Jon Osirizir Akar Aghuim
Akar Faragha Zuim
Jon Osirizir Akar Aghuir kam, a kamaghɨn mɨgɨa ghaze, Iesus a “Godɨn Akam, a gumazimɨn mɨn otogha iza en tongɨn iti.” Jon kamaghɨn ifonge, gumazamiziba bar nɨghnɨzir gavgavim Godɨn Otarim Iesusɨn ikiam. Egh me kamaghɨn fogh suam, Iesus a Gumazir God ua me Iniasa Mɨsevezim. Jon kamaghɨn fo, gumazir nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itiba, me ikɨrɨmɨrir aghuarir zurara itim iniam. Kamaghɨn an akɨnafarir kam osiri. Nɨ Jon 20:31ɨn gan.
Jon faragha e mɨkeme, Akar Kam fomɨra God ko iti. Egha gɨn Jon Iesusɨn mirakelbar eghaghanibar gun mɨgei. Ezɨ e dar gan fogham, Iesus a Gumazir God ua e Iniasa Mɨsevezim, a Godɨn Otarim. Jon uaghan Iesus amizir mirakelbar akar mɨngaribar e mɨkeme. Ezɨ e gumazamizir mabar gari, me nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikiava an gɨn zui. Ezɨ marazi nɨghnɨzir gavgavim an ikian aghua.
Akar sapta 13-17ɨn itiba, Iesusɨn apaniba dɨmagarimɨn an suiragha a gamizir araziba, Jon a dagh eghari. Dɨmagarir kam, Iesus uan suren gumaziba ko ikia mɨgɨrɨgɨar aghuir avɨriba me ganɨngi. Ezɨ gɨn apaniba Iesusɨn suiragha a kot gatɨgha, egha a isa ter ighuvimɨn a gafu. Akar abuananam, Iesus mozimɨn ua dɨkavizɨ, an suren gumaziba an gani. Bizir e dughiar avɨribar Jonɨn akɨnafarimɨn garim, a kamakɨn, Iesus nguazimɨn itir gumazamizibar dabirabimɨn bizibar gara da isa akar isɨn zuim dav gei. Ezɨ amɨnimɨn akam, ko dɨpamɨn akam, ko bretɨn akam, ko anganzangarimɨn akam, ko wainɨn tememɨn akam, ko sipsipbar garir gumazimɨn akam, dɨpenimɨn tiarakamɨn akam, bizir kaba Jonɨn akɨnafarimɨn aven iti.
Akam gumazimɨn mɨn otogha iza gumazamizibar tongɨn iti
1
(Sapta 1)
Akar Ikɨrɨmɨrir Zurara Itim Anɨdim, a gumazimɨn mɨn oto
Snd 8:22, 8:30, Jo 17:5, Fl 2:6, Kl 1:17, 1 Jo 1:1-2, MAA 1:2, 19:13Bar fomɨra fomɨra, biziba bar tɨghar otivamin dughiam, Akam iti. Akar kam God ko iti, egha a uabɨ God. Stt 1:1Bar fomɨra fomɨra Akam God ko iti.
Jo 1:10, 1 Ko 8:6, Ef 3:9, Kl 1:16-17, Hi 1:2Ezɨ Akar kamɨn, God biziba bar dar ingarizɨma, da otifi. Ezɨ bizitam tuavir igharazi tamɨn otozir puvatɨ. Akam uabɨ bizibagh amizɨma, da otifi. Jo 5:26, 8:12, 9:5, 1 Jo 5:11Egha Akar kamra, a zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarimɨn mɨngarim. Ezɨ ikɨrɨmɨrir aghuarir kam, a uaghan gumazamiziba angazangarim me ganɨdi. Jo 3:19Ezɨ angazangarir kam a mɨtatemɨn isima, mɨtatem anevaraghava egha anemungezir puvatɨ.
Mt 3:1, Mk 1:4, Lu 1:13-17, 1:76, 3:1-2, Jo 1:33Ezɨ God gumazir mam amada, an ziam Jon. Ap 19:4An akam akunasa ize. An angazangarir kamɨn akamɨn gun mɨkɨmtɨma, gumazamiziba bar moghɨra a baraghɨva egh nɨghnɨzir gavgavim an ikiam. A ingangarir kam damuasa ize. Jo 1:20Egha Jon uabɨ angazangarir kam puvatɨ. An angazangarir kamɨn akamɨn gun mɨkɨmasa ize. Ais 49:6, Jo 1:4, 8:12, 1 Jo 2:8Ezɨ angazangarir kam guizbangɨn angazangarim. Egha nguazir kamɨn izegha gumazamiziba bar angazangarim me ganɨdi.
10  Jo 1:3, 17:25, Hi 1:2, 11:3Akam nguazir kamɨn iti. An gavgavimɨn, God nguazir kamɨn ingari, ezɨ nguazimɨn itir gumazamiziba a gɨfozir puvatɨ. 11  Lu 19:14, Ap 3:26, 13:46A uan nguibamra ghuzɨma an anababa an aghuagha a inizir puvatɨ. 12  Ro 8:15, Ga 3:26, 2 Pi 1:4, 1 Jo 3:1Ezɨ gumazamizir maba a ini, egha nɨghnɨzir gavgavim an ziamɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, a me gamizɨma me Godɨn boribar mɨn otifi. 13  Jo 3:3-6, Je 1:18, 1 Pi 1:23Me amebaba ko afeziabar ghuzibar otifi, o mɨkarzibar ifongiamɨn, o gumazimɨn ifongiamɨn Godɨn boribar otivizir puvatɨ. Bar puvatɨ. God uabɨ me gamizɨma me an boribar otifi.
14  Ais 60:1-2, Mt 1:16, 1:20, Lu 9:32, Jo 2:11, Ro 1:3-4, Ga 4:4, Fl 2:7, Kl 1:19, 1 Ti 3:16, Hi 2:11-16Akam uabɨ gumazimɨn mɨn oto. A bar Godɨn Otarir vamɨra, ezɨ God a gamizɨ a Godɨn gavgavim ko angazangarim ini. Ezɨ God anemadazɨma an en tongɨn iti. Ezɨ e an gavgavim ko angazangarimɨn gani. Ezɨ apangkuvim ko guizɨn akam bar a gizɨfa.
15  Mt 3:11, Lu 3:16, Jo 1:27-32, 8:58, Kl 1:17Ezɨ Jon gumazir kamɨn gun me mɨgei. Egha pamten dia ghaze, “A gumazir kam, kɨ faragha an gun ia mɨkemegha gɨfa. Kɨ kamaghɨn mɨgei, ‘Gumazir nan gɨn izim, a bar fomɨra iti, ezɨ nan amebam gɨn na bate. Kamaghɨn amizɨ, an gavgavim bar nan gavgavim gafira.’ ” 16  Jo 3:34, Ef 1:6-8, Kl 1:19, 2:9-10Ezɨ apangkuvim bar a gizɨfa, ezɨ a uan apangkuvimɨn a dughiar avɨribar bar deravɨra e gami. 17  Kis 34:28, lo 4:44, Jo 8:32, Ro 3:24, 6:14, 10:4Guizbangɨra, Moses Osirizir Araziba, God e bagha da isa Moses ganɨngizɨ, ezɨ Moses e ganɨngi. Ezɨ God, Krais Iesusɨn aven apangkuvim ko guizbangɨn arazim en aka. 18  Kis 33:20, Mt 11:27, Lu 10:22, Jo 6:46, 1 Ti 1:17, 6:16, 1 Jo 4:9, 4:12, 4:20Gumazitam bar Godɨn ganizir puvatɨ. Ezɨ kar Godɨn Otarir vamɨra, a uabɨ God, egha a bar Godɨn boroghɨra iti. A uabɨra God en aka.
Jon Gumaziba Ruer Gumazim, an akam akuri
(Matyu 3:1-12 ko Mak 1:7-8 ko Luk 3:15-17)
19  Jo 5:33Ezɨ Judan gumazir aruaba, me ofa gamir gumazir maba ko Livain gumazir maba amadazɨ, me Jerusalem ategha Jon bagha iza kamaghɨn an azara, “Nɨ tinara?” 20  Lu 3:15-16, Jo 3:28, Ap 13:25Ezɨ Jon bighavɨra mɨgɨa akam modir puvatɨ. A kamaghɨn mɨgei, “Kɨ God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim puvatɨ.”* (1:20) Grighɨn akamɨn, God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim, me a dɨbora ghaze, “Krais.” 21  Lo 18:15-18, Mal 4:5, Mt 11:14, 17:10-13, Jo 6:14, 7:40Ezɨ me an azara, “Nɨ tinara? Nɨ ti Elaija, o?” Ezɨ a mɨgei, “Puvatɨ.” Ezɨ me mɨgei, “Nɨ ti Godɨn akam inigha izir gumazir kamra, e nɨ mɨzuai.” Ezɨ an akam ikara, “Puvatɨ.” 22 Kamaghɨn amizɨma, me uam an azara, “Nɨ bar tinara? E ikarvazir aghuitam inigh mangɨva gumazir e amadazɨbav kɨmam. Nɨ manmaghɨra uabɨ mɨgei?” 23  Ais 40:3, Mt 3:3, Mk 1:3, Lu 3:4Ezɨ Jon kamaghɨn mɨgei,
 
“Kɨ gumazir kamɨn tiarim,
kɨ gumaziba puvatɨzir danganimɨn ikia egha kamaghɨn dɨa mɨgei,
‘Ia Ekiam bagh tuavim akɨr.’ ”
 
(Kar akar Godɨn akam inigha izir gumazim Aisaia fomɨra osirizim.)
24 Gumazir kaba, Farisiba me amangizɨ me ize. 25  Mt 21:25, Jo 1:33Egha me kamaghɨn Jon azara, “Nɨ Gumazir God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezim puvatɨgh, egh nɨ Elaija puvatɨgh, egh nɨ Godɨn akam inigha izir gumazir kam puvatɨgha, egha nɨ tizim sua gumazamiziba rue?” 26 Ezɨ Jon kamaghɨn men akam ikara, “Kɨ dɨpamɨn me rue. Ezɨ gumazir mam ian tongɨn iti, ia a gɨfozir puvatɨ. 27  Jo 1:15, 1:30, Ap 13:25, 19:4A gumazir kam, a nan gɨn izi. Kɨ an dagarir asuabar beniba fɨran ibura.” 28  Mt 3:6, Jo 10:40Jon Betanin nguibamɨn ikia akar kam me mɨkeme, nguibar kam Jordanɨn dɨpamɨn vongɨn iti. Danganir kamɨn Jon gumazamiziba rue.
Iesus a Godɨn Sipsipɨn Nguzim
29  Kis 12:3, Ais 53:6-7, 53:11, Jo 1:36, Ap 8:32, 1 Ko 15:3, 1 Pi 1:19Ezɨ amɨmɨzarakan Jon Iesusɨn garima an a bagha izi. Ezɨ Jon kamaghɨn mɨgei. “Ia munagh gan! Munar Godɨn Sipsipɨn Nguzim. A nguazimɨn itir gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadi! 30  Jo 1:15, 1:27A gumazir kam, kɨ fomɨra kamaghɨn an gun mɨkeme, ‘Gumazir nan gɨn izim, a bar fomɨra iti, ezɨ nan amebam gɨn na bate. Kamaghɨn amizɨ, an gavgavim bar nan gavgavim gafira.’ 31 Kɨ uabɨ a gɨfozir puvatɨ, a tina. Kɨ gumazir kam aghurightɨma, Israelɨn gumazamiziba a gɨfoghasa, kamaghɨn kɨ iza dɨpamɨn gumazamiziba rue.” 32  Mt 3:16, Mk 1:10, Lu 3:22Ezɨ Jon ua kamaghɨn an gun mɨgei, “Kɨ garima Godɨn Duam kuarazir bunbamɨn mɨn Godɨn Nguibam ategha mɨghegha izaghira gumazir kam gisɨn iti. 33  Mt 3:11, Lu 3:2-3, Ap 1:5, 2:4, 19:6Kɨ uabɨ a gɨfozir puvatɨ. God dɨpamɨn gumazamiziba ruasa na amadazɨ kɨ ize. A faragha kamaghɨn na mɨkeme, ‘Nɨ gantɨma, Godɨn Duam izighrɨghɨva, gumazitam gisɨn ikiam, a gumazir kamra, a Godɨn Duamɨn gumazamiziba ruam.’ 34  Mt 3:17, 17:5, 27:54Kɨ uabɨ bizir kamɨn ganigha egha an gun kamaghɨn ia mɨgei, gumazir kamra, a Godɨn Otarim.”
4 plan gumaziba Iesusɨn suren gumazibar otifi
35 Egha amɨmɨzarakan Jon uan suren gumazir mamning ko ua danganir kamɨn tuivighav iti. 36  Jo 1:29Ezɨ a garima Iesus a gitavɨrazɨma, Jon aning mɨgei, “Gua gan! Kar Godɨn Sipsipɨn Nguzim!” 37 Ezɨ suren gumazir kamning a barazima a kamaghɨn akar kam mɨkemezɨma, aning ghua Iesusɨn gɨn zui. 38 Ezɨ Iesus ikɨgha gara aningɨn azara, “Gua tizim buri?” Ezɨ aning an azara, “Rabi, nɨ dɨpenir manamɨn iti?” (Ziar kam “Rabi” an mɨngarim kamakɨn, “Tisa.”) 39 Ezɨ Iesus kamaghɨn aning mɨgei, “Gua izɨ ganigh.” Ezɨ aning ghua dɨpenir a itimɨn gari. Dughiam, 4 kloghɨn guaratɨzim. Ezɨ dughiar kam aning a ko iti.
40  Mt 4:18-20Egha Andru, a Iesusɨn gɨn zuir gumazir kamningɨn mav. A Saimon Pitan aveghbuam. 41  1 Sml 2:10, Sng 2:2, Jo 4:25Egha Andru Iesus ategha maghɨra ghua uan aveghbuam Saimon batogha, egha kamaghɨn a mɨgei, “E Mesaian gani.” (Ziar kam “Mesaia” a kamakɨn, “Gumazir God Ua E Iniasa Mɨsevezim.”) 42  Mt 16:18, Mk 3:16Egha Andru Saimon inigha Iesus bagha ghu. Ezɨ Iesus an gara egha mɨgei, “Nɨ Saimon, Jonɨn Otarim. Eghtɨ me gɨn ziam ‘Sifas’ nɨ darɨgh nɨ dɨponam.” (Ziar kam “Sifas,” a ziar kam “Pitan” mɨrara ghu. An mɨngarim kamakɨn, “Dagɨam.”) (1:42) Ziar kam Sifas, an Aramɨn akam ize. Dughiar kamɨn a Judabar akam. Ezɨ ziar kam Pita, a Grighɨn akamɨn ize.
Iesus Filip ko Natanielɨn dia
43  Mt 8:22, Mk 2:14Egha amɨmɨzarakan, Iesus Galilin Distrighɨn mangasa. Egha a ghua Filip batogha, kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nan gɨn izɨ!” 44 (Filip a Betsaidan nguibamɨn gumazir mam. Andru ko Pitan nguibam, Betsaida.) 45  Stt 3:15, 49:10, Lo 18:18, Ais 7:14, 9:6, Jer 23:5, Ese 34:23, Sek 6:12, Mt 2:23Ezɨ Filip ghua Nataniel batogha kamaghɨn a mɨgei, “E gumazir kamɨn ganigha gɨfa, Moses fomɨra Judabar Arazibar Akɨnafarimɨn osira gumazir kamɨn gun osiri. Ezɨ Godɨn akam inigha izir gumaziba uaghan gumazir kamɨn gun osiri. A Nasaretɨn nguibamɨn gumazim Iesus, a Josepɨn otarim.”
46  Jo 7:41, 7:52Ezɨ Nataniel kamaghɨn an azara, “Ti akurvazir bizir aghuitam Nasaretɨn nguibamɨn otivam? Ti puvatɨgham!”
Ezɨ Filip a mɨgei, “Nɨ izɨ ganigh.”
47  Sng 32:2, Jo 8:39, Ro 2:28, 9:6Ezɨ Iesus garima Nataniel a bagha izi. Ezɨ a kamaghɨn mɨgei, “Ia ganigh. Gumazir izir kam, a guizbangɨra Israelɨn gumazim. Ezɨ ifavarir akatam ko ifavarir arazir tam an itir puvatɨ.”
48 Ezɨ Nataniel kamaghɨn Iesusɨn azara, “Nɨ manmaghɨn na gɨfo?” Ezɨ Iesus kamaghɨn an akam ikara, “Filip tɨghar nɨn dɨmamin dughiamɨn, nɨ temer fighɨn povimɨn itima, kɨ nɨn gani.”
49  Mt 14:33, 16:16, 27:42, Mk 3:11, Jo 12:13Ezɨ Nataniel akar kam baregha egha kamaghɨn a ikara, “Tisa, nɨ Godɨn Otarim! Nɨ Israelbar Atrivim!”
50 Ezɨ Iesus kamaghɨn a mɨgei, “Kɨ kamaghɨn nɨ mɨgei, nɨ temer fighɨn povimɨn itima, kɨ nɨn gani. Ezɨ bizir muziarir kamɨn, nɨ nɨghnɨzir gavgavim nan iti. Nɨ gɨn bizir ekiabar gantɨ da bizir kam bar a gafiragham.”
51  Stt 28:12, Mt 4:11, Lu 2:9, 2:13Egha Iesus ua kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ia gɨn Godɨn Nguibamɨn gantɨ a kuighrɨgham, eghtɨ ia Godɨn enselbar gantɨ da Gumazibar Otarim bagh ghuavanangɨva, ua izighram.”

1:1: Snd 8:22, 8:30, Jo 17:5, Fl 2:6, Kl 1:17, 1 Jo 1:1-2, MAA 1:2, 19:13

1:2: Stt 1:1

1:3: Jo 1:10, 1 Ko 8:6, Ef 3:9, Kl 1:16-17, Hi 1:2

1:4: Jo 5:26, 8:12, 9:5, 1 Jo 5:11

1:5: Jo 3:19

1:6: Mt 3:1, Mk 1:4, Lu 1:13-17, 1:76, 3:1-2, Jo 1:33

1:7: Ap 19:4

1:8: Jo 1:20

1:9: Ais 49:6, Jo 1:4, 8:12, 1 Jo 2:8

1:10: Jo 1:3, 17:25, Hi 1:2, 11:3

1:11: Lu 19:14, Ap 3:26, 13:46

1:12: Ro 8:15, Ga 3:26, 2 Pi 1:4, 1 Jo 3:1

1:13: Jo 3:3-6, Je 1:18, 1 Pi 1:23

1:14: Ais 60:1-2, Mt 1:16, 1:20, Lu 9:32, Jo 2:11, Ro 1:3-4, Ga 4:4, Fl 2:7, Kl 1:19, 1 Ti 3:16, Hi 2:11-16

1:15: Mt 3:11, Lu 3:16, Jo 1:27-32, 8:58, Kl 1:17

1:16: Jo 3:34, Ef 1:6-8, Kl 1:19, 2:9-10

1:17: Kis 34:28, lo 4:44, Jo 8:32, Ro 3:24, 6:14, 10:4

1:18: Kis 33:20, Mt 11:27, Lu 10:22, Jo 6:46, 1 Ti 1:17, 6:16, 1 Jo 4:9, 4:12, 4:20

1:19: Jo 5:33

1:20: Lu 3:15-16, Jo 3:28, Ap 13:25

*1:20: (1:20) Grighɨn akamɨn, God Ua Gumazamiziba Iniasa Mɨsevezir Gumazim, me a dɨbora ghaze, “Krais.”

1:21: Lo 18:15-18, Mal 4:5, Mt 11:14, 17:10-13, Jo 6:14, 7:40

1:23: Ais 40:3, Mt 3:3, Mk 1:3, Lu 3:4

1:25: Mt 21:25, Jo 1:33

1:27: Jo 1:15, 1:30, Ap 13:25, 19:4

1:28: Mt 3:6, Jo 10:40

1:29: Kis 12:3, Ais 53:6-7, 53:11, Jo 1:36, Ap 8:32, 1 Ko 15:3, 1 Pi 1:19

1:30: Jo 1:15, 1:27

1:32: Mt 3:16, Mk 1:10, Lu 3:22

1:33: Mt 3:11, Lu 3:2-3, Ap 1:5, 2:4, 19:6

1:34: Mt 3:17, 17:5, 27:54

1:36: Jo 1:29

1:40: Mt 4:18-20

1:41: 1 Sml 2:10, Sng 2:2, Jo 4:25

1:42: Mt 16:18, Mk 3:16

1:42: (1:42) Ziar kam Sifas, an Aramɨn akam ize. Dughiar kamɨn a Judabar akam. Ezɨ ziar kam Pita, a Grighɨn akamɨn ize.

1:43: Mt 8:22, Mk 2:14

1:45: Stt 3:15, 49:10, Lo 18:18, Ais 7:14, 9:6, Jer 23:5, Ese 34:23, Sek 6:12, Mt 2:23

1:46: Jo 7:41, 7:52

1:47: Sng 32:2, Jo 8:39, Ro 2:28, 9:6

1:49: Mt 14:33, 16:16, 27:42, Mk 3:11, Jo 12:13

1:51: Stt 28:12, Mt 4:11, Lu 2:9, 2:13