Pitan Akɨnafarir Faragha Zuim
Akar Faragha Zuim
Pita Kraisɨn gumazamizir osɨmtɨzir ekiam ateriba, gavgavim men nɨghnɨzir gavgavibar anɨngasa, akɨnafarir kam osiri. A ghaze, Kraisɨn adarasi ua Krais Iesusɨn akar aghuim ginɨghnɨgh. A kamakɨn: Iesus aremegha ua dɨkafi, egha akar dɨkɨrɨzim gamua ghaze, a ua izam. Me akar a dɨkɨrizir kam ginɨghnɨghɨva an otivamin dughiam mɨzuam ikɨ.
Guizbangɨra, Kraisɨn adarasi osɨmtɨziba ateri, ezɨ bizir otozir kamɨn, God men nɨghnɨzir gavgavibar ganɨva fogham, me guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim an iti, o puvatɨ. Eghtɨ me nɨghnɨzir gavgavim gavgavigh mamaghɨra ikɨ mangɨtɨ Krais ua izam. Eghtɨ dughiar kamɨn me ivezir aghuim iniam.
E guizbangɨra Godɨn adarazir otifi, kamaghɨn e arazir aghuibar amuva egh bizir aghuir e iniamibav zuamam
1
(Sapta 1:1-2:10)
2 Ti 1:15, Je 1:1Kɨ Pita, Krais Iesusɨn aposel. Kɨ akɨnafarir kam Godɨn gumazamiziba bagha an osiri, ia nguibar igharazibar gumazamizir pura guraghav itibar mɨn, pura tintinimɨn Pontus ko Galesia, ko Kapadosia, ko Esia koma Bitinian Provinsba itiba. Ro 1:7, 8:29, 2 Te 2:13, Hi 10:22, 12:24, 2 Pi 1:2God kamaghɨn ifonge, ia Krais Iesusɨn akam baraghtɨ, an ghuzim ia rueghtɨ ia Godɨn damazimɨn zuegham. Egha fomɨra God Afeziam ia gɨfo, egha ia mɨsevezɨ ia an gumazamizibar otifi. Godɨn Duam ia gamizɨma ia an gumazamizibar otifi, tuavir kamɨn a ia mɨsefe. Ezɨ God bar ian apangkuvigha egha ia gamima ia navir amɨrizimɨn iti.
Ikɨrɨmɨrir bar aghuim a Godɨn Nguibamɨn ikiava e mɨzuai
1 Ko 15:20, 2 Ko 1:3, Ef 1:3, Je 1:18E Godɨn ziam fe, a en Ekiam Krais Iesusɨn Afeziam! Ezɨ an apangkuvir ekiam en ikiava Krais Iesus gamizɨma a ua dɨkafi, ezɨ tuavir kamra, God ikɨrɨmɨrir igiam e ganɨngi. Ezɨ ikɨrɨmɨrir igiar kam gavgavim e ganɨngizɨ, e bizir aghuir e fo e iniaba, e da baghavɨra mɨzuai. E God e bagha inabazir biziba bagha mɨzuavɨra iti, egha nɨghnɨzir gavgavim dar ikiavɨra iti. Kl 1:5, 1:12, 2 Ti 4:8, Je 5:4Ezɨ God, ikɨrɨmɨrir kam uan Nguibamɨn e danɨngasa, egha e amɨsefe. Ezɨ ikɨrɨmɨrir kam a ikuvighan kogham. A bar deraghavɨra ikɨva, egh uaghan mɨgoveghan kogham. God uan Nguibamɨn ia bagha a da arɨki. Jo 10:28-29, 17:11-15, Ju 1Ezɨ ia Krais nɨghnɨzir gavgavim an iti, kamaghɨn amizɨma God uan gavgavimɨn ia pasa, ezɨ ia deravɨra iti. Ezɨ a ua ia iniasa, egh ia damutɨ ia deragh ikiam. Ezɨ Godɨn akurvazir kam, dughiam gɨvaghtɨma an azenim giram.
Ro 12:12, 2 Ko 4:17, 6:10, Je 1:2, 1 Pi 5:10Ia, God damuamin bizir kam a bagh bar akongegh. Ezɨ datɨrɨghɨn dughiar otevir kam osɨmtɨzir avɨriba ia bativa, egha mɨzaziba ia ganɨdi. Jop 23:10, Sng 66:10, Snd 17:3, Ais 48:10, Sek 13:9, Mal 3:3, Ro 2:7, 2:10, Je 1:3Arazir kamɨn God ian nɨghnɨzir gavgavibar gan fogham, ia guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim an iti, o puvatɨ. E fo, gol a bizir aghuim, eghtɨ me avimɨn a tuaghɨva, a gɨfogham, a guizɨn gol, o puvatɨ. Ezɨ gol a gɨvaghamin bizim. Ezɨ en nɨghnɨzir gavgavim gol bar a gafira. Kamaghɨn amizɨma arazaraziba ia bativtɨma, ia fogh, ia nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti. Eghtɨ dughiar Krais Iesus ua izamim, a bar ia gakueghɨva, ian ziaba fɨva ziar ekiaba ia danɨngam. Jo 20:29, 2 Ko 5:7, Hi 11:1, 11:27, 1 Jo 4:20Ezɨ ia an ganizir puvatɨ, egha ia a gɨfuegha uan naviba isa a ganɨngi. Ezɨ datɨrɨghɨn ia an gari puvatɨ, egha ia nɨghnɨzir gavgavim an ikia egha bar akonge. Agoroger kam a nguazir kamɨn bizir maba bar dagh afira, e a mɨkɨmamin akabagh asa. Ro 6:22Ezɨ ian nɨghnɨzir gavgavimɨn mɨngarim a kamakɨn, God ian akurvasi. Ezɨ ia an akurvazim isi.
10  Dan 2:44, Hag 2:7, Sek 6:12, Mt 13:16-17, 2 Pi 1:19-21Akurvazir kamra, fomɨra Godɨn akam inigha izir gumaziba an gun mɨkeme. Me ghaze, God ian apangkuvighɨva ian akurvagham. Egha me akar kamɨn mɨngarim baghava pamtem ingarava bar deravɨrama a buri. 11  Sng 22, Ais 53, Lu 24:26-27, 1 Pi 3:19, 2 Pi 1:21Egha me pura dughiam bagha gari, a manadozoghɨn otogham, egh a manmaghɨn izam. Kraisɨn Duam men aven ikiava me mɨgɨa ghaze, Krais faragh mɨzazim inighɨva, eghtɨ bizir aghuarir avɨriba gɨn otivam. 12  Dan 9:24, Ef 3:10, Hi 11:13, 11:39-40God kamaghɨn men aka, me uari bagha ingarir puvatɨ, me ia bagha ingari. Ezɨ God uan nguibamɨn uan Duam anemadazɨma a izaghɨrɨ, ezɨ Godɨn Duamɨn gavgavimɨn gumazir akar aghuim akuriba God amizir bizibar gun ia mɨgei. Ezɨ enselba uaghan bizir kabagh foghasa bar ifonge.
God ghaze, ia nan gumazamizibara
13  Lu 12:35, Ro 13:13, 1 Ko 1:7, 1 Te 5:6-8Kamaghɨn amizɨma ia ingarsɨvɨra uan nɨghnɨziba akɨr ikɨva, egh uan navir ghurimɨn araziba dɨkabɨn. Krais Iesus uamategh izamin dughiamɨn God uan apangkuvim ia danɨngam. Ia an apangkuvir ia fogha iniamim, ia pamtem a gɨnɨghnɨghɨva a baghɨvɨra mɨzuam ikɨ. 14  Ro 12:2, Ef 2:3, 4:17-18, 1 Te 4:5Ia borir akaba barazibar mɨn ikɨ. Fomɨra ia fozir puvatɨ, egha ia navir ghurimɨn arazir kurabar gɨn zui, egh datɨrɨghɨn ia ua dar gɨn mangan markɨ. 15-16 Ezɨ Godɨn akɨnafarimɨn osizirim ghaze, “Kɨ arazir kurabar saghon ikiava, bar zue, eghtɨ ia uaghan nan mɨn arazir kurabar saghon ikɨ, bar zuegh, egh nan gumazamizibara ikɨ.” Godɨn ian diazim, arazir kuratam an itir puvatɨ. Eghtɨ kamaghɨn ia uaghan, ia amir arazitam ikuvighan markɨ. Ia, an gumazamizibara.
God bar ivezir ekiamɨn ua e iniasa a gami
17  Lo 10:17, Mt 6:9, Ap 10:34, Ro 2:11, 2 Ko 5:6, 7:1, 2 Ti 4:14, Hi 11:13, 12:28, MAA 2:23Ia zurara, God ko mɨgɨava a dɨborava ghaze, En Afeziam. Ezɨ Afeziar kam en ziabagh nɨghnɨzir puvatɨgha e tuisɨsi. Puvatɨ. An en arazibar gara vaghvagha e tuisɨsi. Eghtɨ ia datɨrɨghɨn nguazir kamɨn itir dughiamɨn ia pura guighav itir gumazamizibar mɨn an ikɨ. Egh ia bar Godɨn apengan ikɨ. 18  Ese 20:18, 1 Ko 6:20, 7:23, 1 Pi 4:3Ezɨ ia fo, ia uan ovavabar arazir kuraba isava egha dagh amuava dar gɨn zui. Arazir kaba da dagheba Puvatɨ. Ezɨ God ia givezegha egha ian arazir kuraba gɨn amada. God ia givezezir dughiamɨn, a nguazir kamɨn bizir ikuvitam anɨngizir puvatɨ, mati silva ko gol. Puvatɨ. 19  Kis 12:5, Ais 53:7, Jo 1:29, 1:36, Ap 20:28, 1 Ko 5:7, Hi 9:12-14, 1 Pi 1:2, MAA 5:9A Kraisɨn ghuzimɨn ia givese, ezɨ ghuzir kam a bar pɨn ko. Ezɨ Krais a sipsipɨn nguzir mamɨn mɨn ami. Ofa gamir sipsipba, duar kuriba dar mɨkarzibar puvatɨ, ezɨ Krais mati sipsipɨn nguzir mam, an arazir kuraba an itir puvatɨ.* (1:19) Ezɨ Israelba ofa damuasa sipsip inigha izi, egh arazir kuraba gɨn amangasa, o ofan igharagha garim, an God damuasa, me sipsipɨn bar aghuim inigh izɨ ofa damuam. (Wok Pris 22:17-25ɨn gan) Pita Moses Osirizir Arazir kam gɨnɨghnɨgha, egha mɨgei, Krais mati ofa damuamin sipsipɨn aghuir mam. 20  Ap 2:23, Ga 4:4, Ef 1:4, 1:10, Kl 1:26, Ta 1:2-3, Hi 9:26Fomɨra God tɨghar nguazimɨn ingaram, a faragha ua ia givezamin ingangarim bagha Krais amɨsefe. Ezɨ datɨrɨghɨn e itir dughiar abuananaba, God ian akurvaghasa Krais bar azenara ian aka. 21  Jo 14:6, Ap 2:24, 2:33, Ro 4:24, 5:1-2, 10:9, Fl 2:9, Hi 2:9, 1 Pi 3:22A ian akurazɨma ia God nɨghnɨzir gavgavim an iti. God a gamizɨma a uam ovevemɨn dɨkafi, ezɨma God bar Krais isa bar pɨn anetɨ. Ezɨ kamaghɨn ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨva, egh ia a mɨkemezir bizir ia fogha iniamiba baghɨvɨra mɨzuam ikɨ.
Ia bar gumazamizibagh ifongegh
22  Jo 13:34, Ap 15:9, Ro 12:9-10, 1 Ti 1:5, 2 Pi 1:7, 1 Jo 3:18Ia guizɨn akam baregha an gɨn zui, egha arazir kamɨn ia Godɨn damazimɨn zue. Egha ia uaghan Godɨn gumazamiziba guizbangɨra me gifonge. Egh datɨrɨghɨn ia bar me gifueghɨva, bar uan naviba isɨva me danɨngigh. 23  Jo 1:13, Hi 4:12, Je 1:18, 1 Jo 3:9Egha ia datɨrɨghɨn gumazamizir igiabar otivigha gɨfa, mati ia dagher biar igiamɨn mɨn azenimɨn oto. Egha ia dagher biar pura ikuvibar mɨn aghuir puvatɨ. Ezɨ dagher ovɨzir kam, a Godɨn akam, ezɨ akar kam zurara ingar ikɨ, mamaghɨra ikiam. 24-25  Ais 40:6-8E fo, Godɨn Akɨnafarim kamaghɨn mɨgei,
 
“Gumazamiziba dadabar mɨn ami, me dughiar ruarimɨn nguazimɨn itir puvatɨ.
Egha men ziaba mati akɨmariba, me atamra gefi.
Dadaba mɨdɨi, ezɨ akɨmariba iri.
Ezɨ Godɨn akam zurara ikia kamaghɨra iti.”
 
Akar kam Godɨn akar aghuim, me ia mɨkɨni.

1:1: 2 Ti 1:15, Je 1:1

1:2: Ro 1:7, 8:29, 2 Te 2:13, Hi 10:22, 12:24, 2 Pi 1:2

1:3: 1 Ko 15:20, 2 Ko 1:3, Ef 1:3, Je 1:18

1:4: Kl 1:5, 1:12, 2 Ti 4:8, Je 5:4

1:5: Jo 10:28-29, 17:11-15, Ju 1

1:6: Ro 12:12, 2 Ko 4:17, 6:10, Je 1:2, 1 Pi 5:10

1:7: Jop 23:10, Sng 66:10, Snd 17:3, Ais 48:10, Sek 13:9, Mal 3:3, Ro 2:7, 2:10, Je 1:3

1:8: Jo 20:29, 2 Ko 5:7, Hi 11:1, 11:27, 1 Jo 4:20

1:9: Ro 6:22

1:10: Dan 2:44, Hag 2:7, Sek 6:12, Mt 13:16-17, 2 Pi 1:19-21

1:11: Sng 22, Ais 53, Lu 24:26-27, 1 Pi 3:19, 2 Pi 1:21

1:12: Dan 9:24, Ef 3:10, Hi 11:13, 11:39-40

1:13: Lu 12:35, Ro 13:13, 1 Ko 1:7, 1 Te 5:6-8

1:14: Ro 12:2, Ef 2:3, 4:17-18, 1 Te 4:5

1:17: Lo 10:17, Mt 6:9, Ap 10:34, Ro 2:11, 2 Ko 5:6, 7:1, 2 Ti 4:14, Hi 11:13, 12:28, MAA 2:23

1:18: Ese 20:18, 1 Ko 6:20, 7:23, 1 Pi 4:3

1:19: Kis 12:5, Ais 53:7, Jo 1:29, 1:36, Ap 20:28, 1 Ko 5:7, Hi 9:12-14, 1 Pi 1:2, MAA 5:9

*1:19: (1:19) Ezɨ Israelba ofa damuasa sipsip inigha izi, egh arazir kuraba gɨn amangasa, o ofan igharagha garim, an God damuasa, me sipsipɨn bar aghuim inigh izɨ ofa damuam. (Wok Pris 22:17-25ɨn gan) Pita Moses Osirizir Arazir kam gɨnɨghnɨgha, egha mɨgei, Krais mati ofa damuamin sipsipɨn aghuir mam.

1:20: Ap 2:23, Ga 4:4, Ef 1:4, 1:10, Kl 1:26, Ta 1:2-3, Hi 9:26

1:21: Jo 14:6, Ap 2:24, 2:33, Ro 4:24, 5:1-2, 10:9, Fl 2:9, Hi 2:9, 1 Pi 3:22

1:22: Jo 13:34, Ap 15:9, Ro 12:9-10, 1 Ti 1:5, 2 Pi 1:7, 1 Jo 3:18

1:23: Jo 1:13, Hi 4:12, Je 1:18, 1 Jo 3:9

1:24-25: Ais 40:6-8