8
Je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jkta juuꞌ veꞌe du̱puta̱jkidup yꞌijt je̱ Jesús
Ku veꞌe je̱ it ñajxy, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ñajxy tya̱jki je̱m may kajpu̱n ka̱jxm je̱ mú̱jit je̱ muutskit, je̱tseꞌe je̱ jayu du̱tukꞌix je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook, je̱ꞌe̱ tseꞌe tyukꞌixp vintso̱ je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ jayu yꞌitta je̱m je̱ Nteꞌyam yꞌam kya̱ꞌm; mujatyooꞌijidup tseꞌe vyeꞌna je̱ ñu̱makme̱jtsk ixpa̱jkpata̱jk. Je̱mpa tseꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jkta juuꞌ veꞌe mujatyooꞌijidu, je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ Jesús yakpítsumu̱xjidinu je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap je̱m jyaꞌvin ka̱jxmda je̱tseꞌe du̱yakjo̱tka̱daakni juuꞌ veꞌe pa̱jkjup ijttu. Nu̱toꞌk tseꞌe je̱ꞌe̱da je̱ María Magdalena, je̱meꞌe jyaꞌvin ka̱jxm yꞌijt nu̱vuxtojtu̱k je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap; jadoꞌk tseꞌe je̱ Juana; jadoꞌk tseꞌe je̱ Chuza je̱ ñu̱da̱ꞌa̱x, je̱ Chuza juuꞌ veꞌe du̱yakkutojkjip je̱ toompata̱jk je̱p je̱ Herodes tyu̱jkp; jadoꞌk tseꞌe je̱ Susana; je̱ts je̱ viijnk ta̱ꞌa̱xta̱jkta juuꞌ veꞌe puta̱jkijidup yꞌijt ma̱a̱t je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe yꞌíxtup jyaye̱jptup.
Je̱ ta̱a̱mt va̱jpa tukmuꞌaꞌixmojkin
(Mt. 13.1‑9; Mr. 4.1‑9)
Nu̱may tseꞌe je̱ jayu cho̱o̱ꞌndi je̱m kyajpu̱n ka̱jxmda je̱tseꞌe je̱ Jesús na̱jkx du̱ꞌixta. Ku veꞌe je̱ nu̱may jayu ñayꞌamojkijidi, vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyaꞌnu̱xjidi ya̱ tukmuꞌaꞌixmojkin:
―Toꞌk xa veꞌe je̱ jayu ta̱a̱mt va̱jpa cha̱a̱ꞌn. Ku tseꞌe du̱vu̱j je̱ ta̱a̱mt, je̱m tseꞌe juuꞌ veꞌe naxka̱daak je̱ja tooꞌ kujk. Vanꞌit tseꞌe je̱ jayu du̱tukte̱e̱ꞌndi je̱tseꞌe je̱ je̱yyva tá̱nu̱k du̱piivdini. Je̱mpa tseꞌe juuꞌ veꞌe naxka̱daak je̱ja tsaku̱jx joma veꞌe peji je̱ naax. Ku veꞌe tá̱vani myux vyeꞌna, ta̱a̱tsnu tseꞌe je̱ꞌe̱ ka̱jx ku veꞌe je̱ naax kyanika. Je̱mpa tseꞌe juuꞌ veꞌe naxka̱daak je̱ja ápit akujk. Vanꞌit tseꞌe je̱ ápit yeeꞌk je̱tseꞌe du̱ko̱o̱ꞌkꞌítu̱mo̱o̱yni je̱ o̱y ojts je̱tseꞌe ye̱e̱ꞌku̱t. Nay je̱mpa tseꞌe juuꞌ veꞌe naxka̱daak je̱ja o̱y naxku̱jx. Je̱ꞌe̱ tseꞌe ta̱ꞌmi. Je̱m tseꞌe juuꞌ veꞌe naajkmaꞌyiju mó̱kupx ta̱a̱jm.
Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ma̱kk kya̱jts:
―Pa̱n pa̱n jaty xa veꞌe je̱m je̱ tyaatsk, vaꞌan tseꞌe du̱ꞌamo̱tunaxta.
Je̱ꞌe̱ pa̱n tya̱jx ka̱jxeꞌe je̱ tukmuꞌaꞌixmojkin yakpu̱u̱jm
(Mt. 13.10‑17; Mr. 4.10‑12)
Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk yꞌamo̱tutú̱vijidi pa̱n vintso̱ veꞌe yakko̱jtsvaꞌach juuꞌ veꞌe tyukmuꞌaꞌixmojki. 10 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Je̱ Nteꞌyam tseꞌe mtuknu̱jaꞌvijidup vintso̱ je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe je̱ jayu yꞌitta je̱m je̱ Nteꞌyam yꞌam kya̱ꞌm; ax kaꞌa tseꞌe je̱ Nteꞌyam tyuknu̱jávajada je̱ꞌe̱da juuꞌ veꞌe u̱u̱ꞌm ma̱a̱t kaꞌijttup. Je̱ꞌe̱ ka̱jxts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe ntukmuko̱tsta je̱ tukmuꞌaꞌixmojkin ma̱a̱t ku̱x jyaꞌíxtup xa je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ a̱tseꞌe ntuump, kaꞌa tseꞌe du̱vinjávada, jyahꞌamo̱tunajxtupts je̱ꞌe̱ veꞌe juuꞌ a̱tseꞌe nka̱jtsp, kaꞌa tseꞌe du̱vinmó̱tuda.
Ku je̱ Jesús du̱ko̱jtsvaach je̱ ta̱a̱mt va̱jpa tukmuꞌaꞌixmojkin
(Mt. 13.18‑23; Mr. 4.13‑20)
11 ’Ax jidu̱ꞌu̱m tseꞌe ya̱ tukmuꞌaꞌixmojkin yakko̱jtsvaꞌach. Veꞌem xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ta̱a̱mt ax joꞌn je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook. 12 Je̱ja tseꞌe tooꞌ kujk joma veꞌe je̱ ta̱a̱mt yakvu̱j, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱ꞌamo̱tunajxtup je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook. Vanꞌit tseꞌe jyeꞌya je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap juuꞌ veꞌe du̱nu̱vintsa̱nika̱jxp je̱ ko̱ꞌo̱yjayuvapta̱jkta je̱tseꞌe du̱pa̱jkjini je̱m jyaꞌvin ka̱jxm je̱ ka̱ts je̱ ayook juuꞌ veꞌe yakvaajnjidu je̱ts kaꞌa veꞌe du̱jaanchjávadat, veꞌem tseꞌe du̱kajayé̱ptat je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp. 13 Je̱ja tseꞌe tsaku̱jx joma veꞌe peji je̱ naax, joma veꞌe je̱ ta̱a̱mt yakvu̱j, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe du̱ꞌamo̱tunajxtup je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook je̱tseꞌe du̱kuva̱kta je̱ xo̱o̱jntku̱n ma̱a̱t, jyaanchjaꞌvidup tseꞌe ku veꞌe ve̱e̱ꞌn ya̱ it ñaxy. Ax ku tseꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap du̱ꞌix vintso̱ veꞌe du̱yakto̱kintóndat, vanꞌit tseꞌe du̱ko̱o̱ꞌkma̱ja̱ pa̱a̱mdini je̱ ka̱ts je̱ ayook juuꞌ veꞌe yꞌamo̱tunajxtu. 14 Je̱ja tseꞌe ápit akujk joma veꞌe je̱ ta̱a̱mt yakvu̱j, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook du̱ꞌamo̱tunajxtup. Ku veꞌe ya̱ it ñaxy, je̱ꞌe̱ tseꞌe o̱o̱y tyunvinmaaydup je̱ naxviijnit je̱ꞌe̱, cho̱jktup tseꞌe je̱tseꞌe kumeen yꞌíttat, je̱tseꞌe xo̱o̱jntkp ñaajkꞌituvaꞌanjada. Je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook juuꞌ veꞌe yꞌamo̱tunajxtu, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ ta̱a̱mt juuꞌ veꞌe je̱ja ápit ja̱a̱t yakva̱j je̱tseꞌe kyata̱ꞌmi. 15 Ax je̱ja tseꞌe o̱y naxku̱jx joma veꞌe je̱ ta̱a̱mt yakvu̱j je̱tseꞌe ñaajkmaꞌyiji, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe ax joꞌn je̱ jayu juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook du̱ꞌamo̱tunajxtup je̱tseꞌe du̱ma̱ja̱ pa̱mda je̱ o̱y aaj je̱ o̱y jo̱o̱t ma̱a̱t je̱ts je̱ tu̱v jáyuvin ma̱a̱t. Je̱ yuj vinmaꞌyu̱n ma̱a̱t tseꞌe je̱ jyáyuvin je̱ jyoojntykin vyimpitta ax joꞌn je̱ Nteꞌyam tyukmutsó̱kjada.
Je̱ ta̱ꞌkxpa tukmuꞌaꞌixmojkin
(Mt. 5.14‑16; Mr. 4.21‑25)
16 ’Ni pa̱na xa veꞌe je̱ ta̱ꞌkxpa du̱kana̱ꞌa̱k je̱tseꞌe juuꞌ du̱tuknaxjópu̱t ukpu̱ je̱p maajntku̱n paꞌtkup du̱yoꞌotsu̱t; ña̱ꞌkp je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe ka̱jxm du̱pu̱m je̱tseꞌe veꞌem du̱kuta̱ꞌkxu̱t anañu̱joma je̱ jayu juuꞌ veꞌe ta̱jkidup je̱p tu̱jkp. 17 Nay veꞌempa tseꞌe, kaꞌa xa veꞌe tii juuꞌ veꞌe yuꞌuts je̱tseꞌe u̱xꞌo̱o̱k kyanu̱ke̱ꞌxnatá̱kat, kaꞌa tseꞌe tii juuꞌ veꞌe kayaknu̱jaꞌvip je̱tseꞌe u̱xꞌo̱o̱k je̱ jayu du̱kanu̱jávat.
18 ’Payo̱ꞌo̱yda o̱y juuꞌ veꞌe mꞌamo̱tunajxtup. Pa̱n pa̱n tseꞌe juuꞌ du̱ma̱a̱t, jaaꞌkyakmo̱ꞌo̱p tseꞌe; je̱ts pa̱n pa̱n tseꞌe juuꞌ yu̱u̱ꞌn ve̱e̱ꞌn du̱ma̱a̱t, yakpa̱jkjinup tseꞌe nu̱jom.
Je̱ꞌe̱ juuꞌ veꞌe je̱ Jesús tyaakjaꞌvip
(Mt. 12.46‑50; Mr. 3.31‑35)
19 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús je̱ tyaak je̱ts je̱ yꞌutsa̱ta̱jk jye̱ꞌydi joma veꞌe je̱ꞌe̱; kaꞌa tseꞌe yꞌo̱ꞌyixjidi vintso̱ veꞌe du̱vinkutá̱madat ku̱x nu̱mayeꞌe je̱ jayu o̱o̱y tyunveꞌna. 20 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús je̱ jayu vyaꞌnu̱xji:
―U̱xe̱p xa veꞌe ta̱kꞌaagup je̱ mtaak je̱ts je̱ mꞌutsa̱ta̱jk, mitseꞌe myakko̱tsuvaajnju̱dup.
21 Vanꞌit tseꞌe yꞌatsa̱a̱jv:
―Pa̱n pa̱n jaty xa veꞌe du̱ꞌamo̱tunajxtup je̱ Nteꞌyam je̱ kya̱ts je̱ yꞌayook je̱tseꞌe du̱kutyonda, je̱ꞌe̱ts a̱tseꞌe njaꞌvidup ax joꞌn a̱ts je̱ nꞌuts je̱ nꞌajch ku̱yꞌijtti, je̱ts a̱ts je̱ nꞌuts je̱ ntsa̱ꞌa̱, je̱ts a̱ts je̱ ntaak.
Ku je̱ Jesús du̱yakꞌatu̱vi je̱ ma̱kk po̱j
(Mt. 8.23‑27; Mr. 4.35‑41)
22 Toꞌk nax tseꞌe je̱ Jesús tya̱jki je̱m barco jo̱o̱tm ma̱a̱t je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk, je̱tseꞌe du̱nu̱u̱jmidi:
―Jaꞌmda je̱m jadoꞌk adoꞌom na̱paꞌam.
Je̱tseꞌe ña̱jkxti. 23 Yo̱ꞌydup tseꞌe vye̱ꞌnada je̱tseꞌe je̱ Jesús myanajxy. Vanꞌit tseꞌe ma̱kk pyo̱jꞌukvaajñ je̱tseꞌe je̱ na̱a̱j kya̱jxmpojtu̱k je̱tseꞌe tya̱jki je̱m barco jo̱o̱tm. Ojtsꞌukvaannup tseꞌe vyeꞌna, jave̱e̱ꞌn jyakunajxni, 24 vanꞌit tseꞌe du̱yojxti je̱ Jesús, je̱tseꞌe du̱nu̱u̱jmidi:
―¡Yakꞌixpa̱jkpa! ¡Yakꞌixpa̱jkpa! ¡Kunajxumdinuptam xa veꞌe na̱ꞌa̱a̱kp!
Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús jyo̱tvij je̱tseꞌe du̱tuknu̱u̱jmi je̱ po̱j je̱ts je̱ na̱a̱j. Vanꞌit tseꞌe je̱ po̱j yꞌatu̱vi je̱tseꞌe je̱ na̱a̱j tyuꞌujkjajty. 25 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyaajñ:
―¿Tya̱jxseꞌe je̱ jaanchjaꞌvin xkajaye̱pta?
Tsa̱ꞌkidup tseꞌe je̱tseꞌe atu̱va ato̱ki tyuntaandi je̱ yꞌixpa̱jkpata̱jk, je̱tseꞌe ñayꞌamo̱tutú̱vijidi:
―¿Vintso̱s ya̱ꞌa̱ vineꞌe ya̱ jayu je̱ ma̱kkin o̱o̱y du̱tunjayep? ¡Je̱ po̱j paat je̱ na̱a̱j paat tseꞌe du̱pavaꞌañ, ax ka̱tsu̱pa̱jkju̱dup tseꞌe!
Ku je̱ Jesús du̱yakpítsum je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap je̱m je̱ jayu jyaꞌvin ka̱jxm
(Mt. 8.28‑34; Mr. 5.1‑20)
26 Vanꞌit tseꞌe cho̱o̱ꞌndi je̱m galiléait yꞌit jo̱o̱tm je̱tseꞌe jye̱ꞌydi je̱m jadoꞌk adoꞌom ma̱ja̱ na̱ꞌaka̱ya paꞌam je̱m gadaarait yꞌit jo̱o̱tm. 27 Ku tseꞌe je̱ Jesús pyítsum je̱m barco jo̱o̱tm, vanꞌit tseꞌe vyinkutá̱miji toꞌk je̱ yaaꞌtya̱jk juuꞌ veꞌe je̱m tso̱ kukajpu̱nip; jékanits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱m jyaꞌvin ka̱jxm je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap, jékani tseꞌe kyanaxya̱xju̱. Kaꞌats je̱ꞌe̱ veꞌe je̱p tu̱jkp chu̱u̱na; je̱peꞌe aajntkup tyunꞌit joma veꞌe je̱ o̱o̱ꞌkpa ñaxtá̱kada. 28 Ku veꞌe du̱ꞌix je̱ Jesús, vanꞌit tseꞌe du̱vinko̱xkteni, je̱tseꞌe ma̱kk du̱nu̱u̱jmi:
―¿Ti ka̱tsts u̱u̱ꞌmeꞌe njaye̱jpump?, Jesús. Je̱ꞌe̱ xa mitseꞌe je̱ yꞌOnu̱k, je̱ Nteꞌyam, juuꞌ veꞌe du̱nu̱ka̱jxmika̱jxp. Nmunooꞌkxtkpts a̱ts mitseꞌe je̱ts a̱tseꞌe kadi xtsaachtún.
29 Veꞌem tseꞌe vyaajñ ku̱x pyavaampyeꞌe je̱ Jesús je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap je̱tseꞌe pyítsumnit. May náxanits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap tyukkooꞌyaja vyeꞌna, nay veꞌempa tseꞌe cadenatsum je̱m kya̱ꞌm je̱ts je̱m tyékum je̱ jayu jyayakꞌitju̱; ax vinnaajknáxts je̱ꞌe̱ veꞌe jyayaktsum, veꞌemts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱tukpo̱jtikú̱x je̱ cadena je̱tseꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap yakna̱jkxjini joma veꞌe kyapa̱ntsu̱u̱na. 30 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús yꞌamo̱tutú̱viji:
―¿Tiseꞌe mxa̱a̱j?
Vanꞌit tseꞌe yꞌatsa̱a̱jv:
―Miijl Am a̱tseꞌe nxa̱a̱j.
Je̱ꞌe̱ ka̱jxts je̱ꞌe̱ veꞌe veꞌem vyaajñ ku̱x nu̱mayeꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap tu̱tyuntukta̱jkijini vyeꞌna. 31 Ax je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap tseꞌe du̱munooꞌkxtktu je̱ Jesús je̱tseꞌe kadi pyaké̱xjada je̱p ka̱a̱k jótup. 32 Je̱m tseꞌe tonu̱n viinm vyeꞌniduva nu̱may je̱ ke̱e̱m jya̱ꞌkxta. Vanꞌit tseꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap du̱munooꞌkxtkti je̱ Jesús je̱tseꞌe myaso̱ꞌo̱kjadat je̱tseꞌe na̱jkx je̱ ke̱e̱m du̱tuktá̱kada. Yakjajtu̱xju̱du tseꞌe je̱ Jesús. 33 Vanꞌit tseꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap pyítsumdini je̱m je̱ yaaꞌtya̱jk jyaꞌvin ka̱jxm je̱tseꞌe je̱ ke̱e̱m du̱tukta̱jkidi. Vanꞌit tseꞌe nu̱jom je̱ ke̱e̱m kyu̱snoomdi je̱m tonu̱n viinm je̱tseꞌe yꞌanoꞌmidi je̱m ma̱ja̱ na̱ꞌaka̱ya jo̱o̱tm. Je̱p tseꞌe ñaxꞌo̱o̱ꞌkka̱jxtini.
34 Ku tseꞌe je̱ ke̱e̱m ixpa du̱ꞌixti je̱ts vintso̱ veꞌe juuꞌ jaty jyajty, tsa̱ꞌkidu tseꞌe. Jatyji tseꞌe ña̱jkxti je̱m kajpu̱n ka̱jxm je̱tseꞌe du̱ꞌavaꞌnidi juuꞌ veꞌe toojnju ko̱jtsju. 35 Vanꞌit tseꞌe je̱ nu̱may jayu pyítsumdi, je̱tseꞌe na̱jkx du̱ꞌixta pa̱n ti veꞌe tu̱tyunju̱ tu̱kya̱tsju̱. Ku tseꞌe jye̱ꞌydi joma veꞌe je̱ Jesús, je̱m tseꞌe du̱paatti je̱ yaaꞌtya̱jk juuꞌ veꞌe je̱m jyaꞌvin ka̱jxm je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap tu̱yꞌit. Je̱mts je̱ꞌe̱ veꞌe chu̱u̱na je̱ Jesús je̱ tyek muta̱m, xá̱xani je̱ts ó̱yani je̱ vyinmaꞌyu̱n. Tsa̱ꞌkidu tseꞌe je̱ jáyuda ku veꞌe du̱ꞌixti. 36 Pa̱n pa̱n jatyeꞌe du̱ꞌixtu pa̱n vintso̱ veꞌe je̱ Jesús du̱yakjo̱tka̱daaky je̱ jayu, vyaajnjidu tseꞌe je̱ jayu juuꞌ veꞌe je̱ꞌydu. 37 Vanꞌit tseꞌe nu̱jom je̱ jé̱mit jayu o̱o̱y tyuntsa̱ꞌkidi, je̱ꞌe̱ ka̱jx tseꞌe du̱munooꞌkxtkti je̱ Jesús je̱tseꞌe je̱m cho̱o̱ꞌnnit. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús tya̱jki je̱m barco jo̱o̱tm je̱tseꞌe vyimpijtni je̱m jadoꞌk adoꞌom ma̱ja̱ na̱ꞌaka̱ya paꞌam. 38 Je̱ yaaꞌtya̱jk juuꞌ veꞌe je̱ ko̱ꞌo̱yjáyuvap je̱m jyaꞌvin ka̱jxm tu̱yꞌit, jyamunooꞌkxtk tseꞌe je̱ Jesús je̱tseꞌe ku̱du̱yakjajty je̱tseꞌe ku̱du̱ma̱a̱di. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xji je̱tseꞌe tyánu̱t. Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaajñ:
39 ―Vimpijtni je̱m mta̱kꞌam je̱ts avana ti maaꞌyu̱neꞌe je̱ Nteꞌyam tu̱mtoꞌnu̱xju̱.
Vanꞌit tseꞌe ñu̱jkx je̱ yaaꞌtya̱jk je̱tseꞌe je̱ kajpu̱n du̱vaajnjiku̱jx nu̱jom juuꞌ veꞌe je̱ Jesús tyoon je̱ꞌe̱ ka̱jx.
Je̱ Jairo je̱ ña̱a̱x je̱ts je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk juuꞌ veꞌe je̱ Jesús je̱ vyit du̱to̱o̱n
(Mt. 9.18‑26; Mr. 5.21‑43)
40 Ku tseꞌe je̱ Jesús jye̱ꞌynuva je̱m jadoꞌk adoꞌom ma̱ja̱ na̱ꞌaka̱ya paꞌam, je̱m tseꞌe nu̱may je̱ jayu o̱o̱y tyunꞌaꞌíxjidini vyeꞌna, o̱o̱yeꞌe tyunxo̱o̱ndu̱kta ku veꞌe jyeꞌya. 41 Vanꞌit tseꞌe toꞌk je̱ yaaꞌtya̱jk jye̱ꞌy juuꞌ veꞌe je̱p tsaptu̱jkp du̱nu̱vintsá̱nip, Jairo veꞌe xya̱a̱j. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱vinko̱xkteni je̱tseꞌe du̱munooꞌkxtk je̱tseꞌe je̱m tya̱kꞌam ña̱jkxu̱t 42 ku̱x je̱meꞌe toꞌk je̱ ña̱a̱x juuꞌ veꞌe makme̱jtsk joojnt joꞌn veꞌnip, toꞌkamts je̱ꞌe̱ veꞌe du̱na̱a̱xa, o̱o̱ꞌku̱n ámanits je̱ꞌe̱ veꞌe vyeꞌna. Ku tseꞌe je̱ Jesús ñu̱jkx, nu̱may tseꞌe je̱ jayu tyumpana̱jkxji je̱tseꞌe tyunyakꞌatijmojkni.
43 Je̱m tseꞌe nu̱may jayu akojkm ña̱jkxpa toꞌk je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk juuꞌ veꞌe makme̱jtsk joojntani du̱jaye̱jpp je̱ vinnu̱jkxju̱ paꞌam, tá̱vani tseꞌe je̱ tso̱ꞌyivata̱jk du̱tukmujokya̱jxni nu̱jom juuꞌ veꞌe yꞌixp jyayejpp, ni pa̱na tseꞌe kyaꞌo̱ꞌyixji je̱tseꞌe yakjo̱tka̱daꞌakju̱t. 44 Vanꞌit tseꞌe je̱p naadup tso̱v je̱ Jesús je̱ vyitu̱paaꞌv du̱to̱o̱jnji. Tun jatyji tseꞌe yꞌatú̱vini je̱ vinnu̱jkxju̱ paꞌam.
45 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyaajñ:
―¿Pa̱nts a̱tseꞌe tu̱xtá̱n?
Ku tseꞌe ni pa̱na du̱kakuvu̱jk, vanꞌit tseꞌe je̱ Pedro je̱ts je̱ myujatyooꞌda vyaandi:
―Yakꞌixpa̱jkpa, ya̱ nu̱may jayu xa mitseꞌe mꞌatijmojkjup, ¡je̱tseꞌe xꞌamo̱tutu̱va pa̱n pa̱neꞌe tu̱mta̱nju̱!
46 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyaajñ:
―Je̱ja xa veꞌe je̱ jayu pa̱n pa̱n a̱tseꞌe tu̱xtá̱n, ku̱x njaꞌvi a̱tseꞌe ta̱a̱v je̱ts ta̱ a̱tseꞌe je̱ nma̱kkin nyaktún.
47 Ku tseꞌe je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jk ñayjaꞌviji je̱ts nu̱ke̱ꞌxnatá̱ka veꞌe tyaajñ, vanꞌit tseꞌe tyuntsa̱ꞌkini je̱tseꞌe nu̱nmíppnup du̱nu̱nu̱jkx je̱ Jesús, je̱tseꞌe du̱vinko̱xkteni, je̱tseꞌe je̱ja je̱ nu̱may jayu vyinkujk du̱ꞌavaꞌni je̱ts tya̱jxeꞌe du̱ta̱a̱jn je̱ts vintso̱ veꞌe tun jatyji jyo̱tka̱daakni. 48 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xji:
―Mjo̱tka̱daaknu xa veꞌe ta̱a̱v je̱ꞌe̱ ka̱jx ku a̱tseꞌe tu̱xjaanchjáva. Na̱jkxni o̱y aaj o̱y jo̱o̱t.
49 Ko̱jtspna tseꞌe je̱ Jesús vyeꞌna, vanꞌit tseꞌe toꞌk je̱ jayu jye̱ꞌy, je̱m tseꞌe je̱ Jairo tya̱kꞌam cha̱a̱ꞌn, je̱tseꞌe je̱ Jairo du̱nu̱u̱jmi:
―Tá̱vani xa veꞌe je̱ mna̱a̱x yꞌa̱a̱ꞌk. Kadi xjaaꞌkꞌatsuꞌux ya̱ yakꞌixpa̱jkpa.
50 Ku tseꞌe je̱ Jesús du̱ꞌamo̱tunajxy, vanꞌit tseꞌe vyaajñ:
―Kadi mtsa̱ꞌa̱ga. Ko̱o̱jyji xa a̱tseꞌe xjaanchjávat je̱tseꞌe je̱ mna̱a̱x jyo̱tka̱daaknit.
51 Ku tseꞌe jye̱ꞌydi joma veꞌe je̱ ta̱jk, ni pa̱na tseꞌe je̱ Jesús du̱kayakjajtji je̱tseꞌe du̱ma̱a̱ttá̱kat, je̱ Peedroji veꞌe, je̱ Santiago, je̱ Juan, je̱ts je̱ kiix ónu̱k je̱ tyeeꞌ je̱ tyaak. 52 Tum ñu̱yaaxtup tum ñu̱tsaachvinmaaydup tseꞌe je̱ jayu vye̱ꞌnada je̱ kiix ónu̱k. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi:
―Kadi myaꞌaxta. Kaꞌa xa ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ kiix ónu̱k yꞌa̱a̱ꞌka, maapji ya̱ꞌa̱ veꞌe.
53 Yaktukxiik tseꞌe ku̱x ñu̱jaꞌvidup je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts a̱a̱ꞌkani je̱ꞌe̱ veꞌe vyeꞌna. 54 Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús je̱ kiix ónu̱k je̱ kya̱ꞌa̱j du̱ko̱o̱jnu̱k, je̱tseꞌe ma̱kk kya̱jts, je̱tseꞌe du̱nu̱u̱jmi:
―Kiix ónu̱k, pojtu̱kni.
55 Vanꞌit tseꞌe je̱ kiix ónu̱k jyoojntykpa̱jknuva je̱tseꞌe jatyji pyojtu̱kni. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyaajñ je̱tseꞌe du̱yakkáydat je̱ kiix ónu̱k. 56 Atu̱va ato̱ki tseꞌe je̱ tyeeꞌ je̱ tyaak tyuntaandi. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús ña̱ꞌmu̱xjidi je̱ts ni pa̱na veꞌe du̱kavaajnjadat je̱ts ti veꞌe tu̱tyunju̱ tu̱kya̱tsju̱.