Akɨnafarir Pol Romɨn Nguibar Ekiamɨn itir Sios bagha Osirizim
Akar Faragha Zuim
Pol kamaghɨn ifonge, a mangɨva Romɨn nguibar ekiamɨn itir Kraisɨn adarazir ganasa. Kamaghɨn, an akɨnafarir kam osiri. A ghaze, a dughiar otevimɨn me ko ikegh, egh gɨn a mangɨva kantri Spenɨn mangɨ akar aghuim akunam. Akɨnafarir kamɨn, Pol bar deraghvɨra bigha Iesusɨn Akar Aghuimɨn gun me mɨgɨa, egha Iesusɨn gɨn aruir gumazamizibar ikɨrmɨrimɨn gun me mɨgei.
Pol faragha Romɨn itir Kraisɨn adarazi mɨgɨa ghaze, a zurara God ko mɨgɨava, men akurvaghasa Godɨn azangsɨsi. Egha a gɨn akɨnafarir kamɨn akar mɨngarim abigha ghaze, “Nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavimira e Godɨn damazimɨn gumazamizir aghuibar otivigham” (1:17). Pol kamaghɨn mɨgei, gumazamiziba bar, me Judaba o me Kantrin Igharazibar Gumazamiziba, me bar arazir kurabagh ami. Kamaghɨn amizɨ, God men apangkuvighɨva ua me iniam. Gumazir nɨghnɨzir gavgavim Krais Iesusɨn itim, God uam a iniam, eghtɨ a Godɨn namakamɨn otoghɨva egh Krais Iesusɨn aveghboamɨn ikiam.
Kamaghɨn God ua gumazitam nightɨ, eghtɨ an ikɨrɨmɨrim igiamɨn mɨn otogham. God a ko itima, Godɨn Duam a gizɨfa. Ezɨ kamaghɨn ovevem ko arazir kuram ua a dɨkabɨnɨva egh a gativaghamin gavgaviba puvatɨ. Sapta 5, 6, 7, ko 8, Pol Godɨn Arazibar mɨngarim mɨgɨava, egha Godɨn Duamɨn gavgavim mɨgei. Pol ghaze, Godɨn Duam, gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn itibar aven ikia, egha men ikɨrmɨrimɨn aven ingari.
Sapta 9, 10 ko 11, Pol uan osɨmtɨzir mamɨn gun mɨgei. Pol uabɨ Judabar gumazir mam. Kar gumazamizir God fomɨra kamaghɨn ua baghavɨram amɨsevɨziba. Ezɨ Judan avɨrir ekiam, me Iesus akɨrim ragha a gasara. Ezɨ Kantrin Igharazibar Gumazamizir avɨriba, me Iesusɨn suren gumazamizibar otifi. Ezɨ Judaba puvatɨ. Egha Pol kamaghɨn mɨgei, arazir kurar kam, me uari men osɨmtɨzim. Egha me bizir ekiar God me damuasa ifongezir kam me deragha a gɨnɨghnɨzir puvatɨ. Ezɨ Polɨn nɨghnɨzim, gɨn Judan gumazamizir taba me uaghan Iesusɨn adarazir aven izam.
Ezɨ Polɨn akɨnafarimɨn akar aboananaba, Sapta 12, 13, 14, 15, ko 16, Pol Kraisɨn adarazi gɨn mangamin arazibav gei. A igharaz darazigh ifongezir arazimɨn mɨgɨrɨgɨar avɨribagh ami. Egha a uaghan Godɨn ingangarimɨn arazim damuasa mɨgɨava, egha gavmanɨn apengan ikiamin arazim mɨgɨava, egha igharaz darazir akurvaghamin arazim mɨgei.
E nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikia, egha tuavir kamɨn, e Godɨn damazimɨn dera
1
(Sapta 1-4)
Pol uan aposelɨn ingangarimɨn gun mɨgei
Ap 9:15, 13:2, 22:21, 1 Ko 1:1, Ga 1:15Kɨ Pol, kɨ ia bagha akɨnafarir kam osiri. Kɨ Krais Iesusɨn ingangarir gumazir mam. Krais Iesus nan diagha ghaze, nɨ nan aposelɨn otogham. Egha a na mɨsevegha akar aghuim akunamin ingangarim na ganɨngi.
Ap 26:6, Ro 3:21, 16:25-26, Ga 3:8, Ta 1:2Faraghavɨra God akam akɨra ghaze, akar aghuir kam otogham. Egha akar kam inigha, an akam inigha izir gumazibav keme. Ezɨ me akar kam osirizɨ a Godɨn Akɨnafarimɨn iti. Mt 22:42, Lu 1:32, Jo 1:14, Ap 2:30, Ro 9:5, Ga 4:4, 2 Ti 2:8Akar aghuir kam a Godɨn Otarimɨn gun mɨgei. Otarir kam, a gumazimɨn mɨn otogha, egha kamaghɨn a Atrivim Devitɨn ikɨzim. Ap 13:33, Hi 9:14Egha Godɨn Duamɨn gavgavimɨn tuavimɨn, God a gamizɨ a ua dɨkafi, a kamaghɨn en aka, a gavgavim itir Godɨn Otarim: A Krais Iesus, en Ekiam. Ap 26:16-18, Ro 12:3, 15:18, 1 Ko 15:10, Ga 2:7-9, Ef 3:8Ezɨ God kamaghɨn ifonge, kantriba bar itir gumazamizir maba, nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikɨva an akamɨn gɨn mangam. Kamaghɨn God, Krais Iesusɨn ingangarimɨn tuavimra, a en apangkufi. Egha God, Krais bagha, aposelɨn inangarim damuasa e atɨ. Ezɨ ia uaghan, Krais Iesus ian diagha ghaze, ia nan adarasi, ezɨ ia an gɨn zui. Egha ia Iesusɨn aven itir marasi.
Nam 6:25-26, 1 Ko 1:2-3, 2 Ko 1:1, Ga 1:3, Ef 1:2, 1 Te 4:7God ia gifongegha ian diagha ghaze, ia nan adarasi, egh na baghɨvɨra ikɨ. Ezɨ kɨ akɨnafarir kam ia Romɨn nguibar ekiamɨn itir gumazamiziba bagha an osiri.
Egha kɨ ghaze, en Afeziam God ko en Ekiam Krais Iesus, aning ian apangkuvighɨva navir amɨrizim ia danɨngam.
Pol Romɨn nguibar ekiamɨn mangasa bar ifonge
Fl 1:3, Kl 1:3-4, 1 Te 1:2, 1:8Kɨ faragh kamaghɨn mɨkɨmasa. Nguazir kamɨn nguibaba bar dar itir gumazamiziba, me ian nɨghnɨzir gavgavimɨn eghaghanim barasi. Ezɨ Krais Iesus na gamima, kɨ ia bagha bar God mɨnabi. 9-10 Kɨ bar God bagha pamten ingara, egha uan gavgavim sara ingari, egha an Otarimɨn akar aghuim akuri. God nan gara na gɨfo, kɨ ia gɨnɨghnɨghavɨra iti. Ezɨ kɨ God ko mɨgɨa zurara kamaghɨn an azai, a ifueghɨva, a uabɨ na bagh tuavitam atɨghtɨ, kɨ ia bagh izɨva ian ganam.
11 Kɨ kamagh sua, kɨ ia damutɨ, Godɨn Duam amir ingangarir aghuiba, ian ikiam, eghtɨ ian duaba gavgavigham. Kamaghɨn, kɨ ian ganasa bar ifonge. 12 Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi. E uarira uarir akurvagham. Ian nɨghnɨzir gavgavim nan akuragham. Eghtɨ nan nɨghnɨzir gavgavim ian akurvagham.
13  Jo 15:15-16, Ap 19:21, Ro 15:23, 16:7, Fl 4:17Nan adarasi, ia kamaghɨn fogh, kɨ dughiar avɨribar izɨ ian ganasava amima, bizir avɨriba otiva nan tuavim apɨrima, kamaghɨn kɨ izir pu. Kɨ kamagh sua, kɨ Kantrin Igharazibar Gumazibar tongɨn ingarizɨ, men avɨriba navibagh ira, kamaghɨra, kɨ ian tongɨn ingartɨ, ian gumazamizir avɨriba navibagh iragham. 14 God Grighba ko gumazir Grighɨn aven itir puvatɨziba bar men akurvaghasa ingangarim na ganɨngi, egha uaghan fofozim itir gumaziba ko fofozim puvatɨzir gumaziba sara. Kamaghɨn, kɨ gumazamiziba me ikarvaghamin osɨmtɨzim aterɨva, ingangarir kam damuam. 15 Kamaghɨn amizɨ ia Romɨn itir gumazamiziba, kɨ akar aghuim uaghan ian mɨkɨnasa, nan navim dɨkafi.
Godɨn gavgavim, an an akar aghuimɨn aven iti
16  Sng 119:46, Mk 8:38, Ap 3:26, 13:46, 1 Ko 1:18-24, 2 Ti 1:8Kɨ fo, Godɨn gavgavim an akar aghuimɨn aven iti. Gavgavir kam gumazir nɨghnɨzir gavgavir an itiba bar men akurvagham. A faragh Judabar akurvaghɨva, egh uaghan Kantrin Igharazibar Gumazibar akurvagham. Kamaghɨn ami, kɨ akar aghuim akunasa aghumsɨzir pu. 17  Hab 2:4, Jo 3:36, Ro 3:21-22, Ga 3:11, Hi 10:38Akar aghuir kam, a God arazir aghuir an amizim en aka, an e mɨkɨm suam, an damazimɨn dera. Nɨghnɨzir gavgavimɨn tuavimra e an damazimɨn gumazamizir aghuibar otogham. Mati akam Godɨn Akɨnafarimɨn iti, “Gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim an itiba, God me mɨkɨm suam, me nan damazimɨn dera, eghtɨ gumazamizir kaba zurara deraghvɨra ikiam.”
Gumazamiziba bar akɨrim God gasara
18  Ap 17:30, Ef 5:6, Kl 3:6, 2 Te 2:12E fo, God uan Nguibamɨn ikia uan anɨngagharim azenimra aneka. A, gumazir akɨrim agasaragha arazir kurabagh amiba, ivezir kuram me danɨngam. Men arazir kurar kam guizɨn akam abɨri. 19  Jo 1:9, Ap 14:15-17, 17:24-28God gumazir kaba uabɨ deravɨra men akazɨ, me an arazir avɨribagh fo. Me guizbangɨra fo, egha me akɨrim God gasara, kamaghɨn amizɨma God ivezir kuram me ganɨdi. 20  Jop 12:7-9, Sng 19:1, Ap 14:17, 17:27, Hi 11:3God nguazimɨn biziba bar dar ingarizir dughiamɨn, iza datɨrɨghɨn gumaziba bar a ingarizir bizibar gani. Tuavir kamɨn, gumaziba Godɨn arazir mogomer maba deravɨra dagh fogham. Egha me an arazir aghuibar mɨngarim ko an gavgavir bar ekiar zurara itim gɨfos. Kamaghɨn amizɨ, gumazitam kamaghɨn mɨkɨman kogham egh suam, “Kɨ God gɨfozir puvatɨgha kamaghɨn kɨ osɨmtɨziba puvatɨ.” Bar puvatɨgham!
21  Jer 2:5, Ef 4:17-18Me God gɨfogha egha me kamaghɨn nɨghnɨzir pu, “A guizbangɨra God.” Egha an ziam fan aghua. Egha a mɨnabir pu. Puvatɨ. Men nɨghnɨziba onganizɨ moghɨn itima, me fofozir aghuiba puvatɨ, ezɨ mɨtatem men nɨghnɨziba avaragha dagh izɨfa. 22  Jer 10:14, 1 Ko 1:20Me ghaze, me fofozir aghuim iti. Ezɨ me guizbangɨra puvatɨ, me ongani. 23  Lo 4:16-18, Sng 106:20, Jer 2:11, Ese 8:10, Ap 17:29Me Godɨn zurara itim akɨrim a gasara, egha an ziam fer pu. Puvatɨ. Me aremeghamin gumazibar mɨn gara, marvir guaba ko, kuaraziba ko, asɨziba ko, kuruziba ko, ipebar mɨn marvir guabar ingara, egha da isa dar ziaba fe.
Gumazamiziba arazir kurar igharagha garir avɨribagh ami
24  Ap 7:42, 14:16, 1 Ko 6:18, Ef 4:18, 1 Te 4:4Gumazamiziba God akɨrim a gasara, ezɨ bizir kam bagha a me ataghizɨma men navibar ifongezir arazir kuraba me dɨkavima, me arazir bar kurar aghumsɨziba itibar uari gami. 25  Ais 44:20, Jer 13:25, 16:19, Amo 2:4, Ro 9:5, 1 Te 1:9, 1 Jo 5:20Kamaghɨn amir gumazamiziba, me Godɨn guizɨn akamɨn gɨn mangan fɨrɨn, akar ifavarimɨn anetɨ. Me biziba bar adar ingarizir Godɨn kamnangɨn ziam fan aghuagha, uam akɨrim ragha a gasara. Egha a ingarizir bizibar ziaba fava da bagha ingari. God a biziba bar dar mɨngarim, kamaghɨn amizɨma, e zurazurara an ziam fɨ mamaghɨra ikiam! Guizbangɨra!
26  Wkp 18:22-23, Ef 5:12Me God akɨrim a gasara, kamaghɨn amizɨ God akɨrim ragha me gasaragha me ataghizɨ, me uan aghumsɨzim itir arazir kurabagh ami. Ezɨ men amuiba poroghamibar arazir aghuim ategha egha arazir kuraba amizir igharaziba ko uari gami. 27  Wkp 18:22, 20:13, 1 Ko 6:9Kamaghɨra, gumaziba poroghamibar arazir aghuim ategha men naviba me dɨkava mati avim men isi, ezɨ me arazir kuraba gumazir igharaziba ko uari gami. Gumaziba aghumsɨzir araziba uarira uari gami, bizir kam bagha me uarira uan arazir kurabar ivezir kuram iniam.
28 Me Godɨn guizɨn fofozim suiragh a gɨnɨghnɨghan aghua, kamaghɨn amizɨ God me ataghizɨ, me uan nɨghnɨzir kurar mɨzɨrɨzibar gɨn ghua arazir bar kurar e damuan koghamibagh amua, nɨghnɨziba bar ikufi. 29 Me arazir kurar avɨrir kabagh ami: men araziba bar ikuvigha, munavɨn bizim bagha navim dɨkafi, egha uarir apanim gamigha, bizir avɨriba itir gumaziba bagha navim ikufi, egha gumazibav sozima da ariaghɨri, egha biziba bagha uarir atara uari abɨsi, egha gumazibagh ifari. Egha gumaziba paza me damuasa nɨghnɨsi, egha gɨrakɨrangɨn mɨgɨrɨgɨar kurabar gumazibagh ami. 30 Egha mɨgɨrɨgɨar ifavarir gumazir igharazibar ziabagh asɨghasɨzibagh ami. Egha Godɨn apanim gamua, egha tiraghtirazir arazim gamua, egha uan navir averiabar aven ghaze erara e bar dera, egha me uari uan ziaba fe. Egha me uari arazir kurar igiar mabagh ami da otifi. Egha me uan afeziaba ko amebabar akaba batosi. 31 Me nɨghnɨzir aghuiba puvatɨ. Egha me uari uan akar dɨkɨrɨzibar gɨn zuir puvatɨ. Egha me igharaz darazir akurvaghan aghua, egha men apangkuvir puvatɨ. 32  Sng 50:18, Hos 7:3, Ro 2:2, 6:21Me fo, Godɨn Akɨnafarimɨn itir akar gavgavim kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Gumazamizir kamaghɨn amiba, me ivezir kuram inigh arɨmɨghregham.” Gumazir kaba Godɨn akar gavgavim gɨfo, egha me a batogha arazir kurar avɨribagh ami. Egha uaghan me arazir kurar kabarama amir pu. Puvatɨ. Me arazir kurar kabagh amir gumazir igharazibar ziaba fe.

1:1: Ap 9:15, 13:2, 22:21, 1 Ko 1:1, Ga 1:15

1:2: Ap 26:6, Ro 3:21, 16:25-26, Ga 3:8, Ta 1:2

1:3: Mt 22:42, Lu 1:32, Jo 1:14, Ap 2:30, Ro 9:5, Ga 4:4, 2 Ti 2:8

1:4: Ap 13:33, Hi 9:14

1:5: Ap 26:16-18, Ro 12:3, 15:18, 1 Ko 15:10, Ga 2:7-9, Ef 3:8

1:7: Nam 6:25-26, 1 Ko 1:2-3, 2 Ko 1:1, Ga 1:3, Ef 1:2, 1 Te 4:7

1:8: Fl 1:3, Kl 1:3-4, 1 Te 1:2, 1:8

1:13: Jo 15:15-16, Ap 19:21, Ro 15:23, 16:7, Fl 4:17

1:16: Sng 119:46, Mk 8:38, Ap 3:26, 13:46, 1 Ko 1:18-24, 2 Ti 1:8

1:17: Hab 2:4, Jo 3:36, Ro 3:21-22, Ga 3:11, Hi 10:38

1:18: Ap 17:30, Ef 5:6, Kl 3:6, 2 Te 2:12

1:19: Jo 1:9, Ap 14:15-17, 17:24-28

1:20: Jop 12:7-9, Sng 19:1, Ap 14:17, 17:27, Hi 11:3

1:21: Jer 2:5, Ef 4:17-18

1:22: Jer 10:14, 1 Ko 1:20

1:23: Lo 4:16-18, Sng 106:20, Jer 2:11, Ese 8:10, Ap 17:29

1:24: Ap 7:42, 14:16, 1 Ko 6:18, Ef 4:18, 1 Te 4:4

1:25: Ais 44:20, Jer 13:25, 16:19, Amo 2:4, Ro 9:5, 1 Te 1:9, 1 Jo 5:20

1:26: Wkp 18:22-23, Ef 5:12

1:27: Wkp 18:22, 20:13, 1 Ko 6:9

1:32: Sng 50:18, Hos 7:3, Ro 2:2, 6:21