Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌkxtk je̱ O̱y Ka̱ts je̱ O̱y Ayook
1
Ku je̱ Jesucristo vyaajñ je̱ts mínupeꞌe je̱ Espíritu Santo
Ñu̱má̱jiva Teófilo, je̱ mutoꞌk na̱k juuꞌ a̱ts mitseꞌe ntuknu̱jaꞌyi, je̱mts a̱tseꞌe njavye̱jtku̱jx nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe je̱ Jesús tyonꞌukvaan je̱ts juuꞌ jatyeꞌe je̱ jayu tyukyakꞌixpa̱jkꞌukvaan. Veꞌem tseꞌe du̱tonꞌukvaajñ du̱ko̱jtsꞌukvaajñ vanꞌit paat ku veꞌe chajpe̱jtni, je̱ Espíritu Santo tseꞌe puta̱jkijup vyeꞌna namvaateꞌe du̱tukꞌix pa̱n ti veꞌe tyóndap kyó̱tstap je̱ kyuká̱tsivata̱jk juuꞌ veꞌe vyinko̱o̱n. Ku veꞌe je̱ jayu yakꞌo̱o̱ꞌkjini, vanꞌit tseꞌe jyoojntykpa̱jknuva je̱tseꞌe vaꞌajts ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiji may nax, ñu̱jaꞌvidinup tseꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe íxju̱du mó̱tuju̱du je̱ts joojntykip je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Jesús. Vu̱jxtkupx xa̱a̱j tseꞌe ñaajknu̱ke̱ꞌxnata̱jkiji je̱tseꞌe du̱tukmuko̱jtsti vintso̱ je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ jayu yꞌitta je̱m je̱ Nteꞌyam yꞌam kya̱ꞌm.
Je̱mna tseꞌe je̱ Jesús du̱ma̱a̱dada vyeꞌna ku veꞌe ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Kaꞌa veꞌe yaja Jerusalén mpítsumdat, yaja tseꞌe xꞌaꞌíxtat ku veꞌe je̱ Dios Teeꞌ je̱ vyaandu̱k du̱kutyónu̱t, veꞌem ax joꞌn xꞌamo̱tunajxti ku a̱ts miitseꞌe nvaajnjidi. Tyú̱vam xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts je̱ tsoxk na̱a̱j veꞌe je̱ Juan je̱ jayu tyukyakna̱pe̱jt, ax ve̱e̱ꞌnji tseꞌe ya̱ it ñáxu̱t, vanꞌitts a̱tseꞌe je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda ntukyakna̱pé̱ttat je̱ Espíritu Santo, veꞌem ax joꞌn je̱ Nteꞌyam je̱ vyaandu̱k du̱yaktaajñ.
Ku je̱ Jesús chajpe̱jtni
Ku veꞌe je̱m je̱ Jesús du̱ma̱a̱tve̱ꞌnada, vanꞌit tseꞌe du̱ꞌamo̱tutú̱vidi:
―Ma̱ja̱ Vintsá̱n, ¿myakvimpijtnuvapeꞌe u̱xyam je̱ israeejlit jayu je̱ kyutojku̱n?
Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Kaꞌa xa miitseꞌe mtukka̱daꞌakjada je̱tseꞌe xnu̱jávadat pa̱n vinꞌiteꞌe je̱ Dios Teeꞌ nu̱pa̱a̱mdu̱ka du̱jayep je̱tseꞌe juuꞌ du̱tónu̱t; ax mjayé̱ptap tseꞌe je̱ ma̱kkin ku veꞌe je̱ Espíritu Santo mnu̱ka̱daꞌakjadat, vanꞌit tseꞌe je̱ nu̱may jayu xvaajnjadat je̱ts pa̱n a̱tseꞌe. Yaja veꞌe jerusaleenit kyajpu̱n ku̱jx du̱ꞌukvaꞌanu̱t, vanꞌit tseꞌe nu̱jom yaja judéait yꞌit ja̱a̱t, je̱m samaariait yꞌit jo̱o̱tm, je̱ts nu̱jom vinxu̱p toꞌk it toꞌk naxviijn.
Ku veꞌe kyo̱jtsku̱jx, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús pyata̱jkini je̱tseꞌe ña̱jkxni je̱m tsapjo̱o̱tm. Íxju̱du tseꞌe je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk. Vanꞌit tseꞌe toꞌk pa̱k je̱ vínu̱ts myejts je̱tseꞌe je̱ Jesús du̱yoꞌtsni, veꞌem tseꞌe du̱ꞌixtó̱kidini. 10 Je̱mna tseꞌe pyatꞌixta vyeꞌna je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk, vanꞌit tseꞌe tun toꞌmayji nu̱me̱jtsk je̱ ángeles pyaaꞌténijidi po̱o̱ꞌp xa̱xta, 11 je̱tseꞌe jidu̱ꞌu̱m ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Galiléait jáyuda, ¿tiseꞌe mtumpatꞌíxtup je̱m tsajm tso̱v? Ya̱ Jesús, juuꞌ veꞌe u̱xyam tu̱chajpét, ya̱ꞌa̱jyam tseꞌe miinnuvap jadoꞌk nax ax joꞌn u̱xyam tu̱xꞌixta tu̱chajpét.
Ku je̱ Matías je̱ Judas du̱kuteni
12 Vanꞌit tseꞌe je̱ kuka̱tsivata̱jk cho̱o̱ꞌndi joma veꞌe je̱ Olivos Ko̱pk je̱tseꞌe vyimpijttinuva je̱m Jerusalén, ni kaꞌajyji kojkm legua du̱mujékuma je̱ kajpu̱n. 13 Ku veꞌe jye̱ꞌydi je̱m kajpu̱n ka̱jxm, vanꞌit tseꞌe pye̱jtti je̱p mume̱jtsk nu̱ka̱vyet ku̱jxp joma veꞌe tu̱tyanda vyeꞌna. Je̱meꞌe vye̱ꞌnada je̱ Pedro je̱ts je̱ Santiago, je̱ Juan je̱ts je̱ Andrés, je̱ Felipe je̱ts je̱ Tomás, je̱ Bartolomé je̱ts je̱ Mateo, je̱ Santiago juuꞌ veꞌe je̱ Alfeo je̱ myajntk, je̱ Simón juuꞌ veꞌe je̱ cananista partido du̱ma̱a̱t yꞌijt, je̱ts je̱ Judas juuꞌ veꞌe je̱ Santiago je̱ yꞌónu̱k. 14 Nu̱jomts je̱ꞌe̱ veꞌe ijtp ñayꞌamókajada je̱tseꞌe chapko̱tsta. Je̱ꞌe̱ ma̱a̱tta tseꞌe je̱ Jesús je̱ yꞌutsa̱ta̱jk je̱ts je̱ María juuꞌ veꞌe je̱ Jesús je̱ tyaak. Je̱mpa tseꞌe je̱ viijnk ta̱ꞌa̱xta̱jkta.
15 Tsapko̱jtsp je̱ts toꞌk muk tseꞌe yꞌijtti, vanꞌit tseꞌe je̱ Pedro tyeni je̱ja jaanchjaꞌvivata̱jk akujk, nu̱mó̱kupx jaꞌiiꞌpx joꞌn tseꞌe vye̱ꞌnada, je̱tseꞌe vyaajñ:
16 ―Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, tun vinko̱pk je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe tyónju̱t juuꞌ veꞌe je̱p Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp ijtp, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo je̱ David tyukko̱jtsnajx, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ veꞌe yꞌavaꞌni je̱ Judas ka̱jx, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ jayu du̱vo̱vje̱ꞌy je̱tseꞌe je̱ Jesús du̱mátstat. 17 U̱u̱ꞌm ma̱a̱tts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijt je̱ Judas, ntukma̱a̱tjaye̱jpumduts u̱u̱ꞌm je̱ꞌe̱ veꞌe ya̱ toonk. 18 (Ax je̱ meen juuꞌ veꞌe pya̱jk je̱ kyo̱ꞌo̱y toꞌnu̱n ka̱jx, je̱ꞌe̱ tseꞌe yaktukjooy toꞌk viijn je̱ naax. Je̱ Judas tseꞌe naxka̱daak je̱tseꞌe je̱ tyiints pya̱jvaꞌkxy je̱tseꞌe pyítsumni je̱ jyo̱o̱t je̱ mye̱e̱ꞌts. 19 Ax nu̱jom tseꞌe du̱nu̱jaꞌvidi juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup je̱m Jerusalén, je̱ꞌe̱ ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe yaktukxa̱a̱ji je̱ naax juuꞌ veꞌe yakjooy Acéldama, je̱ jerusaleenit ayookts je̱ꞌe̱ veꞌe. Nu̱u̱ꞌpu̱n Naaxts je̱ꞌe̱ veꞌe kya̱tsa̱pítsum.) 20 Ax veꞌem tseꞌe tyoojnji juuꞌ veꞌe je̱p Salmo ku̱jxp vaamp jidu̱ꞌu̱m:
Vaꞌan je̱ tya̱jk du̱tañu̱ tukvaꞌajts,
ni pa̱na veꞌe je̱m kyatsa̱a̱nat.
Vaampap tseꞌe jidu̱ꞌu̱m:
Vaꞌaneꞌe viijnk du̱kuténaja du̱kutsu̱u̱naja.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ.
21 ’Ax veꞌem tseꞌe, je̱ja xa veꞌe u̱u̱ꞌm ma̱a̱tta je̱ yaaꞌtya̱jkta juuꞌ veꞌe tu̱yꞌit u̱u̱ꞌm ma̱a̱tta nu̱jom vinxu̱peꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesús ñajxy tya̱jki u̱u̱ꞌm ma̱a̱tta 22 vanꞌítani ku veꞌe je̱ Juan je̱ Jesús du̱yakna̱pejt je̱ts vanꞌit paat ku veꞌe je̱ Jesús chajpe̱jtni. Tun vinko̱pkts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe nu̱toꞌk je̱ yaaꞌtya̱jk mpa̱ꞌmumdat juuꞌ veꞌe du̱ꞌix je̱ Jesús ku veꞌe tá̱vani jyoojntykpa̱jknuva vyeꞌna, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n du̱pá̱mup je̱ts veꞌemam je̱ꞌe̱ veꞌe.
23 Vanꞌit tseꞌe du̱pa̱a̱mdi nu̱me̱jtsk je̱tseꞌe toꞌk yakvinkó̱nu̱t: je̱ José juuꞌ veꞌe Barsabás yaktukxa̱a̱jivap, yaktijpap tseꞌe Justo, je̱ts je̱ Matías. 24 Vanꞌit tseꞌe jidu̱ꞌu̱m chapko̱jtsti:
―Ma̱ja̱ Vintsá̱n, mꞌixku̱jxp mnu̱jaꞌviku̱jxp xa mitseꞌe nu̱jom je̱ jayu je̱ jyo̱o̱t je̱ jyaꞌvin je̱ts je̱ vyinmaꞌyu̱n, tukꞌixu̱ a̱a̱ts toꞌk aaj pa̱n pa̱n mitseꞌe mvinko̱o̱n juuꞌ veꞌe ya̱ nu̱me̱jtskta 25 je̱tseꞌe du̱tónu̱t je̱ kuká̱tsiva toonk juuꞌ veꞌe je̱ Judas myaso̱o̱knu je̱ tyo̱kin ka̱jx je̱tseꞌe ña̱jkxni joma veꞌe tyukka̱daꞌakyju̱ ―jidu̱ꞌu̱m tseꞌe chapko̱jtsti.
26 Vanꞌit tseꞌe je̱ suerte du̱toondi je̱tseꞌe du̱nu̱jávadat pa̱n pa̱neꞌe tukka̱daꞌakjup. Ax je̱ Matías tseꞌe o̱jts tyukka̱daꞌakyju̱. Vanꞌit tseꞌe yaktukmupa̱ꞌmidini ma̱a̱t je̱ nu̱maktoꞌk kuká̱tsivada.