Jonɨn Akɨnafarir Namba 3
Akar Faragha Zuim
Siosɨn gumazir dapanir mam akɨnafarir kam gumazir dapanir igharazim bagha an osiri. An ziam Gaius. A fo, Gaius Kraisɨn gumazamizir igharazibar akurvasi, kamaghɨn a Gaiusɨn ziam fe. Egha Gaiusɨn mɨgɨa ghaze, nɨ gumazir kam Diotrefes, a bagh ganigh.
E Godɨn ingangarim gamir gumazibar akurvagham
1
Kɨ Kraisɨn adarazir gumazir dapanim. Nɨ Gaius, kɨ nɨ bagh akɨnafarir kam osiri. Nɨ nan aveghbuamra, ezɨ kɨ guizbangɨra bar nɨ gifonge. Nan namakar aghuim, kɨ nɨ bagha God ko mɨgɨa ghaze, nɨn duam deravɨra iti moghɨn, nɨn mɨkarzim bar deravɨra ikɨtɨ, bizir aghuaribara nɨ bativam. Nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itir marazi iza nɨn gun na mɨgɨa ghaze, nɨ deravɨra guizɨn akamɨn gɨn zui. Ezɨ kɨ akar kam baregha bar akonge. Kɨ fo, nɨ zurara guizɨn akamɨn gɨn zui. Kɨ orazi, nan boriba guizɨn akamɨn gɨn zuima kɨ bar akonge. Nan agoroger kam bizir mabar agorogeba bar dagh afira.
Gaius ingangarir aghuim gami
Namakar aghuim, zurara deravɨra guizɨn akamɨn gɨn ghua egha arazir aghuiba Kraisɨn adarazigh ami. Egha nɨ, Kraisɨn adarazir nɨ fozir puvatɨziba, nɨ uaghan arazir aghuibar me gami. Gumazir kaba nɨn arazir gumazibagh ifongezimɨn gun kagh itir siosɨn mɨgei. Nɨ God ifongezir moghɨn, nɨ bizitaba ua men akuraghtɨ me da inigh tuavir me zuimɨn mangvɨra ikɨ, kamaghɨn dera. E fo, me Iesusɨn ziamɨn arua ingangarir kam gamuava egha, Krais gɨfozir puvatɨzir gumaziba, me men dafaribar biziba isir puvatɨ. Ezɨ e gumazir kamaghɨn amibar akurvaghsɨ bar gavgavigham. E ghaze, e me ko bar moghɨra, guizɨn akam bagh ingarsɨ, kamaghɨn e men akurvagham.
Diotrefes arazir kuram gami
Kɨ sios bagha akɨnafarir mam osiris. Ezɨ Diotrefes uan ziam fava men gumazir dapanimɨn ikiasava, kamaghɨn a nan akamɨn apengan itir puvatɨ. 10 Kamaghɨn kɨ izɨva, an arazir kam aghurigham. An en gun tintinibar me mɨgɨa akar kurabar en gun me mɨgei. A kamaghɨram amir puvatɨ, a uaghan Kraisɨn adarazi isa uan dɨpenimɨn zuir puvatɨ. Ezɨ igharaz darazi me inigh uan dɨpenibar mangasava amima, ezɨ a uaghan men anogorogha siosɨn aven me batogha, me abɨsi.
Demitrius arazir aghuim gami
11 Nan namakar aghuim, nɨ arazir kurabar gɨn mangan markɨ, nɨ arazir aghuibar gɨn mangɨ. Gumazir arazir aghuibagh amim, a Godɨn borim. Ezɨ gumazir arazir kurabagh amim, a God gɨfozir puvatɨ.
12 Gumaziba bar Demitriusɨn arazir aghuimɨn gun mɨgei. Ezɨ guizɨn akam uaghan an arazir aghuimɨn gun mɨgei. Ezɨ kɨ uaghan an arazir aghuimɨn gun mɨgei. Ezɨ ia fo nan mɨgɨrɨgɨaba da guizbangɨra.
Gumazir dapanim Gaiusɨn ganasa
13 Kɨ bizir avɨriba nɨ mɨkɨmasa, egha kɨ da osiran aghua. 14 Kɨ ghaze, kɨ gurumra izɨ nɨ batogh ga uaningɨn gan uaningɨn mɨkɨmam. 15 Navir amɨrɨzim nɨ ko ikɨ. Nɨn namakar kagh itiba akam amaga ghaze, Afeziam ia ko ikɨ. Eghtɨ nɨ magh en namakaba vaghvagh kamaghɨn me mɨkɨm suam, Afeziam me ko ikɨ.