Akɨnafarir Faragha Zuim, Pol Tesalonikan Nguibamɨn itir Sios baghava an Osiri
Akɨnafarir Faragh Zuim
Tesalonikan nguibam, a Mesedonian Provinsɨn nguibar ekiar mam. Dughiar Pol Filipai ataghizim, a Tesalonikan ghugha nguibar kamɨn siosɨn mam okore (Ap 17:1-9). Egha Judabar garima, gumazamizir avɨrim Polɨn akam gɨn ghua egha Kraisɨn adarazir otifi, ezɨ Judaba navir kuramɨn Polɨn ikiava a gamizɨ, a Tesalonikan nguibam ataki. Egha gɨn Pol ghua Korinɨn nguibamɨn itima, a ko ingarir gumazim Timoti iza bizir Tesalonikan Kraisɨn adarazir otivizibar gun Pol mɨgei.
Ezɨ Pol Timotin akam baregha, egha Tesalonikan sios nɨghnɨzir gavgaviba gavgavim me danɨngasa, a ko Sailas ko Timoti akɨnafarir kam an osirigha me bagha anemada. Fofozir gumazir avɨrim ghaze, akɨnafarir kam ti Pol osirizir akɨnafarir Godɨn Akɨnafarimɨn aven itibar faragha zuim. Ezɨ akɨnafarir kam Pol Tesalonikabar nɨghnɨzir gavgaviba ko arazir aghuiba bagha bar akonge.
Tesalonikan gumazamizir kaba, Krais manmaghɨn ua izamin bizim, me ti deravɨra fozir puvatɨ. Me kamaghɨn foghasa, gumazir Krais tɨghar ua izamin dughiamɨn ovengeziba, me uaghan zurara itir ikɨrmɨrir aghuim iniam, o puvatɨgham? Eghtɨ Krais dughiar manamra izam? Pol men azangsɨziba ikiarvagha kamaghɨn mɨgei, me arazir aghuibar gɨn mangɨva, Ekiam izamin dughiam bagh uari akɨr ikɨ.
Pol a ko ingarir darazi, me Tesalonikan itir sios gɨnɨghnɨsi
1
(Sapta 1-3)
Ap 17:1-13, 2 Te 1:1Kɨ Pol, ko Sailas ko Timoti, e Tesalonikan itir sios bagha akɨnafarir kam osiri, me God Afeziam ko Ekiam Krais Iesusɨn poroghav itir gumazamiziba: Godɨn apangkuvim ko navir amɨrɨzim ia ko ikɨ.
Pol Tesalonikan itir siosɨn nɨghnɨzir gavgavim bagha bar akonge
Ef 1:16, Fl 1:3-4, Kl 1:3, 2 Te 1:11E zurazurara God mɨnabaghava ia bagha God ko mɨgei. 1 Ko 13:13, Ga 5:6, Kl 1:4-6, Hi 6:10E ian arazibagh nɨghnɨgha e fo, ia nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itima, bizir kam ia gamima ia ingangarir aghuibagh ami. Egha ia igharazibagh ifuegha, ezɨ bizir kam ia gamima, ia pamtem ingari. Egha ia en Ekiam Krais Iesusɨn mɨzua iti, egha ia uan naviba gavgavim dagh anɨghavɨra iti. E ian arazir kaba Godɨn damazimɨn dagh nɨghnɨsi. Kamaghɨn amizɨ bizir kaba bagha e God mɨnabavɨra iti.
Kl 3:12, 2 Te 2:13En adarasi, e kamaghɨn fo, God bar moghɨra ia gifongegha, egha ua baghavɨra ia amɨsevegha gɨfa. 1 Ko 2:4-5, 4:20, Kl 2:2, Hi 2:3Akar aghuir e inigha ia bagha izezim, an akar kɨnimɨn mɨn ia bagha izezir puvatɨ. A Godɨn Duam ko gavgavim sara ize, kamaghɨn amizɨ, ia guizbangɨra fo, akar kam a bar guizɨn akam. E ian tongɨn ikiava ian akuraghasava amizir arazim, ia uari a gɨfo. Ap 17:1-9, 1 Ko 4:16, 11:1, Fl 3:17, 2 Te 3:9Egha ia Godɨn akam inizɨ, ezɨ osɨmtɨzir avɨriba ia batifi, ezɨ ia Ekiamɨn araziba ko en arazibar gɨn zuima, Godɨn Duam ian navibagh amima ia bar akonge. 1 Pi 5:3Kamaghɨn ia arazir aghuim Masedonia ko Akaian Provinsɨn itir Kraisɨn adarazi, bar men aka. Eghtɨ me ian arazimɨn ganɨva an gɨn mangam. Ro 1:8Ezɨ Ekiamɨn akar ia kunizim, a dɨbɨarimɨn araremɨn mɨn bar ghu. Egha a Masedonia ko Akaiara ghuzɨ puvatɨ, ian nɨghnɨzir gavgavir Godɨn itir kamɨn eghaghanim, nguibaba bar a baraki. Kamaghɨn amizɨ, markɨ e ua me mɨkɨman kogham. Ap 14:15, 1 Ko 12:2, Ga 4:8, 1 Te 2:1Ezɨ dughiar e ia bagha iziba, me uari bizir otivizibar gun e geghari. Egha ia godɨn ifavariba ategha navibagh iragha guizbangɨra Godɨn gɨn zuir arazibar me geghari. A guizbangɨra ko zurara itir God. 10  Ap 17:31, 1 Te 4:16, 5:9, Ta 2:13, 2 Pi 3:12Ezɨ ia an Otarimɨn mɨzuai, a Godɨn Nguibam ategh uamategham. Otarir kam aremezɨma God a gamizɨ, a ua dɨkafi. A Iesus, an en akurvasi, egh dughiar Godɨn anɨngagharim izamim, an en akuragham.

1:1: Ap 17:1-13, 2 Te 1:1

1:2: Ef 1:16, Fl 1:3-4, Kl 1:3, 2 Te 1:11

1:3: 1 Ko 13:13, Ga 5:6, Kl 1:4-6, Hi 6:10

1:4: Kl 3:12, 2 Te 2:13

1:5: 1 Ko 2:4-5, 4:20, Kl 2:2, Hi 2:3

1:6: Ap 17:1-9, 1 Ko 4:16, 11:1, Fl 3:17, 2 Te 3:9

1:7: 1 Pi 5:3

1:8: Ro 1:8

1:9: Ap 14:15, 1 Ko 12:2, Ga 4:8, 1 Te 2:1

1:10: Ap 17:31, 1 Te 4:16, 5:9, Ta 2:13, 2 Pi 3:12