Akɨnafarir Faragha Zuim, Pol Timoti baghava an Osiri
Akar Faragha Zuim
Timoti, Kraisɨn adarazir gumazir igiar mam, a Listran nguibar Galesian Provinɨsɨn itimɨn ize. An amebam, a Judan amizim, ezɨ an afeziam a Grighɨn gumazim. Pol Timoti inizɨma, an a koma aruava Godɨn ingangarim gami. (Nɨ Aposel 16:1-3ɨn gan). Egha Timoti gɨn Efesusɨn nguibar ekiamɨn itir siosɨn gumazir dapanimɨn oto. Ezɨ Pol akɨnafarir kam a bagha an osiri.
Akɨnafarim faragha mɨgeir bizim, a kamakɨn, Timoti deravɨra ua bagh ganigh, gumazitaba gumazamizibar nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghasighan maraghe. Gumazir kaba me nɨghnɨzir igharaziba ikia ghaze, nguazir kamɨn itir biziba da derazir puvatɨ. Kamaghɨn, gumazim guizbangɨn ikɨrɨmɨrir aghuim inisɨva, dagher taba ateghɨva egh amuimɨn ikian markɨ.
Bizir igharazir ekiar akɨnafarim mɨgeir mam, a siosɨn ingangarim deravɨram an ganam. Egha a uaghan mɨgɨa ghaze, siosɨn gumazir dapaniba ko siosɨn ingangarir gumaziba, me arazir aghuibar amu.
Akɨnafarimɨn akar abuananaba, Pol Timoti mɨgɨa ghaze, a Krais Iesusɨn ingangarir gumazir aghuimra ikɨ, egh arazir aghuibar vaghvagh siosɨn gumazamizibar amu.
Timoti uabɨ uan araziba deraghvɨra dar ganɨva, egh siosɨn gumazamiziba uaghan men gan
1
(Sapta 1-6)
Kl 1:27Kɨ Pol, kɨ Krais Iesusɨn aposel. God, en Akurvazir Gumazim, ko Krais Iesus, gumazir e ganasa mɨzuaim, aning na mɨsevezɨma kɨ aposelɨn oto.
Ap 16:1, Ta 1:4Timoti, nɨ na ko nɨghnɨzir gavgavim ikiava, egha mati guizbangɨra nan otarim. Ezɨ kɨ akɨnafarir kam nɨ bagha an osiri. God en Afeziam ko Krais Iesus en Ekiam, aningɨn apangkuvim koma kuarkuvim, nɨ damutɨ nɨ navir amɨrɨzimɨn ikɨ.
E ifavarir akaba bar a da baraghan kogham
Ga 1:6, Fl 2:24Kɨ fomɨra Masedonian Provinsɨn ghughava, egha dughiar kamɨn kɨ akar gavgavir mam nɨ ganɨngi, egha datɨrɨghɨn kɨ akar kamra ua kamaghɨn nɨ mɨkɨmasa. Kɨ ghaze, nɨ Efesusɨn Nguibar Ekiamɨn ikɨva egh gumazir maba mɨgɨrɨgɨar gavgavim me danɨng suam, me gumaziba Godɨn akamɨn men sure damuva, akar ifavarir taba me damuvɨra ikian markɨ. 1 Ti 4:7, 2 Ti 2:14-16, Ta 1:14Egh me pura eghaghanir araziba ko men ovavibar ziar mɨgɨrɨgɨar me zurara mɨgɨavɨra itiba, da atakigh. Akar kaba men nɨghnɨzibagh amima me onganighava tintiniba uariv gɨa uari adosi. Akar kaba me damutɨ, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikian kogham, egh God e damuamin bizim me deragh a gɨfoghan kogham. Ro 13:8-10, Ga 5:14, 2 Ti 2:22Nan akar gavgavir kamɨn mɨngarimra kara, e bar uarigh ifuegham. E fo, e guizɨn nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikia, navir zuruzim ikia, egha uan araziba deravɨra da tuisɨgha arazir aghuibar gɨn zui. Eghtɨ bizir kaba e damutɨ, e bar uarigh ifuegham. Marazi arazir kam ataki, egha datɨrɨghɨn me onganigha pura akar mɨngariba puvatɨzibav gei. 1 Ti 6:4, 6:20, Ta 1:10Egha me igharaz darazi Godɨn Arazibar men sure damuasa. Egha me ghaze, men mɨgɨrɨgɨaba bar guizbangɨra. Ezɨ akar me gun mɨgeim, an mɨngarim me uari a gɨfozir puvatɨ, egha me uari uan akam deragha a gɨfozir puvatɨ.
Ro 7:12, 7:16, 7:22E kamaghɨn fo, Moses Osirizir Arazir God a Ganɨngiziba, da bar dera. Eghtɨ gumazitam bar deragh Godɨn Arazir kabar gɨn mangɨtɨ, Arazir Kaba an deragham. Ga 3:19, 5:23Ezɨ e uaghan kamaghɨn fo, God uan Araziba isa gumazamizir aghuiba bagha da anɨngizir pu. Puvatɨ, a gumazamizir arazir kurabagh amiba bagha, da me ganɨngi. Gumazamizir akaba batoziba, ko akaba barazir puvatɨziba, ko gumazir akɨrim ragha God gasaraziba, merara God me bagha uan Araziba anɨngi. Kar gumazamizir Godɨn ziam fer puvatɨziba, ko gumazir Godɨn aghuaziba, ko gumazir uan amebaba ko afeziaba mɨsoghezɨ me aremeziba, ko gumazir igharaz darazi mɨsozima me ariaghreziba, 10  Stt 19:4-5, 1 Ti 6:3, 2 Ti 4:3, Ta 1:9ko arazir mɨzɨrɨzibagh amiba, ko gumazir uarira uari isava akuiba, ko gumazir gumaziba okɨava me gamima me pura ingangarir gumazibar otiviba, ko gumazir ifariba, ko gumazir kotɨn aven ifariba, merara God me bagha uan Araziba da anɨngi. Egha uaghan gumazamizir Godɨn guizɨn akamɨn apaniba, God me bagha uan Araziba da anɨngi. 11  Ga 2:7, Kl 1:25, 1 Te 2:4, 1 Ti 6:15Ezɨ guizɨn akar kam, a God an gun mɨkɨmasa na ganɨngizir akam, an akar aghuir kamɨn mɨrara ghu. Ezɨ akar aghuir kam e mɨgɨa ghaze, God angazangarir ekiamɨn aven ikia, egha gavgavir ekiam iti. A bar derazɨma gumaziba ko amiziba an ziam fe.
God Polɨn apangkuvizɨma, Pol a mɨnabi
12  Ap 9:15, Ga 1:15-16En Ekiam Krais Iesus ingangarim bagha gavgavim na ganigha ghaze, kɨ an ingangarim damuam. Egha ingangarir kam damuasa na amɨsefe. Ezɨ kamagh sua, kɨ a mɨnaba. 13  Ap 3:17, 8:3, 9:4-5, 1 Ko 15:9-10, Ga 1:13Guizbangɨra, fomɨra kɨ dɨbovir akabar an ziam gasɨghasɨki, egha kɨ an apanim gamuava, egha akar kurabar a mɨkeme. Ezɨ a fo, kɨ deragha a gɨfozir puvatɨgha, egha nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ, egha arazir kabagh ami. Kamaghɨn amizɨma a nan apangkufi. 14  Lu 7:47, Ro 5:20, 1 Ko 15:10, 2 Ti 1:13Ezɨ Krais Iesus en Ekiamɨn apangkuvim bar na gizɨvazɨma, egha a na gamima, kɨ nɨghnɨzir gavgavim an ikiava egha gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn itiba, bar me gɨfonge.
15  Lu 15:2, 19:10, Ro 5:8, 1 Ti 3:1, 4:9, 2 Ti 2:11, 1 Jo 3:5Krais Iesus, gumazamizir arazir kurabagh amiba men akuraghasa nguazir kamɨn ize. Ezɨ men tongɨn, kon arazir kuraba bar men arazir kurabagh afira. Ezɨ akar kam a guizbangɨra, gumaziba a baregh nɨghnɨzir gavgavim an ikɨ. 16 Ezɨ Krais Iesus kamagh sua ifonge, gumazamiziba bar kamaghɨn fogh, a gumazir arazir kurabagh amiba a men asughasugha nɨmɨra me gamua zui. Kamagh amizɨma a faragha nan apangkufi, ezɨ kɨ an ababanimɨn mɨn iti, eghtɨ a na gamizir biziba men akaghtɨ me dar ganɨva, nɨghnɨzir gavgavim an ikɨva, egh ikɨrɨmɨrim ikia mamaghɨra itim iniam. 17  Dan 7:14, Jo 1:18, Ro 16:27, Hi 11:27, 1 Jo 4:12Ezɨ an Atrivir Zurara Itim. An oveghan kogham, ezɨ e gumazamiziba an ganighan kogham. A uabɨra bar guizbangɨn God. Kamaghɨn amizɨ, e zurara bar an ziam fɨva a mɨkɨm suam, God nɨ bar ekevegha bar dera. Bar guizbangɨra.
Pol Timoti mɨgɨa ghaze, nɨ nɨghnɨzir gavgavir Iesusɨn itim, an suiragh gavgafigh
18-19 Nan otarim Timoti, kɨ fo, Godɨn akam inigha izir gumazim fomɨra nɨn arazibar gun mɨkeme. Ezɨ kɨ akar kam gɨnɨghnɨgha, egha bizir nɨ damuamiba bar dar gun nɨ mɨgei. Kɨ kamaghɨn ifonge, nɨ nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨva an suiragh gavgavigh, uan araziba deravɨra da tuisɨgh arazir aghuibar gɨn mangɨ. Kɨ kamagh sua, nɨ Godɨn akam inigha izir gumazim nɨ ganɨngizir akar kabar gɨn mangɨ, egh tuavir kamɨn nɨ mɨdorozir aghuim mɨsoghɨva nɨghnɨzir gavgavimɨn aven tugh gavgafigh. Bizir kam bagha, kɨ akar kam nɨ ganɨdi. Ezɨ gumazir maba, me uan araziba deragha da tuisɨgha, egha arazir aghuibar gɨn mangan aghuagha da batosi. Egha tuavir kamɨn me uan nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghasɨki. 20  1 Ko 5:5, 2 Ti 3:17-18, 4:14-15Ezɨ men tongɨn Himeneus ko Aleksanda kamaghɨn ami. Ezɨ kɨ kamaghɨn ifonge, aning ua Godɨn ziam gasɨghasɨghan markiam. Aning kamaghɨn foghasa, kɨ aning isa Satanɨn agharim gatɨ.

1:1: Kl 1:27

1:2: Ap 16:1, Ta 1:4

1:3: Ga 1:6, Fl 2:24

1:4: 1 Ti 4:7, 2 Ti 2:14-16, Ta 1:14

1:5: Ro 13:8-10, Ga 5:14, 2 Ti 2:22

1:7: 1 Ti 6:4, 6:20, Ta 1:10

1:8: Ro 7:12, 7:16, 7:22

1:9: Ga 3:19, 5:23

1:10: Stt 19:4-5, 1 Ti 6:3, 2 Ti 4:3, Ta 1:9

1:11: Ga 2:7, Kl 1:25, 1 Te 2:4, 1 Ti 6:15

1:12: Ap 9:15, Ga 1:15-16

1:13: Ap 3:17, 8:3, 9:4-5, 1 Ko 15:9-10, Ga 1:13

1:14: Lu 7:47, Ro 5:20, 1 Ko 15:10, 2 Ti 1:13

1:15: Lu 15:2, 19:10, Ro 5:8, 1 Ti 3:1, 4:9, 2 Ti 2:11, 1 Jo 3:5

1:17: Dan 7:14, Jo 1:18, Ro 16:27, Hi 11:27, 1 Jo 4:12

1:20: 1 Ko 5:5, 2 Ti 3:17-18, 4:14-15