Akɨnafarir Faragha Zuim, Pol Korinɨn Nguibamɨn itir Sios baghava an Osiri
Akar Faragha Zuim
Polɨn dughiamɨn, Korin, a nguibar ekiar mam, an Akaian Provinɨsɨn iti. A uaghan Grighɨn nguazimɨn aven iti. Pol uabɨ faragha Iesusɨn akam Korinɨn nguibam anekunigha, egha sios gamizɨ a tu. Egha gɨn Pol me ategha, ghua nguibar igharazibar ingaragha aruima, osɨmtɨziba Korinɨn sios batifi. Kamaghɨn amizɨ, Pol nɨghnɨzir aghuiba me danɨngɨva egh men osɨmtɨziba akɨrasa akɨnafarir kam osiri.
Pol garima, Korinɨn itir Kraisɨn adarazi, men araziba ikufi. Ezɨ a kamaghɨn nɨghnɨsi, me uan nɨghnɨzir gavgavim ategham. Egha a kamaghɨn men apangkufi. A poroghamiba arazir aghuibar amuasa mɨgei. Egh me Godɨn Duam amamangatɨghtɨ, a men daroriba bagh faragh mangan koghtɨ, eghtɨ osɨmtɨziba guizbangɨra me bativam. A Godɨn ziam fer arazir aghuim mɨgɨa, egha uaghan Godɨn Duam bizir aghuibar me mɨkeme. Egha gumazir ovengezibav gɨa ghaze, me ua dɨkavam.
Bizir kaba, osɨmtɨziba Korɨn itir darazigh anɨdi. Ezɨ me Godɨn ifongiam gɨfoghasa Pol akar bar aghuim me gami. Egh men akuraghtɨ, me a gɨfogham. Akar otevir Kraisɨn adarazi bar ifongezir mam, a sapta 13ɨn iti. Sapta 13ɨn kam Pol kamaghɨn men akagha ghaze, igharaz darazigh ifongezir arazim, a bizir bar aghuir God uan gumazamizibagh anɨdim.
Kraisɨn adarasi uarira uari adogh uan ziaba fan markɨ
1
(Sapta 1-4)
Kɨ Pol, kɨ Krais Iesusɨn aposel. God uabɨ ifongegha, na gamizɨ kɨ aposelɨn oto. Kɨ, Kraisɨn gɨn zuir gumazim Sostenes ko, Ap 9:14, 18:1, 18:17, Ro 1:7, 10:12, 1 Ko 6:11, 2 Ti 1:9ga akɨnafarir kam ia Korinɨn nguibar ekiamɨn itir sios bagha an osiri. Krais Iesus ia gamizɨma, ia a baghavɨra iti. Egha a ua bagha ia amɨsevezɨ, ia a ko poroghav iti. A ia ko, nguazimɨn itir gumazamizir Krais Iesusɨn ziamɨn feba bar, a ia mɨsefe. Krais Iesus, en Ekiam. A men Ekiam, ko uaghan en Ekiam. Ro 1:7, 2 Ko 1:2Kɨ God ko mɨgɨa ghaze, God en Afeziam ko en Ekiam Krais Iesus, aning ian apangkuv, egh navir amɨrɨzim ia danɨng.
Pol God mɨnabi
God, Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn, ian apangkuvigha, deragha ia gami. Kamaghɨn kɨ zurara ia gɨnɨghnɨgha uan God mɨnabi. 5-6  1 Ko 2:1-2, 12:8, 2 Ko 8:7, 2 Ti 1:8, MAA 1:2Kɨ a mɨnabagha ghaze, Kraisɨn akar e ian mɨkɨnizim, a ian navibar ikia gavgafi. Ia Krais ko poroghav itima, God bizir aghiur avɨrim ia ganɨngizɨ, da ia gizɨfa, kar akam akurir arazir avɨriba, ko fofozir guar avɨriba. Lu 17:30, Fl 3:20, 2 Te 1:7, Ta 2:13, 2 Pi 3:12Kamaghɨn, ia datɨrɨghɨn en Ekiam Krais Iesus azenim giramin dughiam mɨzuai, egha ia Godɨn Duam anɨngizir bizir aghuitam, ia an otevizir puvatɨ. Fl 1:6, Kl 1:22, 1 Te 3:13, 5:23Krais Iesus gavgavim ia danɨngtɨ, ia gavgavigh mangɨ, dughiar abuananamɨn otogham, eghtɨ bizir kuratam en Ekiam Krais Iesus Uamateghamin Dughiamɨn ian ikian kogham. Ais 49:7, Jo 17:21, 1 Ko 10:13, 1 Te 5:24, 1 Jo 1:3God uan Otarim Krais Iesus, en Ekiam a ko navir vamɨra ikiasa ian dia. Eghtɨ God damuasa mɨkemezɨ biziba, a bar adar amigham.
Sios bar bɨaghire
10  Ro 12:16, 2 Ko 13:11, Fl 2:2, 3:16, 1 Pi 3:8Nan adarasi, kɨ en Ekiam Krais Iesusɨn ziamɨn pamtem kamaghɨn ia gakaghori, ia bar navir vamɨra uariv geir mɨgɨrɨgɨaba ikɨ. Egh ia tintinimɨn bɨghiran markɨ. Ia ikɨzir vamɨra, ko nɨghnɨzir vamɨra, ko ifongiar vamɨra ikɨ. 11 Nan adarasi, Kloen adarazi na mɨgɨa ghaze, ia adariba uari gami. 12  Jo 1:42, Ap 18:24-28, 19:1, 1 Ko 3:4Kɨ arazir ia uari adozibar ian tongɨn itim mɨgei. Marazi kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Polɨn anav.” Ezɨ marazi kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Apolosɨn anav.” Ezɨ marazi kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Pitan anav.” Ezɨ marazi kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Kraisɨn anav.” 13 Ezɨ manmakɨn? Krais ti bɨaghireghama? Kɨ Pol ti ian akurvaghasa ter ighuvimɨn aremez, o? Ia ti nan ziamɨn rurim iniz, o? Bar puvatɨ!
14  Ap 18:8, 19:29, Ro 16:23Ian tongɨn, kɨ Krispus ko Gaiusra rue, egha gumaziba ua puvatɨ. Kamaghɨn kɨ God mɨnabi. 15 Kamaghɨn amizɨ, gumazitam kamaghɨn mɨkɨman kogham, “E Polɨn ziamɨn rurim ini.” 16  1 Ko 16:15(Guizbangɨra, kɨ igharaz darazi uaghan me rue, kar Stefanasɨn dɨpenimɨn itir adarazi. Egha kɨ fozir puvatɨ, kɨ ti igharaz darazi uaghan me rues.) 17  Mt 28:19, Jo 4:2, 1 Ko 2:1, 2:4, 2:13, 2 Pi 1:16Krais gumaziba ruasa na amadazir puvatɨ. Puvatɨ. An akam akunasa na amada. Eghtɨ kɨ apezeperir mɨgɨrɨgɨaba ko nguazir kamɨn itir gumazibar fofozim anekunan kogham. Kɨ kamaghɨn damu, egh Kraisɨn ter ighuvimɨn ovevem damightɨ, a mati pura bizim.
Krais, a Godɨn gavgavim
18  Ap 17:18, Ro 1:16, 1 Ko 2:14, 15:2, 2 Ko 4:3Guizbangɨra, gumazir ovengamiba ghaze, ter ighuvimɨn mɨgɨrɨgɨam, mati mɨgɨrɨgɨar onganim egha mɨngariba puvatɨ. Ezɨ e gumazamizir God en akurvaziba, e fo, ter ighuvimɨn mɨgɨrɨgɨam, a Godɨn gavgavim. 19  Ais 29:14, Jer 8:9Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei,
 
“Kɨ nɨghnɨzir aghuiba itir gumazibar nɨghnɨzim batueghɨva,
egh fofozir gumazibar fofozim agɨvagham.”
 
20  Jop 12:17, Ais 19:12, 33:18, 44:25, Mt 11:25, Lu 10:21, Ro 1:20-21, 1:28Eghtɨ e manmaghɨn nguazir kamɨn itir gumazibar nɨghnɨzir aghuibav kɨmam? E manmaghɨn Judan Arazibagh fozir gumazibav kɨmam? E gumazir akaba uariv sozir arazim bar a gɨfoziba, e manmaghɨn me mɨkɨmam? Guizbangɨra, God nguazir kamɨn itir fofozibagh amizɨma, da mati mɨgɨrɨgɨar onganiba egha mɨngariba puvatɨ.
21  Mt 11:25, Lu 10:21, Ro 1:20-21, 1:28Godɨn nɨghnɨzir aghuim ko an fofozimɨn, God kamaghɨn fo, nguazir kamɨn itir gumazamiziba uan fofozimɨn tuavimɨn me Godɨn fofozim inighan kogham. Kamaghɨn, God tuavir igharazir mam men akuraghasa anemɨsefe. Kar, me “mɨgɨrɨgɨar onganim” arɨzir akam, e aneakuri. Gumaziba akar kam baragha nɨghnɨzir gavgavim Godɨn iti, ezɨ God men akurvasi. 22  Mt 12:38, Mk 8:11, Jo 4:48, Ap 17:18, 17:32Judaba mirakelbar ganasa bar gavgafi, ezɨ Kantrin Igharazibar Gumaziba nɨghnɨzir aghuim ko fofozim bagha pamtemɨn ingari. 23  Ais 8:14, Mt 11:6, Jo 6:60, 6:66, Ro 9:32, 1 Ko 2:14, Ga 5:11Ezɨ e Krais ter ighuvimɨn aremezir akam me mɨkɨri. Ezɨ akar kam Judabar nɨghnɨzimɨn, mati bizir me asaghporaghɨrim. Ezɨ Kantrin Igharazibar Gumazibar nɨghnɨzim ghaze, kar mɨgɨrɨgɨar onganim. 24  Ro 1:4, 1:16, 1 Ko 1:18, Kl 2:3Ezɨ e gumazamizir God diaziba, e Juda ko Kantrin Igharazibar Gumaziba uaghara, e fo, Kraisra a Godɨn gavgavim ko Godɨn fofozim. 25  2 Ko 13:4Nguazimɨn itir gumaziba kamaghɨn nɨghnɨgha ghaze, “Godɨn nɨghnɨzir maba bar ongani.” Ezɨ nɨghnɨzir kamra bar gumazibar nɨghnɨzibagh afira. Ezɨ me kamaghɨn nɨghnɨsi, Godɨn arazir maba kamaghɨn en akakasi, God gavgaviba puvatɨ. Ezɨ an arazir kabara bar gavgavigha, bar gumazibar gavgavim gafira.
26  Mt 11:25, Jo 7:48, Je 2:1-5Nan adarasi, ia dughiar God ian diazim gɨnɨghnɨgh. Ian avɨriba faragha, nguazir kamɨn itir gumazibar damazimɨn, fofozir gumazibar mɨn ikezir puvatɨ. Ezɨ ian avɨriba, gavgaviba puvatɨ. Egha ian avɨriba, ziar ekiaba itibar ananabar otivizir puvatɨ. 27  Mt 11:25, Je 2:5God kamagh sua, a nguazir kamɨn itir fofozir gumazibar amutɨ, me bar aghumsɨgham. Kamaghɨn, a gari, gumazir nguazimɨn itir gumazibar damazimɨn nɨghnɨzir onganiba itiba, gumazir kabara God me amɨsefe. God ghaze, a gavgaviba itir gumazibar amutɨ, me aghumsɨgham. Kamaghɨn, gumazir nguazir kamɨn itir gumazibar damazimɨn gavgaviba puvatɨziba, merara God me amɨsefe. 28 Egha a nguazir kamɨn ziaba puvatɨzir gumaziba ini, kar gumazir me kamaghɨn mɨgeiba, me bizir kɨniba, egha me men aghua. Ezɨ arazir kamɨn, God ziar ekiaba itiba ko gavgaviba itibagh amizɨ, da mati bizir kɨnibar mɨn iti. 29  Ro 3:27, Ef 2:9Kamaghɨn amizɨ, gumazitam Godɨn damazimɨn uabɨ uan ziam fan kogham. 30  Jer 23:5-6, Jo 17:19, 2 Ko 5:21God uabɨ ia gamizɨ, ia Krais Iesus ko poroghav iti. Ezɨ a Krais gamizɨ, a en nɨghnɨzir aghuimɨn mɨngarimɨn iti. Ezɨ Kraisɨn ingangarimɨn, God e gamizɨma, e Godɨn damazimɨn deragha, egha God baghavɨra iti. Ezɨ Kraisɨn ingangarimɨn, a uam e givezegha, arazir kuramɨn gavgavimɨn e fɨri. 31  Jer 9:23-24, 2 Ko 10:17Ezɨ Akɨnafarim mɨkemezɨ moghɨn God kamaghɨn ifonge, “Tina bar akongeghsɨ, a God amizir arazibagh nɨghnɨgh, da bagh bar akongegh, egh Godɨn ziam fɨ.”

1:2: Ap 9:14, 18:1, 18:17, Ro 1:7, 10:12, 1 Ko 6:11, 2 Ti 1:9

1:3: Ro 1:7, 2 Ko 1:2

1:5-6: 1 Ko 2:1-2, 12:8, 2 Ko 8:7, 2 Ti 1:8, MAA 1:2

1:7: Lu 17:30, Fl 3:20, 2 Te 1:7, Ta 2:13, 2 Pi 3:12

1:8: Fl 1:6, Kl 1:22, 1 Te 3:13, 5:23

1:9: Ais 49:7, Jo 17:21, 1 Ko 10:13, 1 Te 5:24, 1 Jo 1:3

1:10: Ro 12:16, 2 Ko 13:11, Fl 2:2, 3:16, 1 Pi 3:8

1:12: Jo 1:42, Ap 18:24-28, 19:1, 1 Ko 3:4

1:14: Ap 18:8, 19:29, Ro 16:23

1:16: 1 Ko 16:15

1:17: Mt 28:19, Jo 4:2, 1 Ko 2:1, 2:4, 2:13, 2 Pi 1:16

1:18: Ap 17:18, Ro 1:16, 1 Ko 2:14, 15:2, 2 Ko 4:3

1:19: Ais 29:14, Jer 8:9

1:20: Jop 12:17, Ais 19:12, 33:18, 44:25, Mt 11:25, Lu 10:21, Ro 1:20-21, 1:28

1:21: Mt 11:25, Lu 10:21, Ro 1:20-21, 1:28

1:22: Mt 12:38, Mk 8:11, Jo 4:48, Ap 17:18, 17:32

1:23: Ais 8:14, Mt 11:6, Jo 6:60, 6:66, Ro 9:32, 1 Ko 2:14, Ga 5:11

1:24: Ro 1:4, 1:16, 1 Ko 1:18, Kl 2:3

1:25: 2 Ko 13:4

1:26: Mt 11:25, Jo 7:48, Je 2:1-5

1:27: Mt 11:25, Je 2:5

1:29: Ro 3:27, Ef 2:9

1:30: Jer 23:5-6, Jo 17:19, 2 Ko 5:21

1:31: Jer 9:23-24, 2 Ko 10:17