6
Piꞌk ónu̱kta, ka̱tsa̱pa̱kta je̱ mteeꞌda je̱ mtaakta ax joꞌn je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n du̱tsa̱k, ku̱x veꞌemeꞌe du̱paaꞌty du̱ꞌake̱e̱ga. Ku̱x je̱ mutoꞌk pavaꞌnu̱n juuꞌ veꞌe je̱ vaandu̱k ma̱a̱t, jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌañ: “Vintsa̱ꞌa̱gada je̱ mteeꞌda je̱ mtaakta, veꞌem tseꞌe o̱y mtsa̱a̱nadat je̱tseꞌe may xa̱a̱j may joojnt mjoojntykadat yaja naxviijn.” Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ pavaꞌnu̱n vyaꞌañ juuꞌ veꞌe je̱ vaandu̱k ma̱a̱t.
Onu̱k teeꞌda, kaꞌa tseꞌe xyakjo̱tmaꞌattat je̱ mꞌónu̱kta; ñojkꞌó̱yeꞌe xkó̱tstat xkaꞌamáydat je̱tseꞌe xtukꞌíxtat vintso̱ veꞌe du̱mutóndat du̱mupá̱ktat je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n.
Mutoompa jáyuda, ka̱tsa̱pa̱kta je̱ mvintsa̱nda yaja naxviijn je̱ vintsa̱ꞌkin ma̱a̱t, je̱ jaꞌvin ma̱a̱t je̱ tsa̱ꞌkin ma̱a̱t, toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t, veꞌem ax joꞌn je̱ Cristo viinm ku̱xka̱tsu̱pa̱jkti joꞌn.
Mutonda ka vanꞌítjyap ku veꞌe mꞌíxjada je̱tseꞌe veꞌem o̱y mnaajktanuvaꞌanjada je̱ꞌe̱ ma̱a̱tta; ñojkꞌó̱yeꞌe mutonda ax joꞌn je̱ Cristo je̱ myutoompa je̱ myupa̱jkpa, toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t ax joꞌn je̱ Nteꞌyam du̱tsa̱k joꞌn. Toꞌk jo̱o̱teꞌe xmutóndat, veꞌem ax joꞌn je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ku̱xmutoondi ku̱xmupa̱jkti je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ jayu, ku̱x mnu̱jaꞌvidup miitseꞌe je̱ts mo̱ꞌo̱jadap je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n juuꞌ veꞌe tukka̱daꞌakjup toꞌk jadoꞌk pa̱n vintso̱ veꞌe juuꞌ veꞌe o̱y juuꞌ veꞌe ka o̱y tu̱du̱tonda tu̱du̱ko̱tsta, je̱ mutoompa je̱ts je̱ yaktoompa.
Je̱ts miitsta, yaktoompa jáyuda, nay veꞌempats miitseꞌe xtoonduvat ma̱a̱t je̱ mtoompada, muko̱tsta o̱y aaj o̱y jo̱o̱t, kaꞌa tseꞌe je̱ atsa̱ꞌkin ma̱a̱t xmukó̱tstat, ku̱x mnu̱jaꞌvidupeꞌe je̱ts veꞌem miitseꞌeda ax joꞌn je̱ꞌe̱da, mꞌijttuvapeꞌe je̱p je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n kya̱ꞌp pyaꞌtkup, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm ijtp. Ni pá̱nats je̱ꞌe̱ veꞌe du̱kaviijnkꞌíx.
Juuꞌ veꞌe tyukma̱a̱daaktup pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Cristo du̱jaanchjaꞌvidup
10 Utsta ajchta utsta tsa̱ꞌa̱da, ax juuꞌts a̱tseꞌe nko̱jtskuka̱jxip, je̱ꞌe̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe ma̱kk mnaajkꞌijtjidinit toꞌk muk je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ma̱a̱t je̱ ma̱kkin ka̱jx juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam mmo̱o̱jyju̱dup. 11 Veꞌem ax joꞌn je̱ tojpa ma̱kk aaj ma̱kk jo̱o̱t yꞌit ku veꞌe tu̱ñaxya̱xju̱ ax joꞌn je̱ tojpa ñaxya̱xju̱ ku veꞌe yꞌatsoꞌoxtonuvaꞌañ, nay veꞌempats miitseꞌeda ma̱kk aaj ma̱kk jo̱o̱t mꞌijttinit je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe xjaye̱pta nu̱jom juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam mmo̱o̱jyju̱dup je̱tseꞌe xꞌama̱a̱daagadat je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ ko̱ꞌo̱yja̱yuvapta̱jkta je̱tseꞌe mvinꞌa̱a̱ꞌnuvaꞌanjada. 12 Ku̱x ka je̱ꞌe̱p xa u̱u̱ꞌmeꞌe nma̱a̱tnachoꞌoxpa̱jkumju̱dup je̱ nmujáyuvamda juuꞌ veꞌe tsuꞌutsax juuꞌ veꞌe nu̱u̱ꞌpu̱nax, je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvapta pa̱n pa̱n jatyeꞌe yakkutojktup je̱m po̱j jo̱o̱tm, pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱nu̱má̱jidup je̱tseꞌe du̱ka̱ꞌmada je̱ꞌe̱da juuꞌ veꞌe du̱ma̱a̱tnavya̱a̱ꞌnju̱dup je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱. 13 Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, veꞌem ax joꞌn je̱ tojpa ma̱kk ñaajkꞌítju̱ ku veꞌe tu̱ñaxya̱xju̱ ax joꞌn je̱ tojpa ñaxyó̱xjada, nay veꞌempats miitseꞌe ma̱kk aaj ma̱kk jo̱o̱t mnaajkꞌijtjidinit je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe xjaye̱pta nu̱jom juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam mmo̱o̱jyju̱dup, ax veꞌem tseꞌe juuꞌ xmuté̱nadat vanꞌit ku veꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap mvinkumínajadat. Ax kuts ya̱ꞌa̱ veꞌe ñáxu̱t, o̱y tseꞌe mtándat. 14 Veꞌem ax joꞌn je̱ tojpa je̱ tyiintsóm ñapya̱ꞌmu̱xju̱, veꞌempats miitseꞌe tyú̱vam juuꞌ xkó̱tstat. Je̱ts veꞌem ax joꞌn ñatyukxa̱xju̱ je̱ pojxu̱n ax joꞌn je̱ nu̱xoya, veꞌempats miitseꞌe xtoonduvat xa̱ꞌma juuꞌ veꞌe pyaatyp yꞌake̱e̱guip. 15 Veꞌem ax joꞌn je̱ tojpa ñayꞌapa̱a̱mdu̱kaja joꞌn ku veꞌe je̱ tyukvaꞌku̱n du̱tukvaꞌaga, veꞌempats miitseꞌe mnayꞌapa̱a̱mdu̱kajadat je̱tseꞌe je̱ jayu xvaajnjadat je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook, veꞌem tseꞌe du̱nu̱jávadat vintso̱ veꞌe yꞌíttat o̱y jo̱o̱t je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t. 16 Je̱ts veꞌem ax joꞌn je̱ tojpa je̱m kya̱ꞌm du̱matsꞌit toꞌk je̱ escudo juuꞌ veꞌe natyukkuvaajnjup je̱tseꞌe je̱m du̱yakpiꞌits nu̱jom je̱ koꞌmu̱n juuꞌ veꞌe to̱o̱yp je̱tseꞌe yaktuknu̱kuj, veꞌempats miitseꞌe ma̱kk xjaanchjávadat je̱ Nteꞌyam, veꞌem tseꞌe mkahꞌama̱a̱daagajadat je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ ko̱ꞌo̱yjayuvapta̱jkta. 17 Veꞌem ax joꞌn je̱ tojpa du̱jayep je̱ pyojxu̱n kujop, nay veꞌempats miitseꞌe xnu̱jaꞌvidinit je̱ts je̱ Nteꞌyameꞌe je̱ mto̱kin mtuknu̱vaatsju̱du; je̱ts veꞌem ax joꞌn je̱ tojpa je̱ yajkxy tsojx du̱yaktún, nay veꞌempa tseꞌe je̱ jayu xvaajnjadat je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook juuꞌ veꞌe je̱ Espíritu Santo mmo̱o̱jyju̱du. 18 Ijtp tseꞌe mtsapkó̱tstat pa̱n ti vinmaꞌyu̱neꞌe je̱ Espíritu Santo mmo̱ꞌo̱jadap. Je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe, nakyujoojntykajada, xa̱ꞌma ka̱jx tseꞌe xnu̱tsapkó̱tstat nu̱jom je̱ Nteꞌyam je̱ jyayu. 19 Veꞌempats a̱tseꞌe toꞌk aaj xnu̱tsapko̱jtstuvat, veꞌemts a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ aaj je̱ ayook xmo̱ꞌo̱t vintso̱ a̱tseꞌe toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t juuꞌ nkó̱tsu̱t, veꞌemts a̱tseꞌe je̱ jayu nvaajnjadat je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook juuꞌ veꞌe kayaknu̱jaꞌvip yꞌijt. 20 Ya̱ ayook ka̱jxts a̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam xvinka̱a̱jn je̱ts a̱tseꞌe je̱ kuká̱tsiva nꞌítu̱t. Ax yapts a̱tseꞌe poxu̱ntu̱jkp u̱xyam nꞌit ku̱xeꞌe a̱ts ya̱ ayook je̱ jayu nvaajñja. Nu̱tsapko̱tsta a̱ts toꞌk aaj je̱ts a̱tseꞌe ya̱ o̱y ka̱ts ya̱ o̱y ayook je̱ jayu vaꞌajts nvaajnjadat, veꞌem ax joꞌn du̱vinmachju̱ joꞌn.
Ku je̱ Pablo kyo̱jtskuka̱jxini
21 Ya̱ nꞌútsamda ya̱ nꞌajchamda Tíquico, juuꞌ veꞌe o̱o̱y ntuntso̱jkumdup je̱tseꞌe toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t xputa̱jkimda je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n je̱ tyoonk ka̱jx, ya̱ꞌa̱ tseꞌe mtuknu̱jávajadap nu̱jom pa̱n vintso̱ a̱tseꞌe u̱xyam nꞌit je̱ts juuꞌ a̱tseꞌe ntuump. 22 Je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱ts miits ya̱ꞌa̱ veꞌe ntuknu̱ke̱xta je̱tseꞌe mvaꞌnu̱xjadat pa̱n vintso̱ a̱a̱tseꞌe u̱xyam nꞌit je̱tseꞌe myakjo̱tꞌamá̱jajadat.
23 Je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe nTeeꞌimdup, je̱ts je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n Jesucristo, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱pá̱mdap je̱ o̱y jo̱o̱t, je̱ tso̱jku̱n, je̱ts je̱ jaanchjaꞌvin je̱m je̱ utsta je̱ ajchta ma̱a̱t je̱ utsta je̱ tsa̱ꞌa̱da jyaꞌvin ka̱jxmda. 24 Je̱ Nteꞌyam tseꞌe du̱kunooꞌkxup toꞌk ka̱ꞌa̱jyji pa̱n pa̱n jatyeꞌe ijtp du̱tso̱jktup je̱ nMa̱ja̱ Vintsá̱namda Jesucristo.