Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́
Matiye
ndàngɨ
Ta-je kɨ́ dɔ Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ kɨ́ Matiye ndàngɨ
Mbete kinlé dɔɔ kunmindɨ kɨ́ sigɨ kɨ̀ Kunmindɨ kɨ́ Low natɨ. Ḛ tɔjɨ Jeju Kristɨ kɨ dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é kɨ́ njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ kɨ́ mḛḛ Kunmindɨ-tɨ kɨ́ Low dꞌun-né mindɨ-dé rəm, tɔjɨ-é kɨ ngar kɨ́ boy kɨ́ gin kojɨ-tɨ lə Dabidɨ. Matiye ndàngɨ mbete kinlé kdɔ ra-né kɨ̀ jipɨ-je ya kete, kdɔ kadɨ ꞌgə Poyta kɨ́ majɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ Jeju kɨ́ ree kɨ njèkajɨ-dé rəm, ree kɨ ngar lə-dé rəm. Ngà Poyta kɨ́ majɨ kinlé tò kdɔ dow-je lay tɔ. Ta tɔl ta mbete-tɨ lé, Jeju idə njéndó-né-je liə kadɨ dꞌɔw kɨ̀ lo-je lay kadɨ dꞌingə njéndó né-je gin dow-je-tɨ lay kɨ́ dɔnangɨ-tɨ dꞌadɨ-nꞌḛ̀ (28:19).
Matiye kɨ́ njèndàngɨ mbete kinlé, to njètaa lambo. Ri-é lə Lebi tɔ (Mar 2:14). Jeju ɓa-é adɨ-é to kɨ́ káre dan njéndó né-je-tɨ liə kɨ́ dɔgɨ gidɨ-é joo (Mat 9:9), ɓá go-tɨ ḛ ulə-dé kɨ njékɔwkulə-je.
Matiye tum gin mbete liə kɨ̀ kɔr ginka Jeju, kdɔ tɔjɨ-né kɨ́ Jeju lé to kɨ́ dan jipɨ-je-tɨ. Ḛ pa ta lə kojɨ Jeju rəm, né kɨ́ ḛ ndó dow-je rəm, né kɨ́ ḛ ndó njéndó-né-je liə rəm, nékɔjɨ-je liə rəm, ɓá koy-é dɔ kagdəsɨ-tɨ kɨ̀ tɔsɨ kɨ́ tɔsɨ ndəl tḛḛ dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy rəm, ɓá pa ta lə né-je kɨ́ njéndó-né-je lə Jeju dꞌa ra mḛḛ ndɔ-je-tɨ kɨ́ nɔ̰̀-dé-tɨ rəm.
1
Kɔr ginka Jeju
Luk 3:23-38
Kɔr ginka Jeju Kristɨ kɨ́ ngonka Dabidɨ, kɨ́ ngonka Abrakam ə́n:
Abrakam ojɨ Isakɨ;
Isakɨ ojɨ Jakobɨ;
Jakobɨ ojɨ Juda kɨ̀ ngankɔ̰-é-je;
Juda dḛ kɨ̀ Tamar dꞌojɨ Parɛsɨ, kɨ̀ Jera;
Parɛsɨ ojɨ Esrɔm;
Esrɔm ojɨ Aram;
Aram ojɨ Aminadabɨ;
Aminadabɨ ojɨ Nasɔ̰;
Nasɔ̰ ojɨ Salmɔ̰;
Salmɔ̰ dḛ kɨ̀ Rakabɨ dꞌojɨ Bowajɨ;
Bowajɨ dḛ kɨ̀ Rutɨ dꞌojɨ Obɛdɨ;
Obɛdɨ ojɨ Jese;
Jese ojɨ ngar Dabidɨ;
Dabidɨ taa ne Uri ojɨ-né Salomɔ̰;
Salomɔ̰ ojɨ Robowam;
Robowam ojɨ Abiya;
Abiya ojɨ Aja;
Aja ojɨ Jojapatɨ;
Jojapatɨ ojɨ Joram;
Joram ojɨ Ojiyasɨ;
Ojiyasɨ ojɨ Jowatam;
Jowatam ojɨ Akajɨ;
Akajɨ ojɨ Ejekiyasɨ;
10 Ejekiyasɨ ojɨ Manasɨ;
Manasɨ ojɨ Amɔ̰;
Amɔ̰ ojɨ Jojiyasɨ;
11 Jojiyasɨ ojɨ Jekoniyasɨ kɨ̀ ngankɔ̰-é-je.
Dɔgangɨ ɓal-é-je-tɨ kin ə́ dꞌuwə-né
dow-je kɨ́ Jorijalḛm dꞌɔw sə-dé ɓə Babilɔ̰n-tɨ.* 1:11 ꞌNdó 2Ng 24:12-16
12 Lokɨ dꞌɔw sə-dé Babilɔ̰n-tɨ lé,
Jekoniyasɨ ojɨ Salatiyɛl,
Salatiyɛl ojɨ Jorobabɛl,
13 Jorobabɛl ojɨ Abiyudɨ,
Abiyudɨ ojɨ Eliyakim,
Eliyakim ojɨ Ajɔr
14 Ajɔr ojɨ Sadokɨ,
Sadokɨ ojɨ Akim,
Akim ojɨ Eliyudɨ,
15 Eliyudɨ ojɨ Eleyajar,
Eleyajar ojɨ Mata̰,
Mata̰ ojɨ Jakobɨ,
16 Jakobɨ ojɨ Jojepɨ kɨ́ ngɔw Mari.
Rəmə Mari ojɨ Jeju kɨ́ ꞌɓa-é Kristɨ 1:16 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é..
17 Kḭ dɔ Abrakam-tɨ sar ree tḛḛ-né dɔ Dabidɨ-tɨ lé, to ginka dɔgɨ gidɨ-é sɔ. Ə kḭ dɔ Dabidɨ-tɨ sar ree tḛḛ-né ɓal-tɨ kɨ́ dꞌuwə-né ngan Israyel-je dꞌɔw-né sə-dé ɓə Babilɔ̰n-tɨ lé, to ginka dɔgɨ gidɨ-é sɔ rəm, kḭ dɔ ɓal-tɨ kɨ́ dꞌuwə-né ngan Israyel-je dꞌɔw-né sə-dé ɓə Babilɔ̰n-tɨ sar ree tḛḛ-né dɔ kojɨ Kristɨ-tɨ, to ginka dɔgɨ gidɨ-é sɔ tɔ.
Kojɨ Jeju Kristɨ
Luk 2:1-21
18  1:18 Luk 1:27Kojɨ Jeju Kristɨ lé tò titɨ-na̰ bè: Kɔ̰-é Mari to ngonmandɨ kɨ́ Jojepɨ uwə dɔ-é. Lokɨ ꞌgə-na̰ dené kɨ̀ dingəm-tɨ al ɓəy ya rəmə, Mari ndan ngon kɨ̀ tɔ́gɨ lə Ndil kɨ́ aa njay. 19 Jojepɨ kɨ́ to njènungɨ-é lé, to dow kɨ́ njururu, adɨ ndigɨ kadɨ nꞌpa ta kin kɨ ndaa-tɨ nꞌulə-né rɔsɔl dɔ-é-tɨ al. Beɓa ḛ ɔjɨ mḛḛ-é-tɨ kdɔ mbatɨ-é kɨ̀ go ngə̰y. 20 Ngà lokɨ ḛ isɨ gɨr ta-é kɨ gɨr ya ɓəy rəmə, malayka lə ꞌƁaɓe tḛḛ kɔy mḛḛ nḭ-tɨ idə-é panè: Jojepɨ, ngonka Dabidɨ, ꞌɓəl al, ꞌtaa Mari lé, kdɔtalə ngon kɨ́ mḛḛ-é-tɨ kinlé to ngon kɨ́ ree kɨ̀ go rəbɨ lə Ndil kɨ́ aa njay. 21  1:21 Luk 1:31Ḛ à kojɨ ngon kɨ́ dingəm ə ꞌa kində ri-é lə Jeju, kdɔ ḛ ɓá à to dow kɨ́ à kajɨ dow-je liə mḛḛ majal-je-tɨ lə-dé. 22 Né-je kin lay ra-né bè kdɔ kadɨ ta kɨ́ ꞌƁaɓe adɨ njèpata kɨ́ ta-é-tɨ pa kete lé né-é ra né. 23 ꞌƁaɓe adɨ njèpata kɨ́ ta-é-tɨ panè:
Ngonmandɨ kɨ́ gə dingəm al ɓəy à ndan ngon!
À kojɨ ngon kɨ́ dingəm rəmə dꞌa kində ri-é lə «Emanuɛl», kɔr mḛḛ-é to «Lubə isɨ sə-ji.» 1:23 Eja 7:14; 8:8,10
24 Lokɨ Jojepɨ ḭ dɔ ɓi-tɨ lé, ra titɨ kɨ́ malayka lə ꞌƁaɓe idə-é-né lé, adɨ ḛ taa Mari lé. 25  1:25 Luk 2:21Dḛ ꞌgə-na̰ dené kɨ̀ dingəm al ya sar Mari ojɨ-né ngon kɨ́ dingəm, adɨ Jojepɨ ində ri-é lə Jeju.

*1:11 1:11 ꞌNdó 2Ng 24:12-16

1:16 1:16 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

1:18 1:18 Luk 1:27

1:21 1:21 Luk 1:31

1:23 1:23 Eja 7:14; 8:8,10

1:25 1:25 Luk 2:21