13
Ku je̱ Jesús du̱ꞌavaꞌni je̱ts kutó̱kiyupeꞌe je̱ ma̱ja̱ tsapta̱jk
(Mt. 24.1‑2; Lc. 21.5‑6)
Ku veꞌe je̱ Jesús pyítsum vyeꞌna je̱p ma̱ja̱ tsaptu̱jkp, vanꞌit tseꞌe nu̱toꞌk je̱ yꞌixpa̱jkpa ña̱ꞌmu̱xji:
―¡Yakꞌixpa̱jkpa, ixu̱ vintso̱ veꞌe ya̱ tsaaj je̱ts ya̱ ta̱jkta!
Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvji:
―¿Mꞌixp ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ mú̱jit ta̱jkta? Ni toꞌka ya̱ꞌa̱ veꞌe ya̱ tsaaj kyo̱o̱ꞌktaannit nu̱ka̱vyet, nu̱jom ya̱ꞌa̱ veꞌe kyuto̱kika̱jxnit.
Je̱ nu̱jaꞌvin juuꞌ veꞌe jé̱jap ku veꞌe je̱ ita̱ka̱x tyá̱minit
(Mt. 24.3‑28; Lc. 21.7‑24; 17.22‑24)
Vanꞌit tseꞌe ña̱jkxti je̱m Olivos Ko̱pk viindum. Je̱m tseꞌe je̱ Jesús chu̱u̱na vyeꞌna je̱m je̱ ma̱ja̱ tsapta̱jk myuꞌavinkojkm, vanꞌit tseꞌe je̱ Pedro ma̱a̱t je̱ Santiago, je̱ Juan je̱ts je̱ Andrés, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱ꞌamo̱tutú̱vidu je̱ Jesús:
―Vaajnjik a̱a̱ts toꞌk aaj vinꞌit ya̱ꞌa̱ veꞌe jyátu̱t ñáxu̱t je̱ts ti nu̱jaꞌvints a̱a̱tseꞌe njayé̱pup pa̱n vinꞌit ya̱ꞌa̱ veꞌe tyónju̱t.
Vanꞌit tseꞌe je̱ Jesús yꞌatso̱o̱jvjidi:
―Yakkó̱pkada o̱o̱y ku veꞌe pa̱n mnu̱nvinꞌa̱a̱ꞌnjadat, ku̱x míndapeꞌe nu̱may je̱ jayu juuꞌ veꞌe natyijjadap je̱ts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱tseꞌe vyaꞌandat: “A̱ts xa je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Cristo, juuꞌ veꞌe je̱ Nteꞌyam vyinko̱o̱n je̱tseꞌe yakkutojknit.” Ax nu̱may tseꞌe yakvinꞌa̱a̱ꞌndat.
’Ax ku tseꞌe xmó̱tudat je̱ts je̱ atsoꞌoxeꞌe toojnjup je̱ts je̱ atsoꞌox ka̱ts, kaꞌa tseꞌe mnavyinmaꞌyu̱nmo̱ꞌo̱jadat, ku̱x nu̱pa̱a̱mdu̱kani je̱ꞌe̱ veꞌe je̱tseꞌe veꞌem tyónju̱t kyó̱tsju̱t. Ax kaꞌanumts je̱ꞌe̱ veꞌe jyeꞌya vye̱ꞌnat je̱ ita̱ka̱x, ku̱x na̱jkxpeꞌe je̱ jayu ñachoꞌoxpá̱kjada toꞌk nación je̱ts jadoꞌk nación, toꞌk kutojku̱n je̱ts jadoꞌk kutojku̱n, jé̱jap tseꞌe je̱ ma̱kk ojx may viijn, jé̱jivap tseꞌe je̱ yooj. Veꞌem tseꞌe je̱ tsaachpaatu̱n du̱ꞌukvaꞌanu̱t.
’Mnayꞌíxjadapts miitseꞌeda, ku̱x myakvó̱ptapeꞌe je̱p tsaptu̱jkpta, myakvatsó̱vdap tseꞌe je̱ja je̱ yakkutojkpa vyinkujkta ku̱xeꞌe a̱ts xjaanchjávada. Je̱m tseꞌe je̱ tu̱va̱ko̱jtsu̱n xpá̱mdat a̱ts ka̱jx. 10 Jajtykaꞌamáyupts je̱ꞌe̱ veꞌe tooꞌva̱jkp je̱ o̱y ka̱ts je̱ o̱y ayook vinxu̱p toꞌk it toꞌk naxviijn. 11 Ax kuts miitseꞌe myakmátstat je̱tseꞌe myakje̱ꞌyajadat je̱ja je̱ yakkutojkpa vyinkujkta, kaꞌats miitseꞌe tooꞌva̱jkp xvinmáydat ti veꞌe mkó̱tstap, ni kaꞌa tseꞌe xpayo̱ꞌo̱ydat vintso̱ veꞌe mꞌatsó̱vdat, je̱ꞌe̱ts miitseꞌe mkó̱tstap juuꞌ veꞌe myakmo̱ꞌo̱dap vanꞌit, ku̱x kaꞌa veꞌe xko̱tsta vye̱ꞌnat je̱ mꞌavintso̱ vinmaꞌyu̱nda, je̱ Espíritu Santo veꞌe kó̱tsup miits ka̱jxta. 12 Ñu̱xa̱ꞌa̱inup tseꞌe je̱ jayu je̱ yꞌuts je̱tseꞌe yꞌo̱o̱ꞌku̱t ku̱xeꞌe a̱ts xjaanchjáva, je̱ ónu̱k teeꞌ, ñu̱xa̱ꞌa̱inupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ yꞌónu̱k je̱tseꞌe yꞌo̱o̱ꞌku̱t ku̱xeꞌe a̱ts xjaanchjáva, je̱ts je̱ ónu̱k, ñu̱xa̱ꞌa̱idinuvapts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ tyeeꞌ je̱ tyaak je̱tseꞌe yꞌo̱o̱ꞌktat ku̱xeꞌe a̱ts xjaanchjávada. 13 Nu̱jom tseꞌe je̱ jayu mmuꞌe̱jkjidinit mmujo̱tꞌaajnjidinit ku̱xeꞌe a̱ts xjaanchjávada. Ax pa̱n pa̱n tseꞌe du̱muténip je̱ tsaachpaatu̱n, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱jaye̱jpnup je̱ joojntykin juuꞌ veꞌe xa̱ꞌma ka̱jx ijtp.
14 ’Je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpa Daniel, je̱ꞌe̱ tseꞌe du̱ꞌavaꞌni je̱ꞌe̱ pa̱neꞌe je̱ kunuuꞌkx it du̱yakvintsa̱ꞌkintó̱kiyup. (Vaꞌan du̱vinmó̱tuvu̱ pa̱n pa̱neꞌe na̱ka̱ko̱jtsp.) Ku miitseꞌe xꞌíxtat je̱ts je̱m je̱ꞌe̱ veꞌe yꞌit joma veꞌe kyapaaꞌtyju̱, vanꞌit tseꞌe pa̱n pa̱n jatyeꞌe ve̱ꞌnadap yaja judéait yꞌit ja̱a̱t, vaꞌan tseꞌe du̱ke̱ꞌe̱kta je̱tseꞌe ña̱jkxtat je̱m tonu̱n viinm ko̱pk viinm. 15 Je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe ve̱ꞌnadap je̱m azotea niꞌkxm, kaꞌa tseꞌe je̱p tyu̱jkp yꞌukta̱jkidinit je̱tseꞌe ti du̱yakpítsumdat. 16 Pa̱n pa̱n jaty tseꞌe veꞌniduvap je̱m kam jo̱o̱tm, kaꞌa tseꞌe du̱nu̱vimpíttat je̱ vyit. 17 ¡Ayo̱o̱v je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jyo̱o̱tta je̱ ta̱ꞌa̱xta̱jkta juuꞌ veꞌe kanu̱vaꞌajtsap ve̱ꞌnadap vanꞌit je̱ts pa̱n pa̱n jatyeꞌe yakꞌonu̱ktsiꞌtstup vye̱ꞌnat! 18 Nu̱tsapko̱tsta je̱tseꞌe veꞌem kyatónju̱t ku veꞌe je̱ xox aats, 19 ku̱x vanꞌiteꞌe je̱ jayu chaachpaaꞌttat veꞌem ax joꞌn ni vinꞌitna veꞌem kyatunju̱ ku veꞌe ya̱ it cho̱o̱ꞌntk je̱ts u̱xyam paat, je̱tseꞌe ni je̱ vinꞌita veꞌem kyo̱o̱ꞌktoojnjinit. 20 Ax ñu̱pa̱a̱jmtki tseꞌe je̱ Ma̱ja̱ Vintsá̱n je̱tseꞌe du̱yakkó̱nat je̱ it ku veꞌe je̱ jayu chaachpaaꞌttat. Pa̱n ku̱jyek xa veꞌe je̱ tsaachpaatu̱n, ni pa̱na tseꞌe kyatso̱ꞌo̱ku̱t vanꞌit. Ax ñu̱pa̱a̱jmtki tseꞌe je̱ Nteꞌyam je̱tseꞌe du̱yakkó̱nat je̱ it ku veꞌe je̱ jayu chaachpaaꞌttat, yakkó̱napts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ jayu ka̱jxta juuꞌ veꞌe vyinko̱o̱n.
21 ’Ax pa̱n myaknu̱u̱jmidup tseꞌe: “Ixta, u̱xyaja tseꞌe je̱ Cristo”, ukpu̱ “Ixta, u̱xxim tseꞌe je̱ Cristo”, kaꞌa tseꞌe xjaanchjávadat. 22 Ku̱x míndapeꞌe juuꞌ veꞌe natyijjadap je̱ts a̱ts je̱ꞌe̱ veꞌe, je̱ts juuꞌ veꞌe natyijjadap je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌayook ko̱jtsnajxpada, tyóndapeꞌe je̱ ma̱jin je̱ts je̱ mú̱jit nu̱jaꞌvin je̱tseꞌe je̱ jayu du̱tukvinꞌa̱a̱ꞌndat, pa̱n ku̱yꞌo̱ꞌyixjada veꞌe je̱tseꞌe du̱vinꞌa̱a̱ꞌndat pa̱n pa̱n jatyeꞌe je̱ Nteꞌyam vyinko̱o̱n. 23 Ax mnayꞌíxjadapts miitseꞌeda ku̱x ta̱ xa a̱ts miitseꞌe ntukvinkó̱tsada ku veꞌe kaꞌanum veꞌem tyunju̱ kya̱tsju̱.
Vintso̱ je̱ Cristo myiinnuvat
(Mt. 24.29‑35, 42‑44; Lc. 21.25‑36)
24 ’Ku veꞌe ñáxu̱t je̱ tsaachpaatu̱n, tun jatyji tseꞌe je̱ aampa xa̱a̱j vyinko̱o̱ꞌtsat, kaꞌa tseꞌe je̱ aampa po̱ꞌo̱ yꞌukꞌaannuvat, 25 ku̱stá̱kadapeꞌe je̱ maatsa, je̱ts je̱ ma̱kkin juuꞌ veꞌe ya̱ tsajmit it, xyitu̱yo̱ꞌo̱yupts je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ Nteꞌyam. 26 Vanꞌitts a̱tseꞌe xꞌíxtat, a̱ts, je̱ Jayu Juuꞌ veꞌe Nu̱pa̱a̱mdu̱ka Ijtp, je̱ts je̱m a̱tseꞌe nka̱daꞌaky vínu̱ts jo̱o̱tm o̱o̱y je̱ kutojku̱n ma̱a̱t je̱ts je̱ ma̱jin ma̱a̱t. 27 Vanꞌitts a̱tseꞌe nké̱xu̱t je̱ nꞌaangelesta̱jk je̱tseꞌe du̱yaknayꞌamókajadat je̱ jayu juuꞌ a̱tseꞌe nvinko̱o̱n vinxu̱p toꞌk it toꞌk naxviijn je̱ts je̱ vaat joma veꞌe ya̱ tsajmit it kyuka̱xa.
28 ’Ixta je̱ higo ku̱p. Ku veꞌe je̱ yꞌaxén yꞌaꞌonu̱kta̱ka je̱tseꞌe je̱ yꞌaajy pyítsumnuva, mnu̱jaꞌvidupts miits je̱ꞌe̱ veꞌe je̱ts tá̱mani veꞌe je̱ xa̱ko̱pk. 29 Nay veꞌempa tseꞌe ku veꞌe xꞌíxtat je̱ts toojnjup ko̱jtsjupeꞌe juuꞌ a̱tseꞌe nka̱jtsp, nu̱jávadats je̱ts tá̱mani je̱ꞌe̱ veꞌe vye̱ꞌnat ku a̱tseꞌe nmiinnuvat jadoꞌk nax. 30 Tyú̱vam xa a̱ts miitseꞌe nna̱a̱jmada je̱ts nu̱jom ya̱ꞌa̱ veꞌe tyónju̱t kyó̱tsju̱t namkaꞌana veꞌe yꞌo̱o̱ꞌkká̱xta vye̱ꞌnat je̱ jáyuda juuꞌ veꞌe u̱xyam joojntykidup. 31 Ká̱xup náxup tseꞌe ya̱ tsajmit it je̱ts ya̱ naxviijnit it; ax a̱ts je̱ nka̱ts je̱ nꞌayook, ni je̱ vinꞌítats je̱ꞌe̱ veꞌe kyapaaꞌnáxu̱t.
32 ’Kaꞌa tseꞌe je̱ jayu du̱nu̱jávada vinꞌiteꞌe je̱ xa̱a̱j du̱paaꞌtu̱t ku veꞌe veꞌem tyónju̱t kyó̱tsju̱t, ni je̱ aangelesa tseꞌe juuꞌ veꞌe je̱m tsapjo̱o̱tm, ni á̱tsats je̱ꞌe̱ veꞌe nkanu̱jaꞌviva, a̱ts, je̱ Nteꞌyam je̱ yꞌOnu̱k, je̱ Dios Teeꞌji veꞌe du̱nu̱jaꞌvip.
33 ’Nayꞌíxjada, nakyujoojntykajada, tsapko̱tsta, ku̱x kaꞌa veꞌe ti nu̱jaꞌvin vinꞌit a̱tseꞌe nmiinnuvat jadoꞌk nax. 34 Veꞌem xa a̱tseꞌe nmiinnuvat ax joꞌn toꞌk je̱ kuta̱jk juuꞌ veꞌe jékum na̱jkxp je̱tseꞌe je̱ tya̱jk du̱masa̱ꞌa̱k, je̱ tyoompata̱jk du̱tukka̱ta̱ka ti veꞌe nu̱toꞌk jaty tyóndap, je̱tseꞌe je̱ yꞌixꞌijtpa du̱tukpavaꞌañ je̱tseꞌe ñakyujoojntykajat. 35 Nakyujoojntykajada miits, ku̱x kaꞌa veꞌe xnu̱jávada vinꞌit a̱tseꞌe nmiinnuvat. Veꞌemts a̱tseꞌe nmiinnuvat ax joꞌn toꞌk je̱ kuta̱jk ku veꞌe jye̱ꞌyni tánani, ukpu̱ tsoꞌm joꞌn, ukpu̱ je̱ tseev ayaaxp, ukpu̱ ku veꞌe ya̱ it jyajtu̱kuvaanni. 36 Nakyujoojntykajada, veꞌemts a̱ts miitseꞌe manaxy nkapaaꞌttat ku a̱tseꞌe tun toꞌmayji nmiinnuvat. 37 Juuꞌts a̱ts miitseꞌe nvaajnjidup, anañu̱joma je̱ jayu ka̱jxpats je̱ꞌe̱ veꞌe, nakyujoojntykajada.