati sa mga uruistorya san mga Judio o sa mga kasuguan san mga tawo na dili nagasunod sa kamatuudan.
15 Sa mga malinis, tanan na bagay malinis man, pero para sa mga maati an isip kag dili nagtuod, wara sin malinis kay an sulod san inda mga isip kag tagipusuon karautan. 16 Nagaangkon sinda na kilala ninda an Dios, pero an inda mga gawi iba sa inda surmaton. Mga makabaradli kag sutil sinda. Dili angay maghimo sin nano man na kaayuhan.