Akɨnafarir Namba 2, Pol Timoti baghava an Osiri
Akɨnafarir Faragha Zuim
Timoti, Pol ko ingangarir gumazim, egha Pol arazir aghuibar an akaghtɨma, a dar gɨn mangasa, kamaghɨn akɨnafarir akam Timoti bagha an osiri. Pol ghaze, Timoti uan nɨghnɨzir gavgavimɨn amɨrvaghan markɨ. Egh Krais Iesusɨn akar aghuim akurir arazim ataghɨraghan markɨ. Egh Godɨn akaba bar dar gɨn mangɨ. Eghtɨ gumaziba mɨzaziba ko osɨmtiziba a darɨgham, eghtɨ a gavgavigh ingangarir God a ganɨngizim damuvɨra ikiam.
Timoti gumazir nɨghnɨzir aghuiba puvatɨziba, me paza mɨgeir akaba baraghan markɨ. Akar kamagh gariba gumazir orazibar dabirabibagh asɨghasɨsi.
Timoti bar deragh Polɨn arazibagh nɨghnɨghɨva egh darara gɨn mangɨ. Arazir kabanang, pamtem nɨghnɨzir gavgavim itir arazim, ko navir amɨrɨzim itim, ko bar igharaz darazigh ifongezim, ko osɨmtɨzir avɨriba aterim.
Timoti, nɨ guizɨn Godɨn ingangarir gumazimɨn ikɨsɨ, nɨ mɨghɨ ingar
1
(Sapta 1-4)
Ef 1:1Kɨ Pol, kɨ Krais Iesusɨn aposel. God uabɨ uan ifongiamɨn gɨn ghua, aposelɨn ikiasa na mɨsefe. A fomɨra akar dɨkɨrɨzim gamua ghaze, e Krais Iesus ko poroghɨv ikɨva, egh ikɨrɨmɨrir zurara itimɨn ikiam. God bizir kamɨn gun mɨkɨmamin ingangarim na ganɨngi. Ap 16:1, 1 Ti 1:2Timoti, nɨ guizbangɨra mati nan otarim, ezɨ kɨ akɨnafarir kam nɨ bagha an osiri. God en Afeziam ko en Ekiam Krais Iesus, aningɨn apangkuvim ko kuarkuvim nɨ damutɨ, nɨ navir amɨrɨzimɨn ikɨ.
Pol Timoti mɨgɨa ghaze, nɨ akar aghuim akunsɨ aghumsɨghan markɨ
Ap 22:3, 23:1, Ro 1:8-9, Fl 3:5, 1 Te 1:2, 3:10Nan ovaviba Godɨn ingangarim gamua uan araziba deravɨra da tuisɨgha arazir aghuibar gɨn zui. Ezɨ kɨ uaghan kamaghɨra Godɨn ingangarim gami. Egha kɨ arueba ko dɨmagaribar kɨ God ko mɨgɨa zurara nɨ gɨnɨghnɨsi, egha God mɨnabi. Kɨ nɨn temeribagh nɨghnɨghavɨra ikia ua nɨn ganasa bar ifonge, egh kamaghɨn kɨ bar akuegham. Ap 16:1, 1 Ti 1:5, 4:6Kɨ kamaghɨn fo, nɨ guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn iti. Ezɨ arazir kamra nɨn inaghamim, Lois ko nɨn amebam Yunis, aning nɨghnɨzir gavgavim iti. Ezɨ kɨ fo, nɨ uaghan nɨghnɨzir gavgavir kam iti. 1 Te 5:19, 1 Ti 4:14Egha kɨ ua nɨghnɨzir kam nɨ ganɨdi, nɨ God nɨ ganɨngizir bizir aghuim damutɨ, a nɨn ikɨ bar gavgafigh, mati gumazim avim givima, an mɨzariam bar ekefe. Nɨ fo, kɨ fomɨra uan dafarim isa nɨn dapanim gatɨzɨ, God gavgavim isa bizir aghuimɨn mɨn nɨ ganɨngi. Kɨ datɨrɨghɨn gavgavir kam bagha nɨ mɨgei. Lu 24:49, Ap 1:8, Ro 8:15Nɨ fo, Duar God e ganɨngizir kam, an e damutɨ e atiatingan kogham. Godɨn Duam gavgavim e ganɨdi, egha en akurvazima e igharaz darazigh ifonge. Egha e gamima, e uaghan deravɨra uan ikɨrɨmɨrimɨn gari.
Ro 1:16, Fl 1:7, Kl 1:24, 1 Ti 2:6Kamaghɨn amizɨma, nɨ e uan Ekiamɨn akam akunsɨ aghumsɨghan kogham. Egh nɨ uaghan nan aghumsɨghan markɨ, kɨ an kalabuziar gumazim. Egh, nɨ Godɨn gavgavimɨn amodoghɨn na ko akar aghuim akunamin ingangarim bagh osɨmtɨzim iniam. Ro 8:28, Ef 1:4, 2:8-9, 1 Te 4:7, Ta 3:5, Hi 3:1, 1 Pi 1:20God en akuragha egha en diagha ghaze, e an gumazamizibara. An en arazir aghuiba bagha en diazir puvatɨ. Fomɨra dughiar biziba tɨghar otivamimɨn, God uabɨ uan ifongiamɨn gɨn ghua en dia. Egha Krais Iesusɨn ingarimɨn a en apangkuvigha e gamizɨma e an gumaziba ko amizibar otifi. 10  1 Ko 15:54-57, Kl 1:26, Hi 2:14, 1 Pi 1:20Ezɨ datɨrɨghɨn Krais Iesus, a Gumazir ua en Akurvazim, a bar azenim girɨgha gɨfa. Ezɨ an ingangarimɨn, Godɨn apangkuvim uaghan en azenim girɨ. Krais Iesus, ovevemɨn gavgavim gasɨghasɨki. Ezɨ an akar aghuimɨn tuavimɨn, a gumazamiziba bar me gamima me ikɨrɨmɨrir zurara itim gɨfo. 11  1 Ti 2:7Ezɨ God kamaghɨn ifonge, kɨ akar aghuimɨn ingangarim damuasa. Kamaghɨn, an aposelɨn ingangarim, ko akam akurir ingangarim, ko gumazamizibar sure damuamin ingangarim bagha, a na mɨsefe. 12  Ef 3:1-2, 1 Ti 6:20, 2 Ti 4:8, 1 Pi 4:19Ezɨ kamaghɨn amizɨma kɨ osɨmtɨzir kaba ateri, egha kɨ aghumsɨzir puvatɨ. Kɨ, gumazir kɨ nɨghnɨzir gavgavim an itim, kɨ a gɨfogha gɨfa. Ezɨ kɨ fo, a ingangarir a nan dafarim gatɨzir kam a deraghvɨram an ganam, egh mamaghɨra ikɨ mangɨva dughiar Krais otoghamimɨn tugham. Bizir kam bagha kɨ aghumsɨzir puvatɨ.
13  1 Ti 1:10, 4:6, 6:3, 2 Ti 2:2, 3:14, Ta 1:9, 2:1, Hi 10:23Nɨ guizɨn akar kɨ nɨ ganɨngizir kabagh nɨghnɨghvɨra ikɨ, egh nɨ arazir kamra gun mɨkɨmɨva gumaziba ko amizibar sure damu. Egh Krais Iesus ko porogh ikɨva, egh bar nɨghnɨzir gavgavim an ikɨvɨra ikɨva, bar uan navim isɨ igharaz darazir anɨngɨva me gifongegh. Arazir kamɨn, nɨ an gun me mɨkɨm. 14  Ro 8:11, 1 Ti 6:20Eghtɨ akar aghuir God isa nɨn dafarim gatɨzim, nɨ bar deravɨra an gan. A bar bizir aghuim, kamaghɨn nɨ bar deragh an gan. Eghtɨ Godɨn Duar en aven itim, a ingangarir kam bagh nɨn akuragham.
15 Nɨ kamaghɨn fo, Esian Provinsɨn gumaziba bar na ategha gɨfa. Ezɨ Figelus ko Hermogenes uaghan na ataki.
16  2 Ti 4:16, 4:19Kɨ Ekiam ko mɨgɨa ghaze, an Onesiforus ko an amuiroghboriba men apangkuvigham. A fo, Onesiforus dughiar avɨriba nan navim gamima kɨ bar akonge. Egha kɨ kalabusɨn itima a nan aghumsɨzir puvatɨ. 17 A Romɨn nguibar ekiamɨn ghughava, na buriagharuaviava, ghua bar gɨn na bato. 18  Ju 21Kɨ God ko mɨgɨa ghaze, Ekiam Godɨn Kotiamɨn Dughiamɨn an apangkuvigham. Nɨ fo, Onesiforus Efesusɨn nguibar ekiamɨn ikia nan akurvagha ingangarir avɨribagh ami.

1:1: Ef 1:1

1:2: Ap 16:1, 1 Ti 1:2

1:3: Ap 22:3, 23:1, Ro 1:8-9, Fl 3:5, 1 Te 1:2, 3:10

1:5: Ap 16:1, 1 Ti 1:5, 4:6

1:6: 1 Te 5:19, 1 Ti 4:14

1:7: Lu 24:49, Ap 1:8, Ro 8:15

1:8: Ro 1:16, Fl 1:7, Kl 1:24, 1 Ti 2:6

1:9: Ro 8:28, Ef 1:4, 2:8-9, 1 Te 4:7, Ta 3:5, Hi 3:1, 1 Pi 1:20

1:10: 1 Ko 15:54-57, Kl 1:26, Hi 2:14, 1 Pi 1:20

1:11: 1 Ti 2:7

1:12: Ef 3:1-2, 1 Ti 6:20, 2 Ti 4:8, 1 Pi 4:19

1:13: 1 Ti 1:10, 4:6, 6:3, 2 Ti 2:2, 3:14, Ta 1:9, 2:1, Hi 10:23

1:14: Ro 8:11, 1 Ti 6:20

1:16: 2 Ti 4:16, 4:19

1:18: Ju 21