18
Judas Me Iesu Oya Omin Baraune
Iesu me gae mame* Namu tenewa dawa da vemewa, “dividivi mame” ge “nun.” wane onananewa, me aigowawa gaibu yankweg sira yoi Kideron Namu tenewa da waiviwa me Topawa. aig dauwag amiya. Ama asi gambenwa apa nau benawa da wakene, Namu tenewa da waivi, “Orivu nau benawa.” sira Iesu ge aigowawa me danave unig amiya.
Judas me omin barautan anoiviwa at me yaug anone, kuiyawa Iesu kum minaminawa aigowawa gaibu at me apa agonieme. Meoya Judas me apa onne. Mut igiyawa ge temporu amareme igiyawa mu pirisi koukawa ge Parisi igiyawa gumbo onamiyawa Judas namuyoiyoi amunne. Mu damempa, dun ge mut tam omome.
Iesu mame undag me gumbe pawatan aiviwa yaug anone, sira dauwag aig mu singui munne, “Ye bira diuene?”
Mu gara waya, “Iesu Nasaret abnawa.” Iesu wane, “Ne me.” Sira Judas omin barautan aivinewa me apa mu gaibu yokene. Iesu, “Ne me,” aib wanewa, mu daiyowon taig piyu egave uyug aigiya.
Mu gumbo me sira singui munne, “Ye bira diu ene?” Sira mu waya, “Iesu Nasaret abnawa.”
Iesu gara wane, “Ne wait diruina, ‘Ne me.’ Ye nenan didimama aigimiya ipewa, iyayapan mame yankwemiya ampe.” Jon 17:12Mame pawanewa me gumbe gae me wanewa me natawa atan oya: “Iyayapan ge neganawa desirom da ne den waropiyana.”
10 Meve Saimon Pita benesi gumbe wakenewa, aug uwag aike pirisi painauvitwa nau aivi abnawa me naunawa yutanwa kwagomiyane. Nau aivi abnawa me iviwa Marukas.
11  Mat 26:39Iesu Pita gumbe wane, “Benesi geuma atan barauwa. Ne Maman ap me ne nednewa den natna go onan?”
Iesu Pirisi Namuwo
12 Meve mut igiyawa ge mut namuyoiyoi abnawa kokawa gaibu sira Ju igiyawa teya onamiyawa Iesu yumeg tuiya. 13 Sira namu Annas oya namuwon baraug aug amiya. Me Kayapas nimnagawa apanwa. Me bairawan me danave me pirisi painauvitwa ane. 14  Jon 11:49-51Kayapas me apan bira Ju igiyawa naunowa yunewa. Me wanewa me oraiwa apan da desirom boape iyayapan munan.
Pita Iesu Gumbe Namuiren Uyai Wane
15 Saimon Pita ge aigowawa upeba desirom mu Iesu amave amome. Aigowawa mame me Iesu gaibu pirisi painauvitwa gweyawa arawa apa unigne, kuiyawa pirisi painauvitwa me apan mame yaug anone. 16 Megara Pita ankwin noiwa apa di amarane. Aigowawa da me pirisi painauvitwa yaug anonewa dauwag aine, sira me ankwin amaraiviwa gumbe gae wane sira Pita aug unigne.
17 Ankwatave nau aivi vesinawa me ankwin amaraiviwa me Pita gumbe singui wane, “Ge me aigowawa da go onan?” Me gara wane, “Ne onan.”
18 Me taig, meoya nau eme igiyawa ge temporu amareme igiyawa uwa amiwatan oya iyam okeriyawa omagawa gumbe birorot yokeya. Pita gaibu mu gaibu yokeg iraivi.
Pirisi Kokavitwa Iesu Gumbe Singui Wane
19 Pirisi kokavitwa Iesu gumbe aigowawa sira toyau toyau meuma oya singui ane.
20 Iesu me gumbe gara wane, “Ne piyu mame gumbe gae taibenut di wana. Ne kum evedni sinagogu ge temporu arawa me Ju igiyawa undag agoniemewa apa toyau muneni. Ne gae da guwave den wana. 21 Divi oya ne gunap singui vege? Iyayapan ne gunap anoyawa mu gumbo singui muna. Ne divi wanawa mu yaug anoya.” 22 Iesu gae mame wanewa, temporu amareme igiyawa da wane, “Ge pirisi painauvitwa gumbe ebu mame mina garawa wana?” Sira me Iesu tone.§ Watavit ampa tenewa upeba vemewa, Iesu ginangawa tone. 23 Iesu me gumbe gara wane, “Ne gae gwambe wapopo ipawa, divi kukaine oya taibe wa. Megara ne gae natawa wanawa, divi oya ne tonegana?” 24 Meve Annas wane me tueg murapepam, aueg pirisi painauvitwa Kayapas oya amiya.
Pita Me Koni Duwameba Ge Duwamdesiyawa Uyai Wane
25 Saimon Pita yokeg iyam iraivine, iyayapan me gumbe singui ag waya, “Ge me aigowawa da go onan?” Pita me yan umne wane, “Ne me onan.”
26 Pirisi kokavitwa me nau eme igiyawa meuma da, me apan bira naunawa Pita kwagomiyanewa mu dam desiroma, me wane, “Ne ge orivu nau benawa danave yawagna go onan?” 27  Jon 13:38Pita sira uyai wane, me kumive kumkum tatevit wane.
Iesu Pairat Namive Yokene
28 Meve Ju igiyawa Kayapas gumbe Romu amaraiviwa abnawa gweyawa kokawa meuma danave Iesu aug amiya. Gare mame mumbevit, Ju igiyawa mu Uwag Gaveya Buyunaeba natan oya miyot autan den anoeme, meoya mu gweyawa kokawa meuma danave den unigiya. 29 Meoya Pairat mu gumbo dauwag aine, sira singui wane, “Apan mame ikikiene kuiyawa divi oya?”
30 Mu gara waya, “Apan mame kukaeba den apa ipawa, nu me den aug genan onampono.”
31  Jon 19:6-7Pairat mu gumbo wane, “Ye yembovit me auya sira gwangwan yeumawa gumbe pui yuya.” Meve Ju igiyawa me gumbe waya, “Megara nu apan da tota bo atanwa oya nu yutunwa da den wakene.” 32  Jon 3:14; 12:33Mame pawanewa me Iesu bo aninin atan aiviwa oya gae wanewa me natawa atan oya.
33 Meve Pairat gweyawa kokawa danave taig unig aine, sira Iesu oya auwag me gumbe singui ane, “Ge Ju igiyawa kin mumawa?”
34 Iesu gara wane, “Yan me ge singui geumawa, go iyayapan upeba nenan oya ge gungap wayawa?”
35  Jon 1:11Pairat gara wane, “Ne Ju abnawa? Ge augem nenan onamiyawa me iyayapan geumawa sira pirisi amarayawa geumawa. Ge divi ana?”
36 Iesu gara wane, “Ne at toimu neuma piyu mame danave onan. Me piyu mame danave wakepopo ipawa, ne nau neuma eme igiyawa mu Ju igiyawa gumbo ne aunettan eme oya mut watpono. Megara ne at toimu neuma me at da apa wakene.”
37 Pairat me gumbe wane, “Meoya ge kin?” Iesu gara wane, “Me natawa di, ge wanawa mina ne kin. Mame oya ne yaina. Sira mame oya ne piyu mame danave uwana natawa taibenut atan oya. Iyayapan undag mu natawa danave wakeemewa mu ne nonwa avigimpe.”
38 Pairat me gumbe singui wane, “Natawa me dimbae?” Me mame wanewa, Ju igiyawa oya dauwag aine, sira wane, “Me gumbe kukaeba da den yauna. 39 Megara nu inaiinai numawa wakene. Ne ye guniyap nog abnawa desirom Uwag Gaveya Buyunaeba apa yankwetna dauwag aipe. Ye anoene ne Ju igiyawa kin muma yenan kwetna dauwag aipe?”
40 Mu au ge kwat sira waya, “Onan, apan mame onan. Barabas nuna.” Barabas me to aore ag tawara tamivi abnawa kukaeba da.

*18:1: Namu tenewa dawa da vemewa, “dividivi mame” ge “nun.”

18:1: Namu tenewa da waiviwa me Topawa.

18:1: Namu tenewa da waivi, “Orivu nau benawa.”

18:9: Jon 17:12

18:11: Mat 26:39

18:14: Jon 11:49-51

§18:22: Watavit ampa tenewa upeba vemewa, Iesu ginangawa tone.

18:27: Jon 13:38

18:31: Jon 19:6-7

18:32: Jon 3:14; 12:33

18:35: Jon 1:11