Mbete kɨ́ njèkungɨ joo kɨ́
Piyər
ndàngɨ
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ njèkungɨ joo kɨ́ Piyər ndàngɨ
Mḛḛ mbete-tɨ liə kɨ́ dɔsa̰y lé, njèkɔwkulə Piyər pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dow-je kɨ́ ndaa-tɨ kɨ́ ꞌto njékəwna̰-je al kɨ́ ꞌrɔ kɨ̀ njékadmḛḛ-je ə ꞌra-dé adɨ dꞌingə kɔ̰̀. Mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo kinlé, ḛ pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ dḛ kɨ́ ꞌto njékəwna̰-je kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ kɨ́ dꞌɔsɨ ta néndó kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ to néndó lə dow-je lə Kristɨ Lo kɔr-é kɨ́ 3:1 lé, tɔjɨ kɨ́ ḛ ndàngɨ mbete kinlé adɨ kutɨ njékadmḛḛ-je kɨ́ káre-rè kɨ́ ndɔkɨ dꞌingə mbete liə kɨ́ dɔsa̰y ngá kin bè. Ḛ ndàngɨ mbete adɨ-dé, kdɔ kadɨ dꞌində-né kəmkaa dɔ rɔ-dé-tɨ kdɔ dow-je kɨ́ njékɔsɨ ta ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ.
Mḛḛ ɓal-je-tɨ kɨ́ ɓu ɓu n̰a̰ lé, dow-je n̰a̰ ya ꞌpa ta-je kadɨ ꞌgə kɨ́ à to Piyər ɓá ndàngɨ mbete kin al. Ngà titɨ kɨ́ tò-né lo kɔr-é kɨ́ 1:1 rəm, titɨ kɨ́ tò-né mḛḛ mbete-tɨ lo-je-tɨ kɨ́ rangɨ kɨ́ pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ né-je kɨ́ ra né kɨ́ Piyər a̰ lo-é-tɨ lé, jꞌndigɨ dɔ-tɨ kɨ́ to ḛ ya ndángɨ mbete kin. Ḛ ndàngɨ mbete kinlé, ta tɔl ta ndɔ-je-tɨ liə ya tɔgrɔ-tɨ. Piyər tɔjɨ kɨ́ gə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ɓá à taa dɔ-ji ta néndó-tɨ kɨ́ ngɔm. Lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 1 lé, ḛ pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ majɨ lə gə Lubə, kɨ̀ gə ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ. Ḛ pa ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ ḛ ɓá to njètḛḛ kɨ̀ dɔ ta lə Lubə kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ kadɨ dow-je. Lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 2 lé, ḛ pa ta ɔsɨ-né ta njéndó dow-je né-je kɨ́ ngɔm. Lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 3 lé, ḛ ulə dingəm mḛḛ njéndó mbete-je-tɨ liə kadɨ mḛḛ-dé ole dɔ ta-tɨ kɨ́ ta lə Lubə pa rəm, Lubə kɨ́ ra kullə mḛḛ kullə ra-je-tɨ lə dow-je rəm. Ḛ idə njéndó mbete-je liə kɨ́ ꞌƁaɓe à ree titɨ kɨ́ un-né mindɨ-é, ə ulə dingəm mḛḛ-dé-tɨ kadɨ dꞌisɨ pèrèrè kdɔ ndɔ təl-é.
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
Ma̰ Simɔ̰ Piyər kɨ́ ngonnjèkullə rəm, njèkɔwkulə lə Jeju Kristɨ rəm, ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-si sə̰i kɨ́ ɔwi kɨ̀ kadmḛḛ kɨ́ gatɨ-é n̰a̰ asɨ-na̰ kɨ ꞌlə-ji kɨ̀ takul né ra kɨ́ njururu lə Lubə lə-ji Jeju Kristɨ kɨ́ to Njékajɨ-ji. Kadɨ ramajɨ kɨ̀ lapiya nà̰y sə-si kɨ́ dɔ madɨ-é-tɨ kɨ dɔ madɨ-é-tɨ kdɔ gə kɨ́ ꞌgəi Lubə rəm, ꞌgəi ꞌƁaɓe lə-ji Jeju kin rəm.
Panjiyə njékadmḛḛ-je
Tit 2:11-14; Plp 1:9-11; 3:8-14
Tɔ́gɨ Lubə adɨ-ji né-je lay kɨ́ à ra sə-ji dɔ kiskəm-tɨ rəm, dɔ nam-tɨ kɨ́ jꞌnami kàdɨ̀ Lubə-tɨ ə adɨ jꞌgəi njèɓa-ji kɨ̀ takul riɓa liə kɨ́ sɔbɨ dɔ-é rəm, ɓá kɨ̀ takul mḛḛmajɨ liə rəm tɔ. Beɓa né-je kɨ́ gatɨ-é n̰a̰ kɨ̀ né-je kɨ́ tò ɓəl n̰a̰ kɨ́ Lubə un mindɨ-é kdɔ kadɨ-ji lé, ḛ adɨ-ji kɨ̀ takul riɓa liə rəm, kɨ̀ takul mḛḛmajɨ liə rəm. Né-é-je kinlé ḛ adɨ-ji bè kdɔ kadɨ jꞌtəli-né dow-je kɨ́ jꞌtiti-na̰ siə kɨ̀ takul ka̰y majal kɨ́ to kəmnda kɨ́ tujɨ dow-je dɔnangɨ-tɨ nè.
Gin-é kinlé ya ɓá kadɨ uri-né rɔ-si biri kadɨ iləi mḛḛmajɨ dɔ kadmḛḛ-tɨ lə-si rəm, iləi négə dɔ mḛḛmajɨ-tɨ rəm, iləi koremḛḛ dɔ négə-tɨ rəm, iləi kuwə rɔ nga̰ dɔ koremḛḛ-tɨ rəm, iləi kujɨ kɨ́ kilə dɔ Lubə-tɨ dɔ kuwə rɔ nga̰-tɨ rəm, iləi kuwə nojɨ dɔ kilə kujɨ dɔ Lubə-tɨ rəm, ɓá iləi ndigna̰ dɔ kuwə nojɨ-tɨ rəm tɔ. Kdɔtalə kinə né-je kinlé tò rɔ-si-tɨ ə ojɨ-na̰ rɔ-si-tɨ rəmə à ra kadɨ a rai kullə rəm, kandɨ-si à tò rəm, mḛḛ gə-tɨ kɨ́ ꞌgəi ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ rəm tɔ. Ngà dow kɨ́ ɔw kɨ̀ né-je kin rɔ-é-tɨ al lé, to njèkəmtɔ, kəm-é libri libri-libri rəm, ɓá mḛḛ-é oy səl dɔ bɔr-tɨ kɨ́ ꞌbɔr majal-je liə kɨ́ low kin rəm tɔ. 10 Gin-é kin ɓá sə̰i ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, uri rɔ-si biri kadɨ ɓa kɨ́ Lubə ɓa-si, kɨ̀ mbətɨ kɨ́ ḛ mbətɨ-si kinlé, ꞌrai kullə-é adi idɨ njikɨ-njikɨ. Kinə ꞌrai bè rəmə, a kusi mḛḛ majal-tɨ nda̰ al. 11 Bè kin ɓá tarəbɨ kɔw kɔ̰ɓe-tɨ kɨ́ sartagangɨ kɨ́ to kɔ̰ɓe lə ꞌƁaɓe lə-ji rəm, Njèkajɨ-ji Jeju Kristɨ lé à tò kɨ tḛḛ kadɨ to doo nɔ̰̀-si-tɨ.
Ka̰ gərərə dɔ néndó-je-tɨ kɨ́ majɨ
12 Gin-é kin ɓá mꞌndigɨ kole-né mḛḛ-si dɔ né-je-tɨ kin kɨ̀ ndɔ-je lay. Ə to né-je kɨ́ sə̰i ꞌgəi rəm, ɓá ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ ngɔsnè kinlé kàrè kadɨ nja-si uwə nangɨ mḛḛ-é-tɨ majɨ rəm tɔ. 13 Kinə mꞌisɨ kɨ̀ dɔ-m taá nè ɓəy lé, mꞌoo mꞌadɨ to tó-é kadɨ mꞌole mḛḛ-si dɔ-tɨ kadɨ isi-né kəm dɔ rɔ-si-tɨ. 14 Kdɔ titɨ kɨ́ ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ adɨ-m mꞌgə-né lé, ma̰ ya kàrè mꞌgə majɨ kɨ́ ndɔ kisɨ-m kɨ̀ dɔ-m taá nà̰y gɔjɨ ngá. 15 Ngà mꞌa ra né-je kər-kər lay kdɔ kadɨ lé mꞌin̰ə-si kàrè rəmə mḛḛ-si ole dɔ néndó-je-tɨ kinlé. 16 Kdɔtalə jḛ jꞌun go tasu-je kɨ́ ka̰y ngangɨ-é kər-kər kin ɓá jꞌadɨ-si ꞌgəi-né tɔ́gɨ, kɨ̀ ree lə ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ lé al. Ngà jḛ jꞌoo ndógɨ kɨ́ ḛ ndógɨ tɔjɨ-né riɓa liə kɨ̀ kəm-ji. 17  1:17 Mat 17:1-5; Mar 9:2-7; Luk 9:28-35Kdɔtalə Bɔbɨ-é Lubə ɓá adɨ-é riɓa, kɨ̀ kɔsgajɨ, lokɨ ḛ kɨ́ to njèriɓa kɨ́ n̰a̰ lé ya pa panè: Ḛ kinlé to ngon-m ə mꞌində-é dan kəm-m-tɨ rəm, ɓá rɔ-m nəl-m dɔ-é-tɨ n̰a̰ rəm tɔ. 18 Ndi dow kinlé ɓa dɔra̰-tɨ adɨ jꞌoo, lokɨ jꞌa̰-né kɨ̀ Jeju dɔ mbal-tɨ kɨ́ aa njay. 19 Ə ta lə njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ kɨ́ jꞌgə majɨ kɨ́ to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ kɨ́ sə̰i ꞌrai majɨ adɨ isi indəi mbi-si ooi-né kinlé, to titɨ lampɨ kɨ́ ndógɨ londul-tɨ sar kadɨ lo tijə-né yərərə ə kadɨ londógɨ lə Kristɨ ndógɨ mḛḛ-si-tɨ titɨ kɨ́ ngòrongɨ ndógɨ-né dɔnangɨ-tɨ kin bè. 20 Kete nɔ̰̀ né-je-tɨ lay lé, kadɨ ꞌgəi kɨ́ ta kɨ́ ta Lubə-tɨ kɨ́ tò mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay kinlé, káre ya kàrè dow à kun kdɔ kɔr mḛḛ-é kɨ̀ dɔrɔ-é al. 21 Kdɔtalə ta kɨ́ ta Lubə-tɨ tḛḛ kɨ̀ mḛḛndigɨ lə dow al, ngà to Ndil kɨ́ aa njay ɓá ɔsɨ dow-je adɨ ꞌpa ta kɨ́ ta Lubə-tɨ.

1:17 1:17 Mat 17:1-5; Mar 9:2-7; Luk 9:28-35