2
Je̱ts mits, juuꞌ a̱tseꞌe nꞌonu̱kjaꞌvip, pa̱mu̱ je̱ ma̱kk aaj je̱ ma̱kk jo̱o̱t je̱ maaꞌyu̱n ka̱jx juuꞌ veꞌe je̱ Cristo Jesús xtoojnjimdup. Je̱ ayook juuꞌ veꞌe mꞌamo̱tunajx je̱ts a̱tseꞌe je̱ja je̱ nu̱may jayu vyinkujk ntukꞌix, je̱ꞌe̱ts mitseꞌe je̱ jayu mtukꞌíxup pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱ du̱toondup je̱tseꞌe du̱jajttuvat vintso̱ veꞌe je̱ viijnk jayu du̱tukꞌíxtuvat.
Veꞌem ax joꞌn toꞌk je̱ o̱y tojpa du̱mutena je̱ tsaachpaatu̱n, nay veꞌempats mitseꞌe xmuténivat je̱ tsaachpaatu̱n je̱ Cristo Jesús ka̱jx. Je̱ tojpa juuꞌ veꞌe je̱p tyoonk ja̱a̱tp ijtp, kaꞌa tseꞌe du̱tukta̱ka je̱ toonk juuꞌ veꞌe je̱ tojpa kyaje̱ꞌe̱ip, veꞌemeꞌe du̱tún ax joꞌn yꞌo̱yjávajat je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe yakta̱jkiju tojpa. Nay veꞌempa tseꞌe, pa̱n pa̱n jatyeꞌe noomdup, nacho̱tsꞌíxju̱dup, ukpu̱ viijnk du̱kooꞌyidup, ó̱yameꞌe mya̱a̱daꞌakta, kaꞌa tseꞌe du̱pa̱kta pa̱n ti veꞌe ñu̱kooꞌyidup pa̱n kaꞌa veꞌe kyooꞌyada ax joꞌn tukpavaꞌañ yꞌit je̱tseꞌe kyooꞌyadat. Je̱ yoova jayu, paatjupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe mutooꞌva̱jkp tyukka̱daꞌakjadat je̱ trigo ta̱a̱jm. Payo̱ꞌo̱yu̱ o̱y juuꞌ a̱tseꞌe nka̱jtsp; je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n tseꞌe mtukvinjávajap nu̱jom.
Jaaꞌmyé̱tsu̱ je̱ts je̱ Jesucristo veꞌe du̱yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jki je̱ts je̱ Nteꞌyam je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe jyoojntykpa̱jknuva ku veꞌe yꞌukꞌa̱a̱ꞌk. Yaknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiva tseꞌe je̱ts jayu je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe yꞌit je̱ yakkutojkpa David je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j. Ya̱ꞌa̱ xa veꞌe je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook juuꞌ a̱tseꞌe je̱ jayu nvaajnjidup. Ya̱ o̱y ka̱ts ya̱ o̱y ayook ka̱jx a̱tseꞌe nmutena je̱ tsaachpaatu̱n, je̱ꞌe̱ paat je̱ts a̱tseꞌe yap poxu̱ntu̱jkp nꞌit ax joꞌn a̱tseꞌe ku̱nꞌijt toꞌk juuꞌ veꞌe je̱ ma̱ja̱ to̱kin du̱toomp yꞌijt. Ax je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jayu toꞌk viijn du̱yakꞌit ax joꞌn a̱tseꞌe toꞌk viijn nyakꞌit, vaꞌkxtkꞌata̱a̱tspts je̱ꞌe̱ veꞌe may viijn. 10 Nu̱jom juuꞌ jaty a̱tseꞌe nmuténip je̱ꞌe̱ je̱ yꞌo̱ꞌyin ka̱jxta pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam vyinko̱o̱n, ax veꞌem tseꞌe je̱ Jesucristo yaktso̱ꞌo̱kjadat, toꞌk muk tseꞌe yꞌijttinit je̱ꞌe̱ ma̱a̱t je̱tseꞌe xa̱ꞌma ka̱jx jyoojntykidinit joma veꞌe je̱ ma̱jin.
11 Tyú̱vamts ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ ka̱ts juuꞌ veꞌe njaanchjaꞌvimdup:
Pa̱n ijtumdup tseꞌe ax joꞌn ku̱nꞌo̱o̱ꞌkumdi je̱ Cristo ma̱a̱t je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe toꞌk muk nꞌijtumda je̱ꞌe̱ ma̱a̱t,
xa̱ꞌma ka̱jxts u̱u̱ꞌm je̱ꞌe̱ veꞌe nma̱a̱tjoojntykimdinit;
12 pa̱n je̱ꞌe̱ ma̱a̱tts u̱u̱ꞌmeꞌe ntsaachpaatumda,
je̱ꞌe̱ ma̱a̱tts u̱u̱ꞌmeꞌe nyakkutojkumduvat;
pa̱n kaꞌats u̱u̱ꞌm je̱ꞌe̱ veꞌe nnatyukpa̱jkumjada,
kaꞌats u̱u̱ꞌm je̱ꞌe̱ veꞌe xnatyukpa̱jkumju̱duvat;
13 pa̱n kaꞌa tseꞌe nkutyoꞌnumda je̱ yꞌayook,
kyutyuumpts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe kya̱jtsp,
ku̱x kaꞌa xa veꞌe nvaat vimpit du̱tónu̱t juuꞌ veꞌe kya̱jtsp.
Jidu̱ꞌu̱m xa ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ ka̱ts.
Je̱ mutoompa je̱ mupa̱jkpa juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌo̱yjaꞌvip
14 Tukjaaꞌmyé̱tsta je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk juuꞌ a̱tseꞌe tu̱njaꞌa. Tukpavaꞌanda je̱ja je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n vyinkujk je̱ts kaꞌa veꞌe ñatyukko̱jtsvintsó̱vjadat o̱yjuuꞌ ka̱ts ayooka juuꞌ veꞌe kyapaatyp kyahꞌake̱e̱guip ma̱a̱t je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, ni vinxu̱pa xa je̱ꞌe̱ veꞌe kyatoꞌnu̱xjada ku veꞌe ñakyo̱jtsvintsó̱vjada, ko̱o̱jyji veꞌe je̱ jayu du̱yakme̱jtsvinmáyda pa̱n pa̱neꞌe amo̱tunajxtup. 15 Pa̱n vinxu̱peꞌe mꞌo̱ꞌyixju̱, je̱ꞌe̱ tseꞌe mtónup juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam yꞌo̱yjaꞌvip, veꞌem ax joꞌn toꞌk je̱ toompa juuꞌ veꞌe du̱toomp juuꞌ veꞌe je̱ vyintsá̱n yꞌo̱yjaꞌvip je̱ts kaꞌa tseꞌe tii juuꞌ veꞌe tyuktso̱ꞌo̱tyuump. O̱y yakxo̱neꞌe xko̱jtsvaꞌatsu̱t je̱ tu̱vu̱ka̱ts je̱ tu̱v ayook. 16 Kaꞌa tseꞌe xꞌitu̱mo̱ꞌo̱t je̱ ka̱ts je̱ ayook juuꞌ veꞌe kyapaatyp kyahꞌake̱e̱guip ma̱a̱t je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, ku̱x pa̱n pa̱n xa veꞌe veꞌem du̱ko̱jtstup, yakvintsa̱ꞌkinto̱kiꞌata̱a̱tstupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam. 17 Juuꞌ jaty tseꞌe je̱ jayu tyukꞌixpa̱jktup, veꞌem tseꞌe yo̱ꞌo̱y ax joꞌn je̱ paꞌam juuꞌ veꞌe je̱ jayu du̱yakmaꞌtp. Nu̱me̱jtsk je̱ꞌe̱da juuꞌ veꞌe veꞌem du̱yakvaꞌkxtktup je̱ ayook, je̱ Himeneo je̱ts je̱ Fileto. 18 Tooꞌtó̱kidu xa je̱ꞌe̱ veꞌeda, veꞌem tseꞌe je̱ jayu du̱tukꞌixta je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ o̱o̱ꞌkpata̱jk yꞌukjoojntykpa̱jktinuvat. Ax je̱m tseꞌe je̱ jaanchjaꞌvivata̱jk juuꞌ veꞌe yakvinmamyaꞌttu ma̱a̱t je̱ yꞌixpa̱jku̱nda. 19 Ax je̱ Nteꞌyam tseꞌe xpa̱a̱jmjimdu yam njaꞌvin ka̱jxmamda je̱ jaanchjaꞌvin juuꞌ veꞌe ta̱m xyakꞌijtumdup je̱ꞌe̱ ma̱a̱t. Veꞌem xa ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ jaanchjaꞌvin ax joꞌn je̱ ayook juuꞌ veꞌe vaamp: “Yꞌixa xa veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n pa̱n pa̱n jatyeꞌe jye̱ꞌe̱ip”, je̱ts nay jidu̱ꞌu̱mpa: “Nu̱jom tseꞌe pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱ꞌavaꞌnidup je̱ts je̱ Cristo je̱ jyayu je̱ꞌe̱ veꞌeda, vaꞌan tseꞌe du̱maso̱o̱ktini nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe ka ó̱yap.” Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ.
20 Joma veꞌe je̱ o̱y ta̱jk, ka je̱ apa̱jkinjyapts je̱peꞌe juuꞌ veꞌe oro je̱ts juuꞌ veꞌe plata, je̱ppa veꞌe juuꞌ veꞌe ku̱p je̱ts juuꞌ veꞌe naax, je̱p tseꞌe juuꞌ veꞌe je̱ ñu̱ma̱jin ma̱a̱t yaktuump, nay je̱ppa tseꞌe juuꞌ veꞌe ka je̱ ñu̱ma̱jin ma̱a̱tap yaktuump. 21 Veꞌem xa u̱u̱ꞌmeꞌe nꞌijtumda ax joꞌn je̱ apa̱jkin juuꞌ veꞌe ijtp joma veꞌe je̱ o̱y ta̱jk. Pa̱n naajkvaatsumju̱dupts u̱u̱ꞌmeꞌe je̱tseꞌe nmaso̱o̱kumda nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe ka ó̱yap, veꞌem tseꞌe nꞌijtumdat ax joꞌn je̱ apa̱jkin juuꞌ veꞌe je̱ jayu je̱ ñu̱ma̱jin ma̱a̱t yaktuump, apa̱a̱mdu̱ka tseꞌe nꞌijtumdat je̱tseꞌe ntoꞌnumdat pa̱n ti veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n cha̱jkp.
22 Kaꞌa tseꞌe mnamyaso̱ꞌo̱kju̱t je̱tseꞌe myakkutojku̱xju̱t je̱ vinmaꞌyu̱n juuꞌ veꞌe je̱ muutskit ónu̱k jyaye̱jptup ku veꞌe jyomvinmayda tyivinmayda; pana̱jkxu̱ je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, je̱ jaanchjaꞌvin, je̱ tso̱jku̱n, je̱ts je̱ o̱y jo̱o̱t. Pana̱jkxu̱ je̱ꞌe̱ ma̱a̱t nu̱jom je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe vaꞌajts aaj vaꞌajts jo̱o̱t du̱jaanchjaꞌvidup je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n. 23 Kaꞌa tseꞌe xꞌitu̱mo̱ꞌo̱t pa̱n pa̱n jatyeꞌe nakyo̱jtsvintso̱o̱jvju̱dup je̱ ayook ka̱jx juuꞌ veꞌe kyapaatyp kyahꞌake̱e̱guip, mnu̱jaꞌvip xa mitseꞌe je̱ts ko̱o̱jyji veꞌe je̱ jayu du̱yaknachoꞌoxpú̱kju̱. 24 Ku̱x je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n je̱ myutoompa je̱ myupa̱jkpa, kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe pa̱n du̱ma̱a̱tnachoꞌoxpú̱kju̱, o̱y jayu veꞌe ñapyu̱mju̱ anañu̱joma je̱ jayu ma̱a̱t, jyajtypeꞌe je̱ yakꞌixpa̱jkk, myuténipeꞌe juuꞌ, 25 nu̱u̱ꞌk aaj nu̱u̱ꞌk jo̱o̱teꞌe du̱tukma̱a̱tko̱jtsꞌó̱ya pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱tsoꞌoxpa̱jktup je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook, je̱tseꞌe du̱ꞌix vintso̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam yakvinmayu̱mpítju̱t, vintso̱ veꞌe du̱kuvá̱ku̱t je̱ tyu̱v je̱ꞌe̱, 26 je̱tseꞌe vyíju̱t kyé̱ju̱t, veꞌem tseꞌe du̱tukvaꞌatsu̱t joma veꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap yakꞌituvaꞌañju̱ je̱tseꞌe tyuktonuvaꞌañju̱ juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe cha̱jkp.
Vintso̱ je̱ jayu vye̱ꞌnat ku veꞌe je̱ Cristo myiinnuvat