Pol Taitus bagha Osirizir Akɨnafarim
Akar Faragha Zuim
Taitas a Judan gumazim puvatɨ. Ezɨ a Kraisɨn gɨn ghua, Polɨn akuragha an Aposelɨn ingangarim gami. Ezɨ Pol ti, Taitas Kritɨn arighatizimɨn siosɨn ingangaribar ganasa, an anetɨ.
Akɨnafarir kamɨn faragha zuir akam kamaghɨn mɨgei, Kritɨn araziba derazir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, gumazim siosɨn gumazir dapanimɨn otivɨsɨ, a bar arazir aghuibar gɨn mangɨ. Egha Pol gɨn gumazamizir okoroaba vaghvagh men sure damuasa Taitas mɨgei. Kar gumazir ghuriba ko amizir ghuriba, ko gumazir igiaba ko ingangarir gumazir kɨniba.
Ezɨ akɨnafarimɨn akar aboananaba kamaghɨn mɨgei, Taitas gumazamizibar sure damutɨ, me navir vamɨran ikɨva, egh arazir aghuibar igharazibar amu. Eghtɨ me akam adariba ko akaba uariv mɨsoghan kogham.
Taitus Kritɨn arighatɨzimɨn damuamin ingangarim
1
(Sapta 1-3)
Kɨ Pol, kɨ Godɨn ingangarir gumazim, egha Krais Iesusɨn aposel. Kɨ, God ua bagha mɨsevezir gumazir nɨghnɨzir gavgavir an itiba, gavgavim me danɨngasa, God na amada. Egh men akuraghtɨ me guizɨn akam gɨfogh egh Godɨn arazim gɨn mangam. Ro 16:25, Kl 1:27, 2 Ti 1:1, 1:9, 1 Pi 1:20Kɨ me damutɨ, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨva, egh God me danɨngamin zurara itir ikɨrɨmɨrir aghuarim mɨzuamam. Fomɨra fomɨra nguazir kam otozir puvatɨzir dughiam, an akar dɨkɨrɨzim e ganigha gɨvagha ghaze, a ikɨrɨmɨrir kam e danɨngam. A Godɨn ifarir puvatɨzim. Ef 1:9-10, 1 Te 2:4, 1 Ti 1:1, 1:11, 2:3, 2 Ti 1:10, Ta 2:10, 3:4Egha a uabɨ inabazir dughiamɨn an mɨgɨrɨgɨam bar azenim girɨ. God en Akurvazir Gumazim, a uabɨ na amɨsevegha akar gavgavim na ganiga egha kamaghɨn uan akam akurir ingangarim na ganɨngi.
Ro 1:7, 2 Ko 8:23, Ga 2:3, 2 Ti 1:2, 4:10Taitus, kɨ nɨ bagha akɨnafarir kam osiri. Nɨ na ko nɨghnɨzir gavgavir vamɨra iti, kamaghɨn nɨ guizbangɨra nan otarimɨn mɨn iti. Kɨ kamaghɨn Afeziamɨn azai, Afeziar Ekiam God ko Krais Iesus, en Akurvazir Gumazimɨn apangkuvim ko navir amɨrɨzim nɨ ko ikɨ.
Taitus, nɨ Godɨn ingangarir gumazir aruaba amɨsefegh
Kɨ kamaghɨn nɨghnɨsi, nɨ uan ingangarir otevir nɨ amua gɨvazir puvatɨziba a gɨvagh, egh kɨ nɨ mɨkemezir moghɨn nɨ vaghvagh nguibar ekiabar siosbar gumazir dapaniba amɨsɨv. Egha kamagh sua, Kritɨn arighatɨzimɨn nɨ ataki. 2 Ti 2:24-26Siosɨn gumazir dapaniba, me gumazamizibar damazibar deraghavɨra ikiam. Egh me amuir vabara ikɨ. Egh men boriba nɨghnɨzir gavgavim Kraisɨn ikɨ, egh gumazamizibar damazimɨn arazir kurabar amu mangvɨra ikian markiam. Egh uan afeziaba ko amebabar akaba munasan kogham. Wkp 10:9, 1 Ko 4:1, Ef 5:18, 1 Pi 5:2E fo, Kraisɨn adarazir garir gumazir dapanim, a Godɨn ingangaribar garir gumazim. Kamaghɨn amizɨ a deraghvɨra daru, a gumazamizibar damazimɨn deraghvɨra ikɨ, a kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ suam, a ziar ekiam inisɨ me gativagh men ganam. Egh a zuamram anɨngaghan markɨ. Egh dɨpar onganir avɨribar aman markɨ. Egh a tintinibar gumazibav soghan markɨ, egh a ua baghɨvɨra dagɨar avɨriba inisɨ, nɨghnɨghan markɨ. A uan dɨpenimɨn izir gumazamiziba deraghvɨra men gan. Egh arazir aghuiba bar dagh ifongegh, egh navir ghurimɨn araziba dɨkabɨragh. An arazir aghuibar amuva, Godɨn damazimɨn zuezir arazibara gɨn tɨgh. Egh a uan ikɨrɨmɨrim deravɨram an gan. 1 Ti 1:10, 1:15, 2 Ti 1:13, 2:15, 4:3, Ta 2:1Egh a gumazamizibar sure damutɨ, me nɨghnɨzir gavgavim guizɨn akabar ikɨtɨ, da men naviba fɨtɨ, me guizɨn akar kabar gɨn mangɨ. Egh a uaghan gumazir guizɨn akaba batoziba, pamtemɨn me mɨkɨmtɨma, me suam, a guizbangɨra mɨgei. A kamaghɨn damusɨ, a guizɨn akar e an sure gamizim, an an suiragh gavgafigh.
Kritɨn arighatɨzimɨn gumazir avɨriba ikia gumazir maba nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghɨsɨsi
10  1 Ti 1:6, 4:7E fo, Kritɨn arighatɨzimɨn itir darasi, gumazir akar aghuiba munasir avɨriba iti. Me pura akar avɨribav gɨa, gumazibar nɨghnɨzibagh ifari. Gumazir kaba men avɨriba, me Judaba, me gumazibar mɨkarzir mogomebar iniba aghorasa gavgafi. Kamaghɨn amizɨ nɨ Godɨn ingangarir gumazir aruaba amɨsefegh. 11  Mt 23:14, Jo 10:12, 1 Ti 6:5, 2 Ti 3:6, 1 Pi 5:2Gumazir kurar kaba arazir kuram damuva gumazamizibar biziba ko men dagɨaba uari bagh da iniasa. Kamaghɨn amizɨ, me arazir e damuan koghamibar men sure gami. Egha arazir kamɨn me gumazamizir mabar men adarasi sara, men nɨghnɨzir gavgavibagh asɨghasɨsi. Kamaghɨn amizɨ nɨ me mɨkemeghtɨ me akar katam mɨkɨman markɨ. 12 Fomɨra, Kritɨn gumazir fofozir mam, anarɨra kamaghɨn mɨkeme, “Kritɨn gumaziba, me zurara ifarir gumaziba, me gumazir bar kuraba. Me puv damasavɨra nɨghnɨgha ikiava, bar ingangaribar amɨra. Me mati asɨzir atiaba.” 13-14 Akar kam guizbangɨra. Kamaghɨn amizɨ, me nɨghnɨzir gavgavim Godɨn ikɨva, egh uaghan Judabar eghaghanir avɨriba baraghan koghɨva, egh guizɨn akamɨn munasir gumazibar mɨgeir akar gavgaviba, da baraghan koghsɨ, kamaghɨn nɨ men araziba akɨrsɨ, akar bar gavgavimra me mɨkɨm. 15  Mt 15:11, Lu 11:39-41, Ro 14:14, 14:20, 14:23, 1 Ko 6:12Gumazamizir Godɨn damazimɨn zueziba, me ghaze, dagheba ko biziba bar uaghan zuegham, eghtɨ me da iniam. Egh gumazamiziba Godɨn damazimɨn zuezir puvatɨzir arazibar gɨn tɨgh, egh me nɨghnɨzir gavgavim Iesusɨn ikian koghtɨ, bizitam zueghan kogham. Men nɨghnɨziba ko naviba Godɨn damazimɨn bar zuezir puvatɨ, egha uan araziba deravɨra da tuisɨgha arazir aghuibar gɨn mangan aghua. 16  Ro 1:28, 2 Ti 3:5, 3:8, 1 Jo 1:6, 2:4, Ju 4Men akaba kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Kɨ God gɨfo.” Ezɨ men araziba men akakagha ghaze, me akɨrim ragha God gasaragha gɨfa. God bar me gifongezir puvatɨ. Me Godɨn akaba munasir gumaziba, egha me bar arazir aghuitam damighan kogham.

1:2: Ro 16:25, Kl 1:27, 2 Ti 1:1, 1:9, 1 Pi 1:20

1:3: Ef 1:9-10, 1 Te 2:4, 1 Ti 1:1, 1:11, 2:3, 2 Ti 1:10, Ta 2:10, 3:4

1:4: Ro 1:7, 2 Ko 8:23, Ga 2:3, 2 Ti 1:2, 4:10

1:6: 2 Ti 2:24-26

1:7: Wkp 10:9, 1 Ko 4:1, Ef 5:18, 1 Pi 5:2

1:9: 1 Ti 1:10, 1:15, 2 Ti 1:13, 2:15, 4:3, Ta 2:1

1:10: 1 Ti 1:6, 4:7

1:11: Mt 23:14, Jo 10:12, 1 Ti 6:5, 2 Ti 3:6, 1 Pi 5:2

1:15: Mt 15:11, Lu 11:39-41, Ro 14:14, 14:20, 14:23, 1 Ko 6:12

1:16: Ro 1:28, 2 Ti 3:5, 3:8, 1 Jo 1:6, 2:4, Ju 4