Yang Solat ni Pablo sang
TAGA PILIPOS
1
Kami si Timoteo na manga sogwanun ni Jesu Kristo yangomosta kamayo kariko na manga tomotoo kang Jesu Kristo ag Pilipos. Kamo na manga matikadung na pangoro nang simisimbaay aw yang manga katabang nilan aw kariko mayo na manga tomotoo dato Pilipos, ako si Pablo, ako yang yagasolat kamayo.
Pyangayo ko kamo kariko sang Ama ta na Dios aw kang Jesu Kristo na Ginoo ta na abay kamo panalanginan antak marinaw yang dumdum mayo.
Yaampo ni Pablo yang Manga Tomotoo
Pyapasalamatan ko yang Dios tungud kamayo kada ak makaungud kamayo. Laban ak yagauma kada ak yagaampo tungud kamayo. Laban ak yagauma dungan yotoo kamo kay yanagtinabangay kita antak kita makaimo magbatok sang manga otaw sang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo. Laban ak yatigam na yang Dios na yagapono sining madyaw na gawbuk na pyagasogo naan kamayo abay tomabang kamayo matag amatapos yani na gawbuk nang allaw nang pagbarik ni Jesu Kristo. Laban madyaw ko yaan kamayo na manga karugnanan ko. Yabay kita managinambitay sang panalangin nang Dios kanatu maski asang pirisowan ako aw maski aglogwa ako nang pirisowan na yagababatokon ako antak katigaman nang manga otaw yang madyaw na batok bain kang Jesu Kristo. Yang Dios yatigam na laban gosto ko na disaan da ak kamayo kay laban ak yamarugun kamayo, na yaan na karugun pagbaya ni Jesu Kristo.
Yani yang yaampo ko sang Dios na odogangan naan yang karugun mayo sang isaisa kamayo aw antak arag abay dogangan yang kyakatigaman mayo bain kang Jesu Kristo aw antak kamo abay matigam magungudungud sang kariko nang pagindo kamayo nang Dios. 10 Kayan amatigam da kamo magpili daw wain yang laban madyaw, kayan makapagarili la kamo sang kariko nang maat na manga imo aw arag wa day akapagsaway kamayo pagdatung nang allaw na pagabarik ni Jesu Kristo. 11 Yaampo ko arag sang Dios na akapakita mayo sang manga otaw yang madyaw na manga imo na pagbaya kamayo ni Jesu Kristo, kay aw maynaan amabantog yang Dios.
Yang Pagkinaboi digkang Kristo
12 Kay manga karomonan ko, pyapakatigam ko kamayo na di makaurang sang madyaw na batok yaning kanak kabutang na pipiriso ako, awgaid sana yakadogang da yaan sang paglimpud nang madyaw na batok, 13 kay yang manga sondaro didi aw yang kariko nang manga otaw na yamasaid kanak, yatigam silan na yamapiriso ako kay si Jesu Kristo yang byabatok ko. 14 Yang pagkapiriso ko arag yakadigun sang pagkanarig nang manga karomonan kang Jesu Kristo. Wakaw adoon yagtinuud da silan maggogod sang sorit nang Dios, wa da silan akalluk.
15 Awgaid yatigam ako na aon manga otaw na maski yagababatokon silan bain kang Jesu Kristo, gosto nilan na okontaraun ako kay yamasigi silan kanak. Toyo arag aon manga otaw na buutan kanak na yabay magbabatokon bain kang Jesu Kristo. 16 Maynaan yang imo nilan kay yamarugun silan kanak. Yatigam silan na pagbuut nang Dios na pipiriso ako kay antak ko paglaong yang matungtung bain sang madyaw na batok. 17 Awgaid yang yapagkontara kanak, silan yang yagabatok bain kang Jesu Kristo na antak maboyo yang manga otaw agkanilan. Maynaan yang imo nilan kay dumdum nilan na yaan yang makadogang sang kanak pagkaundug disining pirisowan.
18 Awgaid maynini yang kanak pagdumdum, madyaw ko na yakarimpud yang batok bain kang Jesu Kristo maski di butang sang ginawa nang gabatok. Yagauma ako maski maynaan yang imo nilan. 19 Maski yamapiriso ako adoon, laban ak maguma kay yatigam ako na panalanginan ako nang Dios tungud kay yaampo mayo ako aw tungud kay tyatabangan ako nang Balaan na Espirito na yaatag kanak ni Jesu Kristo. 20 Laban di ak magaimo sang maski nana na makaina kanak. Wakaw di ak amalluk maski apatayun ako tungud sang pagpangagad ko kang Jesu Kristo, kay gosto ko na abay yaan mabantog nang kariko nang kanak imo. 21 Kaba boi pa ako si Kristo gaid yang pyagadakora nang ginawa ko. Aw patayun ako, laban da madyaw yang kanak kabutang digkanaan. 22 Aw di pa ak matay abay ako magimo sang madyaw na yakabantog kang Kristo. Yaan yang yakarisud kanak daw wain yang ipiliin ko, yang amatay ako aw yang amaboi ako. 23 Wakaw yagakaarangan ako daw wain yang madyaw, daw yang amatay ako daw yang maboi ako. Laban gosto ko na amawara ak disining donya antak dato ra ak kang Jesu Kristo kay laban madyaw yang kabutang ko dato. 24 Awgaid aw abay pa ak tomabang kamayo, yaan yang madyaw yang di pa ak mapanaw kamayo disining donya. 25 Wakaw yatigam ako na tinuud na madogaydogay pa ako disining donya na mapaginagad ak kamayo antak kamo katabangan na magadogang yang pagkanarig mayo kang Jesu Kristo, kayan laban kamo magauma. 26 Aw boroyan da ako nilan sang pirisowan kayan yakaori ak agkamayo, disaan laban da mayo amabantog si Kristo tungud sang pagtabang naan kanak.
27 Awgaid di da kamo magpakaringaw na sakop kamo ni Kristo, wakaw pagdaraa mayo yang madyaw na batasan na yakagayon kamayo na manga tomotoo kang Jesu Kristo. Aw yaan yang pagdaraun mayo, aw iyan ako agkamayo aw wara, gosto ko na pagaidunggan na dakora sang ginawa mayo yang pyapakatigam kamayo nang Balaan na Espirito. Kayan yagkaoyon kamo sang pagindo bain sang pagtoo kang Jesu Kristo antak dili domaug yang kamayo kontara. 28 Ayaw kamo magkalluk sang yapagkontara kamayo maski nanang inangun nilan, kay aw di kamo malluk nilan, yaan yang toosanan na di silan makagawas sang silot nang Dios na way kataposan, awgaid kamo, yaan yang toosanan na yakagawas kamo saan kay yang Dios yang gabuut. 29 Maynaan kay kamo yang sakop ni Jesu Kristo na tyatabangan nang Dios kay antak buku gaid nang pagtoo mayo kang Jesu Kristo yang pagatamanan mayo, toyo tyatabangan kamo arag nang Dios kay antak kamo makatigkul sang karisud tungud sang pagpangagad mayo kang Jesu Kristo. 30 Wakaw kamo adoon arag da magatigkul sang karisud maynang pagtigkul ko sang karisud na kikita mayo nangaon nang aadto ako kamayo. Yatigam kamo arag sang kanak karisud adi adoon na yabay ko tigkuran.