Akɨnafarir Pol Kolosin Nguibamɨn itir Sios bagha Osirizim
Akar Faragha Zuim
Kolosi, a nguibar ekiar mam, Esian Provinsɨn iti. Egha a Efesusɨn nguibam mong an boroghɨn iti. Pol uabɨ Kolosin nguibamɨn sios gamizɨ an otozir puvatɨ. Pol Efesusɨn ikiava egha gumaziba amadazɨ, me ghua provinsɨn kamɨn nguibar mabar siosɨn ingangarim gamua, egha uaghan Kolosin ghu.
Pol kamaghɨn oraki, gumazir maba Kolosibar nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghasɨghasa. Kamaghɨn, a men nɨghnɨzir gavgaviba gavgavim dar anɨngasa, kamaghɨn an akɨnafarim osirigha me bagha anemada. A kamaghɨn mɨgei, Krais biziba bar dar dapanim. Krais uabɨra uam e iniam, eghtɨ tuavir igharaziba en akurveghan kogham. Tuavir kaba e inigh Kraisɨn saghuiamɨn mangam. Kraisrama, God bar bizibar ingarizɨ da otifi. Egh Kraisɨn ingangarimɨn God ua biziba bar da iniasa. Krais en aven iti, ezɨ e gumazamizir igiabar otivigha egha Kraisɨn arazibara gɨn zui.
Egha Pol akɨnafarir kam osirigha gumazir pumuning ganɨngi, ezɨ aning a inigha Kolosin ghu. Gumazir faragha itim, a Tikikus. An gɨrara itir gumazim, a Onesimus, gumazir kam Pol Filemon bagh osirizir akɨnafarimɨn an gun mɨgɨrɨgɨar avɨribagha ami.
Krais a biziba bar dar dapanim, ezɨ Godɨn ikɨrɨmɨrir aghuim ko an arazir aghuiba bar a gizɨfa
1
(Sapta 1:2-3:4)
1-2 Kɨ Pol, God uan ifongiamɨn gɨn ghua Krais Iesusɨn aposelɨn ikiasa na mɨsefe. Ezɨ kɨ ko en aveghbuam Timoti, ga ia bagha akɨnafarir kam osiri. Ia Godɨn gumazamizir Kolosin nguibar ekiamɨn itiba, ia gan adarasi, nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikia a ko poroghav itir darasi. Ga, e uan Afeziam God ko mɨgɨa ghaze, a ian apangkuvigh egh ian navibar amutɨ ia navir amɨrɨzimɨn ikɨ.
Ga ia bagha nɨghnɨgha God mɨnabavɨra iti
3-4 Ga ian arazir aghuim baragha kamaghɨn fo, ia nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn ikiava egha ia Godɨn gumazamiziba bar, me gifonge. Kamaghɨn amizɨ, dughiaba bar ga ia bagha God ko mɨgɨava, ia gɨnɨghnɨgha God mɨnabavɨra iti. A en Ekiam Krais Iesusɨn Afeziam. E fo, guizɨn akam, an akar aghuim, a faragha ia bagha ghuzɨma ia kamaghɨn oraki, bizir aghuir God ia danɨngamiba da An Nguibamɨn iti, egh ia da bagh mɨzuamɨva egh da iniam. Egha ia nɨghnɨzir gavgavim bizir kamɨn iti. Kamaghɨn, ia guizbangɨra nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn ikiava egha Godɨn gumazamiziba bar, me gifonge. Ezɨ nguazir kamɨn danganiba bar, me akar aghuir kamɨn akurazɨ gumazamizir avɨriba nɨghnɨzir gavgavim an ikiava an gɨn zuima akar aghuimɨn dagher aghuiba otiva ghuavɨra iti. Ezɨ ia uaghan, arazir kamra ian tongɨn oto. Ia dughiar faragha Godɨn apangkuvimɨn eghaghanim baregha ia bar guizbangɨra a gɨfozim, dughiar kam iza datɨrɨghɨn arazir kamra ian tongɨn otogha, ian ingaravɨra iti. Kl 4:12, Fm 23Epafras akar aghuir kam ian sure gami, ezɨ ia a gɨfo. Epafras, a ingangarir gumazir bar aghuir ga bar ifongezim, a ga ko ingarir mav. A ga gisɨn ian akurvagha, egha bar deravɨra Kraisɨn ingangarim gami. Egha Epafras ga mɨgɨa ga geghari, Godɨn Duam ia gamima ia Godɨn gumazamiziba deraghavɨra me gifonge.
Pol Kolosin gumazamiziba gavgavim me danɨngasa God ko mɨgei
Ro 12:2, 1 Ko 1:5, Ef 1:8-9, 1:15-17, 5:10, 5:17, Fl 1:9Bizir kam bagha, ga fomɨra ian araziba baragha iza datɨrɨkɨn, ga zurara ia bagha God ko mɨgei. Ga kamaghɨn an azangsɨsi, Godɨn Duam fofozir aghuiba ko nɨghnɨzir aghuiba ia danɨngtɨ, eghtɨ nɨghnɨzir kaba bar ia gizɨvagham. Eghtɨ bizir kamɨn ia Godɨn ifongiam bar a gɨfogham. 10  Jo 15:16, Ef 2:10, 4:1, Fl 1:27, 1 Te 4:1, Hi 13:21Kamaghɨn ia Ekiamɨn gumazamizibar mɨn ikɨva an arazibar amutɨma, a ia amir araziba dagh ifuegham. Egh ia ingangarir aghuir igharagha garir avɨribar amuam. Egh ia uaghan God gɨfogham, eghtɨ fofozir kam bar mangɨva ekevegham. 11-12 Ezɨ ga kamaghɨn God ko mɨgei, an gavgavir ekiar aghuimɨn, God gavgaviba bar ia danɨngam, eghtɨ ia tuivigh gavgavigh egh osɨmtɨziba ateram, egh nɨmɨra ikɨva osɨmtɨziba gɨvaghamin dughiam mɨzuam. Egh ia bar akueghɨva, egh en Afeziam mɨnabagh. A ia gamizɨma ia arazir aghuibar gɨn zui, egh ia bizir aghuir a ia bagha mɨseveziba da iniam. Ia Godɨn gumazamiziba ko da iniam, kar Godɨn Nguibamɨn angazangarimɨn aven itir darasi. 13-14 Faragha mɨtarmemɨn gavgavim e ikezɨma e an apengan itima, ezɨ God en akuragha e inigha uan Otarimɨn gavgavimɨn apengan e atɨzɨ an en Atrivim iti, Otarir kam a bar a gifonge. God uan Otarimɨn ingangarimɨn e gamizɨ e fɨraghɨre, egha tuavir kamra an en arazir kuraba da gɨn amada.* (1:13-14) Akar kam, “mɨtarmemɨn gavgavim,” an mɨngarimra kara: Satan ko bizir an ativazɨ an apengan itiba, kar tintinimɨn duar kuraba, aseba, adariaba, ko arazir kuraba bar moghɨra.
Pol Kraisɨn araziba ko an ingangaribar gun mɨgei
15  Jo 1:18, 2 Ko 4:4, Hi 1:3E Godɨn ganighan kogham, ezɨ Krais an mɨrara gari. Krais an Otarir ivariam, a God ingarizir bizir kaba a bar dar dapanim. 16  Jo 1:3, 1:10, Ro 8:38, 11:36, Hi 1:2, 2:10, 1 Pi 3:22Ezɨ Kraisɨn agharimɨn, God uan nguibamɨn itir biziba ko nguazimɨn itir biziba bar dar ingari. Kar bizir e gariba ko garir puvatɨzir biziba, da enselɨn gavgaviba ko duar gavgaviba ko aseba ko adariaba, bizir gavgaviba itiba. God Krais ko, aning bizir kaba bar dagh ami, ezɨ da bar Krais baghavɨra iti. 17  Jo 1:1-3, 8:58, 17:5, 1 Ko 8:6Ezɨ bizir kaba tɨghar otivam, Krais fomɨra iti. Egha a biziba bar dagh amima da deravɨra uari isasuigha bar deravɨra ingari. 18  Ap 26:23, 1 Ko 15:20, 15:23, Ef 1:10, 1:22-23, MAA 1:5Krais, a siosɨn dapanim, ezɨ sios an nivafɨzim. Egha a uabɨ ikɨrɨmɨrir igiamɨn faragha zuir gumazim. Krais Godɨn Otarir ivariam, egha a faragha ovevemɨn ua dɨkafi. God ghaze, Krais uabɨ biziba bar dar dapanimɨn ikiam. Kamagh sua, a Krais gamizɨ, a ua dɨkafi, 19  Jo 1:16, 3:34, Kl 2:9God kamaghɨn ifonge, an ikɨrɨmɨrir aghuim ko an araziba ko an gavgaviba Otarir kam gizɨvagham, kamaghɨn God uabɨ Kraisɨn aven iti. Kamaghɨn amizɨ, Krais Godɨn mɨrara gari.
20  Ro 5:1, 2 Ko 5:18, Ef 1:7, 1:10, 2:13, 2:16, 1 Jo 2:2Bizir God ingariziba, da an saghon ikegha apanir arazibar a gami. Ezɨ God kamaghɨn ifonge, a bizir kaba bar dar amutɨ da ua a ko navir vamɨra ikiam. A ghaze, a Kraisɨn ingangarimɨn arazir kam damuam. Ezɨ kamagh sua a Krais ataghizɨma a ter ighuvimɨn areme. Ezɨ an ghuzim irezɨ tuavir kamɨn en apanir araziba a da gɨfa. Egha bizir a ingariziba a bar ua da inizɨ da uam a ko iti, bizir an Nguibamɨn itiba ko nguazimɨn biziba uakan.
21  Ro 5:10, Ef 2:12, 4:18, Ta 1:15-16Iarara, ia fomɨra arazir kuraba ko nɨghnɨzir kurabagh amuavɨra iti. Kamaghɨn ia Godɨn saghon ikiava uan nɨghnɨzibar aven an apanim gami. 22  Ef 2:14-16, 5:27, 1 Te 4:7, Ta 2:14Ezɨ God kamaghɨn ifonge, a ia inigh uabɨda izam. Eghtɨ ia an gumazamizibar mɨn ikɨva, egh an damazimɨn bar zueghɨva, arazir kuratam ian ikian kogham. Kamagh sua datɨrɨghɨn Godɨn Otarim angamra gumazir mɨkarzim sara areme, ezɨ tuavir kamɨn God uam e ko navir vamɨra iniz. 23  Mk 16:15, Ef 3:17, 1 Ti 3:16, Hi 3:14Ezɨ dɨpenir guarim dɨpenimɨn suirazɨ moghɨn, ia nɨghnɨzir gavgavimɨn suiragh bar tuivigh gavgavigh ikɨ. Ia akar aghuim bareghava dughiar kam ia fo ia bizir aghuiba iniam, egha ia dav zuava nɨghnɨzir gavgavim iti. Egh ia akongɨva nɨghnɨzir gavgavim ataghraghan markɨ. Ezɨ kɨ Pol, kɨ akar aghuir kamɨn ingangarir gumazim, egha e gumazamizir nguazimɨn itiba bar me bagha anekuri.
Pol sios bagha ingangarim gami
24  Ro 5:3, 2 Ko 1:5-6, Ef 1:23, 3:13, Fl 3:10, 2 Ti 1:8Ezɨ datɨrɨghɨn kɨ ian akurvaghasa mɨzazim ini. Krais siosɨn akurvaghasa inizir mɨzaziba, da gɨvazir puvatɨ. Kɨ da gɨvasava ami. Ezɨ kɨ siosɨn akurvaghasa ifonge, a Kraisɨn nivafɨzimra. Bizir kam bagha kɨ bar akonge. 25  Ef 3:2, 3:7-8God uabɨ, ian akurvaghasa na mɨsefe, egha ingangarir kam na ganɨngi, ezɨ kɨ siosɨn ingangarir gumazimɨn oto. Ezɨ kɨ deravɨra Godɨn akam akurir ingangarim nan iti. 26  Ro 16:25-26, 1 Ko 2:7, Ef 3:3-5, 3:9-10, 2 Ti 1:10Dughiar fomɨra itibar iza datɨrɨghɨn, akar kam bar modo, ezɨ gumazamiziba bar a gɨfozir puvatɨ. Egha datɨrɨghɨn a Godɨn gumazamizibar damazibar azenim girɨ. 27  Ro 9:23, 2 Ko 2:14, Ef 1:18, 3:8, 1 Ti 1:1Ezɨ Godɨn nɨghnɨzim kamakɨn, a uabɨ akar aghuir modozir kam e an gumazamiziba, an en aka, eghtɨ e fogham, akar modozir kam a guizbangɨra bar dera, egha Kantrin Igharazibar Gumazamiziba bar men akuragham. Akar modozir kam kamakɨn, Krais ian navir averiabar aven iti, ezɨ ia fo, a ia inightɨ ia a ko mangɨva Godɨn Nguibamɨn ikɨva, egh ia an bizir aghuiba iniam, egha ia bizir kam bagha mɨzuai. 28  Ef 4:13, 5:27Ezɨ e Kraisɨn akar aghuim bar vaghvagha gumazamizibav kɨri. E kamaghɨn ifonge, me Krais ko porogh ikɨva fofozir aghuitamɨn oteveghan koghɨva, eghtɨ e me inigh Godɨn damazimɨn mangam. Kamagh sua, e nɨghnɨzir aghuim ko fofozir aghuimɨn gɨn ghua men sure gamua, egha akar gavgavim me ganɨdi. 29  Ap 20:20, 20:27, Ef 3:7, 3:20, Fl 4:13Kamaghɨn kɨ, Krais na ganɨngizir gavgavir ekiam, a nan akurvazima, ezɨ tuavir kamɨn kɨ osɨmtɨziba sara ingangarir dafar kam gami.

1:7: Kl 4:12, Fm 23

1:9: Ro 12:2, 1 Ko 1:5, Ef 1:8-9, 1:15-17, 5:10, 5:17, Fl 1:9

1:10: Jo 15:16, Ef 2:10, 4:1, Fl 1:27, 1 Te 4:1, Hi 13:21

*1:13-14: (1:13-14) Akar kam, “mɨtarmemɨn gavgavim,” an mɨngarimra kara: Satan ko bizir an ativazɨ an apengan itiba, kar tintinimɨn duar kuraba, aseba, adariaba, ko arazir kuraba bar moghɨra.

1:15: Jo 1:18, 2 Ko 4:4, Hi 1:3

1:16: Jo 1:3, 1:10, Ro 8:38, 11:36, Hi 1:2, 2:10, 1 Pi 3:22

1:17: Jo 1:1-3, 8:58, 17:5, 1 Ko 8:6

1:18: Ap 26:23, 1 Ko 15:20, 15:23, Ef 1:10, 1:22-23, MAA 1:5

1:19: Jo 1:16, 3:34, Kl 2:9

1:20: Ro 5:1, 2 Ko 5:18, Ef 1:7, 1:10, 2:13, 2:16, 1 Jo 2:2

1:21: Ro 5:10, Ef 2:12, 4:18, Ta 1:15-16

1:22: Ef 2:14-16, 5:27, 1 Te 4:7, Ta 2:14

1:23: Mk 16:15, Ef 3:17, 1 Ti 3:16, Hi 3:14

1:24: Ro 5:3, 2 Ko 1:5-6, Ef 1:23, 3:13, Fl 3:10, 2 Ti 1:8

1:25: Ef 3:2, 3:7-8

1:26: Ro 16:25-26, 1 Ko 2:7, Ef 3:3-5, 3:9-10, 2 Ti 1:10

1:27: Ro 9:23, 2 Ko 2:14, Ef 1:18, 3:8, 1 Ti 1:1

1:28: Ef 4:13, 5:27

1:29: Ap 20:20, 20:27, Ef 3:7, 3:20, Fl 4:13