Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ mume̱jtsk na̱k juuꞌ veꞌe je̱ Pedro jyaay
1
A̱tseꞌe je̱ Simón Pedro, je̱ Jesucristo je̱ myutoompa je̱ myupa̱jkpa je̱ts je̱ kyuká̱tsiva. Máyam a̱ts miitseꞌe je̱ Dios ntuknu̱ke̱xta. Je̱ nYaktso̱o̱kpamda Jesucristo, je̱ Nteꞌyam, tyuumpts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe pyaatyp yꞌake̱e̱guip, je̱ꞌe̱ tseꞌe mmo̱o̱jyju̱du je̱ jaanchjaꞌvin, veꞌem ax joꞌn a̱a̱tseꞌe xmo̱o̱yva. ¡O̱o̱yts je̱ꞌe̱ veꞌe tyunꞌo̱ya je̱ jaanchjaꞌvin juuꞌ veꞌe xmo̱ꞌyumdu!
O̱o̱yeꞌe xtunjayé̱ptat je̱ kunooꞌkxu̱n je̱ts je̱ o̱y jo̱o̱t je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe xꞌíxada je̱ Nteꞌyam je̱ts je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesús.
Tonda juuꞌ veꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkip je̱ts mvinko̱o̱jnju̱du veꞌe je̱ Nteꞌyam
Je̱ Nteꞌyam tseꞌe xmo̱ꞌyumdu pa̱n ti veꞌe xkaꞌijtjimdup je̱tseꞌe njoojntykimdinit ax joꞌn je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tsa̱k. Veꞌem tseꞌe du̱tuujn je̱ nu̱jaꞌvin ka̱jx juuꞌ veꞌe njaye̱jpumdup je̱ Cristo ka̱jx, je̱ꞌe̱ je̱ mya̱jin ka̱jx je̱ yꞌo̱y jo̱o̱tin ka̱jxeꞌe xyaaxjimdi. Ku veꞌe veꞌem du̱tuujn, xyaktaajnjimdu tseꞌe je̱ ma̱ja̱ vaandu̱k juuꞌ veꞌe o̱y je̱ts tsoj, veꞌem tseꞌe mko̱o̱ꞌkka̱ꞌmijidinit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe ijtp yaja naxviijn je̱tseꞌe je̱ jayu du̱yakvinto̱ki, veꞌem tseꞌe mꞌijttinit o̱y je̱ts vaꞌajts, veꞌem ax joꞌn je̱ Nteꞌyam yꞌit o̱y je̱ts vaꞌajts.
Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe vinko̱pk je̱tseꞌe xjaanchjávadat je̱ Jesucristo; ax ka je̱ꞌe̱jyap tseꞌe ku je̱ꞌe̱ veꞌe xjaanchjávadat, nay veꞌempa veꞌe je̱tseꞌe xjaye̱jptuvat je̱ tsoj jáyuvin je̱ yakxó̱n jáyuvin; ax ka vanxú̱pjyap tseꞌe, veꞌempa veꞌe je̱tseꞌe xnu̱jávadat ti veꞌe je̱ Nteꞌyam cha̱jkp; nay veꞌempa veꞌe je̱tseꞌe mnayꞌakuva̱a̱ꞌnajadat; ax ka je̱ꞌe̱jyap tseꞌeva, nay veꞌempa veꞌe je̱tseꞌe ijtp xtóndat je̱ yꞌo̱y je̱ꞌe̱; je̱tspa veꞌe mjoojntykadat pa̱n vintso̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam yakma̱ja yakjaancha yꞌijtnit; ax ka vanxú̱pjyap tseꞌeva, veꞌempa veꞌe je̱tseꞌe xma̱a̱tnachó̱kjadat je̱ utsta je̱ ajchta ma̱a̱t je̱ utsta je̱ tsa̱ꞌa̱da; ax ka je̱ vaatjyap tseꞌe yꞌatu̱va, nay veꞌempa veꞌe je̱tseꞌe anañu̱joma je̱ jayu xjávadat xtsó̱ktat. Pa̱n veꞌem tseꞌe xtonda je̱tseꞌe xyaknu̱yojkiꞌata̱ꞌa̱tsta juuꞌ a̱tseꞌe tu̱nka̱ts, kaꞌa tseꞌe nu̱nko̱o̱jyji mjoojntykadat, o̱y tseꞌe xꞌíxadat je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo je̱tseꞌe je̱ jayu xputá̱kadat je̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱ꞌíxaiduvat. Ax pa̱n pa̱n tseꞌe veꞌem je̱ vinmaꞌyu̱n du̱kajaye̱jpp je̱tseꞌe veꞌem du̱katún, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ viints jayu ku̱yꞌijt, jyaaꞌtyó̱kits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts je̱ Jesucristo veꞌe tuknu̱vaatsju je̱ tyo̱kin.
10 Ax veꞌem tseꞌe, utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, je̱ꞌe̱ tseꞌe mꞌíxtadap je̱tseꞌe nu̱yojk xyaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kadat je̱ts je̱ Nteꞌyameꞌe myaaxu̱xju̱du je̱tseꞌe mvinko̱o̱jnjidi. Pa̱n veꞌem tseꞌe xtonda, ni je̱ vinꞌita tseꞌe mkakaꞌadat je̱p to̱kin ja̱a̱tp, 11 má̱jum tseꞌe myakꞌavaatsu̱xjadat je̱ it joma veꞌe mtá̱kadat je̱m je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda kyutojku̱n jo̱o̱tm, je̱ nYaktso̱o̱kpamda Jesucristo jye̱ꞌe̱, je̱ kutojku̱n juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtnup.
12 Xa̱ꞌma a̱ts miitseꞌe ntukjaaꞌmyé̱tsta juuꞌ a̱tseꞌe tu̱nka̱ts, ó̱yam je̱ꞌe̱ veꞌe xnu̱jávada je̱tseꞌe toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t mnaajkꞌítjada je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱ ma̱a̱t juuꞌ veꞌe mkuva̱jktu. 13 Veꞌemts a̱tseꞌe njava je̱ts pa̱n vinxu̱p xa̱a̱j a̱tseꞌe njoojntyka yaja naxviijn, pyaatyp yꞌake̱e̱guipts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts a̱ts miitseꞌe nvaajnjadat je̱tseꞌe veꞌem mjoojntykadat, 14 ku̱x nmu̱jaꞌvip a̱tseꞌe je̱ts tso̱jkeꞌe a̱ts ya̱ njaꞌvin du̱tukvaꞌatsu̱t a̱ts ya̱ nniꞌkx ya̱ nko̱pk juuꞌ veꞌe o̱o̱ꞌkup, veꞌem ax joꞌn a̱tseꞌe je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo vaꞌajts xvaajnji. 15 Pa̱n joma vaat a̱tseꞌe xꞌo̱ꞌyixju̱, je̱ꞌe̱ a̱tseꞌe ntuump je̱ts ya̱ꞌa̱ veꞌe je̱m mvinmaꞌyu̱n ka̱jxm xa̱ꞌma xjayé̱ptat ku a̱tseꞌe a̱a̱ꞌkani nve̱ꞌnat.
Yꞌix tseꞌe je̱ Pedro je̱ Cristo je̱ mya̱jin
16 Kaꞌa xa a̱a̱tseꞌe nmutaayvaaty je̱ maaydu̱k ku a̱a̱ts miitseꞌe ntuknu̱jaꞌvidi je̱ ma̱kkin juuꞌ veꞌe jyayejpp je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo je̱ts ku veꞌe myiijn, ya̱ nꞌavintso̱ viijnam a̱a̱tseꞌe ntukꞌix je̱ ma̱jin juuꞌ veꞌe jyayejpp. 17 Je̱m xa a̱a̱tseꞌe nveꞌna ku veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ vintsa̱ꞌkin je̱ts je̱ ma̱jin myo̱o̱jyji ku veꞌe toꞌk je̱ ayook yakmo̱tu, je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nu̱jom du̱nu̱ma̱jika̱jxp, je̱meꞌe cha̱a̱ꞌn. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ: “Ya̱ꞌa̱ xa veꞌe a̱ts je̱ nꞌOnu̱k, juuꞌ a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntsa̱jkp, o̱o̱yts a̱ts ya̱ꞌa̱ veꞌe ntuntukxo̱o̱ndu̱k.” 18 Nꞌamo̱tunajxts a̱a̱tseꞌe viinm je̱ ayook juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm tso̱o̱ꞌn ku a̱a̱tseꞌe mpejt je̱ꞌe̱ ma̱a̱t joma veꞌe je̱ kunuuꞌkx ko̱pk juuꞌ veꞌe ka̱jxm.
19 Ax ya̱ꞌa̱ ka̱jx tseꞌe, nu̱yojk ma̱kkts a̱a̱tseꞌe njaanchjáva je̱ ayook juuꞌ veꞌe xyaktaajnjimdu je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpata̱jkta. Veꞌem xa veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ax joꞌn toꞌk je̱ kujajpa je̱ kuta̱ꞌkxpa juuꞌ veꞌe du̱kujajp du̱kuta̱ꞌkxp je̱ja ko̱o̱ꞌts it ja̱a̱t vanꞌit paat ku veꞌe je̱ xa̱a̱j pyítsumu̱t. O̱y xa veꞌe xtóndat pa̱n myakvinkó̱pkadapeꞌe ya̱ ayook vanꞌit paat ku veꞌe o̱y xvinmó̱tudat, veꞌemeꞌe mjáttat ax joꞌn je̱ ma̱ja̱ maatsa ku̱tya̱ꞌkxꞌukvaajñ je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda. 20 Ya̱ꞌa̱ tseꞌe du̱nu̱vinko̱pkika̱jxp je̱tseꞌe xjaaꞌmyé̱tstat: Ni pa̱na xa veꞌe je̱ yꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱n ka̱jx kyaꞌo̱ꞌyixju̱ je̱tseꞌe du̱ko̱jtsvaꞌatsu̱t je̱ Kunuuꞌkx Jatyán. 21 Ku̱x kaꞌa veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook je̱ jayu tyukje̱ꞌyjidi ku̱x veꞌemeꞌe je̱ jayu du̱tso̱kta, je̱ Espíritu Santo veꞌe je̱ jayu je̱ vinmaꞌyu̱n du̱mo̱o̱ydu je̱tseꞌe du̱ko̱jtsnáxtat je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook.