3
Ku je̱ Yakna̱pe̱jtpa Juan kyaꞌamaajy joma veꞌe kyapa̱ntsu̱u̱na
(Mt. 3.1‑12; Mr. 1.1‑8; Jn. 1.19‑28)
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe tyoojnji kyo̱jtsji ku veꞌe je̱ Tiberio César makmo̱kx joojntani du̱ka̱ꞌma vyeꞌna je̱ ma̱ja̱ kutojku̱n; yakkutojktup tseꞌe vye̱ꞌnada je̱p je̱ꞌe̱ kya̱ꞌpu̱paꞌtkup je̱ Poncio Pilato, je̱ Herodes, je̱ Felipe, je̱ts je̱ Lisanias. Je̱ Poncio Pilato tseꞌe yakkutojkp vyeꞌna je̱m judéait yꞌit jo̱o̱tm, je̱ Herodes tseꞌe yakkutojkp vyeꞌna je̱m galiléait yꞌit jo̱o̱tm, je̱ Felipe tseꞌe yakkutojkp vyeꞌna je̱m ituréait je̱ts traconíteit yꞌit jo̱o̱tmda, je̱ Lisanias tseꞌe yakkutojkp vyeꞌna je̱m abilíniait yꞌit jo̱o̱tm, je̱ teeꞌ Anás je̱ts je̱ teeꞌ Caifás, je̱ꞌe̱ tseꞌe ijttu teeꞌ juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxtup je̱ teeꞌta̱jkta. Veꞌem tseꞌe jyajty vanꞌit, je̱tseꞌe je̱ Yakna̱pe̱jtpa Juan, je̱ Zacarías je̱ yꞌónu̱k, je̱ꞌe̱ tseꞌe tukje̱ꞌyju je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook je̱m joma veꞌe kyapa̱ntsu̱u̱na. Vanꞌit tseꞌe je̱ Juan nu̱jom je̱ it du̱tuknajxku̱jx juuꞌ veꞌe myutá̱mip je̱ jordaanit ma̱ja̱ na̱a̱j, je̱tseꞌe nu̱jom je̱ jayu du̱nu̱u̱jmi je̱tseꞌe vyinmayu̱mpijttinit, je̱tseꞌe du̱maso̱o̱ktinit je̱ kyo̱ꞌo̱y joojntykinda, je̱tseꞌe ña̱pé̱ttat, veꞌem tseꞌe yakto̱kinme̱e̱ꞌkxtat. Ku tseꞌe veꞌem jyajty, vanꞌit tseꞌe tyoojnji juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpa Isaías jyaay je̱p Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp jidu̱ꞌu̱m:
Yakmó̱tup xa veꞌe ku veꞌe toꞌk je̱ jayu jidu̱ꞌu̱m ma̱kk kya̱ts joma veꞌe kyapa̱ntsu̱u̱na:
“Yakꞌo̱ꞌyijada, yakta̱a̱jvjada je̱ tooꞌ joma veꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n ñáxu̱t.
Je̱ Nteꞌyam tseꞌe du̱yaktukꞌótsup joma veꞌe je̱ it tukjo̱v je̱tseꞌe du̱yakvánu̱ku̱t je̱ ko̱pk je̱ ke̱e̱ts.
Je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱yaktá̱vup je̱ tooꞌ juuꞌ veꞌe ata̱jp aꞌo̱jtsp,
je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱yakkijpxap je̱ tooꞌ juuꞌ veꞌe je̱ ka̱a̱k je̱ mooꞌkx.
Ax nu̱jom tseꞌe je̱ jayu yaja naxviijn yaktuknu̱jávadat je̱ts je̱ Nteꞌyameꞌe je̱ jayu du̱yaktso̱o̱kp.”
Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe je̱ Isaías du̱jaajy.
Ku veꞌe je̱ nu̱may jayu je̱ Yakna̱pe̱jtpa Juan du̱nu̱na̱jkxti je̱tseꞌe yakna̱pé̱tjadat, vanꞌit tseꞌe je̱ Juan ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Miitsta, je̱ tsaaꞌn je̱ chaanda je̱ kyo̱o̱jta, ¡ku̱xeꞌe je̱ ka̱ts tu̱xmó̱tuda je̱ts tá̱minupeꞌe je̱ tsaachtoꞌnu̱n, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe xkuke̱ꞌe̱kta! Tonda juuꞌ veꞌe o̱y je̱tseꞌe ñu̱ke̱ꞌxnatá̱kat je̱ts ta̱ veꞌe xmaso̱o̱ktini je̱ mko̱ꞌo̱y joojntykinda. Kádits xnu̱tú̱vada ku veꞌe mvaꞌanda: “Kaꞌa tseꞌe je̱ Nteꞌyam xyaktsaachpaatumdat, ku̱x je̱ Abraham je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j xa u̱u̱ꞌmeꞌeda”, ku̱x nvaajnjidup xa a̱ts miitseꞌeda je̱ts o̱ꞌyixjupeꞌe je̱ Nteꞌyam je̱tseꞌe ya̱ tsaaj du̱yakvimpítu̱t je̱ Abraham je̱ chaan je̱ kyo̱o̱j. Veꞌem xa miitseꞌeda ax joꞌn je̱ ku̱p juuꞌ veꞌe je̱ o̱o̱jyit ju̱ꞌkx du̱kayakta̱ꞌmip. Ta̱ tseꞌe jyeꞌya je̱ xa̱a̱j ku veꞌe veꞌem mjátjadat ax joꞌn je̱ jayu je̱ pojxu̱n du̱mach je̱tseꞌe je̱ ku̱p du̱pojxu̱ku̱t. Ax nu̱jom tseꞌe je̱ ku̱p juuꞌ veꞌe je̱ o̱o̱jyit ju̱ꞌkx du̱kayakta̱ꞌmip, yakpojxu̱kupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe yakja̱nvívupat.
10 Ax vanꞌit tseꞌe je̱ nu̱may jayu yꞌamo̱tutú̱vijidi:
―¿Tiseꞌe tso̱jkjup je̱ts a̱a̱tseꞌe ntónu̱t?
11 Vanꞌit tseꞌe je̱ Juan yꞌatsa̱a̱jv:
―Pa̱n pa̱n xa veꞌe je̱p me̱jtsk je̱ ñu̱xoya, ax myo̱ꞌo̱p tseꞌe toꞌk pa̱n pa̱neꞌe katihꞌijtu̱xjup. Pa̱n pa̱n tseꞌe je̱p je̱ kyaaky je̱ tyo̱jkx, ax nay veꞌempa tseꞌe je̱ jayu du̱mo̱ꞌo̱t pa̱n pa̱neꞌe katihꞌijtu̱xjuvap.
12 Ax vanꞌit tseꞌe ñu̱je̱ꞌyju̱duva je̱ kupa̱ꞌmu̱n pa̱kmojkpada je̱tseꞌe je̱ Juan yakna̱pé̱tjadat, je̱tseꞌe je̱ Juan du̱ꞌamo̱tutú̱vidi:
―Yakꞌixpa̱jkpa, ¿tiseꞌe tso̱jkjup je̱ts a̱a̱tseꞌe ntónu̱t?
13 Ax vanꞌit tseꞌe je̱ Juan yꞌatsa̱a̱jv:
―Pa̱n vinxu̱peꞌe je̱ kupa̱ꞌmu̱n myaktukpavaꞌanda, vanxu̱pji tseꞌe xpa̱kmóktat.
14 Vanꞌit tseꞌe je̱ tojpata̱jk ñu̱je̱ꞌyju̱duva je̱tseꞌe yꞌamo̱tutú̱vijiduva:
―¿Tiseꞌe tso̱jkjup je̱ts a̱a̱tseꞌe ntónu̱t?
Vanꞌit tseꞌe yꞌatsa̱a̱jv:
―Ni pa̱na xa veꞌe juuꞌ xkapa̱jkjadat je̱ atsa̱ꞌkin ma̱a̱t ukpu̱ je̱ nu̱vampe̱jtu̱n ma̱a̱t, je̱ts tukjo̱tka̱daꞌakta je̱ mjoꞌyu̱nda.
15 Ax veꞌem tseꞌe je̱ jayu je̱m jyaꞌvin ka̱jxm vyinmayda je̱ts je̱ Yakna̱pe̱jtpa Juan je̱ꞌe̱ vineꞌe je̱ Cristo, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam vyinko̱o̱n je̱tseꞌe yakkutojknit. 16 Ax vanꞌit tseꞌe je̱ Juan yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Je̱ tsoxk na̱a̱j xa a̱ts miitseꞌe ntukyakna̱pe̱jttup; ax me̱jtsp tseꞌe toꞌk juuꞌ veꞌe je̱m mjaꞌvin ka̱jxmda mtukyakna̱pé̱tjadap je̱ Espíritu Santo je̱tseꞌe je̱ jayu du̱to̱kimpayo̱ꞌo̱yu̱t. Ñu̱má̱jipts je̱ꞌe̱ veꞌe nu̱yojk je̱ts kaꞌa veꞌe a̱ts, ni kaꞌats a̱tseꞌe nvinmachju̱ je̱ts a̱tseꞌe je̱ kya̱ꞌa̱jk ja̱a̱ꞌp nmuké̱jijat. 17 Ku veꞌe je̱ jayu du̱to̱kimpayo̱ꞌo̱yu̱t, veꞌem tseꞌe du̱tónu̱t ax joꞌn toꞌk je̱ yaaꞌtya̱jk juuꞌ veꞌe je̱ tukje̱e̱ꞌpu̱n du̱matsꞌijtp je̱tseꞌe du̱vimpa̱j je̱ trigo. Pya̱kmujkp tseꞌe je̱ trigo pajk; ax je̱ poꞌox juuꞌ veꞌe pya̱jkjip, je̱ꞌe̱ tseꞌe je̱m ja̱njo̱o̱tm pya̱a̱mnup juuꞌ veꞌe ni vinꞌita kapiꞌtsp.
18 Ax veꞌem tseꞌe je̱ Juan may viijn ax joꞌn ya̱ꞌa̱ du̱tukvinjaꞌvidi je̱ jayu je̱tseꞌe du̱vaajnjidi je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook. 19 Ax nay veꞌempa tseꞌe du̱tuknu̱u̱jmi je̱ yakkutojkpa Herodes ku̱x pya̱jkeꞌe je̱ Herodías, je̱ yꞌuts Felipe je̱ ñu̱da̱ꞌa̱x je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌijt; tyuknu̱u̱jmiva tseꞌe juuꞌ jatyeꞌe viijnk tyoon juuꞌ veꞌe ka ó̱yap. 20 Ax tunjaaꞌknu̱yojki tseꞌe je̱ Herodes je̱ tyo̱kin ku veꞌe je̱ Juan du̱yakjapyoxu̱nta̱kpa̱a̱jmji.
Ku je̱ Jesús ña̱pejt
(Mt. 3.13‑17; Mr. 1.9‑11)
21 Kaꞌanum tseꞌe je̱ Juan yakpoxu̱nta̱kpu̱m vyeꞌna, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱yakna̱pejt. Tsapko̱jtsp tseꞌe vyeꞌna je̱ Jesús, vanꞌit tseꞌe je̱ tsapjo̱o̱tmit it yꞌavaach 22 je̱tseꞌe je̱ Espíritu Santo ñu̱ka̱daakji, veꞌemeꞌe kyeꞌex ax joꞌn toꞌk je̱ pak. Vanꞌit tseꞌe yakmo̱tu toꞌk je̱ ayook juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm ka̱daakp. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ:
―Mits xa veꞌe a̱ts je̱ nꞌOnu̱k, juuꞌ a̱tseꞌe o̱o̱y ntuntsa̱jkp, o̱o̱yts a̱ts mitseꞌe ntuntukxo̱o̱ndu̱k.
Je̱ Jesucristo je̱ jyu̱jpit jayu
(Mt. 1.1‑17)
23 Iiꞌpx majk joojnt joꞌn tseꞌe vyeꞌna je̱ Jesús ku veꞌe kyaꞌamayꞌukvaajñ. Ax veꞌem tseꞌe vyaꞌanda yꞌijt je̱ts je̱ José veꞌe tyeeꞌi. Je̱ José tseꞌe je̱ Elí je̱ myajntk, 24 juuꞌ veꞌe je̱ Matat je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Leví je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Melqui je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Jana je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ José je̱ myajntk, 25 juuꞌ veꞌe je̱ Matatías je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Amós je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Nahum je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Esli je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Nagai je̱ myajntk, 26 juuꞌ veꞌe je̱ Maat je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Matatías je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Semei je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ José je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Judá je̱ myajntk, 27 juuꞌ veꞌe je̱ Joana je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Resa je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Zorobabel je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Salatiel je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Neri je̱ myajntk, 28 juuꞌ veꞌe je̱ Melqui je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Adi je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Cosam je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Elmodam je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Er je̱ myajntk, 29 juuꞌ veꞌe je̱ Josué je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Eliezer je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Jorim je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Matat je̱ myajntk, 30 juuꞌ veꞌe je̱ Leví je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Simeón je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Judá je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ José je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Jonán je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Eliaquim je̱ myajntk, 31 juuꞌ veꞌe je̱ Melea je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Mainán je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Matata je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Natán je̱ myajntk, 32 juuꞌ veꞌe je̱ David je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Isaí je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Obed je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Booz je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Salmón je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Naasón je̱ myajntk, 33 juuꞌ veꞌe je̱ Aminadab je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Aram je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Esrom je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Fares je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Judá je̱ myajntk, 34 juuꞌ veꞌe je̱ Jacob je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Isaac je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Abraham je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Taré je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Nacor je̱ myajntk, 35 juuꞌ veꞌe je̱ Serug je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Ragau je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Peleg je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Heber je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Sala je̱ myajntk, 36 juuꞌ veꞌe je̱ Cainán je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Arfaxad je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Sem je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Noé je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Lamec je̱ myajntk, 37 juuꞌ veꞌe je̱ Matusalén je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Enoc je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Jared je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Mahalaleel je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Cainán je̱ myajntk, 38 juuꞌ veꞌe je̱ Enós je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Set je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Adán je̱ myajntk, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ myajntk.