Mak Osirizir Akar Aghuim
Akar Faragha Zuim
Mak osirizir akɨnafarim, an akar faragha itim kamaghɨn mɨgei, “Kar Godɨn Otarim Krais Iesusɨn akar aghuimɨn mɨngarim.”
Akɨnafarir kam e an gari, Iesus a gumazir ingangarir avɨribar amuamin gavgavim ko ziam iti. Ezɨ dughiar a gumazamizibar sure gamiziba, ko dughiar a duar kuraba batogheziba, ko dughiar a gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadaziba, e akɨnafarimɨn aven eghaghanir kabar gara kamaghɨn fo, a gavgavir ekiam ko ziar ekiam iti. Iesus a kamaghɨn uabɨ dɨbora ghaze, “Gumazibar Borim”. Egha a kamaghɨn mɨgei, a gumazamizibagh ivezasa, kamaghɨn a uabɨ me bagha ovenge. A bizir kam bagha ize (10:45).
Mak Iesusɨn ingangarir avɨribagh eghani. Egha a Iesus gumazamizibar sure gamizir akar avɨribagh eghanizir puvatɨ. Mak faragha Jon, Gumazamiziba Ruer Gumazimɨn ingangarim, ko Iesusɨn rurim, ko Satan a gifarazir eghaghanimɨn gun mɨgei. Ezɨ gɨn e Iesusɨn garima, a gumazir osɨmtɨzir avɨriba ateribar apangkufi, egha men sure gami. Ezɨ faragha suren gumaziba Iesus amir bizibar mɨngaribagh fozir puvatɨ. Egha me nɨmɨra nɨmɨra me gɨn dagh fofosi.
E uaghan Iesusɨn apanibar gari, me osɨmtɨzir avɨriba a garɨsi. Egha Mak Osirizir Akar Aghuir aboananaba, a Iesus aremegha egha ua dɨkavizir eghaghanim geghari.
Iesus, God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn gun gumazamizibav kɨmasa ize
1
(Sapta 1:1-3:6)
Jon, Gumaziba Ruer Gumazim, faragha izava Iesusɨn akam akuri
(Matyu 3:1-12 ko Luk 3:1-9 ko 3:15-17 ko Jon 1:19-28)
Kar Godɨn Otarim Krais Iesusɨn akar aghuim. Ais 40:3, Mal 3:1, Mt 11:10, Lu 7:27God fomɨra uan akam, an akam inigha izir gumazim Aisaia ganɨngi. An an osirizɨma, an akɨnafarimɨn iti. Akar kamra kara.
 
“Ia oragh! Kɨ uan abuir gumazim amadaghtɨma, a faragh mangɨva
nɨ bagh tuavim akɨram.”
Ais 40:3, Mt 3:3, Lu 3:4, Jo 1:15, 1:23“Gumazir tiarir mam gumaziba puvatɨzir danganimɨn dia ghaze,
‘Ia Ekiam baghɨva tuaviba azenɨva, dar kɨr.’ ”
 
Ap 13:24, 19:4Kamaghɨn amizɨma Jon izava gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn ikiava gumaziba ruava kamaghɨn akam akuri, “Ia navibagh iraghtɨma kɨ ia rueghtɨma God ian arazir kuraba gɨn amadagham.” An akar kabav geima Judian Distrighɨn itir nguibaba koma Jerusalemɨn itir gumazamiziba me bar izava uan arazir kurabar gun mɨgeima a Jordanɨn dɨpamɨn me rue.
Wkp 11:22, 2 Kin 1:8, Mt 11:8Jon, Gumaziba Ruer Gumazim, ana asɨzim kamelɨn arɨzibar ingarizir iniba ikeghava asɨzir inim uan ivariam ike. A inir kaba ikeghava odeziba ko ruarimɨn haniba api.* (1:6) Nɨ kamel ko hanibar mɨngaribagh foghsɨ, akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan. Ap 13:25Ezɨ an akam kamaghɨn mɨgei, “Nan gɨn izamin gumazim an gavgavim guizbangɨra nan gavgavim gafira. Kɨ an mɨngarir puvatɨ. Kɨ uaghan aviraghɨva an dagarir asuabar beniba fɨran gavgaviba puvatɨ. Ais 44:3, Jol 2:28, Ap 2:4, 10:45, 1 Ko 12:13Kɨ dɨpamɨn ia rue, eghtɨ a gɨn Godɨn Duamɨn ia ruam.”
Iesus ruezɨma gɨn Satan a gifarasa a gakaghori
(Matyu 3:13-17; 4:1-11 ko Luk 3:21-22; 4:1-13)
Dughiar kam Iesus Galilin Distrighɨn itir nguibam, Nasaret, ateghava Jon bagha izezɨma, a Jordanɨn dɨpamɨn a rue. 10 Iesus dɨpamɨn aven ikegha azenan otivavɨra ikia garima overiam kuiaghirɨzɨma Godɨn Duam bunbamɨn mɨn mɨghegha a bagha izaghiri. 11  Stt 22:2, Sng 2:7, Ais 42:1, Mt 3:17, 12:18, Mk 9:7, Lu 3:22Ezɨ tiarir mam Godɨn Nguibamɨn ikiava kamaghɨn dei, “Nɨ nan Otarim. Kɨ guizbangɨra nɨ gɨfueghava nɨ bagha bar akonge.”
12 Ezɨ Godɨn Duam anemadazɨma a gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn ghu. 13  Sng 91:11-13A ghugha, 40 plan dughiabar danganir kamɨn itima, Satan a gifarasa a gakaghori. A ruarimɨn itir asɨziba ko ikia dar torimɨn itima, Godɨn enselba an garava an akurvasi.
Iesus faragha zuir suren gumazibar dei
(Matyu 4:12-17 ko Luk 4:14-15 ko Matyu 4:18-22 ko Luk 5:1-11)
14  Mk 6:17Ezɨ me Jon, Gumaziba Ruer Gumazim, inigha kalabus gatɨzɨma, Iesus gɨn Galilin ghugha Godɨn akar aghuim akuri. 15  Dan 9:25, Mt 3:2, Ga 4:4, Ef 1:10A kamaghɨn mɨgei, “Dughiam otogha gɨfa. God Bizibagh Ativamin Dughiam roghɨra ize. Ia navibagh iraghɨva nɨghnɨzir gavgavim Godɨn akar aghuimɨn ikɨ.”
16 Dughiar mam Iesus Galilin dɨpar mɨriamɨn ghuava Saimon uan dozim Andru ko aningɨn garima, aning osiriba baghava uan iver ekiaba kuri. Aning osiriba isa dagh ivezir gumazimning. 17  Mt 13:47, Lu 5:1-11Ezɨ Iesus kamaghɨn aning mɨgei, “Gua nan gɨn izɨtɨma kɨ guan akakaghtɨma, gua osiriba isi moghɨn gumaziba iniam.” 18  Mt 3:20, 19:27, Lu 5:11Aning an akam baraghavɨra uan iveba ategha an gɨn zui. 19 Ezɨ a mong sɨvagha ghuava, Sebedin otarim Jems uan dozim Jon ko aningɨn garima aning uan botɨn ikiava uan iver ekiabar kɨri. 20 An aningɨn garavɨra aningɨn diazɨma, aning pura uan afeziam Sebedi koma an ingangarir gumaziba ataghizɨma me uan botɨn itima aning Iesusɨn gɨn zui.
Iesus duar kurar mam batoghezɨma a gumazim ategha azenan ize
(Luk 4:31-37)
21  Mt 4:13Ezɨ Iesus ko an gɨn zuir darasi Kaperneamɨn ghue. Egha me zuima Sabat otozɨma, a God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven ghugha, dɨpenir kamɨn aven itir gumazamiziba men sure gami. 22  Mt 7:28-29A men sure gamima gumazamiziba bar an akam baregha dɨgavir kuram gami. An mɨgɨrɨgɨar kaba mati gavgavim itir gumazimɨn mɨgɨrɨgɨaba. An mɨgɨrɨgɨaba Judan arazibagh fozir gumazibar mɨgɨrɨgɨabar mɨn zuir puvatɨ. Ezɨ gumazamiziba dɨgavir kuram gami. (1:22) Nɨ Judan arazibagh fozir gumazibar mɨngarim gɨfoghsɨ, akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan. 23 A kamaghɨn me mɨgɨavɨra itima gumazir duar kuram apazazir mam izava God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven izegha dei. 24  Mk 5:7A dia kamaghɨn mɨgei, “Nɨ manmaghɨn e damuasa, Nasaretɨn gumazim Iesus? Nɨ e gasɨghasɨghasa ize? Kɨ nɨ gɨfo, nɨ God amadazir gumazim, nɨ Godɨn damazimɨn zuezir gumazim.” 25 Ezɨma Iesus akar gavgavimɨn kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nɨmɨra ikɨ, egh gumazir kam ategh azenan izegh.” 26  Mk 9:26Ezɨ duar kurar kam Iesus bareghava gumazir kam gunabagha aravɨram azenan ize. 27 Ezɨ gumazamiziba bar bizir kamɨn ganigha guizbangɨra dɨgavir kuram gamigha uarira uarir azangsɨsi, “Kar manmaghɨn amizir bizim? A suren arazir igiam e gami. A gavgavim itir akabav gei. A uaghan akar gavgavimɨn duar kurabav geima da an akam barasi.” 28  Mt 4:24An amizir bizibar eghaghanim zuamɨra Galilin Distrigh bar a garui.
Iesus gumazamizir avɨribar akuragha me gamima me ghuamaghe.
(Matyu 8:14-17 ko Luk 4:38-41)
29 Ezɨ Iesus gumazir maba ko God ko mɨgeir dɨpenim ateghava Jems ko Jon sara, me Saimon ko Andrun dɨpenimɨn ghue. 30 Me ghua garima Saimonɨn asamim ariava mɨkarzim fɨava dakozim girɨghav itima gumazir maba an gun Iesus mɨgei. 31 Me a mɨkemezɨma, ezɨ an a bagha ghuava an agharimɨn suiragha a ghufe. Ezɨ an arɨmariam anetaghizɨma a dɨkavigha dagheba me ganɨdi.
32 Guaratɨzir kamra, amɨnim pɨrizɨma me gumazamizir arɨmariar kuraba koma duar kuraba apazaziba bar me inigha Iesus bagha izi. 33 Nguibar kamɨn itir gumazamiziba bar izava dɨpenir kamɨn tiar akamɨn uari akufa. 34  Mk 3:11-12, Lu 4:41Ezɨma Iesus arɨmariar guar avɨriba itir gumazamizir avɨriba men arɨmariabagh amima me ghuamaghe. A duar kurar avɨriba sarama otoghezɨma da gumazamiziba ategha azenan ize. Duar kuraba a gɨfo, a Godɨn Otarim. Ezɨ kamaghɨn a ghaze, ia kamaghɨn mɨkɨman markɨ suam, Kɨ Godɨn Otarim. Egha a men anogoroke.
Iesus gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn God ko mɨgei
(Luk 4:42-44)
35  Mt 14:23, Mk 6:46, Lu 4:42Egha amɨmɨzaraghan amɨnim tɨghar itima, Iesus dɨkavigha dɨpenim ategha ghuava gumaziba itir puvatɨzir danganimɨn ghugha God ko mɨgei. 36 A ghuzɨma Saimon uan roroaba ko a buriagharui. 37 Me ghuava an apighava kamaghɨn a mɨgei, “Gumazamiziba bar nɨ buria gari.” 38 Ezɨ Iesus men akam ikaragha kamaghɨn mɨgei, “E nguibar igharazir roghɨra kagh itibar mangam. Kɨ uaghan munagh Godɨn akam akunam. Kɨ bizir kam bagha ize.” 39  Mt 4:23, 9:35A kamaghɨn mɨkemegha, egha Galilin Distrighɨn danganiba bar dagh aruava God ko mɨgeir dɨpenibar aven Godɨn akam akurava gumazamizibagh apazazir duar kuraba batosi.
Iesus lepa itir gumazir mam gamizɨma, a ua dera.
(Matyu 8:1-4 ko Luk 5:12-16)
40 Ezɨ gumazir lepa itir mam Iesus bagha izava, an guamɨn aviraghava tevimning apɨrigha puvɨra a gaghori, “Nɨ fueghɨva na damutɨ, kɨ Godɨn damazimɨn zuegh ua deragham.” (1:40) Lepan arɨmariar fomɨra Baibelɨn dughiamɨn ikezim ighara. Ezɨ datɨrɨghɨn itir lepan arɨmariam a igharaghav ami. Fomɨra ikezim pura mɨkarzir ghurghurim gumazir namnabar otifi. Egha uaghan bizir igharaziba sara posi. 41 Iesus kamaghɨn oregha, guizbangɨra bar an apangkufi. Egha uan agharim isa gumazir kam gatɨgha ghaze, “Kɨ ifonge. Nɨn mɨkarzim zuegh, egh ua deragh.” 42 Iesus kamaghɨn mɨgɨavɨra itima, lepan arɨmariam zuamɨra gumazir kam ataghizɨma an mɨkarzim ua dera. 43 Ezɨ Iesus gumazir kam amaga akar gavgavimɨn kamaghɨn a mɨgei, 44 “Nɨ oragh. Nɨ bizir kamɨn gun gumazir igharazitam mɨkɨman markɨ. Nɨ mangɨ uan mɨkarzim ofa gamir gumazimɨn akagh. Moses fomɨra mɨkemezir arazim, nɨ arazir kamɨn gɨn mangɨva, uan arɨmariam gɨvazir bizim bagh Godɨn ofa damu. Nɨ damightɨma, me ganigh fogham, nɨn arɨmariam guizbangɨra gɨfa.” 45 Ezɨma gumazir kam Iesus a mɨkemezɨ moghɨn damuan aghuaghava egha bizir kam bar me mɨgei. Kamaghɨn amizɨma maburan avɨrim Iesus akuvazɨma, kamaghɨn a nguibar ekiatamɨn aven azenaram aruir puvatɨ. A uabɨra itir danganimɨn itima, gumazamiziba a bagha tintinibar izavɨra iti.

1:2: Ais 40:3, Mal 3:1, Mt 11:10, Lu 7:27

1:3: Ais 40:3, Mt 3:3, Lu 3:4, Jo 1:15, 1:23

1:4: Ap 13:24, 19:4

1:6: Wkp 11:22, 2 Kin 1:8, Mt 11:8

*1:6: (1:6) Nɨ kamel ko hanibar mɨngaribagh foghsɨ, akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan.

1:7: Ap 13:25

1:8: Ais 44:3, Jol 2:28, Ap 2:4, 10:45, 1 Ko 12:13

1:11: Stt 22:2, Sng 2:7, Ais 42:1, Mt 3:17, 12:18, Mk 9:7, Lu 3:22

1:13: Sng 91:11-13

1:14: Mk 6:17

1:15: Dan 9:25, Mt 3:2, Ga 4:4, Ef 1:10

1:17: Mt 13:47, Lu 5:1-11

1:18: Mt 3:20, 19:27, Lu 5:11

1:21: Mt 4:13

1:22: Mt 7:28-29

1:22: (1:22) Nɨ Judan arazibagh fozir gumazibar mɨngarim gɨfoghsɨ, akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan.

1:24: Mk 5:7

1:26: Mk 9:26

1:28: Mt 4:24

1:34: Mk 3:11-12, Lu 4:41

1:35: Mt 14:23, Mk 6:46, Lu 4:42

1:39: Mt 4:23, 9:35

1:40: (1:40) Lepan arɨmariar fomɨra Baibelɨn dughiamɨn ikezim ighara. Ezɨ datɨrɨghɨn itir lepan arɨmariam a igharaghav ami. Fomɨra ikezim pura mɨkarzir ghurghurim gumazir namnabar otifi. Egha uaghan bizir igharaziba sara posi.