Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ mutoꞌk na̱k juuꞌ veꞌe je̱ Juan jyaay
1
Je̱ Ka̱ts je̱ Ayook tseꞌe je̱ joojntykin du̱ka̱ꞌmip
Je̱ Ka̱ts je̱ Ayook ka̱jxts a̱ts miitseꞌe nnu̱jáyada. Je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ joojntykin du̱ka̱ꞌmip, je̱ꞌe̱ tseꞌe ijt kaꞌanumeꞌe ya̱ it cho̱o̱ꞌndu̱k vyeꞌna. Nꞌamo̱tunajxts a̱a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱ts a̱a̱tseꞌe ya̱ nviijn ntukꞌix, je̱ts a̱a̱tseꞌe ya̱ nka̱ꞌa̱j ntukta̱a̱jn. Je̱ꞌe̱ tseꞌe jayuvimpijt je̱tseꞌe ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiji je̱ja a̱a̱ts nvinkujk. Ax je̱ꞌe̱ pa̱n a̱a̱tseꞌe nꞌix, je̱ꞌe̱ tseꞌe jye̱ꞌe̱ juuꞌ a̱a̱ts miitseꞌe nvaajnjidup. Je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱ka̱ꞌmip je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp. Je̱ Nteꞌyam ma̱a̱tts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijt je̱tseꞌe ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiji je̱ja a̱a̱ts nvinkujk. Ax je̱ꞌe̱ pa̱n a̱a̱tseꞌe nꞌix nmo̱tu, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe jye̱ꞌe̱ juuꞌ a̱a̱ts miitseꞌe nvaajnjidup je̱tseꞌe xjaye̱jptuvat a̱a̱ts ma̱a̱t je̱ joojntykin juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe yajkyp. Ax je̱ joojntykin juuꞌ a̱a̱tseꞌe yakmo̱o̱y, njayejppts a̱a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ma̱a̱t je̱ Dios Teeꞌ je̱ts ma̱a̱t je̱ yꞌOnu̱k Jesucristo. Ntuknu̱jaꞌyidupts a̱ts miits ya̱ꞌa̱ veꞌe je̱tseꞌe puꞌuk avaada nxo̱o̱jntkumdinit.
Tum je̱ ajajtk ma̱a̱tts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam
Je̱ ayook tseꞌe juuꞌ a̱a̱tseꞌe xvaajnji je̱ts a̱a̱tseꞌe nꞌamo̱tunajxy, je̱ꞌe̱ts a̱a̱ts miitseꞌe nvaajnjidup. Jidu̱ꞌu̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe vyaꞌañ: Ni vinxu̱pa xa veꞌe ko̱o̱ꞌts kyaꞌit joma veꞌe je̱ Nteꞌyam, tum je̱ ajajtk ma̱a̱tts je̱ꞌe̱ veꞌe. Pa̱n vaꞌnumdup xa veꞌe je̱ts njaye̱jpumdupeꞌe ya̱ joojntykin je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t je̱tseꞌe nto̱kintoꞌnumda, veꞌem tseꞌe nꞌijtumda ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe yo̱ꞌydup je̱ja ako̱o̱ꞌts it ja̱a̱t, taayimdupts u̱u̱ꞌmeꞌe je̱tseꞌe nkatoꞌnumda je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱. Ax pa̱n ntoꞌnumdup tseꞌe je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, veꞌem ax joꞌn je̱ Nteꞌyam du̱tún je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, ijtumdup tseꞌe ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe yo̱ꞌydup je̱ja ajajtk it ja̱a̱t, njaye̱jpumdup tseꞌe ya̱ joojntykin je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t, je̱ts je̱ yꞌOnu̱k Jesús je̱ yꞌo̱o̱ꞌku̱n ka̱jx tseꞌe xtuknu̱vaatsumda nu̱jom je̱ ntó̱kinamda.
Pa̱n vaꞌnumdup xa veꞌe je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ to̱kin njaye̱jpumda, nnavyinꞌa̱a̱ꞌnumju̱dupts u̱u̱ꞌmeꞌe viinm je̱ts kaꞌa tseꞌe je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱ yꞌit yam njaꞌvin ka̱jxmamda. Ax pa̱n nꞌavaꞌnimdupts u̱u̱ꞌmeꞌe je̱ ntó̱kinamda, nnu̱jaꞌvimdup tseꞌe je̱ts tyuumpeꞌe je̱ Nteꞌyam juuꞌ veꞌe pyaatyp yꞌake̱e̱guip, xto̱kinme̱e̱ꞌkxumdapts u̱u̱ꞌm je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe xtuknu̱vaatsumdat nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe ka ó̱yap. 10 Ax pa̱n vaꞌnumdup tseꞌe je̱ts kaꞌa veꞌe tii je̱ ntó̱kinamda, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe yakvinmo̱tu je̱ts taayipeꞌe je̱ Nteꞌyam, kaꞌa tseꞌe je̱ yꞌayook nꞌitu̱mo̱ꞌyumda je̱tseꞌe yꞌítu̱t yam njaꞌvin ka̱jxmamda.