Akɨnafarir Pol Efesusɨn Nguibamɨn itir Sios bagha Osirizim
Akar Faragha Zuim
Akɨnafarir kamɨn akar mɨngarim a kamakɨn, God kamaghɨn nɨghnɨsi, an overiam ko nguazimɨn ingarizir biziba bar, dar amu da isɨ Kraisɨn apengan dar arɨgham. Eghtɨ Krais biziba bar dar dapanimɨn ikiam (1:10). Ezɨ God kamaghɨn ifonge, a uan gumazamiziba gaghuvkɨntɨ, eghtɨ me bar Krais ko poroghɨv ikɨva egh me navir vamɨra ikiam.
Ezɨ akɨnafarimɨn aven faragha itir akaba, Pol Godɨn apangkuvimɨn mɨgɨrɨgɨar avɨribagh ami. A ghaze, God gumazamizibagh amima, me bar nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikiava uari akuvagha, egha ikɨzir vamɨran gumazamizibar otifi. Iesusɨn ingangarimɨn, God ua gumazamiziba inigha, egha Godɨn Duam me ganɨngi. Ezɨ tuavir kamɨn me bar fo, me Godɨn akar dɨkɨrɨzimɨn bizir mɨkemeziba, me bar da iniam (1:14).
Egha akɨnafarimɨn itir namba 2ɨn akar otevimɨn, Pol kamaghɨn mɨgɨa ghaze, Kraisɨn adarasi me Krais ko poroghav iti. Kamaghɨn, me bar navir vamɨra ikɨva, egh Godɨn arazibar gɨn mangɨ.
Ezɨ akɨnafarir kamɨn Pol akar isɨn zuibar mɨgɨava, egh kamaghɨn men akakaghtɨ me kamaghɨn fogh suam, me Krais ko poroghav ikia egha ikɨzir vamɨran gumazamizibar oto. A kamaghɨn mɨkeme, Godɨn gumazamiziba, me nivafɨzir vamɨran mɨn oto, ezɨ Krais mati nivafɨzir vamɨran kamɨn dapanim. (4:1-16). Ezɨ uaghan, Godɨn gumazamiziba mati dɨpenir mam, ezɨ Krais, a mati dɨpenir kamɨn guarir akɨnim (2:19-22). Egha Godɨn gumazamiziba mati amizir mam, ezɨ Krais mati amizir kamɨn pam (5:22-32). Ezɨ akɨnafarir kamɨn aven e bar deravɨra bizir aghuir God uan gumazamizibar amuamibar gari.
E Kraisɨn poroghav itima, God e gamizɨ e gumazamizir igiabar otifi
1
(Sapta 1-3)
Ap 18:19-21, 19:1, Ro 1:1, 1:7, 1 Ko 1:1, Kl 1:1Kɨ Pol, God uan ifongiamɨn gɨn ghua Krais Iesusɨn aposelɨn ikiasa na mɨsefe. Ia, Efesusɨn itir Kraisɨn adarasi, ia Krais ko poroghava ikia deraghavɨra an gɨn zui. Kɨ ia bagha akɨnafarir kam osirigha anemadi. 2 Ko 1:2, Ga 1:3, Kl 1:2, Ta 1:4Kɨ kamagh sua, God en Afeziam ko Krais Iesus en Ekiam, aning apangkuvim ko navir amɨrizim ia danɨngam.
E Krais Iesusɨn poroghav itima, God uan Nguibamɨn itir bizir aghuiba bar da isava e ganɨdi
Ef 2:6E Krais Iesusɨn poroghav itima, ezɨ tuavir kamɨn God deravɨra e gamua en duabar akurvaghasa uan Nguibamɨn otivir bizir aghuiba e ganɨdi. Kamaghɨn amizɨ, e God mɨnabagham, a en Ekiam Krais Iesusɨn Afeziam ko an God. 4-5 Dughiar God tɨghar nguazir kamɨn ingaramim, a kamaghɨn ifonge, e a baghɨvɨra itir gumazamizibar ikɨva, an damazimɨn arazir kuratam ikian kogham, egha a fomɨra e ginaba. Egha ghaze, e Krais ko poroghɨv ikɨ, egh tuavir kamɨn e an gumazamizibar mɨn otogham. A fomɨra bar e gifongegha egha e ginabagha ghaze, a Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimɨn e damightɨ, e an boribar otivigham. God uan bar akongezir arazim ko uan ifongiamɨn gɨn ghua bizir kam gami. Mt 3:17, Jo 3:35, Ro 3:24, 5:15, Kl 1:13A ifongezir Otarimɨn ziamɨn, a bar pura bizir aghuimɨn mɨn uan apangkuvim isa e ganɨngi. Kamaghɨn e apangkuvir bar ekiar kam gɨnɨghnɨghɨva, egh Godɨn ziam fam.
7-8 E fo, Kraisɨn ovevemɨn God uam e ini, egha en arazir kuraba gɨn amada. Godɨn apangkuvim guizbangɨra bar ekevegha izɨfa. Kamaghɨn a uan apangkuvim e gufusfuzima an e girava, fofozir aghuim ko nɨghnɨzir aghuim e ganɨdi. Ro 16:25, Ef 3:4, 3:9-11, Kl 1:26, 2 Ti 1:9God fomɨra uan ifongiamɨn gɨn ghua, Kraisɨn ingangarimɨn tuavimɨn uan nɨghnɨzir mogomem azenim darɨghasa nɨghnɨki. Ezɨ a datɨrɨghɨn an nɨghnɨzir mogomer kam a en akazɨ an azenan oto. 10  1 Ko 3:22-23, Ga 4:4, Fl 2:9-10, Kl 1:16, 1:20, Hi 1:2, 1 Pi 1:20Godɨn nɨghnɨzir kam a kamakɨn, a ingarizir biziba bar dar amutɨ da mangɨva dughiar a inabazimɨra a da isɨ Kraisɨn apengan dar arɨgham. Overiamɨn itir biziba ko nguazimɨn itir biziba sara bar. Eghtɨ Krais biziba bar dar dapanimɨn ikiam.
11  Ro 8:17, 8:28-29, Kl 1:12, Ta 3:7, Je 2:5, 1 Pi 1:4God uan ifongiam ko nɨghnɨzimɨn gɨn ghua, bizibagh amima da otifi. A faraghavɨra uan nɨghnɨzimɨn gɨn ghua, e Krais ko porogh egh an gumazamizibar mɨn ikiasa, an e amɨsefe. 12 E Judaba, e faraghavɨra Krais mɨzuava an gɨn zuir gumazamiziba, e Godɨn ziar ekiam bar a pɨrafam.
13  2 Ko 1:22, 6:7, Ef 4:30, Kl 1:4-6Ezɨ ia Kantrin Igharazibar Gumaziba uaghan, ia guizɨn akam baraghizɨma God ia gamizɨ ia an gumazamizibar otifi. Akar aghuir kamra kara: God ian akurvasi. Ia nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn itima God uan Duam ia gatɨ. Kamaghɨn me fogh suam, ia an gumazamizibara. Kar Godɨn Duar a fomɨra akar dɨkɨrigha amizim. 14  Lu 21:28, Ro 8:23, 2 Ko 1:22, 1 Pi 2:9E Godɨn Duam inigha gɨfa, kamaghɨn e bar fo, e bizir God akar dɨkɨrɨzimɨn uan gumazamizibav kemeziba, e bar da iniam. Bizir kamɨn e fo, God uan gumazamiziba damightɨ me guizbangɨra fɨrighregham. Kamaghɨn e Godɨn ziar ekiam bar a pɨrafam.
Pol God ko mɨgɨa ghaze, God fofozim Efesusɨn sios danɨngam
15  Kl 1:4Kɨ fo, God bizir kabanang gami, ezɨ kɨ orasi, ia nɨghnɨzir gavgavim Ekiam Iesusɨn ikiava, Godɨn gumazamiziba bar me gifonge, 16  Fl 1:3-4, Kl 1:3, 1 Te 1:2kamaghɨn amizɨ, kɨ zurara ia gɨnɨghnɨgha God ko mɨgɨa ia bagha God mɨnabavɨra iti. 17  Kl 1:9Egha kɨ Godɨn azangsɨsi, en Ekiam Krais Iesusɨn God, Afeziar ziar ekiam itim, kɨ an azangsɨgha ghaze, a uan Duam ia danightɨ a ia damutɨ, ia fofozir aghuim iniam. Eghtɨ Godɨn Duam uan guizɨn akam ian akaghtɨ, ia deragh Godra fogham. 18  Ap 26:18, Ef 2:12, 4:4, Kl 1:12Kɨ kamaghɨn Godɨn azangsɨsi, ian nɨghnɨzim kuighrɨghtɨ ia Godɨn angazangarimɨn ganam. Egh ia kamaghɨn fogham, God ian diazɨma ia bizir aghuir ia fogha iniamiba da bagha mɨzuai iti. Egh kamaghɨn fogham, bizir aghuir God uan gumazamizibar anɨngamiba, da bar ekevegha pɨn ko. 19-20 Egh ia kamaghɨn fogham, Godɨn gavgavim zurara en navibar aven ikia ingara en akurvasi, e nɨghnɨzir gavgavim an itiba. Gavgavir kam, guizbangɨra bar ekefe, e guizbangɨra an gavgavim tuisɨva avegham. Gavgavir en aven ingarir kamra, dughiar Krais ovengezimɨn, God gavgavir kamɨn Krais gamizɨ, a ua dɨkafi. Egha a inigha uan Nguibamɨn ghua a isa uan agharir guvimɨn amadaghan anefa. 21  Ro 8:38, Fl 2:9-10, Kl 2:10, 2:15, Hi 1:4Kamaghɨn Krais Godɨn Nguibamɨn ikia egha duar gavgaviba itiba bar, ko gumazir dapaniba, ko gavmanɨn gumaziba, ko atriviba, a bar men gavgavibagh afiragha me gatifa. Egha Ziar Krais uan ingangarim bagha inizim a ziar manaba, manaba bar dagh afira, dughiar kamɨn ziaba ko dughiar tɨghar izamimɨn ziaba bar. 22  Sng 8:6, Mt 28:18, Kl 1:18, Hi 2:7God biziba bar dagh amizɨma da Kraisɨn apengan iti. Egha a gamizɨ, a sios bagha biziba bar dar dapanimɨn oto. 23  Ro 12:5, Ef 4:10, 4:15, Kl 2:9, 3:11Sios mati Kraisɨn namnam. Ezɨ Krais biziba bar dar aven ikia bar dagh izɨfa. Egha Krais uan siosɨn aven ikia bar a gizɨfa.

1:1: Ap 18:19-21, 19:1, Ro 1:1, 1:7, 1 Ko 1:1, Kl 1:1

1:2: 2 Ko 1:2, Ga 1:3, Kl 1:2, Ta 1:4

1:3: Ef 2:6

1:6: Mt 3:17, Jo 3:35, Ro 3:24, 5:15, Kl 1:13

1:9: Ro 16:25, Ef 3:4, 3:9-11, Kl 1:26, 2 Ti 1:9

1:10: 1 Ko 3:22-23, Ga 4:4, Fl 2:9-10, Kl 1:16, 1:20, Hi 1:2, 1 Pi 1:20

1:11: Ro 8:17, 8:28-29, Kl 1:12, Ta 3:7, Je 2:5, 1 Pi 1:4

1:13: 2 Ko 1:22, 6:7, Ef 4:30, Kl 1:4-6

1:14: Lu 21:28, Ro 8:23, 2 Ko 1:22, 1 Pi 2:9

1:15: Kl 1:4

1:16: Fl 1:3-4, Kl 1:3, 1 Te 1:2

1:17: Kl 1:9

1:18: Ap 26:18, Ef 2:12, 4:4, Kl 1:12

1:21: Ro 8:38, Fl 2:9-10, Kl 2:10, 2:15, Hi 1:4

1:22: Sng 8:6, Mt 28:18, Kl 1:18, Hi 2:7

1:23: Ro 12:5, Ef 4:10, 4:15, Kl 2:9, 3:11