28
Pol isɨ dɔnangɨ Maltɨ-tɨ kɨ́ tò dan ba-tɨ
Lokɨ jꞌtḛḛ ta yo-tɨ ngá rəmə, dow-je dꞌidə-ji kɨ́ dɔnangɨ kɨ́ tò dan man-tɨ lo kɨ́ jꞌa̰-tɨ kinlé ri-é lə Maltɨ. Dow-je kɨ́ dɔnangɨ-é-tɨ kinlé, ꞌra sə-ji majɨ ra kɨ́ ga̰-é goto. Dḛ ꞌra pər ɗikɨ-ɗikɨ ə ꞌɓa-ji ta-tɨ dꞌadɨ jꞌndibɨ, kdɔ ndi isɨ ədɨ rəm, ɓá kul kàrè ɔ̰̀ n̰a̰ rəm tɔ. Lokɨ Pol saa ngəngrə ungɨ dan pər-tɨ rəmə, kunjɨ pər ra adɨ li pi tḛḛ-tɨ tin̰ə ji-é-tɨ. Lokɨ dow mḛḛ ɓe-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ kin, dꞌoo kɨ́ li lé, tin̰ə ji Pol-tɨ rəmə, ꞌpa ta dan-dé-tɨ ꞌpanè: «Tɔgrɔ-tɨ, dingəm kinlé, to njètɔl dow-je. Né kin ə́ tḛḛ-né ta yo-tɨ dan babo-tɨ ya kàrè, Lubə kɨ́ njèra né kɨ́ njururu ndigɨ kadɨ-é isɨ-né kɨ̀ dɔ-é taá al tin.» Ngà Pol tusɨ li lé ilə-é dan pər-tɨ, ə rɔ-é kàrè dɔ̰-é njam al rəm. Dow-je lé, dꞌa̰ ꞌngəbɨ kadɨ rɔ Pol tii əse kadɨ usɨ brɨkɨ ya oy tajinatɨ nè. Ngà lokɨ ꞌngəbɨ tó-dé uu n̰a̰ ya dꞌoo kɨ́ né madɨ tò gay rɔ Pol-tɨ al lé, ꞌtəl ꞌpa ta kɨ́ rangɨ ꞌpanè: Dingəm kan to magɨ.* 28:6 Knj 14:11
Dow kɨ́ boy kɨ́ dɔnangɨ-tɨ kɨ́ tò dan ba-tɨ kinlé, kəy liə tò mbɔ́ lo-tɨ kinlé nɔ̰ɔ̰ ə ri-é lə Publiyusɨ. Ḛ uwə-ji kɨ rɔ-é-tɨ majɨ n̰a̰ rəm, ɓá adɨ-ji kəy jꞌtò-né ndɔ mutə rəm tɔ. Bɔbɨ Publiyusɨ tò mɔ̰y nangɨ. ꞌNingə́ ində-é adɨ rɔ-é tungə pil-pil rəm, ɓá ndəngɨ məsɨ rəm tɔ. Pol ɔw kəy go-é-tɨ, pa ta kɨ̀ Lubə kdɔ ta liə, ində ji-é dɔ-é-tɨ adɨ ingə lapiya. Go-tɨ, njémɔ̰y-je kɨ́ rangɨ kɨ́ dꞌisɨ dɔnangɨ-tɨ kin kɨ́ tò dan ba-tɨ lé, kàrè ꞌree dꞌingə Pol, ə dꞌingə lapiya ya tɔ. 10 Dow-je dꞌun ta-ji n̰a̰ lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ rəm, ɓá lokɨ ndɔ asɨ kadɨ jꞌɔw ngá kàrè, dḛ dꞌadɨ-ji né-je kɨ́ jꞌɔw ndoo-é rəm tɔ.
Pol ree mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Rɔm
Rɔm 1:9-15
11 Go na̰y-tɨ kɨ́ mutə lé, jḛ jꞌal mḛḛ bato-tɨ madɨ kɨ́ Alegjandri-tɨ kɨ́ ri-é lə «Magɨ ndungə-je» kɨ́ na̰y kul gangɨ dɔ-é-tɨ dɔnangɨ Maltɨ-tɨ kɨ́ tò dɔnangɨ kɨ́ tò dan ba-tɨ lé. 12 Jḛ jꞌɔw jꞌtḛḛ mḛḛ ɓebo Sirakusɨ-tɨ ɓá jꞌuwə nangɨ titɨ asɨ ndɔ mutə bè. 13 Jꞌun rəbɨ kɨ̀ kàdɨ̀ kɔngɨ-kɔngɨ jꞌree mḛḛ ɓebo Regio-tɨ. Lo aa go-tɨ, yə́lbo ulə asɨ ndɔ joo rəmə, jꞌtḛḛ mḛḛ ɓebo Pujol-tɨ. 14 Mḛḛ ɓebo-tɨ kinlé, jḛ jꞌingə njékadmḛḛ-je ə dꞌuwə-ji mba ə ꞌra kɔgri kadɨ jꞌisɨ rɔ-dé-tɨ ndɔ siri. Beɓa jḛ jꞌilə dɔ-ji jꞌɔw-né kɨ mḛḛ ɓebo Rɔm-tɨ. 15 Lokɨ njékadmḛḛ-je kɨ́ ɓebo Rɔm-tɨ dꞌoo poy-ji lé, ꞌtilə kəm-ji sar ꞌtḛḛ lo sukɨ-tɨ kɨ́ ɓebo Apiyusɨ-tɨ rəm, ɓá kəy tò mba-je-tɨ kɨ́ tò ta-na̰-tɨ mutə kin rəm tɔ. Lokɨ Pol oo-dé lé, ḛ ra oiyo Lubə rəm, ɓá rɔ-é nga̰ rəm tɔ. 16 Lokɨ jꞌree tḛḛ mḛḛ ɓebo Rɔm-tɨ lé, njèkun dɔ kutɨ asgar-je kɨ́ ɓu in̰ə dangay-je kɨ́ lay ji gɔ̰rɔ-tɨ káre, ngà Pol ɓá dꞌin̰ə-é dꞌadɨ tò kəy liə gay ə dꞌadɨ asgar káre ində kəm-é go-é-tɨ tɔ.
Pol ndó ta lə Lubə mḛḛ ɓebo Rɔm-tɨ
17 Ndɔ mutə go-tɨ, Pol ɓa ꞌboy-je lə jipɨ-je rɔ-é-tɨ mḛḛ ɓebo Rɔm-tɨ. Lokɨ dḛ ꞌkəw-na̰ lé, Pol idə-dé panè: «Ngankɔ̰-m-je, mꞌoo né káre kɨ́ mꞌra mꞌɔsɨ-né ta gin dow-je lə-m al rəm, ɓá mꞌɔsɨ-né ta nékoɓe-je lə ka-ji-je al rəm, ya rəmə dꞌuwə-m dangay-tɨ mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ, ə dꞌilə-m ji dow-je-tɨ kɨ́ Rɔm. 18 Beɓa lokɨ ꞌndər gin ta lə-m lé, ꞌndigɨ kilə-m taá, kdɔtalə dꞌingə ta madɨ kɨ́ asɨ kadɨ ꞌgangɨ-né ta koy dɔ-m-tɨ al. 19  28:19 Knj 25:11Ngà lokɨ jipɨ-je ꞌndigɨ al lé, ma̰ mꞌdəjɨ kadɨ Sejar ɓá gangta lə-m, ɓɨ mꞌgɨr mḛḛ-m-tɨ kdɔ kilə ta dɔ gin dow-je-tɨ lə-m al 28:19 Knj 25:11. 20 Gin-é kin ɓá mꞌdəjɨ kadɨ mꞌoo-si-né rəm, ɓá kadɨ mꞌpa-né sə-si ta rəm tin. Ma̰ lé, to ta lə nékində mḛḛ dɔ-tɨ lə-ji jə̰i Israyel-je ɓá dꞌilə-m-né sil tin.» 21 Dḛ dꞌilə-é-tɨ panè: «Jḛ jꞌingə mbete kɨ́ dɔ-i-tɨ káre kɨ́ ḭ dɔnangɨ Jude-tɨ al rəm, ɓá ngonkɔ̰-ji káre ya kàrè ree ɔr-ji poyta lə-i adɨ jꞌoo al rəm tɔ. 22 Ngà jḛ jꞌndigɨ kadɨ i ya ꞌpa ta kɨ́ mḛḛ-i-tɨ adɨ jꞌoo. Kdɔtalə néndó kɨ́ i un go-é lé, lo-je lay ya dow-je dꞌɔsɨ ngərəngɨ.»
23 Dḛ dꞌɔr ndɔ dꞌadɨ Pol, adɨ dow-je n̰a̰ ya ꞌree dꞌingə-é lo kisɨ-é-tɨ. Beɓa ḛ ɔr-dé gin ta-je kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔ̰ɓe lə Lubə. Pol sangɨ kadɨ nꞌuwə-dé kɨ̀ ta sɔbɨ dɔ Jeju, adɨ ulə gin-é dɔ ndukun-je-tɨ lə Moiyijɨ rəm, dɔ mbete-je-tɨ lə njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ ɓá pa-né sə-dé ta. Pol ɔr gin ta lé, kɨ́ ndɔge ya sar losɔlɔ pee. 24 Dḛ kɨ́ ná̰-je dꞌadɨ mḛḛ-dé ta-je lə Pol, ngà dḛ kɨ́ dan-tɨ-je ꞌmbatɨ kadɨ mḛḛ-dé tɔ. 25 Lokɨ ta-dé asɨ-na̰ al ɓá dꞌisɨ ꞌsane-na̰ lé, Pol idə-dé ta kin ya par panè: «Ta kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay adɨ Ejay kɨ́ njèpata kɨ́ ta Lubə-tɨ pa adɨ ka-ji-je lé, to ta kɨ́ tɔgrɔtɨ ya. Ndil kɨ́ aa njay panè:
26 “ꞌƆw idə gin dow-je kin:
Dꞌa koo ta majɨ ya ngà dꞌa ꞌgə mḛḛ-é al,
Dꞌa koo lo majɨ ya ngà dꞌa koo né al,
27 Ooi, gin dow-je kanlé, ꞌto njémḛḛnga̰-je,
ꞌTɔsɨ mbi-dé kə́-kə́ ꞌtɔɔ, nè mbi-dé à kḭ koo ta rəm, nè dꞌa kḭ gə né;
ꞌNibɨ kəm-dé jibɨ-jibɨ, nè kəm-dé à kḭ koo lo rəm,
Nè mbi-dé à kḭ koo ta rəm, nè dꞌa kḭ gə né,
Rəmə dꞌa kḭ kin̰ə panjiyə-dé-je kɨ́ majɨ al kɔgɨ kadɨ mꞌḭ mꞌajɨ-dé 28:27 Eja 6:9.”»
28 Pol təl panè, kadɨ ꞌgəi majɨ, Lubə ulə kɨ̀ ta kajɨ kinlé kɨ rɔ dow-je-tɨ kɨ́ ꞌto jipɨ-je al, ə dḛ ꞌtaa kalangɨ.
29 [Lokɨ Pol pa ta kin bè lé, jipɨ-je dꞌḭ ꞌnajɨ-na̰ ta n̰a̰ taá-taá dꞌɔw-né.]§ 28:29 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ. 30 Pol uwə kəy na̰y isɨ-tɨ ɓal joo. Dow-je lay kɨ́ ꞌree dꞌoo-é lé, ḛ uwə-dé kɨ rɔ-é-tɨ. 31 Pol ndó dow-je ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔ̰ɓe lə Lubə rəm, ndó dow-je ta lə ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ kɨ̀ mḛḛ nda ka̰y, ɓɨ né madɨ kɨ́ ɔgɨ-é lo-é goto.

*28:6 28:6 Knj 14:11

28:19 28:19 Knj 25:11

28:19 28:19 Knj 25:11

28:27 28:27 Eja 6:9

§28:29 28:29 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.