12
Nau Igiyawa Maibeyawa
Ais 5:1-2Iesu maibe gumbe amatog wag dirumne. “Apan da greip* Greip magawa gumbe wain wareme. nau meuma vedne. Me si birorot panne, sira wain gotosatanwa oya dukup sine, sira wakeg amaraigimtan gweyawa sine. Meve nau wareme igiyawa mu amaraigimpe me membo at da aine. Maura kumiwa uwane. Me nau meuma aiviwa baraune nau amareme igiyawa gumbo greip nauwawa danave greip kwerawa botan oya aine. Megara mu nau meuma aiviwa yum tug tog naniwa ingui barauya aine. Meve me nau abnawa meuma da munan baraune aine. Mu me kuiyave tog ano ubmameba me gumbe aya. Me ande da sira baraune aine, sira mu me toenguriya boine. Sira me upeba obiren tene amiya. Upeba mu guriya, upeba guriya boriruwaya.
Me desirom me baraupe aipewa wakene, me usiwa me nonemagawa. Me oieba baraune aine, wane, ‘Mu ne utunwa ebnotu wampe.’
Megara nau igiyawa garawano aya, ‘Mame me kwan autanwa abnawa. Oneya me tota boipe, meve me dividivi meuma numawa ape.’ Ibr 13:12Meoya mu auwag toya boine, sira me greip nau meuma daieve aoreya.
Meve greip nauwawa kuiya mamawa membo me dimbae ape? Me taig ompe nau igiyawa mu gutpe sira greip nau meuma iyayapan upeba mumpe. 10  Sam 118:22-23Ye gae mame Baiboru danavewa den yaug basiene?
‘An me gwe sisi igiyawa topayayawa
me an natawa kokawa me visidonawa apa teyawa mina ane.
11 Mame Ayapan ane,
nu yangunup yautunewa me oraimina me da den kukaine.’ ”
12 Meve mu Iesu aug totan oya ebu diuya, kuiyawa me maibe gumbe munan dirumnewa mu anoya. Megara mu iyayapan undag munan a aya. Meve mu Iesu yankweg amiya.
Siisa Me Romu ayapaneba. Gumbe Takesi Tetanwa
13  Ruk 11:53-54Ivi mu Parisi igiyawa ge Erod igiyawa upeba Iesu oya teya amiya, Iesu gae meumawa gumbe yumtan oya. 14 Mu Iesu gumbe onamiyawa, waya, “Toewanewan, nu yaug anotu ge apan natawa. Sira iyayapan oma den ane ge augempe. Kuiyawa ge mu den yawam anoana mu bira, ge natawa gumbe God ebuwawa toyaumunege. Siisa gumbe takesi garawa apewa me oraimina go onan? 15 Nu garawa ata go nu garawa den ata?” Megara ugauga mumawa Iesu yaug anone, me singui munne, “Ye divi oya ne aunegatan oya ageyau ene? Denari Apan da oiyat desirom nau apewa, denari desirom aupe. aug oneya yautna.” 16 Mu anmagawa aug onamiya sira me singui munne, “Mame bira guwawa? Sira bira tenewa?” “Siisa meuma,” mu garawa waya.
17  Rom 13:7Meve Iesu mu gumbo wane, “Siisa meumawa Siisa waniya, sira God meumawa God waniya.” Mu me gumbe teraya.
Sira Inaig Yoinewa Ge Memgebip
18  Apa 23:8Meve Sadusi igiyawa mu veme bo gumbe sira den inaipe. Mu Iesu gumbe uwag singui waya, 19  Deu 25:5“Toewanewan, Mosisi nunan tene, ‘Apan tatawa botopewa sira kwapuraeba yankwenewa ud onanwa, me gwaneba kwapuraeba autanit di sira tatawa oya ud tepe.’ 20 Gare tatawaiwa undag 7 wakeya. Tatawa namuwa vesin aug me boane, ud onan. 21 Duwameba kwapura aune megara me mina boane, ud onan. Duwamdesiyawa mina meib. 22 Mamaib onamiyawa, apan 7 ud onan. Oieba, vesin gaibu botone. 23 Sira mu yoipewa kumiwa apa, vesin me undag 7 danave bira biviwa ape, kuiyawa mu undag vesin me auya?”
24 Iesu garawa wane, “Ye gwambe yaug anoyana, kuiyawa ye Baiboru ge God yusiwa den yaug anoyana. 25 Wanampa boriruwayawa yoig wanekpewa, apan vesin den aupe, sira vesin apan den aupe, kwimin danave mu matai aneya mina wakepe. 26  Eks 3:2,6Boriruwayawa yoig wanektan oya, Mosisi buka meuma danave, mundana apa God me Mosisi gumbe anin wanewa ye den basiyayana? ‘Ne Eburaam God meuma, Aisak God meuma sira Jekob God meuma.’ 27 Me bo igiyawa God muma onan, megara me kaninga wakeemewa God muma. Ye gwambe di ene!”
Gwangwan Kokavitwa
28  Ruk 10:25-28Gwangwan toewanewan desirom da uwane. Me Iesu gae garawa eme anone yaug anone Iesu garawa oraimina munne, me wag dine, “Gwangwan undag danave natawa kokavitwa me ambuwa?”
29  Deu 6:4-5Iesu garawa wane, “Kokavitwa me mame: ‘Isuraeru anoya. Ayapan God numa me Ayapan desiromiren. 30 Nonegmagawa undag gaibu, guwawa geuma undag gaibu, imugwa undag gaibu, yutugwa undag gaibu, Ayapan God geuma gumbe baigan a.’ 31  Rvt 19:18Duwameba me mame. ‘Ge iyayapan baigan munigima ge gembo baigan niege mina.’ Gwangwan kokavitwa mame minawa da den wakene.”
32 Apan me garawa wane, “Ge bainda wana, toewanewan. ‘God desiromiren sira da ube onan, me mekut. 33  1Sm 15:22; Ose 6:6‘Nonegmagawa undag gaibu, anoano geuma undag gaibu, yutugwa undag gaibu, me gumbe baigan a’, sira ‘Ge iyayapan baigan munigima ge gembo baigan niege mina,’ Mame oraiminavitwa. Mae puyo okeremewa ge nakwai teemewa me mina onan.”
34 Iesu yaunewa me garawa oraivit wane, me gumbe wane, “Ge God toimuwawa apa arama den wakeyana.” Kum me ivi, bira da Iesu gumbe singui da watan den anone.
Keriso Me Bira Usiwa
35 Iesu temporu arawa apa toyau muniviwa me singui munne, “Aninin Gwangwan toewanewan igiyawa veme Keriso me Devid usiwa? 36  Sam 110:1Devid membo waivi Guwawa Iyakaisiyapama gumbe taibe wane:
‘Ayapan me Ayapan neuma gumbe wane:
“Nanin yutanwa apa wakeigima,
ivi anavi geuma amagwa ankwatave ne tetna.” ’
37 Devid membo Keriso gumbe Ayapan wane, aninin Keriso me Devid usiven ape?” Iyayapan obiren me gumbe degadegaepam anoeme.
38 Iesu toyau muniviwa me wane, “Gwangwan toewanewan igiyawa oya yaukape. Mu imuwo wape yobutaren oraivitwa enam gwiruwaremewa arawa apa birorot gigimpe iyayapan engaun mumpe. 39 Sira mu imuwo sinagogu danave seya painauwa waketan anoeme sira buyunai nemewa at painauwa apa waketan anoeme. 40 Mu kwapura gweyowa apa iyab muneme, sira iyayapan yawamtan oya nun yobenut veme. Iyayapan meiba mu matai ibnapamit nau mumpe.”
Kwapura Puyo Meuma
41 Iesu puyo barauemewa arawa gambena apa yan wakene, iyayapan anmaga temporu puyo teemewa danave teeme yaune. Tawara igiyawa obiren anmaga koka teeme. 42 Megara kwapura gwandakwaeba uwane me anmaga kopa kusiwa reputa§ 128 reputa me 1 denari. Apan oiyat desirom nau apewa 1 denari aupe. duwam tene. Anmaga reputa duwam garawa me anmaga kodorant desirom.
43  2Ko 8:12Iesu aigo meuma auwane mu onamiya. Me wane, “Ne ye natawa diruitna. Kwapura gwandakwaeba mame me puyo teemewa danave puyo obiren tene, iyayapan upeba undag mina onan. 44 Mu tawara egave em yoiya. Megara kwapura mame me undag me gumbe wakeg aigimtanwa meme tene.”

12:1: Ais 5:1-2

*12:1: Greip magawa gumbe wain wareme.

12:8: Ibr 13:12

12:10: Sam 118:22-23

12:12: Me Romu ayapaneba.

12:13: Ruk 11:53-54

12:15: Apan da oiyat desirom nau apewa, denari desirom aupe.

12:17: Rom 13:7

12:18: Apa 23:8

12:19: Deu 25:5

12:26: Eks 3:2,6

12:28: Ruk 10:25-28

12:29: Deu 6:4-5

12:31: Rvt 19:18

12:33: 1Sm 15:22; Ose 6:6

12:36: Sam 110:1

§12:42: 128 reputa me 1 denari. Apan oiyat desirom nau apewa 1 denari aupe.

12:43: 2Ko 8:12