3
Je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱mutoondup du̱mupa̱jktup je̱ Nteꞌyam
Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, kaꞌa a̱tseꞌe xꞌo̱ꞌyixji je̱ts a̱ts miitseꞌe ku̱nmuko̱jtsti ax joꞌn je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe du̱nu̱jaꞌvidinup ti veꞌe je̱ Espíritu Santo cha̱jkp, vanxu̱peꞌe nmuko̱jtsti ax joꞌn je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe du̱kakuva̱jktup je̱ Espíritu Santo ukpu̱ ax joꞌn je̱ꞌe̱da juuꞌ veꞌe námnum toꞌk muk ijtꞌukvaandu je̱ Jesucristo ma̱a̱t. Ntukꞌíxtuts a̱ts miitseꞌe juuꞌ veꞌe ka tsoꞌoxap je̱tseꞌe xvinmó̱tudat, ku̱x kaꞌanum xa veꞌe apa̱a̱mdu̱ka mve̱ꞌnada je̱tseꞌe xvinmó̱tudat juuꞌ veꞌe tsoꞌox, veꞌemeꞌe mve̱ꞌnada ax joꞌn je̱ piꞌk ónu̱k juuꞌ veꞌe tsiꞌtspna, juuꞌ veꞌe kayakmo̱o̱ypnum je̱ kaaky je̱ to̱jkx. Ax kaꞌanum tseꞌe u̱xyam mꞌo̱ꞌyixjada je̱tseꞌe xvinmó̱tudat juuꞌ veꞌe tsoꞌox, ku̱x veꞌemna veꞌe je̱ vinmaꞌyu̱n xjaye̱pta ax joꞌn je̱ꞌe̱da juuꞌ veꞌe du̱kakuva̱jktup je̱ Espíritu Santo. Je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe mnavyiijnkꞌíxjada, mnamyuꞌé̱kjada je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe juuꞌ mkaꞌo̱ꞌyixjada ax joꞌn je̱ viijnk jáyuda, je̱tseꞌe mnakyo̱jtsvintsó̱vjada, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkip je̱ts veꞌemeꞌe mꞌitta ax joꞌn je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe du̱kakuva̱jktup je̱ Espíritu Santo, veꞌem ax joꞌn je̱ꞌe̱da juuꞌ veꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱. Ku̱x je̱m miitseꞌeda juuꞌ veꞌe vaandup: “Je̱ Pablo xa a̱tseꞌe mpanu̱jkxp.” Je̱mpa tseꞌe juuꞌ veꞌe vaanduvap: “Je̱ Apolos xa a̱tseꞌe mpanu̱jkxp.” Ax veꞌemam tseꞌe mnaajkꞌítjada ax joꞌn je̱ꞌe̱da juuꞌ veꞌe du̱kakuva̱jktup je̱ Espíritu Santo.
¿Pa̱nts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Pablo? ¿Pa̱nts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Apolos? Je̱ Nteꞌyam je̱ myutoompa je̱ myupa̱jkpaji xa a̱a̱tseꞌe nꞌit juuꞌ ka̱jxeꞌe xjaanchjávada je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n. Ka̱kje̱ꞌe̱ xa a̱a̱tseꞌe ntuujn juuꞌ a̱a̱tseꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n xtukpavaan. Veꞌem a̱tseꞌe ax joꞌn je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ ta̱a̱mt du̱niipp, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Apolos ax joꞌn je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe du̱vaꞌxp, ax je̱ Nteꞌyamts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yakye̱e̱ꞌkp, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱pa̱a̱mp je̱ jaanchjaꞌvin je̱m je̱ jayu jyaꞌvin ka̱jxmda. Ax nmu̱pá̱nipts a̱a̱tseꞌe, ni a̱tsa, ni je̱ Apólosa, je̱ Nteꞌyam je̱ꞌe̱ veꞌe toꞌk juuꞌ veꞌe du̱nu̱má̱jip du̱nu̱jaanchip. Je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe niipp je̱ts je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe vaꞌxp, akijpxats je̱ꞌe̱ veꞌe, kujoꞌyu̱xjadapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam ka̱kje̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe tyoondup. Je̱ Nteꞌyam je̱ myutoompa je̱ myupa̱jkpa xa a̱a̱tseꞌe; veꞌem xa miitseꞌeda ax joꞌn je̱ Nteꞌyam je̱ tya̱jk ku̱mꞌijtti.
10 Veꞌem xa a̱tseꞌe ax joꞌn toꞌk je̱ ta̱kpa̱a̱mpa juuꞌ veꞌe o̱y du̱jajtp je̱ts kuvij, je̱ Nteꞌyamts a̱tseꞌe xpa̱a̱m je̱ts a̱tseꞌe nꞌit ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe je̱ ta̱jk du̱yaktso̱o̱ꞌntkp. Ax juuꞌ tseꞌe viijnkta, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌeda ax joꞌn je̱ꞌe̱da juuꞌ veꞌe du̱jaaꞌkka̱jxmpojtu̱ktup. Ax pa̱n pa̱n jaty tseꞌe du̱jaaꞌkyakvimpe̱jttup je̱ ta̱jk, o̱o̱y tseꞌe du̱tunꞌíxtat vintso̱ veꞌe kyavintó̱kiyu̱t je̱ tun. 11 Ku̱x ni pa̱na xa veꞌe kyaꞌo̱ꞌyixju̱ je̱tseꞌe du̱yaktso̱o̱ꞌntknuvat je̱ ta̱jk, je̱ꞌe̱jyji veꞌe juuꞌ veꞌe tso̱o̱ꞌndu̱kani, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Jesucristo jye̱ꞌe̱, juuꞌ a̱ts miitseꞌe nvaajnjidu. 12 Ax o̱ꞌyixjup tseꞌe je̱ jayu je̱tseꞌe du̱jaaꞌkyakvimpé̱tu̱t je̱ ta̱jk, je̱ꞌe̱ ku veꞌe du̱pa̱a̱jmjat juuꞌ veꞌe ijtp ax joꞌn je̱ oro, je̱ plata, ukpu̱ je̱ tsújit tsaaj, je̱ ku̱p, je̱ pá̱yu̱ts, ukpu̱ je̱ ma̱a̱jy. 13 Je̱ toonk juuꞌ veꞌe toꞌk jadoꞌk tyuump, vanꞌitts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱y ñu̱ke̱ꞌxnatá̱kat je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ jayu yakto̱kimpayo̱ꞌynit. Ku̱x juuꞌ veꞌe je̱ jayu tyoondup, yakꞌíxupts je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱n myuténipeꞌe je̱ ja̱a̱jn vanꞌit. Ax je̱ ja̱a̱jn tseꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kap pa̱n vintso̱ veꞌe toꞌk jadoꞌk tyun. 14 Pa̱n pa̱n tseꞌe du̱tukpa̱a̱mp juuꞌ veꞌe kató̱yup, yakmo̱o̱ynupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ o̱ꞌyin je̱ tyoonk ka̱jx. 15 Ax pa̱n pa̱n tseꞌe du̱tukpa̱a̱mp juuꞌ veꞌe tó̱yup, yakto̱tyo̱kika̱jxnup tseꞌe nu̱jom, ó̱yameꞌe tsa̱ꞌa̱k yꞌijtnit je̱ jayu, veꞌem ax joꞌn je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe je̱ ja̱a̱jn du̱kuke̱e̱kp. 16 ¿Tis, kaꞌa vineꞌe xnu̱jávada je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ chapta̱jk u̱u̱ꞌmeꞌeda?, yam njaꞌvin ka̱jxmamda veꞌe chu̱u̱na je̱ Espíritu Santo, juuꞌ veꞌe ijtp je̱m je̱ Nteꞌyam jyaꞌvin ka̱jxmpa. 17 Pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱yakvintsa̱ꞌkintó̱kip je̱ Nteꞌyam je̱ chapta̱jk, tukkuvé̱tjupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam, ku̱x o̱y je̱ts vaꞌajts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ chapta̱jk. U̱u̱ꞌmda tseꞌe je̱ꞌe̱ je̱ chapta̱jk.
18 Ni pa̱na tseꞌe kyanavyinꞌa̱a̱ꞌnju̱t viinm. Pa̱n je̱m xa miitseꞌeda juuꞌ veꞌe nayjaꞌvijup kuvij je̱ naxviijnit vijin ka̱jx, vaꞌan tseꞌe du̱napyu̱mju̱ ax joꞌn tii ku̱du̱kanu̱jaꞌvi joꞌn, veꞌem tseꞌe tyú̱vam yꞌítu̱t kuvij. 19 Ku̱x je̱ naxviijnit vijin, kaꞌa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱vijjáva. Ku̱x jidu̱ꞌu̱meꞌe je̱ Kunuuꞌkx Jatyán vyaꞌañ: “Ku veꞌe je̱ taay ma̱a̱t juuꞌ du̱tonda je̱ kuvij jáyuda, je̱ Nteꞌyamts je̱ꞌe̱ veꞌe yaktánjadap ax joꞌn je̱ tá̱nu̱k juuꞌ veꞌe taamp je̱p kutya̱y ja̱a̱tp ku̱xeꞌe du̱kanu̱java je̱ts je̱ yꞌo̱o̱ꞌku̱n je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe yꞌana̱jkxip.” 20 Vaampap tseꞌe jidu̱ꞌu̱m: “Ñu̱jaꞌvip xa veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n je̱ts kaꞌa veꞌe tyun vintso̱ veꞌe vyinmayda je̱ kuvij jáyuda.” 21 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, ni pa̱na veꞌe du̱kayakmá̱jat je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱tukꞌíxtup je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook, ku̱x nu̱jom juuꞌ jaty, miits je̱ mꞌo̱ꞌyin ka̱jxtats je̱ꞌe̱ veꞌe. 22 A̱ts, nay veꞌempa je̱ Apolos, je̱ Pedro, ya̱ naxviijn, je̱ joojntykin, je̱ o̱o̱ꞌku̱n, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe u̱xyam, juuꞌ veꞌe miimpnum, nu̱jom juuꞌ jaty, miits je̱ mꞌo̱ꞌyindats je̱ꞌe̱ veꞌe. 23 Ax je̱ Criistots u̱u̱ꞌmeꞌe jye̱ꞌe̱da; je̱ts je̱ Cristo, je̱ Nteꞌyamts je̱ꞌe̱ veꞌe jye̱ꞌe̱.