Jems Osirizir Akɨnafarim
Akar Faragha Zuim
Jemsɨn Akɨnafarim akar aghuir avɨriba iti. Jems Godɨn gumazamiziba arazir aghuibar gɨn mangasa, egha men sure damuasa akar aghuir avɨrir kaba osiri. A gumazamizibar akurvaghtɨ me nɨghnɨzir aghuiba ko fofozim iniva, egh deravɨra an akam gɨnɨghnɨghasa an akar isɨn zuir avɨriba osiri.
Jems mɨghɨghavɨra mɨgɨa ghaze, gumazir nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itim, a pura ikian kogham. Puvatɨ. An arazir aghuibar igharaz darazir amuam, eghtɨ arazir kam kamaghɨn men akagham, a nɨghnɨzir gavgavim iti.
E osɨmtɨzibar tuivigh gavgavighɨva egh deravɨra God ko ikiam
1
(Sapta 1:1-18)
Mt 13:55, Mk 6:3, Ap 15:13, Ga 1:19, 1 Pi 1:1Kɨ Jems, kɨ God ko Ekiam Krais Iesusɨn ingangarir gumazim. Kɨ ia 12 plan Israelɨn itir anababa bagha akɨnafarir kam osiri. Kar ia gumazamizir uan nguibam ategha ghua kantrin igharazibar iti. Kɨ dughiar aghuim ia ganɨdi.* (1:1) 12 plan Israelɨn anabar kaba, da Godɨn gumazamizir nguazir kamɨn bar an tibar ababanim gami.
Osɨmtɨziba, da gavgavim e ganɨdi
2-3 Nan adarasi, ia fo, osɨmtɨzir ia bativiba, da ian nɨghnɨzir gavgavibar amutɨ ia tuivigh gavgavigh egh osɨmtɨziba ater mangvɨra ikiam. Kamaghɨn amizɨ, osɨmtɨzir avɨriba ia bativtɨma ia kamaghɨn nɨghnɨgh suam, ia bar akongegh. Egh ia zurara tuivigh gavgavigh egh osɨmtɨziba ater. Eghtɨ arazir kam ian ikɨ gavgavigh mamaghɨra ikiam. Kamaghɨn ia deravɨra ikɨva, egh ia Godɨn bizitamɨn oteveghan kogham. Puvatɨ. Ian araziba bar deraghɨva, egh ia Godɨn arazibar aghung mangɨ gumazamizir aruabar mɨn otogham.
Gumazim nɨghnɨzir aghuibar otevegh, a God ko mɨkɨm
1 Kin 3:9-12, Snd 2:3-6, Jo 15:7, 1 Jo 5:14-15Ezɨ ian tav nɨghnɨzir aghuibar otevegh, a Godɨn azangsɨghtɨma, God a danɨngam. God pura biziba gumaziba bar me ganɨdi, an atarir puvatɨ. Kar Godɨn bizibar anogorozir puvatɨzim, me an azangsɨzima a me danɨngasa bar ifonge. Mk 11:24, 1 Ti 2:8Eghtɨ gumazim God ko mɨkɨmɨva, a nɨghnɨzir gavgavim ikɨ, a nɨghnɨzir pumuning ikian markɨ, egh suam, “God ti bizitam na danigam, o puvatɨgham?” E fo, gumazim nɨghnɨzir pumuning iti, a mati amɨnim ongarim givav amadima a pura tintinibar dɨkafi. Gumazir kam kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ, Ekiam bizitam a danigham. Puvatɨ. Je 4:8Gumazir kamɨn nɨghnɨzim bar tuiraghrɨzɨ, an arazir an amiba, da tuavir vamɨran itir puvatɨ.
Jems onganaraziba ko gumazir bizir avɨriba itiba akam me ganɨdi
Je 2:5Ezɨ nɨghnɨzir gavgavim itir gumazim, onganarazibagh amua iti, a Godɨn damazimɨn ziar ekiam iti. Kamaghɨn, a bar akuegh ikɨ. 10  Sng 37:2, 90:5-6, 1 Ko 7:31, 1 Pi 1:24, 1 Jo 2:17Ezɨ nɨghnɨzir gavgavim itir gumazim, bizir avɨriba iti, a fo, God gɨn a dɨkabɨraghtɨ an akɨmarir atiabar mɨn aremegham. Kamaghɨn, a uaghan bar akuegh ikɨ. 11 E fo, aruem anaga pamtem gara temem gisirazɨma a mɨdɨi. Ezɨ tememɨn akɨmarir aghuiba suaghira, egha dar ganganim bar ikufi. Ezɨ kamaghɨra gumazir bizir avɨriba itim, a uan ingangarim damuvɨra ikɨva an tongɨn aremegham.
God arazir aghuibar e gami, egha arazir kurabar amuasa e abɨrir puvatɨ
12  Snd 3:11-12, 2 Ti 4:8, Hi 12:5, Je 2:5, 1 Pi 5:4, MAA 2:10Gumazim osɨmtɨziba aterɨva, egh uaghan osɨmtɨziba bar dar aven tugh gavgavigh, uan nɨghnɨzir gavgavim ateghan koghtɨ, God ivezir aghuim a danɨngtɨma a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuim iniam. Ivezir aghuir kam, God akar dɨkɨrɨzim gamua ghaze, gumazir bar a gifongeziba, a me danɨngam. Kamaghɨn, gumazir kam bar akongegh.
13 Kamaghɨn gumazitam bizitam an navim abɨraghtɨma an arazir kuratam damigham, a kamaghɨn mɨkɨman markɨ, “God na abɨrazɨma kɨ arazir kam gami.” Puvatɨ. E fo, gumazitam God abɨraghtɨma an arazir kuratam damighan kogham, eghtɨ God gumazitam abɨraghtɨma an arazir kuratam damighan kogham. 14  Ro 7:7-10Ezɨ en navir kuraba vaghvagha arazir kurabar amuasa e gifarava e apezeperava e gakaghori. 15  Sng 7:14, Ro 5:19-21Ezɨ navir dɨgavir kam, a mati amizim navim adai, egha gɨn arazir kuram gamizɨma an oto, mati borimɨn mɨn a bate. Ezɨ arazir kuram ghua ekevezir dughiam, an ovevem gamizɨma an oto. 16 Nan adarasi, ia gumazitam ateghtɨ a ia gifaran markɨ. 17  Mal 3:6, Mt 7:11, Jo 3:27, Ro 11:29, 1 Ko 4:7Bizir bar aghuir e isiba, ko bizir ikuvir puvatɨziba, da bar Godɨn Nguibamɨn pɨn izaghiri. God Afeziam a biziba bar overiam dar ingari, a bizir aghuir kaba e bagha da amadi da izaghiri. Ezɨ Afeziar kam a uan araziba raghrazir puvatɨ. A bizitamɨn nedazimɨn mɨn aruem a gisirazɨ an otevegha ruarazir puvatɨ. A kamaghɨra iti. 18  Jo 1:13, Ef 1:12, Je 2:3, 1 Pi 1:23, MAA 14:4God kamagh sua, a biziba bar dar ingari, egha e gamizɨ e bar dar faragh mangam. Kamaghɨn God uabɨ uan ifongiamɨn gɨn ghuava en Afeziamɨn oto, a uan guizɨn akamɨn e gamizɨma e otifi.
E nɨghnɨzir gavgavim guizbangɨra Godɨn ikɨva, e uaghan arazir aghuibar amuam
(Sapta 1:19-5:6)
E akar aghuim baragh, egh uaghan an gɨn mangam
19 Nan adarasi, ia deravɨra bizir kam gɨfogh. Ia bar zuamɨra kuariba arɨgh akaba baragh, egh ia zuamɨra mɨkɨman markɨ, egh zuamɨra ataran markɨ. 20  Snd 10:19, 17:27, Sav 5:1-2, 7:9E fo, atarir gumazim, Godɨn damazimɨn arazir aghuibagh amima da otivir puvatɨ. 21  1 Ko 15:2, Kl 3:8, Hi 2:3, 1 Pi 1:9, 2:1Kamaghɨn amizɨ ia bar arazir mɨzɨrɨziba ko arazir kurar otiviba, ia bar ada munamadagh. Egh ia bar uari dɨkabɨragh egh akar God ian navir averiamɨn dɨkarazim inigh. Eghtɨ akar kam ian akuragham. 22  Mt 7:21, 7:26, Lu 6:46, Ro 2:13, 1 Jo 3:7Egh akar ia inizir kam, ia an mɨrara mangɨ. Ia puram orarazir kɨnim damuan markɨ. Puvatɨ. Ia pura orarazir kɨnimɨn damuam, kamaghɨn ia uarira uarigh ifari. 23  Lu 6:47, Je 2:14Gumazitam pura Godɨn akam baregh, egh an gɨn zuir puvatɨ, a mati gumazim ganganimɨn uan guamɨn gari. 24 Egha a deravɨra uan guamɨn ganigha, egha ua ghugha okɨnɨghnɨki, an guam manmaghɨra gari. 25  Jo 13:17, Ro 8:2, 2 Ko 3:18, Je 2:12Ezɨ Godɨn akar bar deravɨra itim e gamima e fɨriaghɨrɨ. Eghtɨ gumazitam deravɨra akar kam gɨnɨghnɨgh, egh pura akam baragh zuamɨra okɨnɨghɨnɨghan kogh, egh bar an akamɨn gɨn mangɨtɨ, gumazir kam, God an ingangaribar amutɨ da bar deravɨram otivam.
26  Sng 34:13, 39:1, 141:3, 1 Pi 3:10Ezɨ gumazitam kamaghɨn nɨghnɨgh suam, “Kɨ Godɨn gumazir bar aghuim, egha guizbangɨra an ziam fe,” egha mɨgɨrɨgɨar aghuibar uan mɨzemɨn dav geir puvatɨ, kamaghɨn a uabɨra uabɨ gifari. Ezɨ kamaghɨn an nɨghnɨzir gavgavim ko Godɨn ziam fer arazim pura bizim. 27  Ais 1:16-17, 58:6-7, Mt 25:36, Ro 12:2, 1 Jo 5:18Guizbangɨn nɨghnɨzir gavgavir God Afeziamɨn damazimɨn deragha osɨmtɨziba puvatɨzim, a kamakɨn: E borir ameboghfeziaba ovengezibar akurvaghɨva, amizir odiarir men paba ovengeziba sarama akurvagh, egh men osɨmtɨziba ateram. Ezɨ uaghan bizir mam, e uari uan daroriba deravɨra dar ganam, eghtɨ nguazir kamɨn araziba e damutɨ e Godɨn damazimɨn mɨzeghan kogham.

1:1: Mt 13:55, Mk 6:3, Ap 15:13, Ga 1:19, 1 Pi 1:1

*1:1: (1:1) 12 plan Israelɨn anabar kaba, da Godɨn gumazamizir nguazir kamɨn bar an tibar ababanim gami.

1:5: 1 Kin 3:9-12, Snd 2:3-6, Jo 15:7, 1 Jo 5:14-15

1:6: Mk 11:24, 1 Ti 2:8

1:8: Je 4:8

1:9: Je 2:5

1:10: Sng 37:2, 90:5-6, 1 Ko 7:31, 1 Pi 1:24, 1 Jo 2:17

1:12: Snd 3:11-12, 2 Ti 4:8, Hi 12:5, Je 2:5, 1 Pi 5:4, MAA 2:10

1:14: Ro 7:7-10

1:15: Sng 7:14, Ro 5:19-21

1:17: Mal 3:6, Mt 7:11, Jo 3:27, Ro 11:29, 1 Ko 4:7

1:18: Jo 1:13, Ef 1:12, Je 2:3, 1 Pi 1:23, MAA 14:4

1:20: Snd 10:19, 17:27, Sav 5:1-2, 7:9

1:21: 1 Ko 15:2, Kl 3:8, Hi 2:3, 1 Pi 1:9, 2:1

1:22: Mt 7:21, 7:26, Lu 6:46, Ro 2:13, 1 Jo 3:7

1:23: Lu 6:47, Je 2:14

1:25: Jo 13:17, Ro 8:2, 2 Ko 3:18, Je 2:12

1:26: Sng 34:13, 39:1, 141:3, 1 Pi 3:10

1:27: Ais 1:16-17, 58:6-7, Mt 25:36, Ro 12:2, 1 Jo 5:18