Mbete kɨ́ dɔsa̰y kɨ́
Piyər
ndàngɨ
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ Piyər ndàngɨ
Njèkɔwkulə Piyər ndàngɨ mbete kin adɨ njékadmḛḛ-je kɨ́ ꞌsane-na̰ dɔnangɨ-tɨ lə dow-je kɨ́ Rɔm, dɔnangɨ Aji-tɨ kɨ́ ngon-é (kɨ́ ɓone bè ꞌɓa-é Turki). Ḛ ndigɨ kulə dingəm mḛḛ-dé-tɨ dan kɔ̰̀-je-tɨ kɨ́ dꞌisɨ dꞌingə ngá kin rəm, ɓá ndigɨ kadɨ-dé tɔ́gɨ kdɔ kɔ̰̀-je kɨ́ dꞌɔw kɨ̀ kingə kɨ kingə ɓəy kin rəm.
Piyər lé, to dow káre dan dow-je-tɨ kɨ́ boy kɨ́ ri-é tò mḛḛ mbete-je-tɨ lə Matiye, kɨ̀ Markɨ, kɨ̀ Lukɨ, kɨ̀ Ja̰, rəm tò mḛḛ Mbete kullə-tɨ lə Njékɔwkulə-je kɨ́ kḭ lo kɔr-é-je-tɨ 1-10 rəm tɔ. ꞌGə-é kɨ̀ ri-é kɨ́ Simɔ̰. Jeju mbətɨ-é adɨ-é to kɨ́ káre dan njéndó né-je-tɨ liə kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo, ə ində ri-é lə Piyər (Mark 3:16-17). Go-tɨ, lokɨ Jeju təl ɔw dɔra̰-tɨ gogɨ lé, Piyər ingə tɔ́gɨ ilə-né mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ kajɨ dan jipɨ-je-tɨ rəm, dan jipɨ al-je-tɨ rəm. Lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 5:13 lé, Piyər tɔjɨ kɨ́ nꞌndàngɨ mbete kinlé dɔnangɨ Babilɔn-tɨ kɨ́ dꞌun dꞌɔjɨ-né ɓebo Rɔm.
Kɔ̰ ta-je kɨ́ boy-boy ra mutə mḛḛ mbete-tɨ kin adɨ to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ: Kajɨ rəm, kulə dɔ gin tɔ́gɨ-tɨ rəm, ɓá kɔ̰̀ rəm. Kulə gin-é-tɨ lé, Piyər ra oiyo Lubə kdɔ kajɨ kɨ́ tò kɨ̀ takul Jeju Kristɨ ə ole-né mḛḛ njékadmḛḛ-je kɨ́ dḛ lé Lubə ojɨ-dé kojɨ kɨ́ sigɨ, kdɔ nékində mḛḛ dɔ-tɨ kɨ́ tò kəm. Ḛ ulə dingəm mḛḛ-dé-tɨ kadɨ panjiyə-dé aa njay, kdɔ kadɨ kajɨ kinlé tɔjɨ-né rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ. Tò kadɨ dḛ dꞌa tɔjɨ kullə ra-dé kɨ́ majɨ kɨ̀ kəm rəbɨ kulə dɔ gin tɔ́gɨ-tɨ adɨ dḛ lay ya kadɨ dꞌulə dɔ-dé gin tɔ́gɨ-tɨ lə njékɔ̰ɓe-je; kadɨ ɓə-je dꞌulə dɔ-dé gin tɔ́gɨ-tɨ lə ꞌɓa-dé-je; kadɨ dené-je dꞌulə dɔ-dé gin tɔ́gɨ-tɨ ngɔw-dé-je ə kadɨ dingəm-je dꞌun ta ne-dé-je. Kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔ̰̀ rəmə, njékadmḛḛ-je lé, lé dow-je dꞌulə kəm-dé ndoo titɨ kɨ́ ndɔkɨ dꞌulə-né kəm Jeju ndoo kin bè kàrè, kadɨ dꞌadɨ to rɔ-dé al. To kəm rəbɨ kɨ́ tò kdɔ kadɨ dꞌingə-né kɔ̰̀ kdɔ ta liə.
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
Ma̰ Piyər, njèkɔwkulə lə Jeju Kristɨ, ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-si sə̰i kɨ́ Lubə mbətɨ-si kɨ́ a̰yi isi ɓemba-je-tɨ dɔnangɨ Pɔ̰-tɨ, kɨ̀ dɔnangɨ Galatɨ-tɨ, kɨ̀ dɔnangɨ Kapadosɨ-tɨ, kɨ̀ dɔnangɨ Aji-tɨ, kɨ̀ dɔnangɨ Bitini-tɨ. Mbətɨ kɨ́ Bɔbɨ-ji Lubə mbətɨ-si kinlé, to kɔjra liə kɨ́ ɔjɨ kete low nṵ ɓá adɨ Ndil kɨ́ aa njay ində-si tagay kadɨ ꞌtəli-né rɔ-si go ta-tɨ lə Jeju Kristɨ rəm, kadɨ məsɨ-é bɔr-né majal-je lə-si kɔgɨ rəm. Kadɨ ramajɨ kɨ̀ lapiya lə Lubə nà̰y sə-si dɔ madɨ-é-tɨ kɨ dɔ madɨ-é-tɨ.
Kajɨ to nékində mḛḛ dɔ-tɨ kɨ́ majɨ n̰a̰
Kɔsgajɨ to ꞌlə Lubə kɨ́ to Bɔbɨ ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ. To kɨ́ Lubə to njèkoo kəmtondoo kɨ́ n̰a̰ lé ɓá ojɨ-ji-né kojɨ kɨ́ sigɨ kɨ̀ takul tɔsɨ kɨ́ Jeju Kristɨ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy, adɨ jꞌɔwi kɨ̀ nékində mḛḛ dɔ-tɨ lə-ji kɨ́ tò sartagangɨ rəm, nékugə dɔji kɨ́ à ndum al rəm, à tò n̰ḛ al rəm, ɓá ndole-é à tò lo tò-é-tɨ rəm ya tò dɔra̰-tɨ nɔ̰ɔ̰ tò ngəbɨ-ji, jə̰i kɨ́ tɔ́gɨ lə Lubə ngəm-ji kɨ̀ takul kadmḛḛ kdɔ kajɨ kɨ́ tò pèrèrè kadɨ tɔjɨ rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ mḛḛ ndɔ-je-tɨ kɨ́ dɔbəy-tɨ.
Gin-é kin ɓá, lé isi ingəi kɔ̰̀-je kɨ́ gay-gay kaglo-je-tɨ kɨ́ sḛ kɨ́ ngɔsnè kin kàrè, sə̰i ꞌrai-né rɔnəl; kɔ̰̀-je lé tò kadɨ à ree dɔ-si-tɨ kdɔ na̰-si koo ya. Kdɔtalə lɔr kɨ́ à tujɨ ɓəy kin kàrè dꞌulə pərəə ɓá dꞌɔr njar-é; beɓa kadmḛḛ lə-si kɨ́ to né kɨ́ majɨ n̰a̰ itə lɔr kinlé kàrè dꞌa na̰-é dan kɔ̰̀-je-tɨ koo, kdɔ kadɨ go-tɨ rəmə ingəi tɔ́y, kɨ̀ kɔsgajɨ, kɨ̀ riɓa ndɔ-tɨ kɨ́ Jeju Kristɨ à tɔjɨ-né rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ takəm dow-je-tɨ.
Kristɨ lé, sə̰i ooi-é al ya ꞌndigi-é rəm, sə̰i ooi-é al ɓəy ya adi-é mḛḛ-si rəm ə ꞌrai rɔnəl kɨ́ to rɔnəl kɨ́ dum pa rəm, to rɔnəl kɨ́ riɓa-é n̰a̰ rəm, kdɔ kajɨ kɨ́ aji kinlé to nékugə dɔji kadmḛḛ lə-si.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ, kɨ̀ kajɨ
10 Njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ kɨ́ ꞌpa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ramajɨ lə Lubə kɨ́ tò kdɔ ta lə-si kinlé, ꞌndər gin ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kajɨ kinlé n̰a̰ rəm, ɓá ꞌdəjɨ ta kɨ́ dɔ-tɨ kete kɨ gogɨ rəm tɔ. 11 Kɔ̰̀-je kɨ́ Kristɨ* 1:11 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. à kingə, kɨ̀ riɓa kɨ́ à kingə go-tɨ ɓá Ndil-é kɨ́ isɨ mḛḛ-dé-tɨ tɔjɨ-dé kete kinlé, dḛ ꞌndər gin-é n̰a̰ kdɔ koo se à to dɔkaglo kɨ́ rá-tɨ, ə à ra né kɨ̀ kəm rəbɨ kɨ́ ban wa?
12 Lubə tɔjɨ-dé adɨ ꞌgə kɨ́ né-je kɨ́ dḛ ꞌpa ta-é kinlé, sɔbɨ dɔ-dé dḛ al, ngà sɔbɨ dɔ-si sə̰i. Beɓa ɓone bè njékilə mbḛ Poyta kɨ́ Majɨ ꞌpa dꞌadɨ-si kɨ̀ tɔ́gɨ lə Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ Lubə adɨ-é ḭ dɔra̰-tɨ ree rɔ-dé-tɨ lé ə malayka-je kàrè ꞌndigɨ kadɨ ꞌgə mḛḛ Poyta kɨ́ Majɨ kinlé tɔ.
Panjiyə ngan lə Lubə
1Te 5:8-9; Tit 2:11-14
13 Gin-é kin ɓá, isi kəm dɔ rɔ-si-tɨ, indəi kəmkaa dɔ rɔ-si-tɨ ə adi mḛḛ-si ɓikti lay ya tò kɨ dɔ majɨ-tɨ kɨ́ à tokɨ ra sə-si ndɔ-tɨ kɨ́ Jeju Kristɨ à tɔjɨ-né rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ takəm dow-je-tɨ. 14 Sə̰i lé, ꞌtoi ngan-je kɨ́ njétəl rɔ-si go ta-tɨ, ə́n ə́ ɓo né-je kɨ́ ndɔkɨ ra-si lokɨ isi-né dɔ mbə́-tɨ ɓəy kinlé, adi ra-si gogɨ al ngá; 15 ngà adi panjiyə-si lay ya aa njay titɨ kɨ́ Lubə kɨ́ njèɓa-si aa-né njay kin bè tɔ. 16 Kdɔtalə ꞌndàngɨ ꞌpanè: Aai njay, kdɔ ma̰ lé mꞌaa njay. 17 Lubə kɨ́ isi ꞌpai siə ta ə ꞌɓai-é Bɔbɨ-si lé, ḛ to njèkɔr kəm dow al, adɨ ḛ gangta dɔ ná̰-ná̰-tɨ kɨ̀ go kullə ra-é; ə́n ə́ ɓal kisɨ kɨ̀ dɔ taá lə-si dɔnangɨ-tɨ nè lé, adi panjiyə-si ilə kujɨ dɔ-é-tɨ.
18 Sə̰i ꞌgəi majɨ kɨ́ to là-je, kɨ̀ lɔr-je
kɨ́ à tujɨ kin ɓá Lubə gangɨ-né dɔ-si
lo né ra-tɨ kɨ́ dɔ mbə́-tɨ kɨ́ bɔbɨ-si-je dꞌojɨ-si-né kin al;
19 ngà to məsɨ Kristɨ kɨ́ gatɨ-é al dɔ lo,
kɨ́ tokɨ məsɨ ngonbatɨ kɨ́ mətɨ goto rɔ-é-tɨ rəm,
né kɨ́ majɨ al goto rɔ-é-tɨ rəm kin ɓá Lubə taa-si-né ilə-si taá.
20 Kristɨ lé, Lubə mbətɨ-é kete nɔ̰̀ kində gin dɔnangɨ-tɨ nṵ,
ya ngà ḛ adɨ-é tɔjɨ rɔ-é mḛḛ ndɔ-je-tɨ kɨ́ dɔbəy-tɨ kdɔ majɨ lə-si.
21 Kɨ̀ takul-é ɓá sə̰i adi-né mḛḛ-si Lubə
kɨ́ adɨ-é tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy rəm,
ulə riɓa dɔ-é-tɨ rəm;
bè kdɔ kadɨ adi-né mḛḛ-si Lubə rəm,
indəi-né mḛḛ-si dɔ-é-tɨ rəm.
22 Sə̰i ꞌtəli rɔ-si go ta-tɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ adɨ ꞌtoi dow-je kɨ́ aai njay, kdɔ kadɨ ꞌndigi-na̰ ndigɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ titɨ kɨ́ ꞌtoi-né ngankɔ̰-na̰-je, ə́n ə́ ꞌndigi-na̰ ndigɨ kɨ́ kɔrkəm-na̰, kɨ̀ kədkəm goto-tɨ. 23 Sə̰i lé, to ta lə Lubə kɨ́ tò kəm rəm, tò lo tò-é-tɨ sartagangɨ rəm kin ɓá ojɨ-si kojɨ kɨ́ sigɨ; ɓɨ to kojɨ lə bɔbɨ-si-je kɨ́ dꞌa koy ndɔ madɨ kin al; 24 kdɔtalə ꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay ꞌpanè:
Dow-je lay ya ꞌtokɨ wale bè;
ə riɓa lə-dé tokɨ putɨ wale bè;
wale lé tutɨ ə putɨ-é ur,
25 ngà ta lə ꞌƁaɓe tò lo tò-é-tɨ sartagangɨ.
Ə ta kinlé, ḛ ɓá to Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ dꞌilə mbḛ-é dꞌadɨ-si lé.

*1:11 1:11 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.