Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ mutoꞌk na̱k juuꞌ veꞌe je̱ Pedro jyaay
1
A̱tseꞌe je̱ Pedro, je̱ Jesucristo je̱ kyuká̱tsiva. Máyam a̱tseꞌe je̱ Dios ntuknu̱ke̱xta je̱ jayu juuꞌ veꞌe tso̱o̱ꞌndu je̱m ñaxka̱jxmda je̱tseꞌe pa̱jkvaꞌkxy cha̱a̱nada je̱m Ponto, je̱m Galacia, je̱m Capadocia, je̱m Asia, je̱ts je̱m Bitinia. Je̱ Dios Teeꞌ, veꞌem ax joꞌn du̱nu̱pa̱a̱jmtki, je̱ꞌe̱ tseꞌe mvinko̱o̱jnju̱du je̱tseꞌe vaꞌajts je̱ mjo̱o̱tta je̱ mjaꞌvinda yꞌijtnit je̱ Espíritu Santo ka̱jx, je̱tseꞌe xka̱tsu̱pa̱jktinit je̱ Jesucristo, je̱tseꞌe je̱ mto̱kin mtuknu̱vaatsjidinit je̱ Jesucristo je̱ yꞌo̱o̱ꞌku̱n ka̱jx ku veꞌe je̱ ñu̱u̱ꞌpu̱n du̱masa̱a̱k. O̱o̱yeꞌe xtunjayé̱ptat je̱ kunooꞌkxu̱n je̱ts je̱ o̱y jo̱o̱t.
Ku je̱ jayu je̱ nam joojntykin du̱jaye̱pta, yꞌaꞌixpts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱
¡Yakma̱ja yakjaancha tseꞌe yꞌijtnit je̱ Nteꞌyam, je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo je̱ Ntyeꞌyam, je̱ꞌe̱ je̱ Tyeeꞌ! Je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe o̱o̱y je̱ tukmo̱ꞌtu̱n du̱tunjayep, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe xmo̱ꞌyumdi je̱ nam joojntykin je̱ Jesucristo ka̱jx, je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe du̱yakjoojntykpa̱jknuva ku veꞌe yꞌukꞌa̱a̱ꞌk. Ya̱ nam joojntykin ka̱jx tseꞌe nꞌaꞌíxumda je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe miinnup. Ax veꞌem tseꞌe nnu̱jaꞌvimda je̱ts yakmo̱ꞌyumdinupeꞌe je̱ pu̱k juuꞌ veꞌe vaꞌajts ijtp xa̱ꞌma ka̱jx, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yakꞌijtp je̱m tsapjo̱o̱tm, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe vyeꞌema ax joꞌn je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe vintó̱kip, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe vyeꞌema ax joꞌn je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe niiꞌkxp. Ku̱xeꞌe je̱ Nteꞌyam xjaanchjávada, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe je̱ mya̱kkin ka̱jx mꞌíxjada mjayé̱pjada, apa̱a̱mdu̱kani tseꞌe du̱jayep je̱ nu̱tso̱o̱ku̱n juuꞌ veꞌe yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkinup ku veꞌe tun tá̱mani vye̱ꞌnat je̱ ita̱ka̱x.
Mxo̱o̱jntktup tseꞌe ku̱xeꞌe veꞌem xꞌaꞌixta, ó̱yameꞌe u̱xyam mtsaachpaaꞌtta ku veꞌe ve̱e̱ꞌn ya̱ it ñaxy je̱tseꞌe xyaknaxta je̱ choꞌox je̱ꞌe̱ ka toꞌk viijnap. Je̱ꞌe̱ ka̱jxts ya̱ꞌa̱ veꞌe veꞌem je̱tseꞌe yakꞌíxu̱t je̱ts mjaanchjaꞌvidupeꞌe je̱ Jesucristo, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe xmuté̱nadat je̱ choꞌox je̱ꞌe̱. Je̱ oro, ó̱yam je̱ꞌe̱ veꞌe kyutó̱kiyu̱t, vanꞌítnum tseꞌe kyeꞌex je̱ts oro je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe yakpu̱m je̱m ja̱njo̱o̱tm je̱tseꞌe jyu̱ꞌu̱. Ax je̱ jaanchjaꞌvin juuꞌ veꞌe mjaye̱jptup, nu̱yojkts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱o̱y du̱tunnu̱ma̱ja je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ oro, ke̱ꞌxpapts je̱ꞌe̱ veꞌe o̱y vintso̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam xjaanchjávada ku veꞌe xmuté̱nada je̱ choꞌox je̱ꞌe̱. Tá̱vani tseꞌe xmuté̱nada vyeꞌna je̱ choꞌox je̱ꞌe̱, vanꞌit tseꞌe je̱ Nteꞌyam mꞌo̱ñu̱kó̱tsajadat, myakmá̱jajadat, je̱tseꞌe je̱ vintsa̱ꞌkin mmo̱ꞌo̱jadat. Veꞌem tseꞌe du̱tónu̱t je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ Jesucristo ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkijinit. O̱yameꞌe je̱ Jesucristo xkaꞌixti, o̱o̱y tseꞌe xtuntso̱kta; ó̱yameꞌe u̱xyam xkaꞌixta, mjaanchjaꞌvidupts miits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe o̱o̱y mtunxo̱o̱ndu̱kta je̱ xo̱o̱jntku̱n ma̱a̱t juuꞌ veꞌe je̱ ayook kayakpaatp je̱tseꞌe nko̱jtsvaatsumdat. Veꞌem tseꞌe xtonda ku̱x ku veꞌe xjaanchjávada je̱ Jesucristo, mjaye̱jptup tseꞌe je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp.
10 Je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpata̱jkta, je̱ꞌe̱ tseꞌe o̱o̱y du̱tumpayo̱ꞌydu je̱tseꞌe du̱ꞌíxtidi vintso̱ veꞌe du̱nu̱jávadat ti veꞌe tyijp ku veꞌe je̱ jayu du̱jaye̱pta ya̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱ꞌavaꞌnidu je̱ts mkunooꞌkxjadapeꞌe je̱ Nteꞌyam, 11 yꞌíxtiduts je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱n vinꞌiteꞌe je̱ts vintso̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam veꞌem du̱tónu̱t. Je̱ Espíritu Santo, juuꞌ veꞌe ijtp je̱m je̱ Nteꞌyam jyaꞌvin ka̱jxm, je̱ꞌe̱ tseꞌe ijtpa je̱m jyaꞌvin ka̱jxmda, tukꞌíxju̱duts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe tooꞌva̱jkp vyaꞌnu̱xjidi je̱ts ti tsaachpaatu̱neꞌe je̱ Cristo yaknáxup je̱ts je̱ ma̱jin juuꞌ veꞌe u̱xꞌo̱o̱k jyayé̱pup. 12 Je̱ Nteꞌyam tseꞌe tuknu̱jaꞌvijidu je̱ts ka je̱ꞌe̱peꞌe viinm je̱ yꞌo̱ꞌyin juuꞌ veꞌe yꞌavaꞌnidu, u̱u̱ꞌm je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ nꞌo̱ꞌyinamda, je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe du̱nu̱ko̱jtsti juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo ka̱jx mvaꞌnu̱xju̱du je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe du̱ꞌavaꞌnidup je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook, je̱ Espíritu Santo, juuꞌ veꞌe tso̱o̱ꞌn je̱m tsapjo̱o̱tm je̱tseꞌe yakkex yaja naxviijn. Ax juuꞌ tseꞌe myaktuknu̱jaꞌvidu, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe je̱ aangelesta̱jk cho̱jktu je̱tseꞌe du̱vinmó̱tudat.
13 Ax je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, naajkꞌítjada viji kej je̱ts nayꞌakuva̱a̱ꞌnajada, je̱ꞌe̱ tseꞌe myakkó̱pkadap je̱ ma̱ja̱ maaꞌyu̱n juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam mtoꞌnu̱xjadap je̱ xa̱a̱j ku veꞌe je̱ Jesucristo ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkijinit. 14 Veꞌem xa veꞌe du̱tsa̱k je̱tseꞌe mꞌijttinit ax joꞌn je̱ piꞌk ónu̱k juuꞌ veꞌe ka̱tsu̱pa̱jktup, kaꞌa tseꞌe mꞌukjoojntykidinit ax joꞌn mjoojntykidi ku veꞌe xkanu̱jaꞌvidi je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook. 15 Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe mjoojntykadat: Pa̱n ti veꞌe mtoondup mko̱jtstup, je̱ vaꞌajts aaj je̱ vaꞌajts jo̱o̱t ma̱a̱t tseꞌe veꞌem xtóndat xkó̱tstat, veꞌem ax joꞌn je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe myaaxu̱xju̱du, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ vaꞌajts aaj je̱ vaꞌajts jo̱o̱t du̱jaye̱jpp. 16 Ku̱x jidu̱ꞌu̱m xa veꞌe je̱ Kunuuꞌkx Jatyán vyaꞌañ: “Jaye̱pta je̱ vaꞌajts aaj je̱ vaꞌajts jo̱o̱t, veꞌem ax joꞌn a̱tseꞌe je̱ vaꞌajts aaj je̱ vaꞌajts jo̱o̱t njayep.” Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ.
17 Ku̱xeꞌe xmuko̱tsta je̱ Dios Teeꞌ, je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe nu̱jom je̱ jayu du̱to̱kimpayo̱ꞌyp ax joꞌn du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga, veꞌem ax joꞌn toꞌk jadoꞌk du̱tonda du̱ko̱tsta juuꞌ veꞌe o̱y je̱ts juuꞌ veꞌe ka ó̱yap, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe tun vinko̱pk je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam xvinjávadat xvintsa̱ꞌa̱gadat pa̱n vinxu̱p xa̱a̱j pa̱n vinxu̱p joojnteꞌe mjoojntykada mnaxviijnada. 18 Mnu̱jaꞌvidinup xa miitseꞌe vintso̱ veꞌe myakkujocho̱o̱kti je̱tseꞌe veꞌem mko̱o̱ꞌkjoojntykidinit ax joꞌn jyoojntykidi je̱ ju̱jpit jáyuda; kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe tyoꞌnu̱xjidi vintso̱ veꞌe jyoojntykidi. Juuꞌts miitseꞌe myaktukkujocho̱o̱ktu, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe vyeꞌema ax joꞌn juuꞌ veꞌe kutó̱kiyup, ax joꞌn je̱ plata ukpu̱ je̱ oro. 19 Vaꞌajts tsó̱vaxts miitseꞌe myakkujocho̱o̱kti, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ Cristo xkuꞌo̱o̱ꞌkimdi ax joꞌn je̱ carnero ónu̱k juuꞌ veꞌe o̱y je̱ts tsoj je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam yaktukvintsa̱ꞌki. 20 Kaꞌanumeꞌe ya̱ it cho̱o̱ꞌndu̱k vyeꞌna je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱nu̱pa̱a̱jmtki je̱tseꞌe je̱ Cristo xkuꞌo̱o̱ꞌkimdat, ax u̱xya námnum tseꞌe, ku veꞌe kuka̱xa ámani, miits je̱ mꞌo̱ꞌyin ka̱jxtats je̱ꞌe̱ veꞌe veꞌem tyoojnji. 21 Ku̱x toꞌk mukeꞌe mꞌitta je̱ Cristo ma̱a̱t, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe xjaanchjávada je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe yakjoojntykpa̱jkju je̱tseꞌe yakmá̱jiji yakjaanchiji. Ax veꞌem tseꞌe xjaanchjávada je̱ Nteꞌyam je̱tseꞌe xꞌaꞌixta je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe miimpnum.
22 Mnaajkvaatsju̱du xa veꞌe ku veꞌe xka̱tsu̱pa̱jkti je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱ je̱tseꞌe veꞌem xtso̱kta je̱ jaanchjaꞌvivata̱jkta. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, nachó̱kjada toꞌk jadoꞌk toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t. 23 Je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ka̱jx tseꞌe je̱ nam joojntykin mmo̱o̱jyjidi, je̱ ayook juuꞌ veꞌe kakutó̱kip je̱tseꞌe xa̱ꞌma ka̱jx yꞌit, juuꞌ ka̱jxeꞌe je̱ joojntykin jye̱ja. 24 Veꞌem xa ya̱ꞌa̱ veꞌe ax joꞌn je̱ Kunuuꞌkx Jatyán vyaꞌañ:
Veꞌem xa veꞌe je̱ jayu ax joꞌn je̱ yukjo̱o̱tmit aajy ojts,
veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ mya̱jin ax joꞌn je̱ yukjo̱o̱tmit pu̱j,
ta̱a̱tsnup tseꞌe je̱ aajy je̱ ojts je̱tseꞌe kyu̱sta̱ka je̱ pu̱j,
25 ax je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n je̱ yꞌayook,
xa̱ꞌma ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌit.
Ax je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook juuꞌ veꞌe myakvaajnjidu.