Yang Madyaw na Batok bain kang Jesu Kristo na Byabatok ni
MATEO
1
Yang Kamonaan ni Jose na Bana ni Maria
(Lukas 3:23-38)
Yani yang lista sang kaponganan ni Jesu Kristo na sompaw ni Dabid na ari kadini nang manga Judio na taga Israel. Si Dabid sompaw ni Abraham. Si Abraham yaan yang mona na Judio.
Si Abraham yang ama ni Isaak. Si Isaak yang ama ni Jakob. Si Jakob yang ama ni Juda aw yang manga lomon naan na kausgan. Manga anak ni Juda si Pares aw si Sara, yang ina nilan si Tamar. Si Pares yang ama ni Esrom. Si Esrom yang ama ni Aram. Si Aram yang ama ni Aminadab. Si Aminadab yang ama ni Naason. Si Naason yang ama ni Salmon. Si Salmon yang ama ni Boos. Yang ina ni Boos si Rahab. Si Boos yang ama ni Obed. Yang ina ni Obed si Ruth. Si Obed yang ama ni Jese. Si Jese yang ama ni Dabid na ari.
Si Dabid yang ama ni Solomon. Yang ina ni Solomon asawa ni Urias, yaagaw ni Dabid. Si Solomon yang ama ni Roboam. Si Roboam yang ama ni Abias. Si Abias yang ama ni Asa. Si Asa yang ama ni Josapat. Si Josapat yang ama ni Joram. Si Joram yang ama ni Osias. Si Osias yang ama ni Jotam. Si Jotam yang ama ni Akas. Si Akas yang ama ni Esekias. 10 Si Esekias yang ama ni Manases. Si Manases yang ama ni Amon. Si Amon yang ama ni Josias. 11 Si Josias yang ama ni Jekonias aw yang lomon naan na kausgan. Nang timpo ni Jekonias ngaon na timpo yang pagdara sang manga Judio na biyag adto sang maawat na banwa, ag Babilonia.
12 Nang adto ra silan Babilonia, yamawtaw yang anak ni Jekonias na si Salatiel. Si Salatiel yang ama ni Sorobabel. 13 Si Sorobabel yang ama ni Abiud. Si Abiud yang ama ni Eliakim. Si Eliakim yang ama ni Asor. 14 Si Asor yang ama ni Sadok. Si Sadok yang ama ni Akim. Si Akim yang ama ni Eliud. 15 Si Eliud yang ama ni Eleasar. Si Eleasar yang ama ni Matan. Si Matan yang ama ni Jakob. 16 Si Jakob yang ama ni Jose na bana ni Maria. Si Maria yang yanganak kang Jesus na pyagangaranan ni Kristo na pinili nang Dios na magaari.
17 Pagpono kang Abraham asta agkang Dabid, samporo aw opat na ka sompaw. Kayan pagpono kang Dabid asta sang pagbiyag sang manga Judio adto Babilonia, arag samporo aw opat na ka sompaw. Kayan pagpono oman disaan asta sang pagkawtaw ni Jesu Kristo, samporo aw opat oman na ka sompaw.
Yang Pagkawtaw ni Jesus
(Lukas 2:1-7)
18 Maynini yang pagkawtaw ni Jesu Kristo. Tawas pa si Maria ni Jose, wa pa silan magaipid kyatigaman da ni Maria na pyagabayaan yaan nang Balaan na Espirito na yadayon yaan mabdus nang way usug. 19 Si Jose yangagad sang balaod ni Moises, wakaw di da garo yaan mangasawa kang Maria kay dumdum naan aon usug ni Maria. Awgaid gadumdum si Jose na di naan apakatigam sang kadaygan yang yamapagguna kang Maria kay daw kainaan. 20 Kaba gaungudungud yaan daw monnono yani, yapakita kanaan asang kanaan tagaynup yang tagalangit na sogwanun nang Dios na yagalaong, “Ikaw, kay Jose na sompaw ni Dabid, ayaw magdowadowa pagpangasawa kang Maria kay pagbaya nang Balaan na Espirito na yadayon yaan mabdus nang way usug. 21 Manganak yaan nang usug, pagangaranan mo yaan ni Jesus kay yaan yang magalingat sang sara nang manga otaw na masarig kanaan.” Yaan yang pyagalaong nang tagalangit kang Jose.
22 Nang yapagguna da yaan kang Maria, yaan yang pagkatoman nang pyagalaong nang Dios na byabatok kadini nang propeta, laong, 23 “Aon daraga na madayon mabdus nang way usug. Manganak yaan nang usug, pagangaranan yaan ni Emanuel.” Yang kaorogan nang Emanuel, yang Dios aani kanatu.
24 Pagkagimata ni Jose, magbangon, kayan pyangagdan naan yang pyagasogo kanaan nang tagalangit na sogwanun nang Dios. Pyangasawa ra naan si Maria. 25 Toyo wa silan magaipid matag kyawtawan si Maria. Pagkawtaw nang isu naan, usug, kayan pyagngaranan ni Jose yang isu ni Jesus.