Akɨnafarir Pol Galesian Provinsɨn itir Sios bagha Osirizim
Akar Faragha Zuim
Gumazamizir faragha Iesusɨn gɨn zuiba, me Judan gumazamizibara. Ezɨ gɨn Iesus Pol amadazɨma, a ghua Kantrin Igharazibar Gumazamiziba uaghan Akar Aghuim me mikɨri. Ezɨ gumazamizir kaba Iesusɨn gɨn zuima, osɨmtɨzir mam oto. Fomɨra gumazamizir kaba Moses Osirizir Arazibar gɨn zuir puvatɨ, mati Judaba ami moghɨn. Egha me Kraisɨn gɨn zuima, azangsɨzir ekiam kamaghɨn iti: me uaghan Moses Osirizir Arazibar gɨn mangam, o puvatɨgham?
Gumazir maba kamaghɨn ifonge, me gumazir kabar amutu me Judabar arazimɨn gɨn mangɨ uan mɨkarzir mogomebar aghor, egh Mosesɨn arazir mabar gɨn mangam. Ezɨ Pol ghaze, puvatɨ. A ghaze, e nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn iti, ezɨ bizir kamra e gamima, e Godɨn damazimɨn gumazir aghuibar otivigha egha ikɨrɨmɨrir igiam ini.
Judan gumazir kabar maba ti faragha Galesian Provinsɨn ghue, egha me Kraisɨn adarazigh amima, me Moses Osirizir Arazibar gɨn mangsava ami. Pol bizir otozir kam baregha, egha ua Galesiabar nɨghnɨzir gavgaviba ko arazibar kɨrasa, egha a akɨnafarir kam me bagha an osiri.
Pol akɨnafarir kamɨn faragha kamaghɨn mɨgei, God uabɨ Aposelɨn ingangarim damuasava anemɨsefe. A uabɨ uan ifongiamɨn gɨn zuir puvatɨgha, egha gumazitam akamɨn gɨn zuir puvatɨ. God an diagha egha Kantrin Igharazibar Gumazamiziba Akar Aghuim akunamin ingangarim a ganɨngi. Akɨnafarir kamɨn, Pol ghua kamaghɨn mɨgei, gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn itiba, merara Godɨn damazimɨn deragha iti. Akɨnafarir kamɨn akar abuananaba kamakɨn, Krais e fɨrizima, Godɨn Duam tuavim en akazɨma, e arazir aghuibar igharaz darazigh ami.
God aposelɨn ingangarim damuasa Pol amɨsefe
1
(Sapta 1:1-2:4)
Ga 1:11-12Kɨ Pol. Nguazir kamɨn gumazitam aposelɨn ikiasa na mɨsevegha ingangarir kam na ganɨngizir puvatɨ. God, en Afeziar Iesus gamizɨ a ua dɨkavizim, a ko Ekiam Krais Iesus, aning aposelɨn ikiasa na mɨsefe. Kɨ, na ko itir darazi, e Galesian Provinsɨn itir Kraisɨn adarazi bagha akɨnafarir kam amadi.
3-5 Datɨrɨghɨn e nguazir kamɨn itima, arazir kuraba bar e ikiava e adafi. Ezɨ God en Afeziam en akurvaghasa ifonge. Ezɨ kamaghɨn Ekiam Krais Iesus en arazir kuraba batoghɨva, en akurvaghasava areme. En Afeziam God ko Ekiam Krais Iesus, aning apangkuvim ko navir amɨrizim ian ikia, egha aning kamaghɨn ami. Eghtɨ zurazurara gumazamiziba bar Godɨn ziam fɨ. Guizbangɨra.
Kɨ gari, ia God ataghrazi, ezɨ kamaghɨn kɨ dɨgavir kuram gami
Kɨ faragha Kraisɨn akar aghuimɨn ia mɨkemezɨ, ia fo, Kraisɨn apangkuvim ian iti. Ia fozɨ, kamaghɨn God ian dia ghaze, ia izɨ. Ezɨ ia zuamɨra Godɨn ian diazim ataki. Egha ia akar aghuir igharazimɨn gɨn zui. Ezɨ kamaghɨn kɨ ian arazir kamɨn dɨgavir kuram gami. Ap 15:1, 15:24, 2 Ko 2:17, 11:4, 11:13Ia ghaze, ia akar aghuir igharazimɨn gɨn zui. Bar puvatɨ, akar aghuir igharazitam ua itir puvatɨ. Ezɨ gumazir maba Kraisɨn akar aghuim gɨraghava akar ifavaribar amuasa. Egha ia gamizɨ, ia okam nɨghnɨsi. 1 Ko 16:22Eghtɨ e uari, o Godɨn nguibamɨn enselɨn tam akar aghuir e faragha ia mɨkɨnizim ia mɨkɨnighan kogh, egh akar igharazitam ia mɨkɨnighɨva, egh gumazir kam, a helɨn mangɨ zurara ikɨ! Lo 4:2, Snd 30:6, MAA 22:18-19E faragha ia mɨkemezɨ moghɨn, kɨ datɨrɨghɨn ua ia mɨgei. Gumazitam akar igharazitam ia mɨkɨnightɨ, eghtɨ an akar aghuir ia faragha gɨn zuimɨn mɨn mangan koghtɨ, gumazir kam helɨn mangɨva zurara ikɨ!
10  1 Te 2:4, Je 4:4, 1 Jo 3:19Ia manmaghɨn nɨghnɨsi? Kɨ ian navibar amutɨ da deraghasa, kɨ ti mɨgɨrɨgɨar kam gami? O kɨ Godɨn navim damutɨ a deraghasa, kɨ ti mɨgɨrɨgɨar kam gami? Kɨ gumazibar damazimɨn ziam iniasa, mɨgɨrɨgɨar kam gami, o? Bar puvatɨ. Kɨ ingangarir kam damu, gumazibar damazimɨn ziam iniva, egh kamaghɨn kɨ Kraisɨn ingangarir gumazimɨn ikian kogham.
Nguazimɨn gumazitam akar kɨ ia mɨkɨrir kam na ganɨngizir puvatɨ
11-12 Nan adarasi, kɨ guizbangɨra ia mɨgei. Kɨ ti pura gumazitamɨn akam ia mɨkɨnizɨ ia anetegha akar igharazimɨn gɨn zui, ezɨ kɨ ti dɨgavir kuram gamighan koghai. Ezɨ gumazitam akar aghuir kam na ganɨngizir puvatɨ. Egha gumazitam akar kam nan sure gamizir puvatɨ. Krais Iesus uabɨ akar aghuir kam nan akazɨ kɨ a gɨfo. Kamaghɨn ia foghasa, kɨ ia mɨgei, akar aghuir kɨ ia mɨkɨnizim, kar puram akar gumazitamɨn akamɨn otozir puvatɨzim.
13-14 Kɨ eghaghanitam ia damutɨ ia fogh suam, bizir kɨ mɨgeir kaba da guizbangɨra. Nan Judan ovavibar araziba ikɨvɨra ikiasa, kamaghɨn kɨ pamtem dar gɨn zui. Kɨ Judabar araziba bar dar gɨn ghua, egha kamaghɨn kɨ Judan igiar na ko aghungizibagh afira. Kamaghɨn kɨ Kraisɨn adarazigh asɨghasɨghasa osɨmtɨziba me garɨsi. Kɨ Judabar arazibar gɨn ghua arazir kam gamizɨ, ia a baraki. (Ia fo, dughiar kam kɨ nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn akar aghuimɨn itir puvatɨgha, egha arazir kabagh ami.) 15-17 Nan amebam tɨghar na batamin dughiamɨn God aposelɨn ikiasa na ginaba. Egha gɨn a nan apangkuvigha ingangarir kam damuasa nan dia. Egha kamaghɨn mɨgɨa ghaze, nɨ nan otarimɨn akar aghuimɨn gun Kantrin Igharazibar Gumazibav kɨnasa, kɨ ifonge. Bizir kam bagha a uan otarim nan akaghasa ifonge. Egha kɨ maghɨra akar aghuim gumazibav kɨnasa egha ua tavɨn azarazir puvatɨ. Dughiar kam kɨ aposelɨn faragha ingariba bagha Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn ghuavanabozir puvatɨ. Kɨ maghɨra Arebian kantrin ghugha egha gɨn uamategha Damaskusɨn nguibar ekiamɨn ghu.
18  Jo 1:42, Ap 9:26-30Egha gɨn azenir pumuning ko mɨkezim gɨvazɨma, kɨ Pita gɨfoghɨva a ko mɨkɨmasa Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn ghuavanabo. Kɨ ghugha 15 plan dughiabar a ko ike. 19  Mt 13:55Dughiar kam kɨ Ekiamɨn dozim, Jemsra gani. Egha kɨ aposelɨn igharazitam uam an ganizir puvatɨ. 20 Ia oregh fogh suam nguazimɨn gumazitam akar aghuir kɨ ia mɨkɨnizir kamɨn na mɨkemezir puvatɨ. Kamaghɨn ia fogh suam, eghaghanir kɨ eghara akɨnafarimɨn osirir kamnagh, a guizbangɨra. God fo. 21-23 Egha kɨ gɨn Jerusalem ategha ghua Sirian Provins ko Silisan Provins bar aningɨn aven arui. Kɨ kamaghɨn amima, ezɨ Judian Distrighɨn aven itir Kraisɨn adarazi me tong nan guamɨn ganizir puvatɨ. Ezɨ gumazir maba ghaze, Pol fomɨra en nɨghnɨzir gavgavir Godɨn itim gasɨghasɨghasa osɨmtɨziba e garɨsi. Egha datɨrɨghɨn gumazir kamra Godɨn akar aghuim gumazamizibav kɨra egha ghaze, ia nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikɨ. 24 Judian Distrighɨn itir gumazamiziba orazi, God nan nɨghnɨzibagh irazɨ, ezɨ me bizir kam bagha Godɨn ziam fe.

1:1: Ga 1:11-12

1:7: Ap 15:1, 15:24, 2 Ko 2:17, 11:4, 11:13

1:8: 1 Ko 16:22

1:9: Lo 4:2, Snd 30:6, MAA 22:18-19

1:10: 1 Te 2:4, Je 4:4, 1 Jo 3:19

1:18: Jo 1:42, Ap 9:26-30

1:19: Mt 13:55