Yang Madyaw na Batok bain kang Jesu Kristo na Byabatok ni
Markos
1
Yang Pagbatok ni Juan na Magbawtismoway
(Mateo 3:1-12; Lukas 3:1-18; Juan 1:19-28)
Yaan yang abatokon ko adoon si Jesu Kristo na Anak nang Dios. Aon pyagalaong nang Dios kadini sang kanaan Anak na syosolat nang propeta na si Isaias, laong, “Aon kanak sogwanun na osogoon ko na magaona kanmo antak naan andamun yang agiin mo. Disang banwa na way maguya magalaong yaan sang manga otaw na makadto kanaan, ‘Pangandam kamo kay madatung yang Ginoo na makagagaom, dadyawa mayo yang agiin naan.’ ”
Yang pagdatung ni Juan na syosogo nang Dios yaan yang pagkatoman nang pyagalaong nang Dios na syosolat ni Isaias. Si Juan na magbawtismoway yagabatok sang manga otaw na yakadto kanaan disang banwa na way maguya. Yagalaong yaan, “Ayawi mayo yang manga maat na imo mayo aw pagpabawtismo kamo. Aw maynaan yang imo mayo apasayloon kamo nang Dios sang kamayo manga maat na imo.” Yang manga otaw asang tibook Judea aw yang manga otaw asang syodad na Jerusalem yabay komadto kang Juan. Pagbatok nilan sang manga imo na ayawan nilan kay maat, bawtismowan silan ni Juan disang tobig na Jordan.
Si Juan, yaan yang pyandagom naan yang yabul na bobol nang ayup na kamelyo. Yaan yang pyanintoron naan yang paris nang baka. Yaan yang kanunun naan yang doron aw yang duga nang urup. Yagabatok yaan sang manga otaw, laong, “Aon masapit kanak domatung na dakora yang kanaan katungud, labaw pa sang kanak katungud, wakaw di ak makagayon kanaan aw imoon ak allang naan na magaobad sang liston nang kanaan sapatos kay laban ako obos kanaan. Ako, yang pyagabawtismo ko kamayo yang tobig, toyo yang masapit kanak domatung, yaan yang pagabawtismo naan kamayo yang Balaan na Espirito.”
Yang Pagbawtismo aw yang Pagtigi kang Jesus daw Mangagad kang Satanas daw Dili
(Mateo 3:13-4:11; Lukas 3:21-22; 4:1-13)
Timpo nang pagbatok ni Juan, yakadto kang Juan si Jesus na sikun sang barrio na Nasaret na sakop nang Galilea kayan byawtismowan yaan ni Juan disang tobig na Jordan. 10 Kyakabawtismowan si Jesus, yamanggin yaan sang tobig, kayan kinita naan parabay yang langit na kyakaowangan aw yang Balaan na Espirito na yukunsad agkanaan, maynang pagkunsad nang salampati. 11 Kayan yaparabay magsorit yang Dios diglangit na yagalaong kang Jesus, “Ikaw yang bogtong na Anak ko na laban ko karugunan. Kariko nang manga imo mo madyaw ko.”
12 Pagkatapos saan, parabayun nang Balaan na Espirito pakadtoon si Jesus sang banwa na way maguya. 13 Yabay yaan tintarun ni Satanas disaan na banwa surud nang kapatan na allaw. Arag aon disaan na banwa manga mananap na mangngagat. Yatabang kang Jesus disaan yang manga tagalangit na sogwanun nang Dios.
Pyagaagad ni Jesus yang Opat na Magkakaya
(Mateo 4:12-22; Lukas 4:14-15; 5:1-11)
14 Pagkatapos nang ari padakup si Juan, komadto si Jesus sang banwa na Galilea na magabatok sang madyaw na batok na sikun sang Dios. 15 Yagalaong si Jesus, “Dyomatung da yang timpo na pagbuut nang Dios na bay yaan magari kamayo. Ayawi mayo yang manga imo mayo na maat nang Dios aw too kamo sining madyaw na batok.”
16 Kaba yapanaw si Jesus disang dorog nang dagat ag Galilea, kikita naan si Simon aw yang mangod naan na si Andres. Yanagpamiyara silan, kay manga magkakaya silan. 17 Yagalaong si Jesus sang dowa disaan, “Adi kamo, agad kamo kanak. Kamo, yang yagakakamang mayo yang isda, toyo pagaindoon ta kamo adoon daw onnoon mayo pagkamang sang manga otaw antak silan masingadi kanak.” 18 Pagdungug nilan saan, maparabay silan dowa motawan sang kanilan manga biyara, kayan yomagad silan ni Jesus.
19 Pagkatapos saan, oman manaw si Jesus kayan kimita yaan sang dowa na anak ni Sebedeo, si Santiago aw si Juan. Aadto silan dowa sang kanilan barangay, yagadayaw sang mabakla na pokot nilan. Kayan yaglaong si Jesus kanilan, “Agad kamo kanak.” 20 Pagdungug nilan saan, panawan nilan parabay yang kanilan ama aw yang manga maggawbukay nilan disang barangay. Kayan yomagad ni Jesus yang dowang ka anak ni Sebedeo.
Yang Otaw na Lyarasakan nang Mangkaraat
(Lukas 4:31-37)
21 Yakadto si Jesus aw yang kanaan manga inagad sang barrio na Kapernaum. Kaba aadto silan, masurum pa nang allaw na pagpapatana syumurud da si Jesus sang pagtitiponan nang manga Judio disaan na barrio aw pagindo. 22 Yaasliyan yang manga otaw nang gaom nang pagindo ni Jesus kay yang kanaan pagindo laban yusubsub sang kanilan ginawa kay yagadan nang gaom nang Dios. Buku nang magonawa yang kanaan pagindo sang dadaan pagindo nang manga magindoway sang balaod.
23 Disaan na pagtitiponan aon otaw na lyarasakan nang mangkaraat, pyapagkadopang nang mangkaraat. Yokowaaw yaan na yagalaong, 24 “Kay Jesus na taga Nasaret, nanang inangun mo kanami na mangkaraat? Apakawaraun mo kadi kami? Kikilara ta kaw na ikaw yang balaan na syosogo ani nang Dios.” 25 Yaparabay si Jesus magsagda sang mangkaraat, laong, “Ayaw magsamok. Logwa da disang lawas naan na otaw.” 26 Kayan byontog nang mangkaraat yaan na otaw aw patakigi naan. Kayan kyomowaaw yang mangkaraat aw logwa saan na otaw. 27 Yamaburungburung yang manga otaw na yikita saan, kayan yaginosipay silan, laong, “Nanini koraw? Dagdagu yang gaom ni Jesus. Pagsagda naan sang mangkaraat, maparabay lomogwa.” 28 Tungud saan na imo ni Jesus yaparabay makarimpud yang dungug naan sang tibook banwa na Galilea aw sang makilibot saan na banwa.
Pyapagkadyaw ni Jesus yang Yamangkasakit
(Mateo 8:14-17; Lukas 4:38-41)
29 Pagpanaw ni Jesus aw yang kanaan manga inagad disang pagtitiponan, komadto silan sang baray ni Simon aw ni Andres. Yamagad kanilan si Santiago aw si Juan. 30 Asaan yang ogangan ni Simon, yamasakit, laban mapaso yang kanaan lawas. Pyaparabay nilan batokan si Jesus na yamasakit yang ogangan ni Simon. 31 Kayan kyomadto si Jesus sang boyag, pagpoti naan sang kamot nang boyag papagbangonon naan, yagkadyaw da sang kanaan sakit. Kayan yaparabay yaan magpoga sang pagkaan aw pakaana si Jesus aw yang kanaan manga inagad.
32 Pagsallup nang suga, domatung yang kariko nang yamangkasakit, aw yang kariko nang otaw na lyarasakan nang mangkaraat dyadara ag kang Jesus. 33 Yang kariko nang otaw na sikun disaan na barrio yanagkatipon asang apit nang agdan naan na baray. 34 Kayan pyapagkadyaw ni Jesus yang madaig na yamangkasakit nang yanagburukburuk na sakit. Arag madaig na mangkaraat yang pyaparogwa naan disang lawas nang manga otaw na lyarasakan nilan. Yatigam yang mangkaraat na si Jesus yagadan nang gaom nang Ama naan na Dios, toyo wa silan apapagsorita ni Jesus.
Yagabatok si Jesus ag Galilea
(Lukas 4:42-44)
35 Pakallawun pa yagbangon da si Jesus aw panaw. Yorogwa yaan sang barrio aw pagampo yaan na sayda naan. 36 Kay wara asang baray si Jesus, wakaw wa akadogay yaanap da yaan ni Simon aw manga inagad ni Simon. 37 Pagkita nilan kang Jesus, maglaong silan kanaan, “Kariko nang otaw arag gaanap kanmo.” 38 Kayan yaglaong si Jesus, “Bay da ra kamo, makadto kita sang kadaygan na manga barrio na makilibot nini na banwa antak ako makapagbatok dato. Sabo yakani ako kay antak dumungug yang kariko nang otaw sang madyaw na batok nang Dios.” 39 Kayan yaglimpud si Jesus sang tibook Galilea, yagababatokon yaan asang manga pagtitiponan durug yagaparogwa sang manga mangkaraat disang manga otaw.
Pyapagkadyaw ni Jesus yang Otaw na Aon Laro na Sanla
(Mateo 8:1-4; Lukas 5:12-16)
40 Aon otaw na laban matigda yang kanaan laro na yakaopos sang kanaan lawas. Yang sakit naan yang pyagangaranan nang sanla. Yakadto yaan kang Jesus kayan lyomood asang apit nang siki ni Jesus aw pagpakallaat. Yagalaong yaan kang Jesus, “Yatigam ako na makapagkadyaw kaw sang kanak lawas aw imoon mo.” 41 Laban yamallaat si Jesus pagkita naan saan na otaw, wakaw pyopoti naan yaan. Kayan yaglaong si Jesus kanaan, “Gosto ko imoon yaan. Pagkadyaw da sang sakit mo.” 42 Pagsorit ni Jesus, maparabay magkadyaw yang sakit naan na otaw, marinis da yang lawas naan kay wa day laro. 43-44 Kayan pyaglaong yaan ni Jesus, laong, “Ayaw naa magpakatigam sang kadaygan sang pagkadyaw mo. Kadto parabay sang magampoway antak kitaun naan na wa day sakit mo. Pagdara nang pagatag mo sang Dios kay yaan yang sogo ni Moises kadini sang otaw na kyablongan da sang kanaan sakit, aw antak katigaman nang manga otaw na ikaw yagkadyaw da.” Yaan yang pyagalaong ni Jesus. 45 Awgaid pagpanaw nang otaw na yagkadyaw da maparabay magbabatokon sang manga otaw sang imo ni Jesus, kayan yakarimpud sang banwa yaan na batok. Yabay maggogodanun yaan na otaw wakaw wada naa mapakita si Jesus adto barrio, simingadto ra yaan logwa, asang banwa na way abay otaw, awgaid maski diin yaan yagatotol kanaan yang madaig na manga otaw.