6
Nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe mutoondup, vaꞌan tseꞌe du̱vintsa̱ꞌa̱gada je̱ vyintsa̱nda, veꞌem tseꞌe je̱ Nteꞌyam kyayakvinko̱jtspé̱tu̱t je̱tseꞌe je̱ jayu du̱kapakó̱tsu̱t je̱ nꞌixpa̱jku̱namda. Ax pa̱n je̱ jaanchjaꞌviva jáyuts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ vyintsa̱nda, kaꞌa tseꞌe du̱yakvintsa̱ꞌkintó̱kidat je̱ vyintsa̱nda ku̱x yꞌutsta yꞌajchta je̱ꞌe̱ veꞌe, nu̱yojk o̱yeꞌe du̱toojnjadat juuꞌ veꞌe o̱y, ku̱x je̱ vyintsa̱nda, pyuta̱jkidupts je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱n pa̱n jatyeꞌe yaktso̱jktup je̱tseꞌe je̱ Jesucristo du̱jaanchjávada. Tukyakꞌixpa̱ku̱ veꞌem je̱ jayu je̱tseꞌe veꞌem xtukkaꞌamáyu̱t.
Je̱ tukꞌo̱ꞌyin je̱ts je̱ tukjo̱tka̱daaku̱n
Pa̱n je̱m xa veꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱tukꞌíxtup je̱ viijnk ixpa̱jku̱n je̱tseꞌe du̱kakuva̱kta je̱ vaꞌajts ixpa̱jku̱n juuꞌ veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesucristo jye̱ꞌe̱, je̱ vaꞌajts ixpa̱jku̱n juuꞌ veꞌe du̱ma̱a̱tnavyaatjup du̱ma̱a̱tnayꞌake̱e̱guijup je̱ Nteꞌyam jye̱ꞌe̱, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tinu̱jávada, namyá̱jijidup je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱ꞌe̱jyji veꞌe tyoonkidup juuꞌ veꞌe je̱ jayu natyukko̱jtsvintso̱o̱jvjup. Ax ku tseꞌe je̱ jayu ñakyo̱jtsvintsá̱vju̱, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱yakjé̱jip je̱ e̱jku̱n, je̱ tsoꞌoxpa̱jku̱n, je̱ vinko̱jtspe̱jtu̱n, je̱ ko̱ꞌo̱y vinmaꞌyu̱n, kaꞌa tseꞌe ñayjávajada je̱ jayu. Kaꞌa xa veꞌe yꞌo̱ya je̱ vyinmaꞌyu̱nda pa̱n pa̱neꞌe veꞌem játkidup, kaꞌa tseꞌe du̱nu̱jávada je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, veꞌemeꞌe vyinmayda je̱ts je̱ yꞌavintso̱ o̱ꞌyin je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ jayu je̱ Nteꞌyam du̱vinjava du̱vintsa̱ꞌa̱ga. Ax ma̱ja̱ o̱ꞌyints je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ jayu je̱ Nteꞌyam du̱vinjava du̱vintsa̱ꞌa̱ga, je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe yaktukjo̱tka̱daꞌaky vinxu̱peꞌe juuꞌ yakꞌix yakjayep. Ni tía xa veꞌe nkayakje̱ꞌyumdi yaja naxviijn ku veꞌe nke̱ꞌxumdi, ni tía tseꞌe nkayaktso̱o̱ꞌnumduvat ku veꞌe nꞌo̱o̱ꞌkumdinit. Ax pa̱n njaye̱jpumdup tseꞌe je̱ kaaky je̱ na̱a̱j je̱ts je̱ vit je̱ xo̱x, ntukjo̱tka̱daakumdapts u̱u̱ꞌm je̱ꞌe̱ veꞌe. Je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe naajkkumeenavaajnju̱dup, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe choꞌoxa vintso̱ veꞌe kyaꞌadat je̱p to̱kin ja̱a̱tp, yꞌajo̱o̱tidup tseꞌe may viijn juuꞌ veꞌe ka víjap ka kéjap je̱ts juuꞌ veꞌe yakto̱kintoojnju̱dup. Ax je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ jayu du̱yakmaꞌtp je̱tseꞌe du̱tukmasa̱ꞌa̱k je̱ Nteꞌyam je̱ tyooꞌ. 10 Ku xa veꞌe je̱ jayu du̱nasꞌayo̱va je̱ meen, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱yakjé̱jip je̱ ko̱ꞌo̱y vinmaꞌyu̱n je̱ts je̱ ko̱ꞌo̱y toꞌnu̱n. Je̱mda tseꞌe juuꞌ veꞌe je̱ tu̱v jaanchjaꞌvin du̱ko̱o̱ꞌkma̱ja̱pa̱a̱mdinup ku̱x o̱o̱yeꞌe du̱tuntso̱kta je̱tseꞌe kyumeenadat, veꞌem tseꞌe tyooꞌtó̱kida je̱tseꞌe je̱ jyo̱o̱t je̱ jyaꞌvin o̱o̱y tyunyaktsaachpaaꞌtjada.
Ku je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ yakꞌama̱a̱daaga
11 Ax mits, je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu, kaꞌa tseꞌe xꞌitu̱mo̱ꞌo̱t ya̱ ko̱ꞌo̱y tooꞌ; je̱ꞌe̱ veꞌe mtónup mkó̱tsup je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, vinjava vintsa̱ꞌa̱ga je̱ Nteꞌyam, jaye̱pu̱ je̱ jaanchjaꞌvin je̱ts je̱ tso̱jku̱n, mute̱na juuꞌ jaty, naajkꞌítju̱ nu̱u̱ꞌk aaj nu̱u̱ꞌk jo̱o̱t, 12 je̱ts ama̱a̱daaga je̱ jaanchjaꞌvin ka̱jx je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱. Tunꞌixu̱ vintso̱ veꞌe xjaye̱jpnit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam mtuknu̱yaaxu̱xju je̱ts juuꞌ ka̱jxeꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n o̱y xpu̱u̱jm je̱ja je̱ nu̱may jayu vyinkujk, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe mnayꞌavaꞌniji vintso̱ veꞌe mjaanchjáva.
13 Je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe je̱ joojntykin du̱yajkp, je̱ts je̱ Jesucristo, juuꞌ veꞌe je̱m je̱ Poncio Pilato vyinkojkm o̱y je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n du̱pa̱a̱m, jé̱jats a̱ts mitseꞌe je̱ꞌe̱ vyinkujkta ntukpavaꞌañ 14 je̱tseꞌe xkutyónu̱t je̱ toonk juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam mmo̱o̱jyju, veꞌem tseꞌe je̱ jayu vaꞌajts du̱nu̱jávadat je̱ts pa̱n ti je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ to̱kin je̱tseꞌe ñaajkꞌítjadat o̱y je̱ts vaꞌajts. Tonu̱ veꞌem vanꞌit paat ku veꞌe myiinnuvat je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo. 15 Ax miinnuvapts je̱ꞌe̱ veꞌe, veꞌem ax joꞌn du̱nu̱pa̱a̱jmtki je̱ Kunuuꞌkx Teeꞌ, je̱ꞌe̱jyji veꞌe nu̱jom juuꞌ jaty du̱ka̱ꞌmika̱jxp, je̱ Yakkutojkpa juuꞌ veꞌe du̱yakkutojkjip je̱ yakkutojkpata̱jk je̱ts je̱ Vintsá̱n juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsá̱nip je̱ vintsánta̱jk. 16 Je̱ꞌe̱ xa veꞌe tun toꞌkji juuꞌ veꞌe du̱ka̱ꞌmip juuꞌ jatyeꞌe kavintó̱kip, joojntykipts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ja ajajtk it ja̱a̱t joma veꞌe ni pa̱na kyanaajktá̱maja. Ni pa̱na xa veꞌe kyaꞌixju̱, ni pa̱na xa veꞌe kyaꞌo̱ꞌyixju̱ je̱tseꞌe yꞌíxju̱t. ¡Je̱ꞌe̱ tseꞌe xa̱ꞌma ka̱jx du̱nu̱má̱jinup du̱nu̱jaanchinup je̱tseꞌe je̱ kutojku̱n du̱jaye̱jpnit! Amén.
17 Na̱a̱jmada pa̱n pa̱n jatyeꞌe kumeenda yaja naxviijn je̱ts kaꞌa veꞌe ñamyá̱jajadat je̱ts kaꞌa veꞌe je̱m je̱ meen kya̱ꞌm ñapyá̱mjadat, ku̱x kaꞌa veꞌe du̱nu̱jávada vinxu̱peꞌe ya̱ it jyaaꞌknáxu̱t ku veꞌe du̱jaaꞌkjayé̱ptat je̱ myeen, ñojkꞌó̱yeꞌe je̱m je̱ Nteꞌyam yꞌam kya̱ꞌm ñapyá̱mjadat, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe o̱o̱y xtunmo̱ꞌyumdup nu̱jom juuꞌ jaty je̱ꞌe̱ ka̱jx je̱tseꞌe ntukxo̱o̱jntkumdat. 18 Na̱a̱jmada je̱tseꞌe du̱tóndat juuꞌ veꞌe o̱y je̱ts juuꞌ veꞌe yꞌíxtup jyaye̱jptup, je̱ꞌe̱ tseꞌe tyukputá̱kadap je̱ viijnk jáyuda. 19 Ku tseꞌe veꞌem du̱tóndat, yꞌapa̱a̱mdu̱kadapts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe miimpnum je̱tseꞌe du̱yakvinkó̱pkadat je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp.
Juuꞌ veꞌe je̱ Pablo tyukpavanꞌu̱xꞌo̱o̱kinu je̱ Timoteo
20 Timoteo, vaꞌajts tseꞌe xyakꞌítu̱t je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook juuꞌ veꞌe myaktukka̱ta̱jki. Kaꞌa tseꞌe xꞌitu̱mo̱ꞌo̱t je̱tseꞌe jyé̱jat je̱ ko̱ꞌo̱y ayook je̱ts je̱ ka̱ts juuꞌ veꞌe tyijtup nu̱jaꞌvin, ax kaꞌa tseꞌe je̱ ka̱ts du̱ma̱a̱tnavyaaꞌtyju̱ du̱ma̱a̱tnayꞌake̱e̱gaja je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook. 21 Je̱meꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe veꞌem yakꞌixpa̱jktup, veꞌemeꞌe vyaꞌanda je̱ts yꞌíxada veꞌe je̱ Nteꞌyam; ax kaꞌa tseꞌe du̱ꞌíxada, myaso̱o̱ktinuts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tu̱v jaanchjaꞌvin.
Je̱ Nteꞌyam tseꞌe mkunooꞌkxjup.