Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ mume̱jtsk na̱k juuꞌ veꞌe je̱ Juan jyaay
1
Ku je̱ Juan du̱nu̱jaꞌyi toꞌk je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk ma̱a̱t je̱ yꞌónu̱kta
A̱ts, je̱ ma̱j ónu̱k, toꞌk juuꞌ veꞌe je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk du̱nu̱vinténip, máyam a̱tseꞌe je̱ Dios ntuknu̱ke̱xta je̱ uts je̱ tsa̱ꞌa̱ ma̱a̱t je̱ yꞌónu̱kta juuꞌ a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntso̱jktup. Ax ka á̱tsjyapts miitseꞌe ntso̱jktup, mtso̱jkju̱duvapts miits je̱ꞌe̱ veꞌe nu̱jom pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱nu̱jaꞌvidup je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe nnacho̱jkumjada ku̱xeꞌe yam njaꞌvin ka̱jxmamda yꞌit je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱ je̱ts xa̱ꞌma ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe yam njaꞌvin ka̱jxmamda yꞌijtnit. Je̱ Dios Teeꞌ je̱ts je̱ Jesucristo, je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k, je̱ꞌe̱ tseꞌe xkunooꞌkxumdap je̱tseꞌe nꞌijtumdinit je̱ tyukmo̱ꞌtu̱n ma̱a̱tta je̱ yꞌo̱y jo̱o̱t ma̱a̱tta, veꞌem tseꞌe nꞌijtumdinit je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱ ma̱a̱t je̱ tso̱jku̱n ma̱a̱t.
O̱o̱y xa a̱tseꞌe ntuntukxo̱o̱ndu̱k ku a̱tseꞌe nnu̱java je̱ts je̱meꞌe je̱ mꞌónu̱kta juuꞌ veꞌe du̱pana̱jkxtup je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, veꞌem ax joꞌn je̱ Dios Teeꞌ xtukpavaꞌnumdi. Ax je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, vaꞌan tseꞌe du̱nacho̱jkumjada toꞌk jadoꞌk. Ax je̱ pavaꞌnu̱n juuꞌ a̱ts miitseꞌe ntuknu̱jaꞌyidup, ka nam pavaꞌnu̱napts je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱ pavaꞌnu̱n je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n kyo̱jts ku veꞌe yakꞌixpa̱jkꞌukvaajñ. Pa̱n nacho̱jkumju̱dup tseꞌe toꞌk jadoꞌk, nkutyoꞌnumdup tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ pyavaꞌnu̱n. Ax je̱ꞌe̱ je̱ pyavaꞌnu̱n, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe nnacho̱jkumjadat toꞌk jadoꞌk, veꞌem ax joꞌn xnu̱jávada vanꞌítani ku veꞌe xꞌamo̱tunajxꞌukvaandi je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook.
Je̱ꞌe̱ pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ jayu du̱vinꞌa̱a̱ꞌndup
May xa veꞌe yꞌitta yaja naxviijn pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ jayu du̱vinꞌa̱a̱ꞌndup, vaandupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ Jesucristo jyayuvimpijt. Vinꞌa̱a̱ꞌmpats je̱ꞌe̱ veꞌeda pa̱n pa̱n jatyeꞌe veꞌem vaandup, choꞌoxpa̱jktupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Cristo. Nayꞌixꞌítjada ku̱x ku veꞌe mkatoꞌnu̱xjadat juuꞌ veꞌe mtoondup, je̱ꞌe̱ tseꞌe mtóndap je̱tseꞌe puꞌuk avaada xjaye̱jptinit je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam mtukmutso̱jkju̱dup.
Pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱yaknu̱yojkip je̱ Cristo je̱ yꞌixpa̱jku̱n je̱tseꞌe je̱ jayu du̱tukꞌix ax joꞌn du̱kapaaꞌty du̱kahꞌake̱e̱ga ma̱a̱t je̱ ka̱ts je̱ ayook juuꞌ veꞌe je̱ Cristo yaktaan, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱m jyaꞌvin ka̱jxm je̱ Nteꞌyam. Ax pa̱n pa̱n tseꞌe je̱ jayu du̱tukꞌixp juuꞌ veꞌe je̱ Cristo kyo̱jts, je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe jyaꞌvin ka̱jxm yꞌitta je̱ Dios Teeꞌ je̱ts je̱ yꞌOnu̱k. 10 Pa̱n je̱m xa veꞌe juuꞌ veꞌe mkuꞌíxju̱dup je̱tseꞌe je̱ jayu du̱katukꞌix ya̱ ixpa̱jku̱n, kaꞌa tseꞌe xkuvá̱ktat je̱m mta̱kꞌam je̱ts ni kaꞌa tseꞌe xꞌo̱yvinkuko̱jtsiduvat. 11 Ku̱x pa̱n pa̱n xa veꞌe du̱ꞌo̱yvinkuko̱jtsip, tyukma̱a̱ttuumpts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱.
Ku je̱ Juan kyo̱jtskuka̱jxini
12 Je̱p xa veꞌe may viijn juuꞌ a̱ts miitseꞌe ku̱njaaꞌktuknu̱jaꞌyidi, ax kaꞌats a̱tseꞌe yap na̱k ku̱jxp njaꞌavaꞌañ ku̱x ntsa̱jkp a̱tseꞌe je̱ts a̱ts miitseꞌe na̱jkx nkuꞌixta je̱tseꞌe aviinm ahꞌam nmukó̱tstat, veꞌemeꞌe puꞌuk avaada nxo̱o̱jntkumdat.
13 Je̱ nꞌútsamda je̱ ntsa̱ꞌa̱amda juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam vyinko̱o̱n, je̱ꞌe̱ je̱ yꞌónu̱kta tseꞌe mke̱jxu̱xju̱dup máyam je̱ Dios. Amén.