Ya̱ꞌa̱ tseꞌe je̱ na̱k juuꞌ veꞌe je̱ israeejlit jayu yaktuknu̱jaꞌyidu
1
Je̱ Nteꞌyameꞌe xmuko̱jtsumdu je̱ yꞌOnu̱k ka̱jx
May viijnts je̱ꞌe̱ veꞌe vintso̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ jayu du̱tukmuka̱jts. May nax tseꞌe veꞌem du̱tuujn ju̱jpani je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpa ta̱jk ka̱jxta. Ax u̱xyam tseꞌe, ku veꞌe je̱ ita̱ka̱x tyá̱mini, je̱ yꞌOnu̱k ka̱jx tseꞌe xmuko̱jtsumdi. Je̱ yꞌOnu̱k tseꞌe tyukka̱ta̱jkika̱jxnu nu̱jom juuꞌ jaty, je̱ yꞌOnu̱k ma̱a̱t tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱pu̱u̱jm ya̱ tsajmit it je̱ts ya̱ naxviijnit it. Je̱ yꞌOnu̱k tseꞌe du̱kujajp du̱kuta̱ꞌkxp je̱ Nteꞌyam je̱ mya̱jin, mya̱a̱tnavyaatjupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam viinm. Nu̱jom juuꞌ jatyeꞌe ijtp je̱m tsajviinm je̱ts yaja naxviijn, yo̱ꞌypts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe yꞌit ax joꞌn je̱ꞌe̱ veꞌe du̱pavaꞌañ. Ku veꞌe xtuknu̱vaatsumdi je̱ ntó̱kinamda, vanꞌit tseꞌe yꞌa̱jxtkni je̱ja je̱ Nteꞌyam yꞌakaꞌyu̱n paꞌayi je̱m tsapjo̱o̱tm.
Ñu̱má̱jip je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k nu̱yojk
ni kaꞌa veꞌe je̱ ángeles
Veꞌem ax joꞌn toꞌk je̱ jayu je̱ yꞌónu̱k nu̱yojk du̱nu̱ma̱ja je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ jayu je̱ kyexu̱yo̱ꞌyva, veꞌem tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k nu̱yojk du̱nu̱ma̱ja je̱ts kaꞌa veꞌe je̱ aangelesta̱jkta. Ku̱x ni vinꞌita veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱kanu̱u̱jmi jyajuuꞌaangelesa ax joꞌn je̱ yꞌOnu̱k du̱nu̱u̱jmi ku veꞌe jidu̱ꞌu̱m vyaajñ:
U̱xyam a̱tseꞌe nyaknu̱ke̱ꞌxnatá̱kat je̱ts a̱ts je̱ nꞌOnu̱k mitseꞌe.
Ni vinꞌita veꞌe jyajuuꞌaangelesa kyayaknu̱u̱jmiva:
A̱tsts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Tyeeꞌ,
a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ nꞌOnu̱k.
Ku veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱kejx je̱ yꞌOnu̱k yaja naxviijn, vanꞌit tseꞌe vyaajñ:
Nu̱vinxu̱p a̱ts je̱ nꞌaangeles ta̱jkta,
vaꞌan tseꞌe vyinjávajada vyintsa̱ꞌa̱gajada.
Ax ku tseꞌe je̱ Nteꞌyam du̱nu̱ka̱jts je̱ yꞌaangeles, veꞌem tseꞌe vyaajñ je̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌíttat je̱ kyexu̱yo̱ꞌyvada je̱ts veꞌem ax joꞌn je̱ po̱j je̱ts je̱ ja̱nꞌaye̱e̱ꞌnst. Ax ku tseꞌe je̱ yꞌOnu̱k du̱nu̱ka̱jts, jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ:
Mits, Nteꞌyam, xa̱ꞌma ka̱jx tseꞌe je̱ kutojku̱n xjayep,
o̱y je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ mkutojku̱n.
Mtsa̱jkp mitseꞌe juuꞌ veꞌe pyaatyp yꞌake̱e̱guip,
mko̱ꞌo̱yjaꞌvip mitseꞌe juuꞌ veꞌe ka ó̱yap,
paatyts a̱tseꞌe, mits je̱ mNteꞌyam, nu̱yojk je̱ xo̱o̱jntku̱n nmo̱o̱jy,
kaꞌa a̱tseꞌe o̱pya̱na veꞌem nma̱ꞌa̱ je̱ xo̱o̱jntku̱n.
10 Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Nteꞌyam ña̱ꞌmu̱xjuva:
Mits, Ma̱ja̱ Vintsá̱n, mits tseꞌe mpa̱a̱m ya̱ tsajmit it je̱ts ya̱ naxviijnit it.
11 Kuká̱xapts je̱ꞌe̱ veꞌe;
ax mits, xa̱ꞌma ka̱jxts mitseꞌe mꞌit.
Veꞌem je̱ꞌe̱ veꞌe tyojknit ax joꞌn je̱ vit,
12 mꞌane̱ꞌknupts mits je̱ꞌe̱ veꞌe veꞌem ax joꞌn je̱ jayu je̱ xyo̱x,
tíku̱tsupts je̱ꞌe̱ veꞌe veꞌem ax joꞌn je̱ vit;
ax mits, ni vinꞌítats mitseꞌe mkatíku̱ts,
xa̱ꞌma ka̱jx mitseꞌe mꞌit.
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ yꞌOnu̱k du̱nu̱u̱jmi. 13 Ni vinꞌita veꞌe je̱ Nteꞌyam du̱kanu̱u̱jmi o̱yjuuꞌaangelesa:
A̱jxtu̱ku̱ yaja a̱ts nꞌakaꞌyu̱n paꞌayi namvaat a̱tseꞌe nyakvinto̱ki pa̱n pa̱n jatyeꞌe mtsoꞌoxpa̱jkju̱dup.
Ni vinꞌita veꞌe jidu̱ꞌu̱m je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌaangeles du̱kanu̱u̱jmi. 14 Nu̱jom je̱ aangelesta̱jkta, jo̱o̱t jaꞌvints je̱ꞌe̱ veꞌeda, je̱ Nteꞌyam je̱ kyexu̱yo̱ꞌyvada, je̱ꞌe̱ tseꞌe yakke̱jxtup je̱tseꞌe du̱putá̱kadat pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱jaye̱jptinit je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp.