21
Je̱ ya̱x juuꞌ veꞌe pya̱a̱m toꞌk je̱ kuꞌa̱a̱ꞌk ta̱ꞌa̱xta̱jk
(Mr. 12.41‑44)
Je̱p tseꞌe ma̱ja̱ tsaptu̱jkp je̱ Jesús vyeꞌna je̱tseꞌe du̱ꞌix vintso̱ veꞌe je̱ kumeen jayu du̱pa̱mda je̱ myeen je̱m ya̱x apa̱jkin jo̱o̱tm; yꞌixpa tseꞌe je̱ Jesús ku veꞌe toꞌk je̱ ayo̱o̱va kuꞌa̱a̱ꞌk ta̱ꞌa̱xta̱jk du̱pu̱u̱jm me̱jtsk je̱ piꞌk cobre meen. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyaajñ:
―Tyú̱vam xa a̱tseꞌe nvaꞌañ je̱ts nu̱yojk ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ ayo̱o̱va kuꞌa̱a̱ꞌk ta̱ꞌa̱xta̱jk tu̱du̱pu̱m je̱ ya̱x je̱ts ni kaꞌa veꞌe nu̱jom je̱ viijnk jáyuda; ku̱x je̱ꞌe̱da, je̱ꞌe̱ je̱ꞌe̱ veꞌe tu̱du̱pa̱mda juuꞌ veꞌe vintaꞌnu̱xju̱dup; ax ya̱ ayo̱o̱va, ta̱ts ya̱ꞌa̱ veꞌe du̱pa̱mka̱jxni je̱ tyukjoojntykin.
Ku je̱ Jesús du̱ꞌavaꞌni je̱ts kutó̱kiyupeꞌe je̱ ma̱ja̱ tsapta̱jk
(Mt. 24.1‑2; Mr. 13.1‑2)
Je̱m tseꞌe je̱ Jesús je̱ yꞌixpa̱jkpa juuꞌ veꞌe du̱nu̱ko̱jtstu je̱ ma̱ja̱ tsapta̱kpa̱ts, vintso̱ je̱ꞌe̱ veꞌe tsújit je̱ tsaaj juuꞌ je̱ꞌe̱ veꞌe mya̱a̱t je̱ts je̱ pa̱a̱mdu̱k juuꞌ veꞌe yakmo̱o̱y je̱ ya̱x ka̱jx. Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús vyaajñ:
―Je̱ꞌyap xa veꞌe je̱ xa̱a̱j ku veꞌe kyuto̱kika̱jxnit ya̱ꞌa̱ juuꞌ miitseꞌe u̱xyam mꞌíxtup, ni toꞌkats ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ tsaaj kyo̱o̱ꞌktaannit nu̱ka̱vyet.
Je̱ nu̱jaꞌvin juuꞌ veꞌe jé̱jap ku veꞌe je̱ ita̱ka̱x tyá̱minit
(Mt. 24.3‑28; Mr. 13.3‑23)
Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús du̱ꞌamo̱tutú̱vidi:
―Yakꞌixpa̱jkpa, ¿vinꞌit ya̱ꞌa̱ veꞌe jyátu̱t ñáxu̱t je̱ts ti nu̱jaꞌvints a̱a̱tseꞌe njayé̱pup pa̱n vinꞌit ya̱ꞌa̱ veꞌe tyónju̱t kyó̱tsju̱t?
Je̱tseꞌe je̱ Jesús vyaajñ:
―Myakkó̱pkadapeꞌe o̱o̱y ku veꞌe pa̱n mnu̱nvinꞌa̱a̱ꞌnjadat, ku̱x míndapeꞌe nu̱may juuꞌ veꞌe natyijjadap je̱ts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱tseꞌe vyaꞌandat: “A̱ts xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Cristo, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam vyinko̱o̱n je̱tseꞌe yakkutojknit. Ta̱ tseꞌe je̱ xa̱a̱j jye̱ꞌyni juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam ñu̱pa̱a̱jmtki.” Jidu̱ꞌu̱m tseꞌe vyaꞌandat. Ax kaꞌa tseꞌe xpana̱jkxtat. Ax ku tseꞌe xmó̱tudat je̱ts je̱ atsoꞌoxeꞌe toojnjup je̱tseꞌe je̱ jayu ñañu̱pojtu̱kjada, kaꞌa tseꞌe mnavyinmaꞌyu̱nmo̱ꞌo̱jadat, ku̱x nu̱pa̱a̱mdu̱kani je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe veꞌem tyónju̱t kyó̱tsju̱t. Ax kaꞌanumts je̱ꞌe̱ veꞌe jyeꞌya vye̱ꞌnat je̱ ita̱ka̱x.
10 Vanꞌit tseꞌe du̱jaaꞌknu̱u̱jmidi:
―Nachoꞌoxpá̱kjadap xa veꞌe je̱ jayu toꞌk nación je̱ts jadoꞌk nación, toꞌk kutojku̱n je̱ts jadoꞌk kutojku̱n, 11 ma̱kk tseꞌe o̱o̱y tyunꞌojxat, jé̱jap tseꞌe je̱ yooj je̱ts je̱ paꞌam may viijn, yakꞌíxup tseꞌe je̱m tsajviinm je̱ ajaꞌvin je̱ atsa̱ꞌkin je̱ts je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin.
12 ’Ax kaꞌanum tseꞌe ya̱ꞌa̱ tyunju̱ vye̱ꞌnat, myakmátstapts miitseꞌe je̱tseꞌe myakjomtóndat myaktitóndat, myakna̱jkxjadap tseꞌe je̱p tsaptu̱jkp joma veꞌe myakto̱kimpayo̱ꞌo̱ydat, myakpoxu̱nta̱kpá̱mdap tseꞌe je̱tseꞌe myakna̱jkxjadat je̱ja je̱ yakkutojkpa vyinkujkta ku̱xeꞌe a̱ts xjaanchjávada. 13 Ku veꞌe veꞌem tyónju̱t kyó̱tsju̱t, je̱ꞌe̱ tseꞌe mꞌitu̱mo̱ꞌo̱jadap je̱tseꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n xpá̱mdat a̱ts ka̱jx. 14 Ax kaꞌa tseꞌe tooꞌva̱jkp xpayo̱ꞌo̱ydat pa̱n ti veꞌe mkó̱tstap, 15 ku̱x a̱ts miitseꞌe nmo̱ꞌo̱dap je̱ vinmaꞌyu̱n je̱ts je̱ ayook juuꞌ veꞌe mkó̱tstap, kaꞌa tseꞌe je̱ mtsoꞌoxpa̱jkpa du̱paaꞌttat ti veꞌe mtuknu̱ꞌa̱a̱ꞌnajadap, kaꞌa tseꞌe du̱mutaayvaattuvat vintso̱ veꞌe mko̱jtsu̱mpijtu̱xjadat. 16 Mnu̱xa̱ꞌa̱ajadap tseꞌe je̱ mteeꞌ je̱ mtaak, mnu̱xa̱ꞌa̱ijidinuvap tseꞌe je̱ mꞌuts je̱ mꞌajch, je̱ mꞌuts je̱ mtsa̱ꞌa̱, je̱ mjuuꞌt je̱ mmugoꞌok, je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe mma̱a̱tnayjaꞌvijidup, je̱tseꞌe je̱ jayu myakꞌo̱o̱ꞌkjadat. 17 Nu̱jomeꞌe je̱ jayu mmuꞌe̱jkjidinit mmujo̱tꞌaajnjidinio̱ ku̱xeꞌé̱ a̱ts xjaanchjávada. 18 Kaꞌa tseꞌe xvinmáydat, je̱ Nteꞌyam tseꞌe mꞌíxjadap mjayé̱pjadap, ni vintso̱va xa veꞌe mkavintó̱kidat. 19 Pa̱n mmuténidup tseꞌe je̱ tsaachpaatu̱n, mꞌijttinupts miitseꞌe je̱ Nteꞌyam ma̱a̱t.
20 ’Ku veꞌe xꞌíxtat ya̱ Jerusalén ñaaꞌvídu̱tu̱t ma̱a̱t je̱ tojpata̱jk, nu̱jávadats je̱ts jatyji veꞌe kyutó̱kiyu̱t. 21 Vanꞌit tseꞌe pa̱n pa̱n jatyeꞌe ve̱ꞌnadap yaja judéait yꞌit ja̱a̱t, vaꞌan tseꞌe du̱ke̱ꞌe̱kta je̱tseꞌe ña̱jkxtat je̱m tonu̱n viinm ko̱pk viinm. Je̱ts pa̱n pa̱n jaty tseꞌe ve̱ꞌnadap je̱m kam jo̱o̱tm, kaꞌa tseꞌe yꞌukta̱jkidinit je̱m kajpu̱n jo̱o̱tm, 22 ku̱x tsaachpaatu̱nani je̱ꞌe̱ veꞌe vye̱ꞌnat vanꞌit. Veꞌem tseꞌe jyátu̱t je̱tseꞌe tyonká̱xju̱t kyo̱jtská̱xju̱t nu̱jom juuꞌ veꞌe ijtp je̱p Kunuuꞌkx Jatyán ku̱jxp. 23 ¡Ayo̱o̱v xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jyo̱o̱tta je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jkta juuꞌ veꞌe kanu̱vaꞌajtsap ve̱ꞌnadap vanꞌit je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe yakꞌonu̱ktsiꞌtstup vye̱ꞌnat!, ku̱x o̱o̱yeꞌe je̱ tsaachpaatu̱n du̱tunyaknáxtat juuꞌ veꞌe yaja naxviijn ve̱ꞌnadap, o̱o̱yeꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ tsaachtoꞌnu̱n du̱tumpá̱mu̱t vanꞌit. 24 e̱o̱ꞌktap tseꞌe nu̱may je̱p atsoꞌox ja̱a̱tp, je̱mpa tseꞌe pa̱n pa̱neꞌe yakmajtstinup je̱tseꞌe du̱yakna̱jkxtinit viijnk it viijnk naax pa̱n vinxu̱peꞌe ya̱ naxviijnit it. Je̱ts je̱ꞌe̱da pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka je̱ israeejlit jáyuvap, ñu̱te̱e̱ꞌndinup tyukte̱e̱ꞌndinupts je̱ꞌe̱ veꞌe ya̱ Jerusalén. Veꞌem tseꞌe du̱toondinit vanꞌit paat ku veꞌe kyuká̱xat je̱ tiempo juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam ñu̱pa̱a̱jmtki je̱tseꞌe du̱jayé̱ptat je̱ ma̱jin pa̱n pa̱n jatyeꞌe ka je̱ israeejlit jáyuvap.
Vintso̱ je̱ Cristo myiinnuvat
(Mt. 24.29‑35, 42‑44; Mr. 13.24‑37)
25 ’Vanꞌit tseꞌe je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin jyé̱jat je̱ aampa xa̱a̱j ka̱jx, je̱ aampa po̱ꞌo̱ ka̱jx, je̱ts je̱ maatsa ka̱jx. Ku tseꞌe je̱ jayu veꞌem du̱ꞌíxtat, vanꞌit tseꞌe o̱o̱y tyuntsaachvinmapyá̱ktat, atu̱va ato̱ki tseꞌe tyándat muka̱xux; namyuꞌukpa̱a̱jmju̱duvap tseꞌe je̱ maaxy na̱a̱j je̱tseꞌe pyoojmu̱knit pyoꞌkxu̱knit. 26 Ax veꞌem tseꞌe je̱ tsa̱ꞌa̱ga ka̱jx je̱ vyiijn je̱ yꞌaaj du̱yakmaꞌtka̱jxtinit je̱ jayu ku veꞌe du̱vinmáydat pa̱n ti veꞌe tonuvaajnjup ko̱tsuvaajnjup yaja naxviijn, ku̱x je̱ Nteꞌyam, xyitu̱yo̱ꞌo̱yupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ ma̱kkin juuꞌ veꞌe ya̱ tsajmit it. 27 Vanꞌitts a̱tseꞌe xꞌíxtat, a̱ts, je̱ Jayu Juuꞌ veꞌe Nu̱pa̱a̱mdu̱ka Ijtp, je̱ts je̱m a̱tseꞌe nka̱daꞌaky vínu̱ts jo̱o̱tm je̱ kutojku̱n ma̱a̱t je̱ts o̱o̱y je̱ ma̱jin ma̱a̱t. 28 Ax ku tseꞌe veꞌem du̱ꞌukvaꞌanu̱t, pá̱mdats ma̱kk aaj ma̱kk jo̱o̱t je̱tseꞌe mpatꞌíxtat je̱m tsajm tso̱v, ku̱x tá̱minup je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tiempo je̱tseꞌe mtso̱ꞌo̱ktat.
29 Vaꞌnu̱xju̱duva tseꞌe ya̱ tukmuꞌaꞌixmojkin:
―Ixta je̱ higo ku̱p, ukpu̱ o̱tyi viijnk ku̱pa. 30 Ku xa veꞌe je̱ yꞌaajy pyitsumꞌukvaannuva, mnu̱jaꞌvidupts miitseꞌe je̱ts tá̱mani veꞌe je̱ xa̱ko̱pk. 31 Ax nay veꞌempats je̱ꞌe̱ veꞌe ku veꞌe xꞌíxtat je̱ts toojnjup ko̱jtsjupeꞌe juuꞌ a̱tseꞌe nka̱jtsp, nu̱jávadats je̱ts tá̱minup je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱ kyutojku̱n du̱yakmiinnit.
32 ’Tyú̱vamts a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada je̱ts nu̱jom ya̱ꞌa̱ veꞌe tyónju̱t kyó̱tsju̱t namkaꞌana veꞌe yꞌo̱o̱ꞌkká̱xta je̱ jayu juuꞌ veꞌe u̱xyam joojntykidup. 33 Ká̱xup náxup tseꞌe ya̱ tsajmit it je̱ts ya̱ naxviijnit it; ax a̱ts je̱ nka̱ts je̱ nꞌayook, ni je̱ vinꞌítats je̱ꞌe̱ veꞌe kyapaaꞌnáxu̱t.
34 ’Mnayꞌíxjadapts miitseꞌeda, kaꞌa tseꞌe mkañáxtat mꞌoknáxtat, kaꞌa tseꞌe mꞌooꞌktat mmoꞌokjadat, kaꞌa tseꞌe xtsó̱ktat je̱ naxviijnit je̱ kyo̱ꞌo̱y je̱ꞌe̱. 35 Pa̱n kaꞌa tseꞌe mnayꞌíxjada, kavinmaayp tseꞌe mve̱ꞌnadat je̱ xa̱a̱j ku a̱tseꞌe nmiinnuvat, veꞌem tseꞌe mꞌíttat ax joꞌn je̱ tá̱nu̱k juuꞌ veꞌe taamp je̱p kutya̱y ja̱a̱tp ku̱xeꞌe du̱kanu̱java je̱ts je̱ yꞌo̱o̱ꞌku̱n je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌana̱jkxip. Veꞌem tseꞌe yꞌíttat nu̱jom je̱ jayu juuꞌ veꞌe tsu̱u̱nidup toꞌk it toꞌk naxviijn je̱ xa̱a̱j ku a̱tseꞌe nmiinnuvat. 36 Ijtp tseꞌe mnakyujoojntykajadat je̱tseꞌe mtsapkó̱tstat, je̱tseꞌe veꞌem je̱ ma̱kk aaj je̱ ma̱kk jo̱o̱t xjayé̱ptat ku veꞌe veꞌem tyónju̱t kyó̱tsju̱t je̱ts a̱tseꞌe xvinté̱nadat toꞌk aaj toꞌk jo̱o̱t, a̱ts, je̱ Jayu Juuꞌ veꞌe Nu̱pa̱a̱mdu̱ka Ijtp.
37 Xu̱u̱ju̱n tseꞌe je̱ Jesús yakꞌixpu̱k yꞌijt je̱p ma̱ja̱ tsaptu̱jkp, ax tsoꞌop tseꞌe ñu̱jkx je̱m Olivos Ko̱pk viindum. 38 Ax jó̱vum tseꞌe je̱ nu̱may jayu ja̱pyji jye̱ꞌyada je̱p ma̱ja̱ tsaptu̱jkp je̱tseꞌe du̱ꞌamo̱tunáxtat.