Akɨnafarir Namba 2, Pol Tesalonikan Nguibamɨn itir Sios baghava an Osiri
Akar Faragha Zuim
Gumazamizir Tesalonikan nguibamɨn itiba, me ti nɨghnɨzir avɨribagha amua ghaze, bizir manamra Krais ua izamin dughiamɨn otivam. Marazi ghaze, Ekiamɨn Dughiam otogha gɨfa. Kamaghɨn amizɨ, Pol ko Sailas ko Timoti Tesalonikabar nɨghnɨziba akɨrasa akɨnafarir kam osiri.
Pol kamaghɨn mɨgei, dughiar kam tɨghar otivam. Gumazamiziba faragh Godɨn akaba batoghɨva egh akɨrim God gasaragham. Eghtɨ arazir kuram otogh gavgavighɨvɨra ikiam. Eghtɨ gɨn Godɨn araziba adoghadozir gumazir mam azenaram otogham, egh a Kraisɨn apanim damuam.
Pol gumazamizibav gɨa ghaze, me nɨghnɨzir gavgavimɨn tugh gavgavigh egh osɨmtɨziba ater. Pol kamagh sua, me uarira uarir akurvaghsɨ pamtem ingar, mati a uabɨ a ko ingari darasi me ami moghɨn. Me ingangaribar amusɨ amɨrvaghan markɨ. Egh me igharazi darazir akurvaghsɨ amɨrvaghan markɨ.
Ekiam Izamin Dughiam gɨn otogham
1
(Sapta 1-2)
Ap 17:1, 1 Te 1:1Kɨ Pol, ko Sailas ko Timoti, e Tesalonikan itir sios bagha akɨnafarir kam osiri, me God en Afeziam ko Ekiam Krais Iesusɨn poroghav itir gumazamiziba.
Ro 1:7God en Afeziam ko Ekiam Krais Iesusɨn apangkuvim ia damightɨma, ia navir amɨrɨzim ikɨ.
Tesalonikaba osɨmtɨziba ko mɨzazibar dughiamɨn tuivigha gavgafi
1 Te 1:2-3, 2 Te 2:13En adarasi, e zurara ian ziaba dɨponɨva ia bagh God mɨnabɨva egh God ko mɨkɨmam. E fo, ian nɨghnɨzir gavgavim bar moghɨra gavgafi, ezɨ ia bar moghɨra vaghvagha bar uarigh ifonge, ezɨ arazir kam ekɨva ghuavɨra iti. Kamaghɨn bar derazɨ, e ia bagha God mɨnabi. 2 Ko 7:4, 7:14, 1 Te 2:19, MAA 1:9Kamaghɨn amizɨma, e tintinibar Godɨn siosbar ghuegha egha ian ziaba fe. E arazir kurar apaniba ia gamiba bar dar gun me mɨgɨava, egha osɨmtɨziba sara me mɨgei. Egha e kamaghɨn mɨgei, “Godɨn gumazamiziba me uan nɨghnɨzir gavgavimɨn tugha gavgavigha, osɨmtɨziba ko mɨzaziba ateri.”
God arazir aghuimɨn e tuisɨsi
Fl 1:28Ezɨ bizir ia bativir kaba, God kamaghɨn en aka, an arazir aghuim gamua egha en araziba tuisɨsi. Ia kamaghɨn ifonge, God Bizibagh Ativamin Dughiam otogham. Kamaghɨn amima, ia mɨzaziba isi. Eghtɨ God suam, ia dera egh ia inigh dughiar kamɨn aven mangam. Ro 12:19, MAA 18:6-7Godɨn arazir aghuim a kamaghɨn damuam, gumazir osɨmtɨziba ia garɨziba, a ua men osɨmtɨziba ikarvagham. Mt 25:31, 1 Te 3:13, 4:16Egh ian osɨmtɨzir datɨrɨghɨn ia ateriba God da gɨvagham, egh avughsazim ia danɨngɨva egh uaghan e danɨngam. Dughiar kamɨn Ekiam Iesus uan enselɨn bar gavgavim itiba ko Godɨn Nguibam ategh azenara otogham, eghtɨ e avughsam. An avir bar gavgavim mɨzariaba sara izam. Sng 79:6, Ais 66:15, Jer 10:25, Ro 2:8, 1 Pi 4:17Egh God gɨfozir puvatɨziba ko en Ekiam Iesusɨn akar aghuimɨn gɨn zuir puvatɨziba, Iesus ivezir kuram me ikarvagham. Ais 2:10, 2:19-21, Fl 3:19, 2 Pi 3:7Kamaghɨn amir gumaziba ivezir kurar kam inigh; bar ikuvigh mamaghɨra ikiam. Egh me Ekiamɨn saghon ikɨva, egh uaghan an gavgavimɨn angazangarir ekiamɨn saghon ikiam. 10  Sng 68:35, 89:7, Kl 3:4, 1 Te 3:13Ezɨ Dughiar God atɨzim, Ekiam ua izɨtɨma an gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim an itiba, me an ziam fɨva, egh ziar ekiam a danɨng a bagh bar akuegham. Ia Godɨn akar e ian tongɨn kunizim, ia nɨghnɨzir gavgavim an iti. Kamaghɨn amizɨ, ia dughiar kamɨn uaghan me ko ikiam.
Pol God ko mɨkɨmtɨ a Tesalonikaba gavgavim me danɨngam
11  Kl 1:9, 1 Te 1:2-3Ezɨ e bizir kabagh nɨghnɨgha zurara ia bagha e uan God ko mɨgei, eghtɨ a ian akurvagham. E kamagh sua, a ia damutɨ arazir aghuir a damuasa ian diaziba, ia dar amuam. E a ko mɨkɨmtɨma, a gavgavim ia danɨngam. Eghtɨ ia, arazir aghuir ia damuasa ifongeziba bar, ia dar amuam. Eghtɨ Godɨn gavgavim ian nɨghnɨzir gavgavim damutɨ, an ekeveghtɨ ia arazir aghuir avɨribar amuam. 12  Ais 24:15, Mal 1:11, 1 Pi 1:7, 4:14Ezɨ arazir kamɨn ia Ekiam Iesusɨn ziam fɨtɨma a uaghan ian ziaba fam. En God ko Ekiam Krais Iesus ian apangkuvigh egh bizir kabar amutɨ da guizbangɨn otivam.

1:1: Ap 17:1, 1 Te 1:1

1:2: Ro 1:7

1:3: 1 Te 1:2-3, 2 Te 2:13

1:4: 2 Ko 7:4, 7:14, 1 Te 2:19, MAA 1:9

1:5: Fl 1:28

1:6: Ro 12:19, MAA 18:6-7

1:7: Mt 25:31, 1 Te 3:13, 4:16

1:8: Sng 79:6, Ais 66:15, Jer 10:25, Ro 2:8, 1 Pi 4:17

1:9: Ais 2:10, 2:19-21, Fl 3:19, 2 Pi 3:7

1:10: Sng 68:35, 89:7, Kl 3:4, 1 Te 3:13

1:11: Kl 1:9, 1 Te 1:2-3

1:12: Ais 24:15, Mal 1:11, 1 Pi 1:7, 4:14