Jonɨn Akɨnafarir Faragha Zuim
Akar Faragha Zuim
Akɨnafarir kamɨn, Jon akar mɨngarir pumuningɨn mɨgei. A faraghavɨra, Kraisɨn adarazir akurvaghtɨ, me Afeziam God ko an Otarim Krais Iesus ko navir vamɨra ikiam. Egha Jon kamagh sua, me, mɨtatemɨn itir darasi ateghtɨma, me me gifarɨva egh me gekutɨ, me God ateghan kogham.
Ezɨ “mɨtatemɨn itir darasi” kamaghɨn mɨgei, bizir nguazimɨn kagh itiba, da derazir puvatɨ. Me ghaze, Iesus a Godɨn Otarim, kamaghɨn amizɨma a nguazir kamɨn gumazimɨn mɨn otoghan kogh, egh a nguazimɨn biziba ko poroghan kogham, e gumazamiziba ami mokɨn. Me kamaghɨn mɨgei, gumazim deravɨra God ko ikɨsɨ, a nguazimɨn bizibagh nɨghnɨghan markɨ. Me ghaze, arazir bar aghuim ko igharazibagh ifongezir arazim, da uaghan nguazimɨn biziba. Ezɨ arazir kabar gɨn mangɨsɨ nɨghnɨghan markɨ.
Jon kamagh sua, Kraisɨn adarsi akar kaba baragh dar gɨn mangan markɨ. A ghaze, Iesus a guizɨn gumazimɨn oto, ezɨ gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim an iti. Egh me God bar a gifueghɨva, gumazamizir igharaziba bar me gifongegh.
E angazangarimɨn aven darutɨ, eghtɨ mɨtatemɨn aven aruiba e gifaran kogham
1
(Sapta 1:1-3:10)
Angamra Itir Akam, datɨrɨghɨn azenan oto
Jo 1:1-4, 1:14, 20:27, 2 Pi 1:16, 1 Jo 2:13-14Gumazir me kamaghɨn dɨborim, Angamra Itir Akam, e an gun ia mɨgei. Gumazir kam nguazir kam tɨghar otivamin dughiam a bar faragha ike, ezɨ e a baregha, uan damazibar deravɨram an garava egha uan dafaribar an suiki. Jo 1:14, 21:24, Ap 2:32, Ro 16:26God angamra itir ikɨrɨmɨrir e ganɨngizir gumazir kam en aka, ezɨ e an ganigha an gun ia mɨgei. Egha gumazir ikɨrɨmɨrir angamra itir kam, a zurazurara ikiam. A faragha Afeziam ko ikegha datɨrɨghɨn God en akazɨ e an gani. Jo 17:21, Ap 4:20, 1 Ko 1:9, 1 Jo 2:24E an ganigha oregha gɨvagha, e ia uaghan navir vamɨra e ko ikiasa, egha uaghan ia mɨgei. Egh ia ko, eia navir vamɨra Afeziar Ekiam ko an Otarim Krais Iesus ko ikiam. Jo 15:11, 16:24, 2 Jo 12E uari inigh ikɨva, en naviba bar akueghasa, e akar kam osiri.
E angazangarimɨn aven daruam
Jo 1:9, 9:5, 12:35-36, 1 Ti 6:16, Je 1:17, 1 Jo 3:11E Krais Iesus barazima an akar kam kunizɨma, ezɨ e ia mɨkɨri. Akar kam kamaghɨn mɨkeme, God, an angazangarim, ezɨma mɨtarmetam anepazazir puvatɨ. 2 Ko 6:14, 1 Jo 2:4Eghɨva e kamaghɨn mɨkɨmam, “E a ko navir vamɨra iti,” egha e mɨtarmemɨn darutɨ, kamaghɨn en mɨgɨrɨgɨar kaba, pura mɨgɨrɨgɨar ifavariba. Egha e guizɨn akamɨn gɨn zuir puvatɨ. Ais 2:5, Jo 3:21, Ef 1:7, Hi 9:14, 1 Pi 1:19, MAA 1:5, 7:14Ezɨ God angazangarimɨn aven iti moghɨn e angazangarimɨn aven daruva egh uari ko navir vamɨra ikiam. Eghtɨ an Otarim Iesusɨn ghuzim e ruva, en arazir kuraba sara bar da ruam.
Jop 9:2, Sng 32:5, Snd 28:13, Je 3:2, 1 Jo 2:4Eghtɨ e suam, “E arazir kuraba puvatɨ,” kamaghɨn e uari uarigh ifari, ezɨ guizɨn akam en itir puvatɨ. Sng 51:2, Snd 28:13, 1 Jo 1:7E uan arazir kurabar gun Godɨn mɨkɨmtɨma, a mɨkemezɨ moghɨn arazir aghuim damuva puram en arazir kuraba gɨn amangɨva egh da ruam. 10  1 Jo 1:8E suam, “E arazir kurabagh amir puvatɨ,” kamaghɨn e Godɨn mɨkɨm suam, “A ifarir God.” Ezɨ kamaghɨn e an akaba barazir puvatɨ.* (1:10) Godɨn Akɨnafarimɨn aven itir akɨnafarir otevir avɨribar akar kam ikia ghaze, “Gumazamiziba bar moghɨra arazir kuram gami.” Nɨ Ighiaba 14:3, ko Aisaia 53:6, ko Aisaia 64:6ɨn gan.

1:1: Jo 1:1-4, 1:14, 20:27, 2 Pi 1:16, 1 Jo 2:13-14

1:2: Jo 1:14, 21:24, Ap 2:32, Ro 16:26

1:3: Jo 17:21, Ap 4:20, 1 Ko 1:9, 1 Jo 2:24

1:4: Jo 15:11, 16:24, 2 Jo 12

1:5: Jo 1:9, 9:5, 12:35-36, 1 Ti 6:16, Je 1:17, 1 Jo 3:11

1:6: 2 Ko 6:14, 1 Jo 2:4

1:7: Ais 2:5, Jo 3:21, Ef 1:7, Hi 9:14, 1 Pi 1:19, MAA 1:5, 7:14

1:8: Jop 9:2, Sng 32:5, Snd 28:13, Je 3:2, 1 Jo 2:4

1:9: Sng 51:2, Snd 28:13, 1 Jo 1:7

1:10: 1 Jo 1:8

*1:10: (1:10) Godɨn Akɨnafarimɨn aven itir akɨnafarir otevir avɨribar akar kam ikia ghaze, “Gumazamiziba bar moghɨra arazir kuram gami.” Nɨ Ighiaba 14:3, ko Aisaia 53:6, ko Aisaia 64:6ɨn gan.