Polɨn Akɨnafarir Namba 2, a Korinɨn Nguibamɨn itir Sios baghava an Osiri
Akar Faragha Zuim
Korinɨn nguibar ekiamɨn siosɨn gumazamizir maba akar kurabar Polɨn mɨkeme. Ezɨ bizir kam Pol gamima, a bar oseme. Pol Korinɨn sios ko akabar kɨrasa. Kamaghɨn amizɨ a me bagha akɨnafarir kam osiri. Egh a ua me gakuegham. Ezɨ akar otevir akɨnafarimɨn itim, Pol akar gavgavir a faragha Korin bagha amizimɨn gun mɨgei. An akar kam mɨkɨman aghua, egha me a barazir puvatɨgha, egha me akar kurabar a mɨkeme. Ezɨ kamaghɨn an akar gavgavim me ganɨngi.
Ezɨ dughiar kamɨn Judian Distrighɨn itir Kraisɨn adarasi, me paza iti. Ezɨ Pol me bagha dagɨaba akumakui, egh da nigh mangɨ me danɨngasa. Egha Sapta 8 ko 9, Pol akar Korinbar navibagh aghuvkɨntɨma, me dagɨaba isɨ ingangarir kam danɨngamin akabav gei.
Ezɨ akɨnafarimɨn akar otevir abuananam, aposelɨn ifavarir iza Korinɨn itir maba, me Polɨn ziam dɨkabɨra egha an Aposelɨn ingangarim gasɨghasɨsi. Kamaghɨn Pol men arazibar gun mɨgei.
Pol ingangarir God aposelbagh anɨngizɨmɨn gun mɨgei
1
(Sapta 1-7)
Ap 18:1, 1 Ko 1:1Kɨ Pol, kɨ Krais Iesusɨn aposelɨn mam. God uan ifongiamɨn gɨn ghua, aposelɨn mɨn ikiasa na amɨsefe. Kɨ en aveghbuam Timoti ko, ga akɨnafarir kam osirigha, ia Korinɨn nguibar ekiamɨn aven Godɨn siosɨn itiba, ko Godɨn gumazamizir Akaian Provinsɨn danganiba bar itiba, ia bagha an osirigha anemadi. 1 Ko 1:3Egha ga God ko mɨgɨa ghaze, God en Afeziam, ko en Ekiam Krais Iesus ian apangkuva, navir amɨrɨzim ia danɨngam.
Pol God an akurazir bizim bagha a mɨnaba
Ro 15:5, Ef 1:3, 1 Pi 1:3E Godɨn ziam fam, a God, egha en Ekiam Krais Iesusɨn Afeziam. A en Afeziam, ezɨ akurvazir arazim ko apangkuvir arazim an otifi. Ezɨ a, gumazir osɨmtɨziba ateriba, a men gɨrakɨrangɨn tuiva egha navir amɨrɨzim me ganɨdi. God kamaghɨn ifonge, an en gɨrakɨrangɨn tuiva navir amɨrɨzim e ganɨdi moghɨn, e gumazir osɨmtɨzir avɨriba ateritabar gɨrakɨrangɨn tuiva navir amɨrɨzim me danɨngam. Kamaghɨn, osɨmtɨziba e bativir dughiabar, an en gɨrakɨrangɨn tuiva navir amɨrɨzim e ganɨdi. Sng 34:19, 94:19, Kl 1:24Krais osɨmtɨzir bar ekiam aterezɨ moghɨn e uaghan aneteri. Ezɨ God Krais gɨrakɨrangɨn tugha navir amɨrɨzim a ganɨngizɨ moghɨn, God Kraisɨn ingangarimɨn, en gɨrakɨrangɨn tuzɨma navir amɨrizim e gizɨva. God kamagh sua, ia navir amɨrɨzim ko an akurvazim iniam, bizir kamɨn e osɨmtɨzim ateri. God navir amɨrɨzim e danɨngɨva, a uaghan navir amɨrɨzim ia danɨngam. Ia en mɨn tuivigh gavgavigh osɨmtɨziba atertɨ, God navir amɨrɨzim en mɨn ia danɨngam. Ro 8:17, 2 Ti 2:12Ezɨ e kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia bar fogha ghaze, ia tuivigh gavgavigham. E fo, ia e ko osɨmtɨzim ateri, kamaghɨn amizɨ, ia uaghan e ko navir amɨrɨzim iniam.
Ap 19:23, 1 Ko 15:32Nan adarasi, e osɨmtɨzir Esian Provinsɨn e batoziba, ia a gɨfoghasa. Osɨmtɨzir bar ekiam e avara, egha en gavgaviba bar dagh afira. Ezɨ kamaghɨn e ghaze, e ti ovegham. Bar guizbangɨra, e mati gumazim jas ovengasava a mɨgei moghɨn, e uari barasi. God kamagh sua, e uan gavgavibara nɨghnɨghan kogham. Puvatɨ, e Godɨn gavgavimra nɨghnɨgh a gisɨn tugham, a gumazir ovengezibagh amizɨ me ua dɨkafi. Kamaghɨn, bizir kam e bato. 10  2 Ti 4:18, 2 Pi 2:9Kar bizir bar kuram, an e gamizɨ e atam oveghai. Ezɨ God en akura. Egh a gɨn uam en akuragham. E nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikia bar fogha ghaze, zurara bizir kuram e bativtɨma, God uam en akuraghtɨma, e deraghvɨra ikiam. 11 Egh ia en akuragh God ko mɨkɨm. Eghtɨ God gumazamizir avɨribar dɨmdiaba baragh en akuragham. Eghtɨ gumazamizir bar avɨriba ganigh, egh me God en akuragha e gamizir biziba bagh a mɨnabagham.
Pol Korinbagh ifarazir puvatɨ
12  1 Ko 1:17, 2:4, 2:13, 2 Ko 2:17, Hi 13:18Bizir kam na gamima kɨ bar akonge. Nan navir averiamɨn, kɨ uan araziba deravɨra da tuisɨgha kamaghɨn fo, kɨ nguazir kamɨn ikia arazir aghuim gami, egha guizbangɨra ian damazibara e arazir bar aghuim gami. Kɨ arazir God nan akazir kam gamua God baghavɨra itir arazibar gɨn ghua, bizitam ian modozir puvatɨ. Kɨ nguazir kamɨn fofozim isa arazir kam gamizir pu. Puvatɨ, kɨ Godɨn apangkuvimɨn gavgavim isa, arazir kam gami. 13-14  2 Ko 5:12, Fl 2:16Egha kɨ ia bagha akɨnafarim osirava, akar ia deravɨra gan dar mɨngaribagh foghamiba, kɨ dararama osiri. Kɨ ia bagha akar igharazitaba osirir puvatɨ. Guizbangɨra, dughiar mabar kɨ osirir mɨgɨrɨgɨar maba, ia deragha dagh fozir puvatɨ. Kɨ kamagh sua, ia en Ekiam Iesus Izamin Dughiamɨn, kɨ ia bagha ziar ekiam inizɨ moghɨn, ia na bagh ziar ekiam iniam. Kamaghɨn ia guizbangɨra nan akabar mɨngaribagh foghasa, kɨ ifonge.
15-16  Ap 19:21, 1 Ko 16:5-6Kɨ kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim ikia ghaze, ia na bagh ziar ekiam iniam. Ezɨ bizir kam bagha, kɨ akam akɨrigha ghaze, kɨ faragh izɨ ian ganam. Egh kɨ ia ategh, Masedonian Provinsɨn mangam. Egha kɨ Masedonia Provins ataghizir dughiamɨn, kɨ uamategh izɨ ian ganasa nɨghnɨsi. Ezɨ arazir kamɨn God dughiar pumuningɨn arazir aghuimɨn ia damuam. Eghtɨ ia nan akuraghtɨ, kɨ Judian Distrighɨn mangam. 17 Ezɨ manmaghɨn ami? Ia ti ghaze, kɨ amizir mɨgɨrɨgɨar kaba, kɨ pura ia gifari. Ia ti ghaze, kɨ nguazir kamɨn gumazibar mɨn puram akar dɨkɨrɨzibagh amua dar ghuangsɨgha egha ghaze, “Guizbangɨra” o “Puvatɨ” uaghara aningɨn mɨkɨmam? Bar puvatɨ.
18 God zurara uan mɨgɨrɨgɨabar gɨntɨsi. Ezɨ kamaghɨra kɨ guizbangɨra ia mɨgei, mɨgɨrɨgɨar kɨ ia gamiba bar, da uaghara “guizbangɨra” o “puvatɨ” mɨgeir pu. 19  Ap 9:20, 18:5Kɨ, ko Sailas, ko Timoti, e ian tongɨn akam akuri, a Godɨn Otarim Krais Iesusɨn akam. Ezɨ ia fo, Krais a “guizbangɨra” ko “puvatɨ,” uagharam aningɨn mɨgeir puvatɨ. Krais zurara guizbangira mɨgei. 20  Ro 15:8-9, MAA 3:14Godɨn akar dɨkɨrɨzir avɨriba iti. Ezɨ Krais “guizbangɨra” akar dɨkɨrɨzir kaba bar dav gei. Kamaghɨn amizɨ, e Godɨn akam barazima a Kraisɨn ziamɨn ghaze, “A guizbangɨra,” ezɨ e Godɨn ziam fe. 21  1 Jo 2:20, 2:27Ezɨ God uabɨ gavgavim isa, e ko ia ganɨdi, ezɨ e Krais ko porogha, ikia gavgafi. Egha a uabɨ ua bagha e amɨsefe. 22  Ro 8:16-17, 2 Ko 5:5, Ef 1:13-14, 2 Ti 2:19, 1 Jo 2:27, MAA 2:17Egha a uabɨ uan inabazir ababanim e gatɨ, kamaghɨn me en gan fogh suam, e an gumazamizibara. Egha uan Duam en navir averiabar ikiasa an e ganɨngi. Godɨn Duamra a uaghan bizir aghuir faragha zuir mam, God e danɨngasa. E Godɨn Duam inigha gɨvagha, kamaghɨn e fo, e guizbangɨra bizir avɨrir maba sara iniam.
Pol zuamɨra Korinɨn ghuzir puvatɨ
23  Ro 1:9, 2 Ko 11:31God, a gumazir nan mɨgɨrɨgɨaba gavgavim dagh anɨdim, egha a nan navimɨn gari. Ezɨ kɨ an ziamɨn guizbangɨra kamaghɨn mɨgei, kɨ osɨmtɨzim ia danɨngan aghua, kamaghɨn amizɨ kɨ zuamɨra Korinɨn izezir puvatɨ. Kamaghɨra tu. 24  1 Pi 5:3Kɨ kamaghɨn mɨkemezir puvatɨ, e ian nɨghnɨzir gavgavibar gantɨ, da en apengan iti. Puvatɨ. E fo, ia nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikia mɨtivigha gavgavigha gɨfa. Egha e ian agorogem damutɨ, an otivasa, e ia ko ingari.

1:1: Ap 18:1, 1 Ko 1:1

1:2: 1 Ko 1:3

1:3: Ro 15:5, Ef 1:3, 1 Pi 1:3

1:5: Sng 34:19, 94:19, Kl 1:24

1:7: Ro 8:17, 2 Ti 2:12

1:8: Ap 19:23, 1 Ko 15:32

1:10: 2 Ti 4:18, 2 Pi 2:9

1:12: 1 Ko 1:17, 2:4, 2:13, 2 Ko 2:17, Hi 13:18

1:13-14: 2 Ko 5:12, Fl 2:16

1:15-16: Ap 19:21, 1 Ko 16:5-6

1:19: Ap 9:20, 18:5

1:20: Ro 15:8-9, MAA 3:14

1:21: 1 Jo 2:20, 2:27

1:22: Ro 8:16-17, 2 Ko 5:5, Ef 1:13-14, 2 Ti 2:19, 1 Jo 2:27, MAA 2:17

1:23: Ro 1:9, 2 Ko 11:31

1:24: 1 Pi 5:3