Yang Kadwa na Solat ni Pablo kang
2 TIMOTEO
1
Ako si Pablo, yagasolat ako oman kanmo, kay Timoteo. Pagbuut nang Dios na yamaimo ako apostol ni Jesu Kristo na papagbatokon bain sang kinaboi na way kataposan na syasaad naan sang manga otaw pinaagi kang Jesu Kristo.
Ikaw, kay Timoteo, yang laban ko karugnanan kay mayn kaw nang tudtuud anak ko tungud sang pagtoo mo kang Jesu Kristo. Yabay ta kaw ampo sang Ama ta na Dios aw kang Jesu Kristo na kanatu Ginoo antak kaw abay panalanginan, aw antak kaw abay kallaatan antak marinaw yang dumdum mo.
Pagpasalamat aw Pagdasig
Way maat sang ginawa ko nang pagpangagad ko sang Dios, byabantog ko yaan na sisimba ko maynang imo nang kanak kaompowan. Allawgabi aw yakaungud ak kanmo, gapasalamat ako sang Dios tungud kanmo kayan yampo ta kaw. Pagkanamput ko sang pagkaundug mo kanak nang pagpanaw ko, maawung ak kanmo. Gosto ko magakita kita antak ak laban maguma. Kyakanamputan ko yang pagtoo mo na tinuud maynang pagtoo ni Loida na ompo mo aw maynang pagtoo ni ina mo na si Eunise. Yatigam ako na yagapadayon kaw sang kanmo pagtoo. Wakaw pagalaong ko kanmo oman na ayaw pagkaringawi yang katigaman aw gaom na yaatag kanmo nang Dios na yamadawat mo nangaon nang pagampo ko kanmo kaba dyadapun ko yang oro mo. Kay yang Balaan na Espirito na yaatag nang Dios kanatu di makaimo kanatu mataraw, sana yakadasig kanatu kay yakaatag kanatu nang gaom, aw pagbayai kita antak managilugun aw antak di kita makaimo sang maat.
Ayaw magkaarig maggogod bain kang Jesu Kristo na kanatu Ginoo. Ayaw magkaarig na yamapiriso ako nang pagpangagad ko kanaan. Ayaw magkaarig, sana pagtigkul sang maski nana na karisud na madatung kanmo tungud sang pagbatok mo sang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo. Makatigkul kaw saan na karisud aw somarig kaw sang gaom nang Dios na matabang kanmo. Lyorowas kita nang Dios sang kanatu sara. Pipili kita naan na pagasakopon naan antak di kita magimo sang maat. Wa kita naan pagasakopa tungud sang kanatu madyaw na manga imo awgaid pyagasakop kita naan tungud sang dakora na karugun naan kanatu kay yaan yang gosto naan imoon, kay nang wa pa naan imowa yang donya dadaan da dyumdum naan na apakaniin naan si Jesu Kristo antak tomabang kanatu. 10 Adoon kyatigaman da ta yang karugun nang Dios kanatu, kay dogay da na yamawtaw ansining donya yang Mallorowas na si Jesu Kristo. Yaan yang yagalingat sang kanatu kaalluk sang kamatayun, kayan pyakatigam kita na pinaagi sang madyaw na batok bain kanaan pagasakopon kita nang Dios nang way kataposan. Wakaw amanarig da kita na aon day kanatu kinaboi na way kataposan sikun sang Dios.
11 Tungud saang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo, pipili ako nang Dios, syosogo naan ako papagindoon aw papagbatoka saan na batok. 12 Wakaw pipiriso ako adoon tungud saan na imo ko, awgaid di ak amaarig maski pipiriso ako kay yatigam ako sang kyakanarigan ko. Yatigam ako arag na yaan aon dakora na gaom na yatagap sang syasarig naan kanak asta sang pagdatung nang allaw na pagaokom naan sang manga otaw. 13 Pangagadi yang matorid na pagindo na pyagaindo ko kanmo. Butangan sang ginawa mo yang karugun mo sang arag otaw aw yang pagtoo mo na pagbaya nang Dios kanmo na sakop ni Jesu Kristo. 14 Dadyawun mo yang syasarig kanmo pinaagi sang Balaan na Espirito na iyan kanmo. Kayan yaan yang sarigi yang Balaan na Espirito na matabang kanmo sang kariko nang kanmo imo.
15 Yatigam kaw na tyatarikodan ako nang kariko nang tomotoo ani sang probinsiya na Asia, wa da silan atabang kanak, si Pigelo aw si Hermogenes arag wa da atabang kanak. 16 Awgaid si Onesiporo buku nang maynilan, wakaw pyangayo ko sang Dios na akallaatan yaan aw yang kanaan pamilya kay ipan ako naan tabangan. Wa yaan akaarig tomarok kanak maski yamapiriso ako. 17 Pagdatung naan ani sang syodad na Roma, pakaanapanapun ako, baya da naan atantani na kinita da ako. 18 Wakaw pyangayo ko sang Dios na akallaatan yaan naan nang maori na allaw na pagaokom da naan. Yatigam kaw arag na madaig yang tabang naan kanak nang aadto pa kami Epeso.